AAU Håndbogen

Ansættelse af studenterundervisere - D-VIP

Regler og vilkår for studerende, der er ansat som DViP i stillingerne undervisningsassistent, hjælpelærere og instruktor.

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 08.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Løn- og ansættelsesvilkår for studenterundervisere i stillingerne hjælpelærer, instruktor og undervisningsassistent ansat iht. cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne som instruktor og hjælpelærer anvendes, hvor den studerende varetager opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

Stillingen som undervisningsassistent anvendes, hvor den ansatte selvstændigt varetager undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

Arbejdstimetal

For konfrontationstimer, tildeles der normalt 1 ½ times forberedelse pr. undervisningstime.

For konfrontationstimer, hvor arbejdet består i at støtte og vejlede studerende med udgangspunkt i den ansattes personlige erfaringer med en metode eller et felt, tildeles der normalt 1 times forberedelse pr. undervisningstime.

Hvis de nævnte undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelsestid til den første undervisningssession og halv forberedelsestid til de efterfølgende.

Hvis forberedelsestiden til undervisningstimen er større eller mindre end ovennævnte, vil den kunne ændres, dog maksimalt til 1½ time, efter aftale mellem Studenteransattes Landsforbund/Foreningen af danske Lægestude-rende og Uddannelses- og Forskningsministeriet/Kulturministeriet.

For opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den fastsatte arbejdstimelønsats.

For opgaveretning ydes ligeledes alene den fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne.

For mundtlig eksamination ydes til undervisningsassistenter, der fungerer som eksaminatorer, den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af forberedelsestid på 60 minutter. Der ydes betaling for mindst 1 eksaminationstime.

For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling.

Sygdom, barns første sygedag og barsel

Såfremt der ved ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover, ydes der "Løn under sygdom", der kan kræves dokumenteret ved lægeattest, og "Barnets første sygedag" for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning/de undervisningsopgaver, som den ansatte på grund af sygdommen har været ude af stand til at varetage.

Løn under sygdom kan dog højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Barnets første sygedag

Den ansatte kan gives helt eller delvis tjenestefrihed til pasning af sygt barn, når:

 • det er barnets første sygedag
 • hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt
 • forholdene på tjenestestedet tillader det
 • barnet er under 18 år
 • barnet er hjemmeværende.

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at aflyste timer i videst muligt omfang skal søges læst senere, og at der for timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ikke ydes ny betaling.

Løn under barsel og adoption

Gælder den til enhver tid gældende aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes ikke løn under barsel og adoption i det omfang den pågældende inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad. Løn under barsel og adoption kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

 • Aflønning. Aflønning pr. arbejdstime og sats fremgår af ansættelsesbrevet/kontrakten.
 • Feriegodtgørelse. Til timelønningerne ydes feriegodtgørelse med 12 ½ pct.
 • Opsigelsesvarsel. Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra den ansattes side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side opsiges med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted.

Formål og afgrænsning

Regler og vilkår for studerende, der er ansat som D-ViP i stillingerne undervisningsassistent, hjælpelærere og instruktor.

Overordnede rammer

Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.
 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR Servicecenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd