AAU Håndbogen

Ansættelse af undervisningsassistenter - D-VIP

Regler og vilkår for timelønnede undervisningsassistenter (UA) (DVIP)

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 08.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Løn og ansættelsesvilkår for undervisningsassistenter ansat iht. Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for
faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

Forberedelse, opgaveretning, eksamination mv.

Aflønning ydes kun for læste timer. For timer, der ikke læses, fordi de falder på skæve helligdage eller fridage, ydes ingen betaling. Endvidere ydes ingen betaling for enkelte timer, der aflyses af institutionen med en uges varsel eller derover.

Til timelønningerne ydes feriegodtgørelse med 12,5%.

Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats. Dvs. at der ikke beregnes forberedelsestid.

For opgaveretning ydes ligeledes alene den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Vederlaget for opgaveretning omregnes på grundlag af særligt fastsatte normer til en betaling pr. opgave, opgavesæt eller lign.

For mundtlig eksamination ydes der eksaminator pr. medgået time den for faget fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af den fastsatte forberedelsestid, dog højst 60 minutter. Der ydes altid betaling for mindst 1 eksaminationstime.

For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling.

Løn under sygdom

Såfremt der ved timelønnet lærers ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstal på 50 eller derover, ydes der "Løn under sygdom", der kan kræves dokumenteret ved lægeattest, for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning, som læreren på grund af sygdommen har været ude af stand til at varetage. Sådan sygeløn kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder.

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at aflyste timer i videst muligt omfang skal søges læst senere. For de timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ydes ikke ny betaling.

Barnets første sygedag

Såfremt der ved timelønnet lærers ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstal på 50 eller derover, ydes der hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn, når:

 • det er barnets første sygedag,
 • hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,
 • forholdene på tjenestestedet tillader det,
 • barnet er under 18 år, og
 • barnet er hjemmeværende

Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug.

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder samme regler om læsning af aflyste timer som nævnt ovenfor under punkt a.

Løn under barsel, adoption og omsorgsdage

Efter Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes der ikke løn under barsel, adoption og omsorgsdage i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad. Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan højst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted. Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra lærerens side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Formål og afgrænsning

Angive regler og vilkår for ansatte i stillingen undervisningsassistent.

Overordnede rammer

Finansministeriets Cirkulære om Timelønnet undervisning.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR Servicecenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ansættelse og aflønning - VIP

Skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse af videnskabeligt personale (VIP) pr. 1.1.2020.

Læs mere