AAU Håndbogen

Bedømmelse af videnskabeligt personale ved Aalborg Universitet, regler for bedømmelse. Gældende ved opslag inden 31. marts 2021.

Bedømmelse af VIP ved AAU, regler for bedømmelser

Publiceret: 24.11.2017 (Sidst ændret: 22.03.2021)

Print som pdf

Indhold

Vær obs på, at Aalborg Universitet får nye bedømmelsesregler pr. 1. april 2021. De nye regler gælder for stillinger, der slås op efter 1. april 2021. Reglerne nedenfor gælder dermed kun for stillinger, der slås op senest den 31. marts 2021. 

Inden for Ansættelsesbekendtgørelsens rammer har Aalborg Universitet vedtaget nedenstående regler for faglig bedømmelse i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger. Reglerne er gældende for bedømmelser, der igangsættes pr. 1. september 2013 og derefter. Reglerne har været behandlet i de respektive Akademiske Råd og godkandt af dekaner, direktør for SBi og rektor. 

Regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger på Aalborg Universitet

 1. Generelle bestemmelser

  1.1 Krav til medlemmer af bedømmelsesudvalg og sagkyndige personer

  Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sagkyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes for stillingen, dog ikke under lektorniveau.

  Alene formanden, medlemmerne og eventuelt sekretær(er) kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde.

  1.2 Besættelse af stillinger uden opslag

  Ved besættelse af stillinger uden opslag i maksimalt et år, med mulighed for et års forlængelse, (for udenlandske ansatte på professor- og lektorniveau dog to år med mulighed for et års forlængelse), jf. opslagsreglerne, gælder bestemmelserne anført under pkt. 2.4. uanset stillingskategori inden for Stillingsstrukturen.

  Dog kan udenlandske medarbejdere (gæsteforskere), der samtidigt bestrider en videnskabelig stilling på samme videnskabelige stillingsniveau ved et af AAU anerkendt universitet, ansættes i op til 3 måneder, uden en faglig bedømmelse.

  1.3 Dispensation

  Rektor kan efter konkret ansøgning og vurdering dispensere fra de regler, som universitetet har vedtaget inden for Ansættelsesbekendtgørelsens ramme.

 2. Stillingsspecifikke krav ved besættelse af stillinger efter opslag

2.1 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau

Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau (herunder kliniske professorer), ved besættelse af en stilling som seniorrådgiver samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en stilling på adjunktniveau til en stilling på lektorniveau nedsætter Akademisk Råd et bedømmelsesudvalg, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne.

Bedømmelsesudvalg består af en formand og to eller fire medlemmer.

Akademisk Råd udpeger formanden og de øvrige medlemmer. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Flertallet af medlemmerne skal være udefrakommende (uden for AAU), for eksempel fra udlandet.

Akademisk Råd afgør, om der i konkrete tilfælde kan ske en fravigelse fra hovedreglen om eksternt flertal i forbindelse med nedsættelsen af bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalg skal så vidt muligt have medlemmer af begge køn.

2.2 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillinger på adjunktniveau

Ved besættelse af stillinger på adjunktniveau, herunder adjunkt, post.doc og forsker, nedsætter Akademisk Råd et bedømmelsesudvalg bestående af en formand og et til to medlemmer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen.

2.3 Udpegning af sagkyndige personer i forbindelse med besættelse af Ph.d.-stillinger

Ved besættelse af Ph.d.-stillinger udpeger rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, to sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen.

2.4 Udpegning af sagkyndige personer i forbindelse med besættelse af stillinger under adjunktniveau (bortset fra Ph.d.) samt særlige stillinger

Ved besættelse af øvrige stillinger under adjunktniveau/særlige stillinger, herunder videnskabelig assistent, undervisningsassistent, klinisk lektor, ekstern lektor, studieadjunkt og studielektor, udpeger Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, en eller to sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen.

Formål og afgrænsning

Formålet er at fastlægge regler for bedømmelse af videnskabeligt personale ved Aalborg Universitet. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR Servicecentret. 

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd