AAU Håndbogen

Bedømmelse af videnskabeligt personale ved Aalborg Universitet, vejledning om bedømmelser. Gældende ved opslag inden 31. marts 2021.

Bedømmelsesvejledning

Publiceret: 24.11.2017 (Sidst ændret: 22.03.2021)

Print som pdf

Indhold

Vær obs på, at Aalborg Universitet får nye bedømmelsesregler pr. 1. april 2021. De nye regler gælder for stillinger, der slås op efter 1. april 2021. Vejledningen nedenfor gælder dermed kun for stillinger, der slås op senest den 31. marts 2021. 

 

Som en hjælp til såvel medlemmer af bedømmelsesudvalg, som ansøgere af videnskabelige stillinger, er der i forbindelse med vedtagelsen af nye regler for faglige bedømmelser pr. 1. september 2013, udarbejdet nedenstående Bedømmelsesvejledning.  Bedømmelsesvejledningen har været behandlet i de respektive Akademiske Råd og endeligt godkendt af dekaner og rektor.

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet

Formål med bedømmelsesudvalget

Formålet med bedømmelsesudvalget er at bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger samt videnskabelige medarbejdere ved overgang til en anden stillingskategori. Ansøgerne skal vurderes ud fra de krav der er opstillet i stillingsopslaget, og ud fra de generelle krav vedrørende de enkelte videnskabelige stillingstyper, nævnt i Stillingsstrukturen.

Udvalget har til opgave at sikre en uvildig, kvalificeret, ikke-prioriteret skriftlig bedømmelse af ansøgerens faglige kvalifikationer i forhold til stillingen, med en beskrivelse af ansøgerens faglige kvalifikationer indenfor forskning, undervisning, formidling samt andre, for stillingen, relevante områder.

Udvalget har ikke til opgave at foretage en prioritering af den bedst kvalificerede til stillingen. Den enkelte ansøger skal bedømmes særskilt.

Fortrolighed og inhabilitet

Alene formanden, medlemmerne og eventuelt sekretær(er) kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde, og alle er pålagt tavshedspligt.

Ansøgernes identitet er fortrolig. De enkelte ansøgere får således ikke oplysninger om, hvem de øvrige ansøgere til stillingen er. Ansøgerne bliver kun orienteret om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

Der må ikke være kontakt mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer og de enkelte ansøgere i forhold, som vedrører bedømmelsen. Eventuel kontakt mellem ansøger og bedømmelsesudvalg skal gå gennem den relevante kontaktperson i HR-afdelingen.

Som medlem af bedømmelsesudvalget har man pligt til straks at underrette udvalget eller formanden, hvis der er forhold, der kan tænkes at medføre vedkommendes egen eller et andet medlems inhabilitet, medmindre det er helt åbenbart, at det pågældende forhold er uden betydning for bedømmelsen. Et medlem kan være inhabilt, såfremt:

 • vedkommende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
 • vedkommendes nærtstående familie eller samlevende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
 • vedkommende har en nær tilknytning til et selskab, forening e.l. med en særlig interesse i sagens udfald
 • der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, herunder eksempelvis nært venskab eller konstaterbart uvenskab

Afgørelsen af om der foreligger inhabilitet træffes af bedømmelsesudvalget, og vedkommende må som altovervejende hovedregel ikke selv deltage i behandlingen eller afgørelsen af inhabilitetsspørgsmålet.

Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, om der foreligger inhabilitet. Såfremt det vurderes at vedkommende er inhabil, må denne ikke deltage i udvalgets arbejde, hvorfor et nyt medlem udpeges. Overtrædelse af reglerne om inhabilitet kan medføre, at bedømmelsesarbejdet kendes ugyldigt.

Typisk vil en tidligere hovedvejleder og bivejleder til en ansøger eksempelvis ikke kunne indgå i bedømmelsesudvalget.

Medforfatterskab medfører ikke automatisk inhabilitet. Det afgørende for vurderingen er omfanget af medforfatterskabet, tidspunktet og den vægt, de pågældende arbejder tillægges i bedømmelsen. Typisk godkendes bedømmere, der har haft publikationssammenfald med én eller flere ansøgere inden for de seneste 5 år, ikke.

Formandens og medlemmernes opgaver

Formandens opgave er at sikre, at udvalget udarbejder en bedømmelse, som opfylder den funktion og de krav, som følger af denne vejledning.

Formanden for bedømmelsesudvalget har ansvaret for bedømmelsesudvalgets arbejde, og for at den fastsatte frist for aflevering af bedømmelsen overholdes. Dekanen kan efter anmodning i særlige tilfælde forlænge fristen for aflevering.

Det påhviler hvert enkelt udvalgsmedlem at gøre sig bekendt med alt foreliggende materiale, således at samtlige ansøgere bliver bedømt af samtlige udvalgsmedlemmer.

Såfremt en eller flere af ansøgerne har indsendt materiale på dansk eller et af de andre skandinaviske sprog, vurderer formanden (hvis vurderingen ikke allerede er foretaget af fakultetssekretariatet), om det er påkrævet for udvalgets arbejde med bedømmelsen at få materialet helt eller delvist oversat til engelsk.

Udvalgsmedlemmerne skal i fællesskab udarbejde den faglige bedømmelse, dog således at udkast kan udarbejdes af de enkelte medlemmer efter en aftalt arbejdsfordeling. I tilfælde af meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer skal det klart fremgå af bedømmelsen, hvem der anser den enkelte ansøger for kvalificeret henholdsvis ikke kvalificeret, og de enkelte standpunkter skal da begrundes særskilt. Udvalget bør ved den endelige udformning af bedømmelsen fjerne redaktionelle og sproglige ujævnheder, der måtte følge af arbejdsdelingen i udvalget.

Ved uenighed om bedømmelsens udformning eller inddragelse af ikke påberåbt materiale træffer udvalget, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat, beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Er der uenighed mellem medlemmerne af udvalget, skal dette i alle tilfælde klart fremgå af den enkelte bedømmelse.

Om udfærdigelsen af bedømmelsen

Den individuelle bedømmelse vil typisk indeholde følgende:

 1. En beskrivelse af ansøgers karriereforløb, som typisk udformes på baggrund af CV.
 2. En vurdering af ansøgers forskningsmæssige kvalifikationer. Dette indbefatter (1) en beskrivelse af de publikationer, der er indleveret til bedømmelse samt (2) en vurdering af disse publikationer (samt eventuelt anden indleveret information om forskningsmæssige kvalifikationer) i relation til stillingens indhold.
 3. En vurdering af ansøgers undervisningsmæssige kvalifikationer. Dette indbefatter (1) en beskrivelse af de indleverede materialer, der dokumenterer ansøgers kvalifikationer og (2) en vurdering af ansøgers kvalifikationer i relation til stillingens indhold.
 4. En vurdering af ansøgers kvalifikationer inden for formidling. Dette indbefatter (1) en beskrivelse af de indleverede materialer, der dokumenterer forskningsmæssige kvalifikationer og (2) en vurdering af ansøgers kvalifikationer med hensyn til mundtlig formidling, f.eks. i form af foredrag.
 5. En vurdering af ansøgers kvalifikationer i relation til forskningsledelse, hvis ansøgeren har varetaget en sådan. Dette indbefatter (1) en beskrivelse af det indleverede materiale, der dokumenterer kvalifikationer og/eller erfaringer med forskningsledelse og (2) en vurdering af ansøgers kvalifikationer i relation til forskningsledelse.
 6. En vurdering af ansøgers kvalifikationer inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvis det er relevant for stillingen.
 7. En samlet konklusion, hvori det vurderes, om ansøger er kvalificeret til stillingen. Det er afgørende, at der er en klar sammenhæng mellem bedømmelsens præmisser (pkt. 1-5) og konklusion.

Vedrørende punkt 3 opfordres bedømmelsesudvalget til at indhente dokumentation for og/eller evaluering af undervisningserfaring med beskrivelse af, hvor ansøgeren har undervist.

Bedømmelsesprocessens afslutning

Formanden for bedømmelsesudvalget sender den færdige bedømmelse til den relevante kontaktperson i HR-afdelingen, som påser at de formelle krav er opfyldt. Herefter forelægger HR-kontaktpersonen bedømmelsen for dekanen og sender bedømmelsen til orientering til institutlederen.

Hvis bedømmelsen ikke opfylder de formelle kriterier eller ikke udgør et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for dekanen, sender HR-kontaktpersonen bedømmelsen tilbage til formanden for bedømmelsesudvalget til supplering eller omarbejdelse.

Når bedømmelsen har været forelagt, sender HR-kontaktpersonen til hver enkelt ansøger den del af bedømmelsen, som vedrører den pågældende. Ansøgerne har derefter 8 dages høringsfrist til at gøre indsigelser til deres bedømmelse. I bedømmelser hvor der modtages indsigelser, kontaktes formanden, som i samråd med og på udvalgets vegne, udarbejder et svar på indsigelsen og evt. en ny bedømmelse. Først når indsigelsen er behandlet, og svaret er sendt til ansøgeren der har lavet indsigelse, kan der tages stilling til ansættelse.

Før der træffes beslutning om ansættelse, kan institutlederen indkalde en eller flere ansøgere til samtale og/eller prøveforelæsning.

Institutlederen indstiller den ønskede ansøger til dekanen, som træffer beslutning om ansættelse. En ansøger kan kun ansættes, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer har anset vedkommende for at være fagligt kvalificeret til stillingen. Dekanen kan beslutte ikke at besætte stillingen, også selv om der er kandidater, der er bedømt fagligt kvalificerede.

De øvrige ansøgere, som ikke tilbydes ansættelse, modtager et afslagsbrev fra HR-afdelingen.

Honorar

Efter bedømmelsesprocessen er afsluttet, modtager eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalg en email med en blanket, der skal udfyldes og returneres for at der kan udbetales et honorar for deres deltagelse.

Deadline

I henhold til Ansættelsesbekendtgørelsen bør der træffes afgørelse om ansættelse senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb, og principielt bør bedømmelsesprocessen foregå uden unødig ventetid. Derfor er det vigtigt, at bedømmelsesudvalget overholder de fra dekanen angivne frister for indlevering af bedømmelsesrapporten.

Regelgrundlag

 • Ansættelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (BEK nr 242 af 13.03.2012)
 • Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 
 • Vedtægt for Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitets Regler for faglig bedømmelse af videnskabeligt personale 
 • Adfærdskodeks for ansættelse af forskere, Europa Kommissionen, EUR 21620

Oprindelse, baggrund og historik

Bedømmelsesvejledningen har været behandlet i de respektive Akademiske Råd og endeligt godkendt af dekaner og rektor.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR Servicecentret. 

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd