AAU Håndbogen

Det Rummelige Arbejdsmarked

Generelle oplysninger

Publiceret: 24.11.2017 (Sidst ændret: 19.05.2020)

Print som pdf

Indhold

Ansættelser indenfor det rummelige arbejdsmarked er:

 • Fleksjob og fastholdelsesfleksjob
 • Virksomhedspraktik (og nyttejob/nytteindsats)
 • Løntilskud
 • Aftalebaserede job på særlige vilkår (kontakt HR-afdelingen for yderligere oplysninger)
 • Personlig assistent (er ikke en del af det sociale kapitel i staten)

Ansættelser som Aalborg Universitet benævner som, ansættelser indenfor det rummelige arbejdsmarked, følger reglerne for ansættelser i henhold til det sociale kapitel i staten. For yderligere oplysninger vedr. de nævnte typer af ansættelser henvises der til Vejledning om socialt kapitel i staten som kan findes her

Procedure for modtagelse og svar på en ansøgning om ansættelse indenfor Det Rummelige Arbejdsmarked (Det Sociale kapitel i staten) 

Før der kan tages stilling til, om en ansøger kan ansættes, skal denne være bevilliget til en ansættelse under det rummelige arbejdsmarked, eller der skal være udsigt til, at denne bliver visiteret til en sådan stilling.

 1. Når der modtages en mundtlig henvendelse, vedrørende en ansættelse under det rummelige arbejdsmarked er udgangspunktet, at AAU skal bede vedkommende om at sende en ansøgning på skrift, med CV samt anden relevant dokumentation. Det er nemmere for AAU at tage stilling til, om der er brug for vedkommende, når disse forhold er på plads og vi har et overblik ansøgerens kompetencer og ønsker samt eventuelle skånebehov.
 2. Ved modtagelsen af en skriftlig ansøgning, skal der hurtigst muligt returneres følgende; Bekræftelse for modtagelsen af ansøgningen samt information om, at AAU vil vurdere ansøgningen og undersøge om der, indenfor det pågældende område, hvor ansøgning er sendt til, er mulighed for at oprette et sådan job.
 3. Der skal herefter foretages en objektiv vurdering af, hvorvidt der er eller kan være brug for vedkommende.
 4. Der skal ske en afklaring og en vurdering af ansøgningen indenfor en rimelig frist. En rimelig frist er højest 14 dage, inden vedkommende skal have en afgørelse/et svar på sin henvendelse.
 5. Såfremt det administrative tjenestested efter en objektiv vurdering mener at kunne tilbyde ansøgeren et job, anvendes vejledningerne i AAU-håndbogen for henholdsvis, personlig assistent, virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. 
 6. Såfremt det administrative tjenestested efter en objektiv vurdering ikke kan tilbyde ansøgeren et job, skal ansøgeren have en begrundelse herfor i afgørelsen.

Inddragelse af tillidsrepræsentanten 

Løntilskud og virksomhedspraktik

Inden oprettelsen af et job med løntilskud eller virksomhedspraktik skal tillidsrepræsentanten eller en anden repræsentant for medarbejderen inddrages. Jobcenteret skal sikre, at de ansatte er blevet hørt. I praksis sikres, at de ansatte er blevet hørt, ved at tillidsrepræsentanten svarer på vegne af sine medlemmer og udfylder nogle afsnit i en blanket (enten digitalt eller almindelig blanket) fra den pågældendes jobcenter.

Det skal altid være den rette tillidsrepræsentant som skriver under på blanketterne. Det vil sige, den tillidsrepræsentant som repræsenterer den person som skal i virksomhedspraktik eller som ansættes i løntilskud. I kan altid finde en opdateret tillidsrepræsentantliste i håndbogen her. Findes der ikke en tillidsrepræsentant på Aalborg Universitet, tilsigtes det, at den tillidsrepræsentant som er nærmest knyttet den person som skal ansættes, enten fagligt eller geografisk, skriver under på blanketten. Vedkommende som skriver under på blanketterne som medarbejderrepræsentant, skal nemlig være tilknyttet Aalborg Universitet.

Det er muligt at bremse etableringen af en løntilskudsstilling eller virksomhedspraktik, såfremt der er for mange ansatte på de pågældende ordninger, eller såfremt der er andre forhold der begrunder en afvisning.

Tillidsrepræsentanten skal skriftligt, over for jobcenteret, tilkendegive, at antallet af ansatte i virksomhedspraktik og løntilskud, holder sig inden for lovens grænser. Se afsnittet om forholdstalskravet, længere nede.

En virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse kan oprettes på to måder, enten ved udfyldelse af almindelige blanketter eller via en digital-blanket i VITAS (Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud)

Ved almindelige blanketter udfylder tillidsrepræsentanten enten, punkt 9 og 10 i blanketten AB201 ”arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud”, punkt 5 og 6 i blanketten AB131 ”arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik” eller punkt 4 og 5 i blanketten AB 136 "Erklæring om antal af ansatte og høring af ansatte ifm. virksomhedsprak" som anvendes ved arbejdsprøvning. Valg af blanket afhænger af typen af ansættelse og der kan forekomme andre blanketter end de nævnte.

For godkendelse af en digital blanket i VITAS skal du som tillidsrepræsentant følge nedestående proces:

 • Først modtager du en en mail (fra VITAS)
 • I mailen er der et link, direkte til ansøgningsblanketten i VITAS hvorfra du digitalt skal godkende blanketten
 • Du skal logge på VITAS med din digitale signatur (medarbejdersignatur / NEM-ID) for at kunne tilgå ansøgningsblanketten og godkende/afvise denne
 • Når du er logget på VITAS, vil denne kunne se alle relevante oplysninger, om den pågældende virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse (tryk på ”Vis alt” eller på de enkelte faner)
 • Når du har tjekket alle relevante oplysninger, findes nederst på siden en overskrift der hedder ”Verificering af virksomhedsoplysninger”. Herunder er der en række spørgsmål, som du skal forholde sig til og svare på
 • Alle felter markeret med en rød stjerne skal udfyldes og der er mulighed for at tilføje en kommentar til afgørelsen, hvis det er relevant
 • Hvis praktikken eller løntilskudsstillingen kan godkendes, skal alle felter markeres med ”ja”
 • Når felterne er korrekt udfyldt, kan ansøgningsblanketten godkendes eller afvises nederst på siden

Vi opfordrer til, at du kontakter HR-afdelingen såfremt du har spørgsmål til ansøgningsblanketten, som kan danne grundlag for en afvisning eller i øvrigt, idet en afvisning eller godkendelse ikke kan tilbagekaldes.

Fleksjob

En person som ansættes i fleksjob, ansættes på samme vilkår som øvrige nyansatte. Eneste undtagelse er som udgangspunkt, opslagsreglerne. Derfor skal tillidsrepræsentanten inddrages på samme måde som ved en almindelig nyansættelse, i forbindelse med lønforhandling. Der henvises i øvrigt til § 3 stk. 4 i tillidsrepræsentantaftalen, hvorefter tillidsrepræsentanter bedst muligt skal holdes orienteret om ansættelse af personale.

Der er pr. 1. januar 2013, ikke længere et krav om at tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation, skal underskrive fleksjobaftalen fra den ansattes jobcenter.

Se i øvrigt siderne, Virksomhedspraktik, Løntilskud, og Fleksjob i AAU-Håndbogen for konkrete vejledninger til udfyldelse af blanketterne.

Merbeskæftigelse - Nettoudvidelse (Løntilskud og Virksomhedspraktik)

For at undgå misbrug af ordningen, må ansættelse i løntilskud eller virksomhedspraktik kun finde sted, såfremt det nye job medfører merbeskæftigelse, altså en nettoudvidelse af antallet af ansatte.

Der er intet krav om merbeskæftigelse og udvidelse af nettoarbejdsstyrken ved fleksjob.

Merbeskæftigelse vurderes i forhold til budgettet for den enkelte administrative enhed. Man tager udgangspunkt i den administrative enheds produktionsenhedsnummer (P-nummer). Hver fysisk beliggenhed, hvor AAU har aktiviteter, har et P-nummer, og hver medarbejder er tilknyttet et P-nummer. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det administrative tjenestesteds normale beskæftigelse.

Ønsker man at fravige denne afgrænsning, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten om en anden afgrænsning.

At en medarbejder afskediges, udelukker ikke, at der efterfølgende kan ske ansættelse i løntilskud. Men det er ikke hensigten, at ansatte med løntilskud overtager nedlagte arbejdsfunktioner eller fylder huller ud på vakante ordinære pladser.

Ansættelse af personer i løntilskud eller virksomhedspraktik må ikke være en forudsætning for at opretholde den service, AAU er forpligtet til, som en del af den normale drift. I så fald vil merbeskæftigelse ikke være opfyldt.

Forholdstalskravet (Løntilskud og Virksomhedspraktik)

Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte i løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Der afgrænses efter p-nummer.

Det betyder:

1. På administrative tjenestesteder med op til 50 ansatte kan der ved:

 • 0 - 5 ordinært ansatte være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud (jf. dog formuleringen "...dog altid 1 person")
 • 6 - 9 ordinært ansatte være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 10 - 14 ordinært ansatte være 2 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 15 - 19 ordinært ansatte være 3 personer osv.

Et administrativt tjenestested med 49 ordinært ansatte medarbejdere, kan således have 9 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud. 

2. På administrative tjenestesteder med 50 eller flere medarbejdere, kan der herudover kun være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud for hver 10 ordinært ansatte. Det vil sige at der ved:

 • 50 - 59 ordinært ansatte kan der være 10 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 60 - 69 ordinært ansatte kan der være 11 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 70 - 79 ordinært ansatte kan der være 12 personer osv.

Det administrative tjenestested skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, at der er enighed om dette.

Der er ikke bestemmelser for, hvor mange ansatte med fleksjob, der må være på en arbejdsplads.

For at vise hvor mange medarbejdere der er på det pågældende administrative tjenestested, skal tallene tælles sammen på følgende måde i Scanpas:

 • Medarbejder --> Udskrifter --> Medarbejderoversigt inkl. Konsulenter --> Adm.tj.sted.nr. tastes.
 • En PDF fil kommer op og alle medarbejder tælles sammen. (Dog tælles medarbejdere i løntilskud og virksomhedspraktik for sig selv).

Opstår der uenighed om, hvorvidt ansættelsen i løntilskud eller virksomhedspraktik er en nettoudvidelse, skal denne tvist behandles af det fagretslige system.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Publikationsdato: 26/04-2016

Formål og afgrænsning

Følgende indeholder oplysninger til tillidsrepræsentanter og andre relevante medarbejdere vedr. ansættelse af personer indenfor det Rummelige Arbejdsmarked (Det sociale kapitel i staten). Disse oplysninger supplerer håndbogens afsnit om fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik og personlige assistenter.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Agnete Vind, fuldmægtig i HR Specialistcentret

 

Begrebsdefinitioner

Forefindes ikke.

Bilag

Forefindes ikke.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd