AAU Håndbogen

Momshåndtering

Instruks i momshåndtering

Publiceret: 14.12.2017 (Sidst ændret: 09.05.2019)

Print som pdf

Indhold

1. Formål

1.1. Baggrund

Baggrunden for denne instruks er dels de retningslinjer, som SKAT, Hovedcentret har udsendt den

1. februar 2006 for universiteternes godtgørelse af energiafgifter. og dels gældende love, vejledninger, afgørelse m.v. vedr. momsforhold.
 

1.2. Formål

Formålet med disse regler er:

 • overordnet at sikre en korrekt håndtering af moms
 • at sikre kvaliteten i de udsendte bilag til debitorer og modtagne bilag fra kreditorer ved at overholde kravene til bogføringsbilag
 • at sikre en korrekt afløftning af købsmoms
 • at sikre korrekt pålægning af salgsmoms
 • at danne grundlag for korrekt refusionsopgørelse af energiafgifter.

2. Ansvarlig

De enkelte organisatoriske steder er ansvarlige for:

 • at de modtagne fakturaer fra kreditorer overholder bogføringskravene. Overholder kreditor ikke kravene skal faktura returneres.
 • at de modtagne fakturaer fra kreditorer konteres udgifts- og momsmæssigt i ØSS-EF jf. gældende vejledninger.
 • at de udsendte fakturaer til debitorer overholder bogføringskravene og konteres indtægts- og momsmæssigt Debitor Light jf. gældende vejledninger.
 • at bilagene fra kreditorer er i overensstemmelse med momslovens krav.

Du kan læse mere i reglerne om krav til bogføringsbilag ved momsfradrag.

Økonomiafdelingen er ansvarlig for:

 • kontrol af at modtagne papirfakturaer overholder bogføringskraven, jf. instruks om krav til bogføringsbilag ved momsfradrag
 • at modtagne papirfakturaer indtastes udgifts- og momsmæssigt i ØSS, jf. gældende vejledninger
 • at økonomisystem (ØSS) lever op til kravene om korrekt håndtering af fakturaerne, herunder korrekt håndtering af moms
 • at der foretages kontroller (stikprøvevis) af om de bogførte fakturaer overholder de bogførings- og momsmæssige krav samt om der er foretaget korrekt kontering af ud- gift/omkostning og moms
 • at fordelingen af købsmomsen sker korrekt ved hjælp af fradragsprocenten.

3. Terminer

Bogføringen af moms på de respektive konti skal ske løbende samtidigt med bogføringen af udgiften.

Momsafregningen til SKAT skal ske månedligt, hvor aconto-fradragsprocenten skal anvendes til fordelingen af købsmomsen.

Momsafregningen til UFM skal ske hvert kvartal.

4. Fremgangsmåde

Fremgangsmåde i forbindelse med håndtering af købs- og salgsmoms:

4.1. Definitioner

Dette afsnit er ment som en forklaring af specielle udtryk. Det er ikke nødvendigt at læse hele af- snittet, det kan også anvendes som opslag, hvis forklaring af ord i de øvrige afsnit er nødvendig.

Moms
Er en meromsætningsafgift, som pålægges varer og tjenesteydelser.

Købsmoms
Er den moms, som eksterne leverandører pålægger de varer og tjenesteydelser, som AAU køber. Denne moms kan blive fradraget ved SKAT eller refunderet ved UFM med få undtagelser, jf. 4.2.

Fordelingen af købsmomsen mellem SKAT og UFM vil ske ved hjælp af en fradragsprocent, jf. 4.2.

Salgsmoms
Er den moms, som AAU skal pålægge salg til andre, når AAU leverer en vare/tjenesteydelse mod betaling. Salgsmoms indbetales til Skat, dog fratrækkes købsmoms forinden indbetaling finder sted.

Sponseret forskning = donationer
Er FIK-projekter, hvor der ikke er noget krav om modydelse, jf. Notat - momshåndtering afsnit 2.2 Indtægtstyper.

Toldmoms
Er den del af købsmomsen, der er fradragsberettiget efter momsloven. Den del af købsmomsen som AAU ikke kan få refunderet hos SKAT vil med få undtagelser, jf. 4.3., blive refunderet af UFM´s momsrefusionsordning.

UFM-institutioner
Alle institutioner under UFM, herunder andre universiteter, se liste på UFM's hjemmeside.

Moms
Er en meromsætningsafgift, som pålægges varer og tjenesteydelser.

Købsmoms
Er den moms, som eksterne leverandører pålægger de varer og tjenesteydelser, som AAU køber. Denne moms kan blive fradraget ved SKAT eller refunderet ved UFM med få undtagelser, jf. 4.2.

Fordelingen af købsmomsen mellem SKAT og UFM vil ske ved hjælp af en fradragsprocent, jf. 4.2.

Salgsmoms
Er den moms, som AAU skal pålægge salg til andre, når AAU leverer en vare/tjenesteydelse mod betaling. Salgsmoms indbetales til Skat, dog fratrækkes købsmoms forinden indbetaling finder sted.

Sponseret forskning = donationer
Er FIK-projekter, hvor der ikke er noget krav om modydelse, jf. Notat - momshåndtering afsnit 2.2 Indtægtstyper.

Toldmoms
Er den del af købsmomsen, der er fradragsberettiget efter momsloven. Den del af købsmomsen som AAU ikke kan få refunderet hos SKAT vil med få undtagelser, jf. 4.3., blive refunderet af UFM´s momsrefusionsordning.

UFM-institutioner
Alle institutioner under UFM, herunder andre universiteter, se liste på UFM's hjemmeside.

4.2. Procedurer

Der er i dette afsnit beskrevet fire procedurer.

 • den første procedure er den daglige håndtering af købsmoms ved modtagelse af fakturaer fra kreditorer
 • den anden procedure er den daglige håndtering af salgsmoms ved udsendelse af fakturaer til debitorer

4.2.1. Den daglige håndtering af købsmoms ved modtagelse af fakturaer fra kreditorer

 • E-faktura fra kreditorer registreres i ØSS-EF og videresende via bl.a. EAN-numre til de or- ganisatoriske enheder, som – efter varemodtagelseskontrol og kontrol af bilag jf. pkt. 2 – konterer (udgifter og moms) på relevante kontonumre og godkender faktura/bilag i ØSS jf. gældende instrukser og vejledninger. Programkørsler i ØSS foranlediger at faktura bliver bogført i ØSS og at fakturaerne sendes til elektronisk betaling via ØSS-betalingsfunktion.
 • For E-fakturaer – hvor indkøbet er foretaget via ØSS Indkøbssystem – skal kontering af ud- gifter og moms foretages i forbindelse med indkøbet i ØSS Indkøbssystem. Når E-faktura er registreret i ØSS fortages en matchning mellem indkøbsordre og E-faktura og den foretagne kontering i ØSS indkøbssystem overføres til E-fakturaen og ved matchning uden fejl, vil ud- gift og moms automatisk blive bogført. Den elektroniske betaling foretages på normal vis via ØSS-betalingsfunktioner.
 • Papirfakturaer/-bilag fra kreditorer modtages hos de organisatoriske enheder, som konterer, attesterer, anvises og videresender dem til bogholderiet eller rejsekontoret, eller centralt ved ØA. Attestationen omfatter, at instruks for krav til bogføringsbilag ved momsfradrag er overholdt. Hvis bilaget er attesteret og anvist, men ikke opfylder kravene til bogføringsbilag, jf. instruks om krav til bogføringsbilag ved momsfradrag, vil bilaget blive afvist af ØA.
 • Bogholderiet kontrollerer bilaget og bogfører udgiften og moms i ØSS. Afløftning af købs- momsen skal ske på:

952101 ”Moms vedrørende drift”, hvis købet vedrører underkonto 10, 90, 95 og 97

952501 ”Moms vedrørende varebiler under 3 tons”, hvis købet vedrører varebiler med en tilladt totalvægt under 3 tons, jf. pkt. 4.3.

Men hvis bilaget er omfattet af nedenstående undtagelser, skal momsen i stedet udgiftsføres på samme kontostreng som resten af udgiften (ingen momsafløft).

Købsmoms, som ikke kan fratrækkes eller refunderes og dermed ikke kan afløftes hos SKAT:

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning 

Købsmoms, som delvist kan fratrækkes eller refunderes og dermed afløftes: se pkt. 4.3.

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning 

4.2.2. Den daglige håndtering af salgsmoms ved udsendelse af fakturaer til debitorer

Normal procedure: faktura til debitor laves decentralt i ØSS, jf. ”Debitor light vejledning” og ”Kontering/moms Debitor light”

Den foretagne decentrale fakturering i ØSS debitor Light kontrolleres stikprøvevis centralt i bogholderiet.

Afvigende procedure: Debitorfølgeseddel modtages centralt i bogholderiet fra de organisatoriske enheder.

Ved tvivlspørgsmål afgøres om varerne/ydelserne er momspligtige jf. 4.1. Hvis varen/ydelsen er momspligtig, skal 25 % salgsmoms tillægges varen/ydelsen og bogføres på 972501 ”Udgående moms”, se dog 4.4. for undtagelser.

Faktura til debitor udskrives i ØSS på baggrund af debitorfølgeseddel.

4.3. Specifikke problemstillinger i forbindelse med køb (kreditorer)

4.3.1. NOVI’s kantine/restaurant (ej AAU lokale). Ajourført 09-10-2013

Vær opmærksom på at AAU kantiner’s bespisningsarealer er AAU lokaler. Novi’s Kantine er ligestillet med Restaurant.

Mad og drikke indtaget i NOVI's kantiner vil være omfattet af ¼ momsafløft (svarende til hvad der er gældende for restaurationsudgifter), hvorimod mad og drikke leveret til og indtaget på AAU vil være omfattet af fuld momsafløft, såfremt der er tale om interne møder, kurser m.v. der er af er- hvervsmæssig karakter/fagligt begrundet. Fuld momsafløft gælder i følgende tilfælde:

 • Møder med forretningsforbindelser
 • Interne møder med fagligt indhold
 • Interne kurser
 • Receptioner m.v. for Ph.D.’er, doktorer, kandidater, elever m.v. (afslutning på et fagligt for- løb)
 • Forplejning til projektdeltagere ved interview, forsøg m.v.
 • Bestyrelsesmøder

Ved restaurationsydelser (NOVI's kantine og anden restaurant) skal det af bilag (eller vedhæftet bilag) fremgå: dato, formål, sted, deltagerliste.

Se regler for repræsentation og personaleforplejning.

4.3.2. Lokaleleje/leje af Av-udstyr/fotokopier/restaurationsydelser i forbindelse med konferencer, seminarer o. lign., der gennemføres uden for AAU’s lokaler.

Vedr. lokaleleje, leje af AV-udstyr, fotokopier o.lign kan hele købsmomsen afløftes.
Vedr. restaurationsydelser kan der afløftes ¼ af købsmomsen (6,25 %).

Dog skal følgende eksempler iagttages:

Eksempel 1: Hvis faktura på henholdsvis lokaleleje, leje af AV-udstyr og lignende og restuarationsydelser kommer på hver sin faktura og fra 2 forskellige juridiske enheder (virksomheder), så kan hele momsen på lokaleleje, leje af AV-udstyr og lignende afløftes, hvorimod momsen på fakturaen på restau- rantionsydelser kun kan afløftes med ¼ af momsen.

Eksempel2: ”Kroarrangementafgørelsen” fra SKAT: Hvis en faktura fra en juridisk enhed (virksomhed) omfatter lokaleleje, leje af AV- udstyr, restaurationsydelser (alt specificeret på samme faktura), kan der afløftes ¼ købs- moms af fakturaens samlede købsmoms. Dette fordi den samlede udgift betragtes som en restaurationsregning, da både lokaleleje samt fortæring er leveret af stedet og indtaget på stedet.

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning.

4.3.3. Hotel- og restaurationsydelser/repræsentation/interne ydelser m.v.

Der kan pr 1/1-2015 afløftes fuld moms af købsmomsen på udgifter til hotelovernatning (kun overnatningen).

Der kan afløftes ¼ af købsmoms på restaurationsydelser. Dette gælder også når restaurationsydelser er repræsentation/intern repræsentation, såfremt bespisningen foregår udenfor AAU’s lokaler. (Se ovenfor an-gående AAU’s kantiner).
Ved restaurationsydelser/Interne ydelser m.v. skal det af bilag (eller vedhæftet bilag) fremgå: dato, formål, sted, deltagerliste.

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning.

4.3.4. AAU's stande på messer og konferencer

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning. 

4.3.5. Boligudlejning/værelsesudlejning

Udgifter vedrørende boliger til studerende, gæsteforelæsere m.v.(f.eks. rengøring, inventar, vand, lys, var-me), kan ikke momsafløftes.

4.3.6. Gaver

Se endvidere regler for repræsentation og personaleforplejning 

4.3.7. Biler

Personbiler (biler til persontransport): For køb og drift af personbiler (anskaffelse, brændstof, vedli- gehol-delse m.v.) kan der ikke afløftes købsmoms.

Varebiler: For køb og drift af små varebiler kan der afløftes købsmoms. Dog skal købsmoms føres særskilt på konto 952501.

4.3.8. Køb i udlandet.

Ved køb i udlandet må der ikke forekomme moms, forudsat at sælger har fået oplyst AAU's CVR.NR.. Hvis der er beregnet moms på faktura skal denne returneres til sælger, med anmodning om faktura uden moms..
Dette gælder dog ikke for visse lande udenfor EU.

 

4.4. Specifikke problemstillinger i forbindelse med salg (debitorer)
 

4.4.1. Samarbejdsaftaler/kontrakter

Tilskudsgiveres betaling vedr. samarbejdsaftaler, kontrakter, bevilling m.v. (eksterne aktiviteter), sker prin-cipielt på grundlag af debitorfaktura fra AAU. Der kan dog være undtagelser (f.eks. EU, donationer), hvor betaling udløses af indsendt regnskab eller evt. af selve aftalen/bevillingsskrivelsen.
Vær opmærksom på den særlige indtægtskontering vedr. FIK-området. Se nærmere i ”Debitor light vejled-ning”.

Moms i forbindelse med FIK-projekter, se moms på tilskudsfinansierede projekter

4.4.2. Opkrævning af udlæg/viderefakturering/refusion af afholdte udgifter

Opkrævning af udlæg/viderefakturering/refusion af afholdte udgifter foretages ved udstedelse af debitorfak-tura. Ved faktureringen tillægges normalt moms på det beløb (omkostning) som AAU har bogført i ØSS, uanset om der var moms på de fakturaer som AAU har betalt eller om AAU har af- løftet helt eller delvis disse fakturaers købsmoms.
Udlægget kan kun faktureres uden købsmoms, hvis

- den oprindelige faktura er udstedt til den, som skal betale AAU for udlægget

4.4.3. Andre universiteter eller institutioner indenfor UFM-ministerområde

Varer/tjenesteydelser til disse er ikke momspligtige, d.v.s at der ikke skal tillægges købsmoms på disse fakturaer

4.4.4. Fragt og porto

Hvis porto og fragt indgår i en samlet faktura med momspligtig salg, skal fragt og porto også på- lægges købsmoms.

4.4.5. Boligudlejning/udlejning af værelser

Udlejning af boliger er ikke momspligtig.


4.4.6. Salg af brugt udstyr, anlæg m.v.

Ved salg af brugt udstyr, anlæg m.v. skal der pålægges købsmoms.
Dog skal der ved salg af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt under 3 tons ikke pålægges købs-moms.

4.4.7. Salg til Udlandet

Se ”Moms ved Samhandel med udlandet". 

Bilag

Momsnotat

Moms energiafgift

Instruks momshåndtering

Repræsentation og personaleforplejning (mangler)

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd