AAU Håndbogen

Moms - samhandel med udlandet

Moms ved samhandel med udlandet

Publiceret: 15.12.2017 (Sidst ændret: 10.05.2019)

Print som pdf

Indhold

1. Moms ved køb af varer og tjenesteydelser i andre EU- lande

1.1. Køb af varer af en momsregistreret virksomhed i andre EU-lande (erhvervelsesmoms)

Køber (AAU-ansat) skal altid opgive universitetets VAT nummer overfor sælger ved enhver ordre. AAU’s VAT- Nr. er DK29102384. Sælger skal så udskrive fakturaen uden moms. Glemmer AAU at opgive sit VAT-nummer, vil fakturaen blive udskrevet med salgslandets moms og den kan ikke afløftes. (merudgift for institut/afd.mv. hvis ikke nedenstående foretages).

Modtager AAU (køber) en faktura med salgslandets moms (VAT) hvad enten der er opgivet AAU’s VAT-nummer eller ej, skal køber (AAU) rekvirere en kreditnota til udligning af den oprindelige faktura og bede leverandøren om en ny faktura uden moms (VAT) med AAU’s VAT-nummer påført. Når varen er modtaget og fakturaen er konteret, attesteret og godkendt, sendes fakturaen til bogholderiet, som sørger for den videre håndtering. I de situationer hvor AAU har modtaget en kreditnota til udligning af den oprindelige faktura vedhæftes begge (uden kontering) den korrekte faktura med kontering mv. til bogholderiet.

1.2. Køb af tjenesteydelser fra en virksomhed/institution i andre EU-lande

(EU moms – reverse charge /omvendt betalingspligt)
Køber (AAU-ansat) skal altid opgive universitetets VAT-nummer overfor sælger ved enhver ordre.
Ydelser der i sig selv er momsfrie, f.eks universitetets uddannelser er ikke omfattet af nedenstående krav, da der ikke skal ske en momsberegning. AAU’s VAT-nummer er DK29102384. Sælger skal udstede fakturaen uden moms med angivelse af AAU's VAT-nummer, idet leverancen er omfattet af reverse charge (se dog undtagelser nedenfor). Udsteder sælger en faktura med moms er dette forkert, og der skal anmodes om kreditnota og en korrekt faktura. Følgende er undtagelser til hovedreglen som beskrevet ovenfor:

 • Hotel- og restaurationsudgifter, cateringydelser i udlandet
 • Korttidsudlejning af biler i udlandet
 • Adgang til konferencer, messer, udstillinger, kurser og anden undervisning der foregår i udlandet
 • Ydelser vedrørende fast ejendom beliggende i udlandet

Disse ydelser er altid momspligtige i det land hvor de rent fysisk foregår, hvorfor sælger skal opkræve moms i det land hvor ydelsen er fysisk præsteret. Den betalte udenlandske moms kan søges godtgjort via momsrefusionsordningen på SKATs hjemmeside. I praksis foregår det på den måde, at der udfyldes en elektronisk indberetning af alle momsbelagte udgifter i de EU-lande, hvor AAU har afholdt omkostningen. (vær opmærksom på at AAU ikke må være momspligtige i de lande).

1.3. Håndtering i bogholderiet ved køb af varer og tjenesteydelser fra EU lande.

Kun relevant for Bogholderiet i Økonomiafdelingen.

1.3.1. Inden indtastning foretages følgende i bogholderi:

Kun relevant for Bogholderiet i Økonomiafdelingen.

1.4. Indberetning til SKAT foregår således:

Kun relevant for Bogholderiet i Økonomiafdelingen.

2. Moms ved køb af varer og tjenesteydelser fra lande udenfor EU

2.1. Køb af varer fra lande uden for EU (3. lande)

Hovedreglen er, at fakturaer fra 3. lande vedrørende varekøb, som fysisk transporteres til Danmark, ikke må være pålagt moms ved modtagelsen. Der skal derimod beregnes dansk moms (importmoms) af fakturabeløbet. Importmomsen beregnes i forbindelse med indfortoldning af varer. Den beregnede importmoms fremgår af importspecifikationerne og toldpapirerne. Dette håndteres centralt i Økonomiafdelingen.

2.1.1. Indberetning til SKAT foregår således:
Kun relevant for Bogholderi central.
 

2.2. Køb af tjenesteydelser fra lande uden for EU (3. lande)

AAU skal beregne reverse charge moms af ydelser købt af virksomheder i lande uden for EU. Dog er der følgende undtagelser:

 • Ydelser der i sig selv er momsfri: fx skoleundervisning/universitetsuddannelse
 • Ydelser der er momspligtige i det land hvor de fysisk præsteres

o Hotel og restaurationsudgifter, catering ydelser i udlandet
o Korttidsudlejning af biler i udlandet
o Adgang til messer og udstillinger i udlandet
o Adgang til konferencer, kurser og andet undervisning i udlandet
o Ydelser vedrørende fast ejendom beliggende i udlandet
Udenlandsk moms der betales for ovennævnte ydelser i Færøerne, Grønland, Norge og Schweiz kan søges godtgjort via momsrefusionsordningen, hvor der udfyldes en ansøgningsblanket der sendes til de respektive landes Skattemyndigheder. (vær opmærksom på, at AAU ikke må være momspligtige i de respektive lande)

2.2.1. Håndtering i bogholderiet ved køb af tjenesteydelser fra 3. lande.

Kun relevant for Bogholderi central.

2.2.2. Indberetning til SKAT foregår således:

Kun relevant for Bogholderi central.

3. Moms ved salg af varer og tjenesteydelser til andre EU- lande

3.1. Salg af varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande

Hvis AAU sælger varer, som leveres til andre EU-lande og køberen er momsregistreret i sit hjemland, skal AAU ikke opkræve moms, idet køber har pligt til at beregne moms i sit eget land. Køber skal oplyse sit VAT numme til AAU, som skal påføres fakturaen, samtidig med følgende deklaration ”free of VAT/Zero-rated”.
Sælger (AAU) har pligt til at sikre, at køber har oplyst korrekt og gyldigt VAT-nummer, navn og adresse.
Dette kan ske ved opslag enten på SKAT’s hjemmeside (www.skat.dk) eller på http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do . I tvivlstilfælde kan AAU anmode om en kopi af køberens momsregistreringsbevis. Et gyldigt VAT-nummer består af landekode + 8 cifre, f.eks. DK 12345678.
Dokumentation for VAT-nummer gyldighed skal opbevares af sælger (AAU). Hvis køberens momsnummer ikke kendes, ikke kan verificeres eller hvis køber ikke er momsregistreret i sit hjemland, skal fakturaen udskrives med dansk moms.
Det er en forudsætning for at fakturere uden moms, at følgende betingelser er opfyldt:

 • At varen rent fysisk er leveret til et andet EU-land. Sælger skal kunne dokumentere, at varen er forsendt eller transporteret til et andet EU-land.
 • At købers momsnummer fremgår af fakturaen. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at nogle EU-lande anvender særlige momsnumre i forbindelse med EU-handel. Ved salg til en registreret virksomhed i et sådant EU-land, er det købers VAT-nummer, der skal fremgå af fakturaen. Betingelsen er ikke opfyldt, hvis det i stedet er købers indenlandske momsnummer, der fremgår.

3.2. Salg af varer til ikke momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande

Der er ingen forskel på at sælge varer i Danmark eller til andre EU-lande, når det sker til ikke- momsregistrerede virksomheder. Der skal som hovedregel udskrives en faktura med dansk salgsmoms. Denne moms skal konteres på samme måde, som var det almindelig dansk salgsmoms.
Ikke momsregistrerede virksomheder, institutioner mv., kan dog i visse lande blive pligtige til at få en momsregistrering for erhvervelse af varer, hvis en lokalt bestemt beløbsgrænse overskrides. Er dette tilfældet, skal de oplyse det tildelte VAT -nummer, og AAU kan så sælge momsfrit efter reglerne for salg af varer til momsregistrerede virksomheder.
 

3.3. Salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande

Der gælder samme regel som ved salg til ikke momsregistrerede virksomheder.
AAU skal være opmærksom på, om grænsen for fjernsalg overskrides i de enkelte EU-lande, således at AAU bliver pligtig til at få en momsregistrering. Registreringsgrænsen er enten 35.000 eller 100.000 Euro evt. omregnet til lokal valuta.
 

3.4. Salg af tjenesteydelser til andre EU-lande

3.4.1. Salg af ydelser til momsregistrerede i andet EU-land

Vedlagte beslutningsdiagram kan med fordel benyttes i valg af momskode – salg af ydelser i EU
Ved salg af tjenesteydelser er den momsmæssige behandling afhængig af arten af den tjenesteydelse, der sælges.
Ved samhandel mellem momsregistrerede virksomheder/institutioner er hovedreglen den, at det land, hvor køber har sit hjemsted, udgør leveringsstedet for salget af en tjenesteydelse.
Det betyder, at det er købers land, der har retten til momsen. Reglerne om betalingspligt afgør samtidig, at køber er ansvarlig for momsafregningen. Dette betyder, at køber skal beregne moms af købet og kan fratrække denne moms, i samme omfang som køber har momsfradragsret.

Det gælder også for AAU’s salg af forskning udført i Danmark til momsregistrerede virksomheder/institutioner i udlandet, at fakturering skal ske uden dansk moms.
Forskning udført i andre EU-lande er som udgangspunkt momspligtige i det pågældende land. Hvis AAU udfører forskning i udlandet skal det derfor konkret undersøges om AAU skal momsregistreres i det pågældende land. Kontakt jwb@adm.aau.dk.
Der gælder desuden særlige fakturakrav, idet sælger (AAU) på fakturaen skal oplyse købers momsnummer, samt teksten ”reverse charge”.

Sælger (AAU) har pligt til at sikre at køber har oplyst korrekt og gyldigt VAT-nummer navn og adresse.
Dette kan ske ved opslag enten på SKATs hjemmeside (www.skat.dk) eller på http://ec.europa.eu/taxation customs/vies/vieshome.do  

I tvivlstilfælde kan man anmode om en kopi af køberens momsregistreringsbevis. Et gyldigt VAT-nummer består af landekode + 8 cifre, f.eks. DK 12345678.
Der er dog følgende undtagelser til reglerne om reverse charge beskrevet ovenfor:
• Ydelser der i sig selv er momsfri,
o f.eks skoleundervisning/universitetsuddannelse
• Ydelser der er momspligtige i det land hvor de fysisk præsteres (I dette tilfælde Danmark)
o Adgang til messer og udstillinger
o Adgang til konferencer, kurser og anden undervisning
o Ydelser vedrørende fast ejendom
Videresælger AAU ovennævnte ydelser der er beskrevet som momspligtige i det land de fysisk præsteres i, skal der opkræves dansk moms, uanset om køber er en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land.

3.4.2. Salg til ikke-momsregistrerede/private i andet EU-land

AAU skal opkræve dansk salgsmoms af værdien af ydelsen.

3.5. Indberetning til ”EU-salg uden moms” (tidligere Listesystemet)

Kun relevant for Bogholderiet i Økonomiafdelingen.

3.6. Indberetning til Intrastat

Kun relevant for Bogholderiet i Økonomiafdelingen.

4. Moms ved salg af varer til lande uden for EU (3. lande)

4.1. Salg af varer til lande uden for EU

Varer der sælges til lande uden for EU skal ikke pålægges moms, såfremt varen sendes ud af EU og der forefindes dokumentation for udførslen (eks. udførselsangivelse). Dette gælder, uanset om køber er en virksomhed, en institution f.eks. et udenlandsk universitet, eller en privatperson.

4.2. Salg af tjenesteydelser til købere i lande uden for EU (3. lande)

4.2.1. Salg til momsregistrerede/institutioner i lande uden for EU.

Vedlagte beslutningsdiagram kan med fordel benyttes i valg af momskode – salg af ydelser i 3. lande
AAU skal sælge tjenesteydelsen uden moms (se dog afsnit om særlige ydelser nedenfor). Der er dog følgende undtagelser
• Ydelser der i sig selv er momsfri,
o f.eks skoleundervisning/universitetsuddannelse
• Ydelser der er momspligtige i det land hvor de fysisk præsteres (I dette tilfælde Danmark)
o Adgang til messer og udstillinger
o Adgang til konferencer, kurser og anden undervisning
o Ydelser vedrørende fast ejendom
Videresælger AAU ydelser, der er beskrevet som momspligtige i det land de fysisk præsteres i, skal der opkræves dansk moms uanset om køber er en momsregistreret virksomhed.

4.2.2. Salg til ikke-momsregistrerede/private i et land uden for EU.

AAU skal opkræve dansk salgsmoms af værdien af ydelsen (se dog afsnit om særlige ydelser nedenfor).

4.2.3. Særlige ydelser

For visse typer af ydelser ændres AAU’s opkrævning af moms i forhold til hvor ydelserne udnyttes. For AAU vil dette primært have betydning for nedenstående ydelser:

 • Hel eller delvis overdragelse af immaterielle rettigheder, fx ophavsrettigheder, patentrettigheder, licensrettigheder
 • Ydelser som typisk udføres af rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, det kan fx være forskellige undersøgelser og analyser udført af AAU.

For disse ydelser gælder der to særregler:
1. Salg til ikke afgiftspligtige personer uden for EU kan ske uden moms, hvis ydelsen udnyttes eller benyttes uden for Danmark
2. Salg til afgiftspligtige personer uden for EU skal ske med dansk moms, hvis ydelsen udnyttes eller benyttes i Danmark
Derudover skal AAU opkræve dansk moms ved salg af forskning til en ikke-afgiftspligtig person i et land udenfor EU, når forskningen rent faktisk udføres i Danmark.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd