AAU logo

AAU Håndbogen

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 25.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Optjening

Alle månedslønnede medarbejdere ved Aalborg Universitet optjener ferie med løn uanset deres beskæftigelsesgrad. Der optjenes 2,08 feriedag med løn pr. måneds ansættelse, sådan at der ved uafbrudt ansættelse ved AAU i et helt optjeningsår optjenes 25 dage/5 uger med løn. Optjeningsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 
Bliver en medarbejder ansat pr. 1. juli ved AAU, vil denne således frem til nytår (6 måneders ansættelse) nå at optjene 12,5 feriedag med løn til afvikling i det kommende ferieår. Du kan se dine aktuelle ferieoplysninger på PDS.aau.dk. Dine ferieoplysninger for det kommende ferieår er tilgængelige efter den 1. maj.

Der optjenes ferie med løn når medarbejderen er i beskæftigelse, samt i visse fraværsperioder hvor der ydes hel eller delvis løn fra AAU, fx ved sygdom, ferie, barsel osv. I tjenestefrihedsperioder, hvor der ikke ydes løn fra AAU, fx ved orlov, optjenes der ferie med løn de første 6 måneder. Optjeningen forudsætter dog dels, at medarbejderen genindtræder i tjenesten og afvikler ferien inden for det aktuelle ferieår, og dels at medarbejderen ikke har haft andet lønnet arbejde i tjenestefrihedsperioden. Der optjenes ikke særlige feriedage i perioder hvor medarbejderen deltager i strejke eller lockout.

Ved nyansættelse ved AAU beregner HR-afdelingen på ansættelsestidspunktet den ferieret, der er optjent ved lønnet, dansk beskæftigelse, før ansættelsen ved AAU.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for timelønnede medarbejdere og elever.

Afholdelse

Ferien afvikles i løbet af ferieåret, der går fra d. 1. maj til 30. april det følgende kalenderår. Det vil fx sige, at man optjener ferie med løn eller feriepenge i optjeningsåret fra 1. januar til 31. december 2017, som skal afvikles i ferieåret fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Ferieåret inddeles traditionelt i hoved- og restferieperiode. Hovedferieperioden ligger i perioden 1. maj til 30. september. I denne periode har medarbejderen krav på, at afholde 3 ugers samlet ferie. Restferieperioden ligger i perioden 1. oktober til 30. april. Restferien skal som udgangspunkt gives i sammenhængende perioder på mindst 5 dage, men kan opdeles.

Alle medarbejdere har ret til at holde 25 feriedage i løbet af et ferieår, hvad enten de har optjent ferie med løn/feriepenge eller ej. Er der ikke optjent ferie med løn, betaler medarbejderen selv for feriedagene ved fratrækning i lønnen. Det bør i dette tilfælde undersøges, om man er berettiget til feriedagpenge fra en A-kasse. 

Fastlæggelse af ferien

Feriedage kan afvikles både som sammenhængende uger eller som enkelt dage. Dette aftales mellem lederen og den enkelte medarbejder. På AAU ønsker universitetsledelsen, at alle medarbejdere afvikler deres optjente ferie i løbet af ferieåret. Ferieplanlægningen finder derfor sted ved forhåndsdisponering jf. Regler vedr. ferieafvikling ved Aalborg Universitet.

Medarbejderen bestemmer i udgangspunktet selv, om denne ønsker at afvikle sin ferie, men ens leder kan pålægge, at man holder sin ferie, hvis der er tale om, at ferien er optjent enten med ret til løn eller med feriepenge fra et feriebevis. Dette skal i så fald varsles individuelt over for den enkelte medarbejder, med mindre der er tale om en lukning af virksomheden, som det er tilfældet med universitetets lukning mellem jul og nytår. Varsling af hovedferie kan ske med 3 måneders varsel og varsel af restferie med 1 måneds varsling.

Hvis en medarbejder er syg ved arbejdstidsbegyndelse den dag, hvor en planlagt ferie skal begynde, kan medarbejderen vælge enten at påberåbe sig sygdommen som en feriehindring eller at holde ferien. Hvis medarbejderen ikke ønsker at holde ferie, skal den pågældende melde sig syg efter de almindelige regler, der gælder for ansættelsesforholdet. Bliver medarbejderen rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal den pågældende i forbindelse med sin raskmelding meddelelse lederen, om den resterende del af ferien holdes, eller om arbejdet genoptages. Det er alene resten af den planlagte ferie, som medarbejderen kan vælge at holde. Medarbejderen har således ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af sin raskmelding. Hvis en medarbejder bliver syg efter ferien er gået i gang, er det muligt at få erstatninigsferie. Se mere under afsnittet om erstatningsferie.

Ferieafvikling for medarbejdere med ugentlige, arbejdsfrie dage

Ferie holdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfrie dage og vagtdage i turnus indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Dette har betydning for medarbejdere, som arbejder på nedsat tid, og som har tilrettelagt arbejdet således, at de har en eller flere arbejdsfrie dage om ugen. Reglerne er også gældende for særlige feriedage.

Eksempel 1:

Medarbejderen arbejder 29,6 timer ugentligt. Arbejdet er placeret med 7,4 timer dagligt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og medarbejderen har fri hver fredag.
Hvis ferien afvikles som hele uger, registreres der 5 dage, når der holdes én uges ferie.
Hvis ferien afvikles som enkeltdage, skal der for hver 4 arbejdsdage (mandage, tirsdage, onsdage og/eller torsdage), man registrerer, endvidere registreres 1 feriedage på en fredag, hvor medarbejderen almindeligvis har arbejdsfri.

Eksempel 2:

Medarbejderen arbejder 15 timer ugentligt. Arbejdet er placeret med 5 timer dagligt mandag, onsdag og fredag, og medarbejderen har fri hver tirsdag og torsdag.
Hvis ferien afvikles som hele uger, registreres der 5 dage, når der holdes én uges ferie.
Hvis ferien afvikles som enkeltdage, skal der for hver 3 arbejdsdage (mandage, onsdage og/eller fredage), man registrerer, endvidere registreres 2 feriedage på tirsdage og/eller torsdage, hvor medarbejderen almindeligvis har arbejdsfri.

Meddelse om ekstra ferie (tjenestefri uden løn)

Såfremt en medarbejder ønsker at afholde ferie udover de 25 dage (optjent med løn, med feriekort eller uden løn) skal dette meddeles Lønkontoret via en mail (skriv venligst at det er ferie udover 25 feriedage) eller via følgende blanket. OBS Ferie udover 25 dage kan ikke indmeldes i ScanPas.

Overførsel

Pr. 1. januar 2018 har man som medarbejder på AAU mulighed for, at overføre op til 5 feriedage og særlige feriedage sammenlagt, jf. HSU tilkendegivelse om ferieoverførsel. Overførte feriedage skal afvikles i det ferieår, de er overført til, således at der ikke akkumuleres mere end højest 5 dages overført ferie i alt, som videreføres mellem ferieåreneDet vil sige, at hvis man som medarbejder overfører 5 feriedage inklusiv særlige feriedage fra ferieåret 2017/2018 til ferieåret 2018/2019, skal disse feriedage anvendes i ferieåret 2018/2019.

Hvornår kan feriedage overføres?

Regler og muligheder for overførsel af resterende feriedage gælder udelukkende, når der er tale om optjent ferie, som er optjent ved beskæftigelse på AAU eller ved en anden dansk arbejdsgiver. Ligeledes er det et krav, at der har været optjent mindst 20 dages ferie med løn og/eller feriegodtgørelse på et feriebevis, og at det kun er dage ud over disse første 20, som kan aftales overført. 

En medarbejder, der har optjent 10 feriedage ved tidligere beskæftigelse og 12 dage ved AAU, vil således have mulighed for at indgå aftale om de 2 dage, der følger efter de første 20. En medarbejder, der har optjent 17 feriedage ved AAU, men ingen ved tidligere beskæftigelse, vil ikke have mulighed for at indgå aftale om overførsel.

Har en medarbejder derimod optjent 25 dages ferie, og overført 5 dage fra det forrige ferieår, har medarbejderen i alt 10 feriedage ud over de 20. Dette gør det dog ikke muligt på AAU, at overføre mere end 5 dage, medmindre der er tale om en særlig situation, hvor lederen i så fald skal godkende overførslen. Medarbejderen skal i stedet sørge for at afholde 25 dage, og har herefter mulighed for, at overføre 5 dage til det kommende ferieår.

Kravet om afvikling af 20 dage kan kun fraviges, såfremt medarbejderen har været forhindret i at afholde ferie, i henhold til reglerne om feriehindring. Det er ligeledes muligt, at overføre mere end fem dage, såfremt de resterende feriedage skyldes, at man har været forhindret i at afvikle ferien. Du kan læse mere om feriehindring nedenfor.

Overførsel af ferie forudsætter en individuel aftale ml. lederen og medarbejderen. Hverken lederen eller medarbejderen kan således ensidigt bestemme, at ferie skal overføres.

Hvornår skal aftale om overførsel af feriedage være indgået?

Aftaler om overførsel af feriedage skal være indgået senest d. 30. september i det kalenderår, hvor ferieåret afsluttes, men vi anbefaler at indgå aftale inden 1. maj. Aftalen skal senest d. 1. oktober være HR-afdelingen i hænde, som skal godkende alle aftaler på universitetet. Kontakt gerne din lokale ferieregistrant/leder eller HR-afdelingen i god tid, hvis du har spørgsmål til dine muligheder for at indgå aftale om overførsel af feriedage. 

En aftale om ferieoverførsel mellem medarbejder og leder sker ved at udfylde og underskrive HR-afdelingens blanket Aftale om overførsel af ferie og særlige feriedage. Blanketter kan findes på HR-afdelingens hjemmeside.Blanketten skal afleveres til dit lokale HR servicecenter senest den 21. april 2020.

Hvordan afvikles overført ferie?

Aftales det, at en medarbejder overfører feriedage til det efterfølgende ferieår, skal feriedagene forhåndsdisponeres jf. Regler vedr. ferieafvikling ved Aalborg Universitet. Dette sker på blanketten for overførsel af ferie og særlige feriedage.

Overført ferie afvikles før optjent ferie, dvs. at den overførte ferie afvikles før ferien, der er optjent i det forudgående optjeningsår. Er der ikke aftalt bestemte varslingsregler i den skriftlige aftale, varsles overført ferie efter reglerne for hovedferie.

Udbetaling

Hvilken betaling ydes der under afvikling af ferie?

Har en medarbejder optjent ferie med løn fra AAU, ydes der løn + særlig feriegodtgørelse på 1 ½ % under afvikling af ferie. Den særlige feriegodtgørelse udbetales som et engangsbeløb med månedslønnen i april måned efter optjeningsåret. Holder medarbejderen optjente dage på et feriekort eller ikke-optjente dage uden løn, vil disse dage blive trukket ved næste lønudbetaling.

For medarbejdere der på afviklingstidspunktet har en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, ydes lønnen med samme brøkdel, som den gennemsnitlige ugtl. Arbejdstid har udgjort i optjeningsåret.

Hvilken betaling ydes der under afvikling af overført ferie?

Har en medarbejder optjent ferie med løn fra AAU får medarbejderen ved afvikling af overført ferie, den sædvanlige, fast påregnelige løn på det tidspunkt, hvor den overførte ferie holdes, dvs. er der f.eks. overført ferie fra ferieåret 2016/2017 til ferieåret 2017/2018 beregnes lønnen, der udbetales under afvikling af den overførte ferie, ud fra den fast påregnelige løn i 2017/2018.

Der ydes derimod ikke særlig feriegodtgørelse på 1 ½ pct. ved afvikling af overført ferie, idet den særlige feriegodtgørelse altid udbetales løbende i den/de respektive ferieår, hvor ferien skulle have været afviklet.

Medarbejdere, der ikke har optjent ferie med løn fra AAU, fordi ferien, der er overført, er optjent ved anden dansk arbejdsgiver, får ved afvikling af overført ferie udbetalt den feriegodtgørelse (feriebevis), der er optjent ved anden arbejdsgiver.

Udbetaling af ikke afholdt ferie

Det er i begrænset omfang muligt at udbetale feriepenge direkte til den ansatte for ferie, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, også selvom der ikke har foreligget en feriehindring. Dette kan enten ske automatisk eller efter anmodning.

En medarbejder får automatisk udbetalt værdien af de resterende feriedage såfremt,

 • Beløbet er på 2.250 kr. (efter skat og AM-bidrag) eller derunder, og
 • Beløbet vedrører ferie udover 20 dage (den 5. ferieuge), og
 • Det ikke er aftalt, at dagene overføres

AAU/AAU’s feriefond vil såfremt ovenstående gør sig gældende udbetale pengene automatisk inden d. 15. juni efter ferieårets afslutning.

En medarbejder skal selv anmode om, at få de resterende feriedage udbetalt såfremt:

 • Beløbet overtsiger 2.250 kr. (efter skat og AM-bidrag)
 • Anmodningen fremsættes senest den 30. september efter ferieårets udløb, og
 • Beløbet vedrører ferie udover 20 dage (den 5. ferieuge), og
 • Det ikke er aftalt, at dagene overføres

Læs mere om ansøgning om udbetaling af feriedage i det følgende afsnit.

Hvis beløbet vedrører feriegodtgørelse, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt ved AAU senest ved udløbet af ferieåret den 30. april, kan den fratrådte medarbejder ved ferieårets udløb ansøge om at få feriegodtgørelsen udbetalt – uanset beløbets størrelse.

Ansøgning om udbetaling af feriedage

Ansøgning om udbetaling af resterende feriedage skal ske via særligt skema fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er kun muligt at ansøge om udbetaling i perioden 1. maj til 30. september efter ferieårets udløb. Er ansøgningen ikke fremsendt inden for denne periode, fortabes retten til at få udbetalt resterende feriedage. Det særlige ansøgningsskema offentliggøres i løbet af maj måned efter ferieårets afslutning. Du vil kunne finde ansøgningsskemaet via Borger.dk.

Vær opmærksom på, at henvendelser og ansøgning om udbetaling af restferie skal rettes til den arbejdsgiver/administrator, som opbevarer dine resterende feriedage/feriepenge. Du skal således henvende dig til HR-afdelingen, hvis dine resterende feriedage er optjent med ret til løn. Hvis dit feriebevis er udstedt fra Aalborg Universitets Feriefond, skal du rette henvendelse til dem via "Aalborg Universitet, Lønkontoret, Fredrik Bajers Vej 7F, 9220 Aalborg Ø". Er det en anden arbejdsgiver/feriepengeadministrator, skal henvendelsen gå til dem.

Vær særlig opmærksom på de forskellige tidsfrister, der knytter sig til de enkelte muligheder, så du ikke kommer for sent med dine ønsker. 

Feriehindring

 Normalt er der regler for, hvor mange feriedage man kan overføre mellem de enkelte ferieår, ligesom der er begrænsede muligheder for at få udbetalt evt. restferie ved ferieårets afslutning. Er man imidlertid forhindret i at afvikle sin ferie, gælder der særlige lempelige vilkår.

Hvad er en feriehindring?

Der kan være tale om flere forhold, der gør, at man er forhindret i at afvikle sin ferie. For dem alle gælder, at det særlige forhold skal foreligge ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag. De typiske eksempler på feriehindring er egen sygdom eller barsels- og adoptionsorlov/forældreorlov. Der kan også være feriehindring pga. værnepligt, pasning af nærtstående syge/døende eller ophold i udlandet (hvis man ikke under opholdet er omfattet af ferieaftalen) samt andre nærmere definerede situationer.

Hvad er ikke en feriehindring?

Generelt kan det siges, at der kun er tale om en feriehindring, hvis et givent forhold vedrører medarbejderen selv. Således er der ikke tale om en feriehindring, hvis evt. børn eller ægtefælle bliver syge. Man er heller ikke feriehindret, hvis man efter barsels- eller forældreorlov har genoptaget arbejdet delvist, da man i disse tilfælde stadig har mulighed for at afvikle sin ferie. Endelig er det ikke en feriehindring, hvis man ikke har fået afholdt sin ferie pga. travlhed/problemer med at få feriedagene passet ind, eller hvis man i forbindelse med et ansættelsesforhold ved AAU har været en periode i udlandet.

Hvad gør man hvis der konstateres feriehindring?

Konstateres det ved udløbet af hovedferieperioden, at medarbejderen ikke har kunnet afvikle hele eller dele af sin hovedferie pga. feriehindring, kan den pågældende og ledelsen indgå aftale om, at den ikke-afviklede ferie overføres til det følgende ferieår, eller at feriepengene udbetales kontant. Såfremt man ønsker at afholde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret, skal man ikke foretage sig noget.

Konstateres det ved ferieårets udløb, at medarbejderen ikke har kunnet afvikle hele eller dele af sin restferie pga. feriehindring, kan den pågældende og ledelsen ligeledes indgå aftale om, at den ikke-afviklede ferie overføres til det efterfølgende ferieår, eller at feriepengene udbetales kontant.

Anmodning om overførsel/udbetaling af feriedage begrundet i feriehindring

Hvis en medarbejder har været forhindret i at afvikle sin ferie, skal medarbejderen udfylde en blanket vedr. anmodning om overførsel/udbetaling pga. feriehindring, som efterfølgende sendes til HR-afdelingen. Med blanketten følger en vejledning, der bl.a. oplyser om, hvornår på året der kan anmodes om overførsel og/eller udbetaling af hhv. hovedferie og restferie. Blanketten findes på HR-afdelingens hjemmeside.

Ansøgningen skal være HR-afdelingen i hænde hurtigst muligt og senest 10 dage efter hhv. hovedferieperiodens udløb og/eller ferieårets afslutning.

OBS: Begrebet feriehindring anvendes ikke ved særlige feriedage. Særlige feriedage skal derfor overføres efter almindelige regler på blanketten for overførsel af ferie og særlige feriedage.

Erstatningsferie

Hvis en medarbejder bliver syg efter ferien er gået i gang, er det muligt at få erstatningsferie. Ønsker medarbejderen at gøre brug af retten til erstatningsferie, er det vigtigt, at man som medarbejder overholder de krav, der er knyttet hertil. Det betyder:

 • Medarbejderen skal på første sygedag melde sin sygdom til arbejdsgiver. Dette sker ved at give besked til den sygeregistrant på instituttet/i afdelingen, som man normalt melder sig syg hos, og på samme måde, som det er aftalt på tjenestestedet. Ved tvivlstilfælde kan dit lokale HR servicecenter kontaktes.
 • Medarbejderen skal sørge for at skaffe en lægeerklæring, hvor den oplyste periode inkluderer den første sygedag (og oplysninger om sygeperiodens sidste dag, hvis der sker raskmelding i løbet af ferien). Medarbejderen afholder selv udgifter til lægeerklæringen, hvad enten den indhentes i Danmark eller ved en udenlandsk læge. Udgifter kan ikke senere refunderes af AAU.

Hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt, vil medarbejderen miste retten til erstatningsferie. 
Det er medarbejderens ansvar at søge om erstatningsferie, hvis man er omfattet af reglerne.

Der er endvidere indført en karensperiode, således at man ikke kan få erstattet de første feriedage, selv om man bliver syg. For medarbejdere, der har optjent fuld ferie (25 dage), kan de første 5 sygedage ikke erstattes. For medarbejdere, der ikke har optjent fuld ferie, vil karensperioden være forholdsmæssig kortere.

Eksempel: En medarbejder har optjent fuld ferie (25 dage). Medarbejderen afvikler hovedferie i perioden mandag d. 2. juli 2017 – fredag d. 20. juli 2017, i alt 15 dage. Medarbejderen bliver syg mandag d. 9. juli, hvor man sygemelder sig til universitetet og indhenter en lægeerklæring. Medarbejderen bliver senere raskmeldt mandag d. 30. juli (en uge efter den oprindelige planlagte ferie). Medarbejderen har således været sygemeldt i 10 af de 15 planlagte feriedage. De første 5 feriedage med sygdom kan ikke erstattes (jf. ovenfor om karensperiode), men de resterende 5 feriedage med sygdom kan erstattes efter reglerne om erstatningsferie.

Fratrædelse

Hvis en medarbejder fratræder sin stilling ved Aalborg Universitet (eller får tjenestefri uden løn – orlov – i en længere periode) eller overgår fra at være månedslønnet til at være timelønnet, vil den optjente ferie til brug i det aktuelle ferieår blive afregnet til medarbejderen hurtigst muligt og udstedt på et feriebevis fra Aalborg Universitets feriefond. Optjent ferie til et senere ferieår vil blive afregnet på et feriebevis fra feriefonden umiddelbart inden ferieårets start d. 1. maj.

Overført ferie udbetales derimod kontant på fratrædelsestidspunktet til medarbejderen. Overgår medarbejderen til en anden ansættelse, der er omfattet af ferieaftalen, kan den ansatte og den nye arbejdsgiver dog indgå skriftlig aftale om, at overførte feriedage v. AAU i stedet for udbetaling overføres til det nye ansættelsesforhold til afvikling som ferie med løn ved den nye ansættelsesmyndighed.

Overgår medarbejderen fra en månedslønnet stilling til anden månedslønnet stilling ved AAU flyttes ferieretten til det nye tjenested. Retten til at afvikle overført ferie, dvs. til at afholde mere end 25 dage i et ferieår, bortfalder derimod, hvis lederen af det nye tjenestested ikke ønsker at indgå aftale om overførsel til det nye tjenestested. Den overførte ferie afregnes på overgangstidspunktet og udbetales herefter kontant til medarbejderen.

Hvis medarbejderen udtræder af arbejdsmarkedet (fx for at gå på pension) eller fraflytter Danmark, vil denne have mulighed for at få udbetalt sine ikke-afviklede feriedage sammen med den sidste løn. Det kræver blot, at medarbejderen i god tid har fremsendt dokumentation for, at denne fratræder arbejdsmarkedet/fraflytter Danmark til HR-afdelingen, som sagsbehandler fratrædelser ved Aalborg Universitet. Læs mere om reglerne for overgang til pension, arbejde ved siden af pension og overgang til efterløn på borger.dk.

Særlige regler

Vær opmærksom på, at der findes særlige regler for elever, timelønnet og ved afholdelse af samtidighedsferie. Relaterede dokumenter til tilknyttet.

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at beskrive procedure for behandling af ferie på Aalborg Universitet.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferie - FAQ til forhåndsdisponering

FAQ henvender sig til ferieregistranter på AAU

Læs mere

Særlige feriedage

Procedure for behandling af særlige feriedage på AAU

Læs mere