AAU Håndbogen

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget

På Aalborg Universitet

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

§ 1. Regelgrundlag

Hovedsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (Samarbejdsaftalen).

§ 2. Sammensætning af Hovedsamarbejdsudvalg

Hovedsamarbejdsudvalget sammensættes ud fra Samarbejdsaftalens regler samt Aalborg Universitets egne retningslinjer. Disse er formuleret i aftale 3.02 Aftale om samarbejdsorganisationens sammensætning ved Aalborg Universitet § 2 stk. 2.

§ 3. Formandskabet

Formand og næstformand udarbejder i fællesskab med sekretariatet dagsorden for møderne.

Formanden for udvalget leder møderne. I tilfælde af formandens forfald udpeger formanden en mødeleder blandt ledelsesrepræsentanterne.

Ved nyvalg af næstformand meddeler medarbejderrepræsentanterne senest 10 arbejdsdage før næstkommende møde sekretæren, hvem de har valgt til næstformand.

§ 4. Sekretariat

Formanden udpeger en medarbejder, der ikke er medlem af udvalget, som sekretær.

Hovedsamarbejdsudvalget betjenes af HR-afdelingen.

§ 5. Mødeafholdelse

Der afholdes møder hvert kvartal, med udgangspunkt i det af Hovedsamarbejdsudvalget vedtaget årshjul.

Møderne afholdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til Hovedsamarbejdsudvalgsarbejdet.

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis næstformanden fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der ønskes behandlet.

På årets anden sidste møde aftaler Hovedsamarbejdsudvalget mødeplan samt reviderer og vedtager årshjulet for det kommende år.

§ 6. Mødeindkaldelser

Medlemmer, der ønsker sager optaget på dagsordenen, meddeler dette til formandskabet eller sekretæren senest 25 arbejdsdage før mødet, og præciserer, hvad der ønskes behandlet og hvorfor.

Sekretæren udarbejder et udkast til dagsordenen, med udgangspunkt i udvalgets årshjul, referatet fra seneste møde samt medlemmernes ønsker.

Dagsordenen drøftes og vedtages på formøde i formandsskabet 20 arbejdsdage før mødets afholdelse.

Dagsordenen udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne 10 arbejdsdage før mødets afholdelse.

Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel.

Dagsordenen lægges ud på Hovedsamarbejdsudvalgets hjemmeside samtidig med udsendelsen heraf.

§ 7. Sagernes fremlæggelse

Sager bør fremlægges skriftligt, hvor ikke andet taler derimod.

Sager, som optages på dagsordenen, kan enten fremstilles som en: orientering, drøftelse eller beslutning/godkendelse.

Alle sager forsøges tidssat samt sagsbehandlerdokumenteret.

§ 8. Referater

Hovedsamarbejdsudvalgets referater er relativt korte diskussionsreferater med angivelse af hovedtemaerne i drøftelserne samt konklusionerne heraf. Hvis medlemmerne ønsker at få konkrete individuelle eller partsmæssige synspunkter ført til referat, skal man gøre opmærksom på dette på mødet.

Sekretæren udarbejder et referat af hvert møde og sender det til kommentering af formandsskabet efter mødets afholdelse.

Sekretæren sender det af formandsskabet forhåndsgodkendte referat til de øvrige medlemmer af HSU senest 5 arbejdsdage efter mødet.

Medlemmerne har 5 arbejdsdage, efter modtageles af referat fra sekretæren, til at kommentere herpå, hvorefter det regnes for godkendt. Om nødvendigt inddrages formandsskabet i eventuelle ændringer i referatet, inden endelig godkendelse.

Referatet er således endeligt godkendt 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Det godkendte referat offentliggøres, med bilag af ikke fortrolig karakter, på Hovedsamarbejdsudvalgets hjemmeside samt sendes til medlemmerne.

§ 9. Nedsættelse af underudvalg

Af Aftale om samarbejdsorganisationens sammensætning ved Aalborg Universitet, aftale 3.02, findes beskrivelse af Hovedsamarbejdsudvalgets underudvalg.

§ 10. Tavshedspligt

Drøftelserne i HSU er i udgangspunktet åbne. Dog har Hovedsamarbejdsudvalgets medlemmer den tavshedspligt, der følger af forvaltningslovens § 27, f.eks. når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller private interesser.

§ 11. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse

Denne aftale er vedtaget på møde i Hovedsamarbejdsudvalget den 28. september 2016.

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen skal HSU forsøge at ændre den hidtidige aftale på en måde, som er tilfredsstillende for Hovedsamarbejdsudvalgets parter.

Oprindelse, baggrund og historik

Følgende aftale 1.39 angiver forretningsordenen for Hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet. Denne forretningsorden finder udelukkende anvendelse i Hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet. Aftaler udspringer af den af HSU tidligere indgået standardforretningsorden for samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt HSU-sekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet

Læs mere