AAU Håndbogen

Tidsbegrænset ansættelse af D-VIP

Retningslinjer for Aalborg Universitet

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Retningslinier for Tidsbegrænset ansættelse af DVIP-medarbejdere

Følgende angiver retningslinjer for ansættelse af D-VIP under hensyn til Lov om tidsbegrænset ansættelse.
 

1. Indledende bemærkninger

Nedenstående retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af ”Lov om tidsbegrænset ansættelse”, gælder for alle D-VIP-medarbejdere, der var ansat pr. 1.6.2003 eller som ansættes efter den 1.6.2003.

2. Lovens betydning for ansættelse af D-VIP-medarbejdere

Lov om tidsbegrænset ansættelse, der trådte i kraft den 1.6.2003, har til formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser ved at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

D-VIP-medarbejdere, der var ansat/eller ansættes pr. 1.6.2003 eller senere, kan - uagtet at ansættelsen er sket efter opslag - højst få deres ansættelsesforhold forlænget 2 gange inden for samme stillingskategori.

3. Forlængelse af D-VIP-ansættelser

Forlængelse af et D-VIP-ansættelsesforhold kan højst ske 2 gange.

I følge loven kan der være tale om flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold, når der er en vis tidsmæssig sammenhæng mellem de tidsbegrænsede ansættelsesforhold, men ansættelserne skal ikke nødvendigvis være i umiddelbar tilknytning til hinanden.

Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold i forhold til, om der er en sådan tidsmæssig sammenhæng, at der er tale om en fornyelse fremfor to selvstændige ansættelsesforhold.

De forhold, der indgår i vurderingen er:

•                    Indholdet i den nye ansættelse

•                    Tidsforløbet mellem de to ansættelser

•                    Om ansættelsen på trods af sit nye indhold og/eller tidsforløbet mellem de to  ansættelser kan betragtes som et forsøg på omgåelse af lov om tidsbegrænset ansættelse

Det skal understreges, at en fornyet tidsbegrænset ansættelse efter opslag af stillingen forventes at blive betragtes som en omgåelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.

4. Skift til et andet tidsbegrænset ansættelsesforhold

Ved skift til et andet tidsbegrænset ansættelsesforhold forstås i denne sammenhæng fortsat tidsbegrænset ansættelse, men i én anden stilling (herunder af stillingsstrukturens kategorier).

En forudsætning for at kunne ansætte en D-VIP-medarbejder i et ny tidsbegrænset ansættelsesforhold i en anden stillingskategori (herunder inden for stillingsstrukturen) - uden at det opfattes som et misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænset ansættelsesforhold - er, at der reelt sker et skift i stilling og stillingsindhold.

Det vil med andre ord sige, at overgår en medarbejder, der har fået sin ansættelse som undervisningsassistent forlænget 2 gange, til ansættelse som ekstern lektor, skal det ligeledes sikres, at stillingsindholdet, som medarbejderen skal varetage, svarer til de arbejdsopgaver, som en ekstern lektor forventes at varetage, jf. Aftalen om eksterne lektorer.

HR-afdelingen, april 2015

Eksempler på forlængelse af D-VIP ansættelser

Oprindelse, baggrund og historik

Forefindes ikke.

Formål og afgrænsning

Angiver retningslinjer for ansættelse af D-VIP under hensyn til Lov om tidsbegrænset ansættelse.

Overordnede rammer

Forefindes ikke.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit HR-Servicecenter, alternativt Susanne B. Hansen, HR-Specialistcentret

Begrebsdefinitioner

Forefindes ikke.

Bilag

Forefindes ikke.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd