AAU Håndbogen

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Publiceret: 05.01.2018 (Sidst ændret: 06.01.2022)

Print som pdf

Indhold

1. Involverede aktører

1.1. De involverede aktører i sagsbehandlingen er:

 • Anmelder. Anmelder retter henvendelse om mistanke om brud på god videnskabelig praksis til PU AAU. Anmelder kan blive hørt i sagen, men er som udgangspunkt ikke part. Anmeldes sager af en enhed på AAU, indgives anmeldelse af enhedens leder på vegne af AAU.
   
 • Indklagede. Indklagede informeres af PU AAU ved sagens modtagelse samt høres i forbindelse med sagsbehandlingen.
   
 • PU AAU. PU AAU foretager en indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed, som skal videresendes til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. PU AAU behandler herudover sager om tvivlsom forskningspraksis som defineret i regler for PU AAU § 11, nr. 1. PU AAU afgiver i sine sager om tvivlsom forskningspraksis begrundet udtalelse til rektor.
   
 • PU AAU’s forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden for PU AAU samt fakultetsmedlemmet fra det fakultet, som en given sag stammer fra. Forretningsudvalget foretager en indledende vurdering af den givne sag, og formanden kan beslutte, at en sag skal afvises som åbenbart grundløs. Forretningsudvalget kan i samråd med dekan og institutleder anmode om, at der om nødvendigt foretages beslaglæggelse eller begrænsning af den indklagedes adgang til laboratorier, materiale, data m.v.
   
 • Rektor. Rektor fastsætter retningslinjer for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis på AAU, modtager udtalelse i sager fra PU AAU og orienteres løbende og ved årlige afrapporteringer fra PU AAU om udvalgets sagsbehandling. Rektor udpeger basismedlemmer og fakultetsmedlemmer til PU AAU efter indstilling fra dekanerne.
   
 • Dekanen. Dekanen orienteres løbende i fakultetets sager ved PU AAU og følger op på sager efter behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed eller PU AAU. Dekanen udpeger efter anmodning fra PU AAU ad hoc-medlemmer til deltagelse i udvalgets sagsbehandling.
   
 • Institutlederen. Institutlederen orienteres løbende og følger op på instituttets sager ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og PU AAU.
   
 • Ph.d.-skolelederen. Ph.d.-skolelederen orienteres løbende og følger op på sager vedr. ph.d.-skolens ph.d.-studerende ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og PU AAU.
   
 • Ph.d.-Vejlederen. Ph.d.-vejlederen orienteres løbende og følger op på sager vedr. egne ph.d.-studerende ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og PU AAU.

TAP fra Rektorsekretariatet og TAP fra AAU Ph.d. varetager i forening sagsbehandlingen ved PU AAU.

 

2. Sagsbehandling

2.1. Sager for PU AAU kan rejses ved anmeldelse af enhver, som måtte have begrundet mistanke om brud på god videnskabelig praksis begået af en videnskabelig medarbejder, som har udført videnskabeligt arbejde ved AAU.

2.2. En anmeldelse skal indeholde oplysninger om det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen; den eller de forskere eller videnskabelige medarbejdere, som anmeldelsen vedrører; de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes og; begrundelsen for de fremsatte påstande. Blanket til anmeldelse kan findes her.

2.3. Når en sag er modtaget ved PU AAU kvitterer udvalget for modtagelsen med orientering til anmelder om udvalgets sagsbehandlingsprocedurer. Indeholder anmeldelsen ikke de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen, vejledes anmelder om, at det kan føre til sagens afvisning, jf. lov om videnskabelig uredelighed § 11, stk. 3. Den indklagede, dekanen, institutlederen, og såfremt der er tale om en ph.d.-studerende, ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder, orienteres om, at sagen er rejst og orienteres i lighed med anmelder om udvalgets sagsbehandlingsprocedurer. Anmelder vil efter dette tidspunkt som udgangspunkt ikke modtage orientering eller blive hørt i sagen, medmindre pågældende efter forvaltningsloven kan anses som part.

2.4. Forretningsudvalget orienteres om sagen og vurderer, hvilke sagsbehandlingsskridt der umiddelbart skal sættes i værk. Afhængig af sagens omfang og karakter beslutter formanden for PU AAU i samråd med fakultetsmedlemmet og TAP fra RS og AAU Ph.d., hvem der bedst udfører de enkelte undersøgelser (evt. plagiatscreening og vurdering heraf, vurdering af andre data eller materiale mv). Formanden for PU AAU kan efter konkret vurdering af behovet herfor og efter inddragelse af dekan og institutleder anmode institutlederen om at foranstalte beslaglæggelse eller begrænsning af indklagedes adgang til laboratorier, materialer, data eller lignende.

2.5. Når sagen indledningsvist er undersøgt, beslutter formanden for PU AAU, om sagen på det foreliggende grundlag kan afvises som åbenbart grundløs. Såfremt dette er tilfældet orienteres den indklagede, dekanen, institutlederen og evt. ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder om, at sagen har været undersøgt og er henlagt.

2.6. Hvis sagen ikke umiddelbart kan afvises som åbenbart grundløs, [BT1] anmodes den indklagede om at afgive sine bemærkninger til sagen, og det vurderes, om der skal foretages yderligere undersøgelser i sagen. Dekanen, institutlederen og evt. ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder orienteres.

2.7. Såfremt sagen utvivlsomt henhører under en anden forskningsinstitutions eller under NVU’s kompetence kan forretningsudvalget træffe afgørelse om, at sagen ikke skal behandles i PU AAU men sendes direkte til behandling i NVU eller til behandling ved anden forskningsinstitution. Formanden orienterer PU AAU om en sådan afgørelse på næstkommende møde.

2.8. Hvis forretningsudvalget vurderer, at sagen skal realitetsbehandles ved PU AAU, anmodes dekanen om at udpege et ad hoc-medlem med særlig fagkundskab til deltagelse i sagens behandling ved PU AAU.

2.9. Sagen forberedes herefter af forretningsudvalget samt ad hoc-medlemmet. Den indklagede partshøres evt. yderligere, der foretages evt. yderligere undersøgelser, og der udfærdiges sagsfremstilling til mødet efter formandens bestemmelse.

2.10. Af sagsfremstillingen skal det fremgå, om sagen vurderes at opfylde de grundlæggende kriterier for at udgøre en sag om forfalskning, fabrikation eller plagering eller et tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, jf. definitionerne i lov om videnskabelig uredelighed § 3. Såfremt der er tvivl om fortolkning af loven tages spørgsmålet op med sekretariatet ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Afhængigt af sagens karakter beslutter formanden for PU AAU, hvem der mest hensigtsmæssigt udfærdiger sagsfremstillingen.

Ved mødebehandling i PU AAU træffes afgørelse om, om sagen skal:

 • videresendes til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed,
 • realitetsbehandles ved PU AAU, eller
 • afvises eller henvises til behandling ved andre enheder eller linjeledelse på AAU.
   

2.11. Såfremt PU AAU træffer afgørelse om, at sagen skal videresendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, udfærdiges en redegørelse om sagens faktiske omstændigheder, jf. lov om videnskabelig uredelighed § 11, stk. 2. Sagen oversendes herefter til nævnet. Rektor, den indklagede, dekanen, institutlederen og evt. ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder orienteres om PU AAU’s afgørelse.

2.12. Såfremt sagen behandles af PU AAU, udarbejder udvalget en udtalelse i sagen. Det besluttes på mødet, hvem der skriver udtalelsen. Såfremt udvalget ikke er enigt, besluttes det ligeledes, hvem der skriver mindretallets del af udtalelsen. Udtalelsen afgives til rektor. Den indklagede, dekanen, institutlederen og evt. ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder orienteres.

2.13. Hvis PU AAU træffer afgørelse om, at sagen afvises eller henvises til behandling hos linjeledelse eller anden enhed på AAU, sendes sagen til denne/disse med udvalgets bemærkninger, og rektor, den indklagede, dekanen, institutlederen og evt. ph.d.-vejleder og ph.d.-skoleleder orienteres herom.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af administrative medarbejdere fra Rektorsekretariatet og fakultetskontorerne. Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med ”Forslag til reorganisering af praksisudvalgsstrukturen på AAU”, som er vedtaget af direktionen den 24. maj 2017 og efterfølgende godkendt af de akademiske råd. Proceduren er efterfølgende revideret af Rektorsekretariatet og endeligt godkendt 30.09.2019.

Formål og afgrænsning

Til behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis og indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed nedsætter rektor et samlet praksisudvalg for Aalborg Universitet benævnt Praksisudvalget AAU (PU AAU).

Proceduren beskriver de involverede aktører og de enkelte sagsbehandlingsskridt i forbindelse med behandling af sager ved PU AAU.

Overordnede rammer

Proceduren har sammenhæng med regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU) samt lov om Videnskabelig Uredelighed.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Kategorier

Type

Målgruppe

Relaterede dokumenter

Regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere