AAU Håndbogen

Løntilskud

generelle oplysninger om løntilskudsordning

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 07.01.2022)

Print som pdf

Indhold

Generelt om løntilskud

Formålet med løntilskud er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Løntilskud er for personer, som er dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender, nyuddannede med handicap samt ledige sygedagpengemodtagere.

Der kan ikke oprettes stillinger med løntilskud, hvis vedkommende senest har været ansat på samme administrative tjenestested. Hvorvidt det er samme administrative tjenestested afgrænses efter p-nummer. Hver fysisk beliggenhed hvor AAU har aktiviteter har et P-nummer, og hver medarbejder er tilknyttet et P-nummer. Det medfører, at der kun kan oprettes ansættelser med løntilskud for personer, der i deres seneste ansættelse ikke var ansat ved samme p-nummer ved AAU eller slet ikke var ansat ved AAU. Læs mere om p-nummer i håndbogen under siden Det Rummelige Arbejdsmarked - generelle oplysninger.

Om vejledning ved modtagelse af en ansøgning om ansættelse på særlige vilkår, se håndbogen under Det Rummelige Arbejdsmarked - generelle oplysninger.

Vilkår for løntilskud

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt medarbejdere i løntilskud. Læs mere om forholdstalskrav i håndbogen under siden Det Rummelige Arbejdsmarked – generelle oplysninger.

Varighed af løntilskud

Løntilskud er en ordning, hvor en ledig som udgangspunkt kan blive ansat i op til 4 måneder. For en særlig gruppe af personer kan jobcenteret bevillige en løntilskudsperiode på op til 6 eller 12 måneder. 

Det er jobcenteret der bevilliger en ansættelse i løntilskud, hvorfor det også er jobcenteret som regulerer længden af løntilskudsperioden i overensstemmelse med Beskæftigelsesindsatslovens regler. 

Målet med en ansættelse i løntilskud er at opnå en ordinær ansættelse eller høste erfaringer, udvide sit netværk og få finpudset sine kompetencer, så den ledige står stærkere, når denne søger job. 

Opsigelse af en ansat i løntilskud sker som udgangpsunkt med almindelig varsel. Tjenestestedet bør dog udvise størst mulig fleksibilitet og imødekommenhed, hvis ansatte i løntilskudsjob ønsker at fratræde med kort varsel, i forbindelse med at de har opnået ordinær beskæftigelse.

Såfremt medarbejderen i løntilskud vælger at opsige sin ansættelse, skal medarbejderen meddele dette til AAU og jobcenteret. Herefter giver det administrative tjenestested besked herom til HR-Service (DRAM mailen), se nedenfor for kontaktinformation.

For lederen på AAU

Ved en ansættelse i løntilskud modtager AAU tilskud til den ansattes løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem den ledige, jobcenteret eller anden aktør, den lediges a-kasse og AAU.

AAU betaler løn, pension (både eget og arbejdsgivers bidrag) og ferie mv. efter de gældende regler. Lønnen udbetales af AAU og AAU får herefter refusion fra jobcenteret.  Der ydes ikke fuld refusion til AAU for timelønnen. 

Satserne reguleres en gang årligt i januar måned, og er herefter gældende det følgende år. 

Der ydes ikke refusion for overarbejdstimer, hvorfor disse skal afspadseres.  

Jobcenteret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Dette foretages af Lønkontoret og der er i den forbindelse ingen frist for lederen.

Har du spørgsmål om refusion, er du velkommen til at kontakte Marie Sjøgaard Nielsen i økonomiafdelingen enten på telefon 9940 9512 eller e-mail: msn@adm.aau.dk

Procedure for oprettelse af løntilskud (digital blanket – VITAS)

Når der oprettes en løntilskudsansættelse skal der udfyldes en digital blanket (ansøgning) som grundlag for bevillingen.

I ansøgningen skal est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) altid angives som mailen under ”ansvarlige kontaktperson for ansøgningen”
 
I ansøgningen skal områdets sagsbehandler (institutsekretær o.l.) altid angives som ”kontaktperson på arbejdspladsen”

Læs mere herom i vejledningen som du finder nederst på siden.

Udfyldelses af ansøgningen kræver, at områdets sagsbehandler har NEM-ID/ digital signatur (medarbejdersignatur) som oprettes ved at kontakte support@its.aau.dk 

Ansøgningen kan startes ved;

 1. at institut/afdelingssekretær ol. starter ansøgningen op inde på vitas.bm.dk 
 2. at jobcenteret efter aftale med institut/afdelingssekretær ol. starter ansøgningen op i VITAS og sender et link til ansøgningen videre til Aalborg Universitet (est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området))

Det vil ofte være nødvendigt, at I har modtaget medarbejderens eksamensbevis, inden I kan udfylde ansøgningen i VITAS, da vedkommendes uddannelse kan være afgørende for at I kan finde den rette tillidsrepræsentant, som skal godkende ansøgningen. Kontakt altid HR-afdelingen ved tvivl om rette tillidsrepræsentant.

Derudover er det nødvendigt at kende medarbejderens navn og cpr. nr, såfremt jobcenteret ikke på forhånd har udfyldt dette ved opstart af ansøgningen.

Endelig er det nødvendigt at medarbejderen har givet samtykke til indhentelse af personlige oplysninger ifm. løntilskudsansættelsen. I kan med fordel anvende skabelonen ”Samtykkeerklæring - løntilskud”, ifm. anmodning om de nødvendige oplysninger ifm. løntilskudsansættelsen, eks. oplysningsskema og eksamensbevis. 

Hvis du starter ansøgningen op

Følg ”Vejledning til ansøgning om løntilskud – VITAS

Hvis du selv starter ansøgningen op i VITAS er det muligt at gemme ansøgningen som en kladde og arbejde videre på denne senere. Du har ligeledes mulighed for løbende at se status på din ansøgning i VITAS samt aktuelle bevillinger.

Du kan hjælpe jobcenteret med hurtigere sagsbehandling hvis du i kommentarfeltet til sidst i ansøgningen angiver hvilken jobkonsulent (navn) du har talt med.

Hvis jobcenteret starter ansøgningen op

Såfremt jobcenteret starter ansøgningen op er det vigtigt at oplyse jobcenteret om, at de skal angive est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) som mail for den ansvarlige kontaktperson for ansøgningen og institut/afdelingssekretær ol. som kontaktperson på arbejdspladsen, iht. ovenstående.

Såfremt jobcenteret starter ansøgningen op, vil HR-afdelingen modtage ansøgningen. HR-afdelingen vil herefter sende linket videre til institut/afdelingssekretær ol. som derefter bedes udfylde ansøgningen, på samme vis som hvis ansøgningen var startet op af området selv. Følg da ”Vejledning til ansøgning om løntilskud – VITAS” fra pkt. 1. ”Virksomheden”

Når jobcenteret starter ansøgningen op vil nogle felter være udfyldt på forhånd. institut/afdelingssekretær ol. skal altid sørge for at tjekke at disse oplysninger er korrekte.

Se vejledning for opstart af blanket samt udfyldelse: ”Vejledning til ansøgning om løntilskud – VITAS
  
Når ansøgningen er udfyldt sendes blanketten videre af institut/afdelingssekretær.

Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan ændres når den først er sendt videre. Derfor vil eventuelle fejl skulle rettes op ved opstart af en ny ansøgning. HR-afdelingen vil altid kunne annullere en ansøgning, hvis oplysningerne ikke er korrekte eller hvis reglerne på området ikke efterleves. Hvis I er i tvivl ved udfyldelse af ansøgningen kontakt da HR-afdelingen.

Når ovenstående proces er gennemført kører sagsbehandlingen automatisk videre i systemet. Først bliver ansøgningen sendt videre til tillidsrepræsentanten (se eventuelt mere under afsnittet ”Inddragelse af tillidsrepræsentanten” på siden Det Rummelige Arbejdsmarked – generelle oplysninger. Når tillidsrepræsentanten har udfyldt sin del og godkendt ansøgningen sendes den videre til jobcenteret for endelig godkendelse.
 
HR-afdelingen vil som ansvarlig kontaktperson blive løbende orienteret om hvor langt blanketten er i processen, og give besked til området så snart at jobcenteret har godkendt og fremsendt den endelige bevilling.
 
HR-afdelingen sender den endelige bevilling i pdf til områdets sagsbehandler og området sagsbehandler sender herefter følgende til est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) via Workzone:

 • Bevilling af løntilskud (blanket fra jobcenteret)
 • Indstillingsblanket
 • Oplysningsskema
 • Eksamensbevis

Når sagen er modtaget i HR-afdelingen udfærdiges ansættelsesbrev og lønskema. HR-afdelingen orienterer via e-mail når medarbejderen er tastet i Scanpas, hvorefter medarbejder-ID kan findes.

Den samlede sagsbehandlingstid fra start til medarbejderen kan tiltræde, er minimum 14 arbejdsdage, såfremt HR-afdelingen har modtaget alle de relevante oplysninger.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Publikationsdato: 07/03-2016

Formål og afgrænsning

Følgende indeholder først generelle oplysninger om løntilskud, herunder hvilke stillinger, som kan oprettes med løntilskud samt en vejledning til ansættelse af en person i løntilskud. Disse oplysninger supplerer håndbogens afsnit om Det Rummelige Arbejdsmarked - generelle oplysninger. Desuden sker ansættelse i fleksjob efter den til enhver tid gældende Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesindsatsloven) samt tilhørende bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen via est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)

Tilknyttede personer:
Hanne Skovrider
Lea Stochholm

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd