AAU Håndbogen

Resultatløn

En resultatlønskontrakt skal forhåndsgodkendes af HR-afdelingen inden den kan indgås

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 07.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Hvad er resultatløn?

Resultatløn er et ledelsesredskab til at understøtte og anerkende gode præstationer og kan anvendes i forhold til enkeltpersoner og grupper.

Resultatløn ydes på baggrund af en række på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative resultatmål og udbetales for en given måleperiode, i det omfang den ansatte eller gruppen af ansatte har opnået målene. Resultatlønskontrakter benyttes til konkrete, ekstraordinære mål.

Måling eller vurdering af om målene er opfyldt, ligger til grund for udmøntningen af resultatløn. Resultatlønnen skal gradueres i forhold til graden af målopfyldelse.

Resultatløn ydes som engangsvederlag, der med mindre andet aftales, ikke er pensionsgivende.

Procedure

En resultatlønskontrakt skal forhåndsgodkendes af HR-afdelingen inden den kan indgås og fremsendes i mail til hr@adm.aau.dk

Fra ledelsesside skal aftaleparten være en leder på niveau 1, 2 eller 3.

Når resultatlønsaftalen er forhåndsgodkendt gælder nedenstående:

Den endelige aftale om resultatløn indgås mellem ledelse og tillidsrepræsentant inden for rammerne af bestemmelserne i fællesoverenskomsterne.

Resultatløn til chefer og konsulenter fastsættes dog af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef eller konsulent. Det samme gælder for medarbejdere med mulighed for individuel lønforhandling.

Efter aftaleindgåelse fremsendes kontrakten til HR-afdelingen i mail til hr@adm.aau.dk med link til sagen i Captia.

Skabelon til resultatlønsaftale

Formål og afgrænsning

Beskrive resultatløn og angive proceduren for brug af resultatløn ved AAU.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit HR-servicecenter, alternativ specialistcentret ved Susanne B. Hansen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd