AAU Håndbogen

Rektors godkendelse af tillæg og engangsvederlag (rektorgodkendelse)

Beløbsgrænse (rektors lønloft)

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 12.04.2022)

Print som pdf

Indhold

Ifølge universitetsloven § 14, stk. 1, varetages universitetets daglige ledelse af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

I henhold til Rektors delegationsinstruks har rektor kompetence til at aftale eller uddelegere nærmere vilkår for ansættelsen, herunder tildeling af lokalt aftalte individuelle tillæg samt engangsvederlag.
 

Rektor bevarer kompetencen til at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg og engangsvederlag

 

VIP og TAP ansat uden for AAU Fælles Service

Rektor bevarer kompetencen til efter indstilling fra lederen på niveau 2 at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg (kvalifikations-, funktions- og åremålstillæg samt personlige tillæg)* på samlet over kr. 150.000,- (marts-2012-niveau).

Rektor bevarer kompetencen til at tildele engangsvederlag på samlet over kr. 75.000,- (aktuelt niveau) set over 12 mdr.

*Tillæg udover centralt aftalte stillingsbestemte tillæg, overenskomstfastsatte tillæg.

 

TAP ANSAT VED AAU FÆLLES SERVICE

Rektor delegerer kompetencen til universitetsdirektøren.

Universitetsdirektøren har kompetencen til efter indstilling at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg (kvalifikations-, funktions- og åremålstillæg samt personlige tillæg)* på samlet over kr. 150.000,- (marts-2012-niveau) samt engangsvederlag på samlet over kr. 75.000,- (aktuelt niveau) set over 12 mdr. til ansatte ved AAU Fælles Service.

*Tillæg udover centralt aftalte stillingsbestemte tillæg, overenskomstfastsatte tillæg.

 

Procedure til rektorgodkendelse

Proceduren til rektorgodkendelse har til formål at sikre, at hovedparten af sager til rektorgodkendelse, er godkendt af rektor, inden lederen påbegynder drøftelse og forhandling af løn med relevante parter.

Konkret betyder det, at ved ansættelse i stillinger, hvor summen af tillæg forventes at kræve rektors godkendelse, skal lønnen godkendes, når stillingen opslås.

Ved de årlige samt løbende lønforhandlinger skal en lønforbedring, der kræver godkendelse, forelægges for rektor via HR inden parterne mødes til den konkrete lønforhandling.

- Ved ansættelse

Ved opslag af en stilling, hvor den samlede løn forventes at kræve rektors godkendelse, vil den ansættende leder få oplyst den løn, som denne kan tilbyde ved ansættelse af den kommende leder og rektorgodkendelsen vil således foreligge, inden der sker tilbud om ansættelse i stillingen.

Rektors godkendelse af lønnen sker under hensyn til lønniveauet ved AAU.

Lønnen kan fortsat fastsættes endeligt på baggrund af den kommende medarbejders kvalifikationer, når blot lønnen kan indeholdes indenfor det af rektor godkendte beløb.

Procedure:

Det ansættende tjenestested giver den relevante HR-partner meddelelse om, at stillingen er i opslag og der skal ske rektorgodkendelse.

Det relevante HR-servicecenter giver HR-Specialistcentret meddelelse om, at der opslås en stilling.

HR udarbejder herefter et lønudspil, der bl.a. kan baseres på den gennemsnitlige løn til ansatte i tilsvarende stillinger, hvad angår institutledere under hensyn til ministeriets lønloft, hvad angår prodekaner under hensyn til cheflønspuljen.

Lønudspillet præsenteres for og drøftes med rektor, der træffer beslutning om, hvad den pågældende leder maksimalt kan tilbyde sin kommende medarbejder i stillingen.

Lønudspillet med den maksimale løn godkendt af rektor præsenteres herefter for den ansættende leder.

Såfremt lederen har indsigelser, fremsendes en sag til rektorgodkendelse via HR. Rektor og den ansættende leder gives her også mulighed for at drøfte sagen.

Hvad angår besættelse af ’ordinære’ stillinger, kan løntilbuddet være en følge af den konkrete medarbejder, der tilbydes stillingen, eksempelvis hvis en profileret lektor eller professor tilbydes stillingen. I disse tilfælde vil lederen ikke vide på forhånd, at lønnen ender på et niveau, der kræver rektorgodkendelse.

Sådanne sager fremsendes til retorgodkendelse, så snart lederen er bekendt med den løn, denne ønsker at tilbyde i stillingen og stadig inden lønforhandlingen indledes.

- Ved årlige lønforhandlinger

En medarbejdere kan have en samlet tillægsstørrelse, der bevirker, at en lønforbedring vil kræve rektorgodkendelse.  Såfremt lederen ved, at denne – eller tillidsrepræsentanten/medarbejderen ved udveksling af oplysninger - vil indstille en i kredsen til en lønforbedring, skal sagen sendes til rektorgodkendelse inden parterne mødes til den konkrete lønforhandling. Lederen vil derfor vide, hvilket tillæg, der maksimalt kan indgås aftale om, inden sagen drøftes med andre parter.

- Ved løbende lønforhandlinger

Her gælder samme som nævnt i ovenstående. Der vil ofte være tale om medarbejdere, der skal varetage en ny funktion i stillingen. I disse tilfælde kan lederen fremsende sagen til rektorgodkendelse, inden denne drøfter varetagelse af funktionen med medarbejderen og dermed også inden denne indleder forhandling om størrelsen på tillæg for varetagelse af funktionen.

Procedure:

Tjenestestedet giver den relevante HR-partner meddelelse om, at en eventuel lønforbedring kræver rektors godkendelse. Meddelelsen fremsendes via mail og heraf skal fremgå:

 • Hvem indstiller til lønforbedring/tillæg
 • Tillæggets størrelse i årligt grundbeløb / engangsvederlagets størrelse i aktuelt niveau.
 • Begrundelse for tildeling af tillægget eller vederlaget
 • Den pågældendes samlede aktuelle løn – herunder begrundelse for tildeling af eventuelle eksisterende tillæg
 • Engangsvederlag ydet til den pågældendes de forgangne 12 måneder – herunder begrundelse for tildeling af engangsvederlag.
 • Herudover fremsendes eventuelle yderligere oplysninger, der vurderes at være relevante for rektors beslutningsgrundlag (evt. navne på ansatte i tilsvarende stillinger/med tilsvarende funktioner).

 

HR-afdelingen fremsender sagen til rektor. Når rektors beslutning kendes, giver HR straks den relevante leder besked.

Såfremt rektor godkender lønforbedringen, kan lederen indgå forhandling og aftale med den relevante aftalepart og efterfølgende fremsende aftalen til HR på vanlig vis med link til sagen i WorkZone.

 

 

 

Formål og afgrænsning

Rektor skal godkende eller uddelegere kompetencen til at godkende lokalt aftalte individuelle tillæg samt engangsvederlag, når beløb overstiger en vis størrelse. Den påtænkte lønforbedring skal godkendes af rektor inden aftaleindgåelse.

Overordnede rammer

Universitetsloven og Rektors delegationsinstruks.

Kontakt og ansvar

Susanne B. Hansen, Specialistcentret, HR-afdelingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Rektors delegationsinstruks

Regler vedrørende delegation af rektors kompetence

Læs mere