AAU Håndbogen

Rektors godkendelse af tillæg og engangsvederlag

Beløbsgrænse (rektors lønloft)

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 07.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Ifølge universitetsloven § 14, stk. 1, varetages universitetets daglige ledelse af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

I henhold til Rektors delegationsinstruks har rektor kompetence til at aftale eller uddelegere nærmere vilkår for ansættelsen, herunder tildeling af lokalt aftalte individuelle tillæg samt engangsvederlag.
 

Rektor bevarer kompetencen til at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg og engangsvederlag

- VIP

Rektor bevarer kompetencen til efter indstilling fra lederne på niveau 2 at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg (kvalifikations-, funktions- og åremålstillæg samt personlige tillæg)* på samlet over kr. 150.000,- (marts-2012-niveau).

*Tillæg udover centralt aftalte stillingsbestemte tillæg, overenskomstfastsatte tillæg.

Rektor bevarer kompetencen til at tildele engangsvederlag på samlet over kr. 75.000,- (aktuelt niveau) set over 12 mdr.

- TAP uden for AAU Fælles Service

Rektor bevarer kompetencen til at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg (kvalifikations-, funktions- og åremålstillæg samt personlige tillæg)* på samlet over kr. 150.000,- (marts-2012-niveau) til ansatte uden for AAU Fælles Service.

*Tillæg udover centralt aftalte stillingsbestemte tillæg, overenskomstfastsatte tillæg.


Rektor bevarer kompetencen til at tildele engangsvederlag på samlet over kr. 75.000,- (aktuelt niveau) set over 12 mdr.

- TAP ansat ved AAU Fælles Service

Rektor bevarer kompetencen til at tildele engangsvederlag på samlet over kr. 75.000,- (aktuelt niveau) set over 12 mdr.

Rektor delegerer kompetencen til universitetsdirektøren

Rektor delegerer kompetencen til universitetsdirektøren til at tildele lokalt aftalte individuelle tillæg (kvalifikations-, funktions- og åremålstillæg samt personlige tillæg)* på samlet over kr. 150.000,- (marts-2012-niveau) til ansatte ved AAU Fælles Service.

*Tillæg udover centralt aftalte stillingsbestemte tillæg og overenskomstfastsatte tillæg.

Godkendelse via HR-afdelingen

Den påtænkte lønforbedring skal godkendes af rektor inden aftaleindgåelse (hvor aftaleindgåelse sker mellem leder og tillidsrepræsentant eller leder og den ansatte).

Tildeling af tillæg eller vederlag godkendes af rektor via HR-afdelingen, og sagen fremsendes via mail til HR-afdelingen: HR@adm.aau.dk med emnet: 

[CPR-nr.] – rektorgodkendelse af tillæg - att.: SBH

Af mailen skal fremgå:

 • Hvem instiller til lønforbedring/tillæg
 • Tillæggets størrelse i årligt grundbeløb / vederlagets størrelse i aktuelt niveau.
 • Begrundelse for tildeling af tillægget eller vederlaget
 • Den pågældendes samlede aktuelle løn – herunder begrundelse for tildeling af eventuelle eksisterende tillæg
 • Engangsvederlag ydet til den pågældendes de forgangne 12 måneder – herunder begrundelse for tildeling af engangsvederlag.

Herudover fremsendes eventuelle yderligere oplysninger, der vurderes at være relevante for rektors beslutningsgrundlag (evt. navne på ansatte i tilsvarende stillinger/med tilsvarende funktioner).

HR-afdelingen fremsender sagen til rektor. Når rektors beslutning kendes, giver HR straks den relevante leder besked om afgørelsen.

Når rektors godkendelse foreligger, kan lederen indgå forhandling og aftale med den relevante aftalepart og efterfølgende fremsende aftalen til HR på vanlig vis med link til sagen i WorkZone.

Anmodning fremsendes i mail-skabeloner til formålet

Der er udarbejdet en mail-skabelon til anmodning om engangsvederlag samt en mail-skabelon til anmodning om kvalifikations-, funktions- og personlige tillæg).

Skabeloner hentes på HR-afdelingens fællesdrev.

 

Formål og afgrænsning

Rektor skal godkende eller uddelegere kompetencen til at godkende lokalt aftalte individuelle tillæg samt engangsvederlag, når beløb overstiger en vis størrelse. Den påtænkte lønforbedring skal godkendes af rektor inden aftaleindgåelse.

Overordnede rammer

Universitetsloven og Rektors delegationsinstruks.

Kontakt og ansvar

Susanne B. Hansen, Specialistcentret, HR-afdelingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Rektors delegationsinstruks

Regler vedrørende delegation af rektors kompetence

Læs mere