AAU Håndbogen

Virksomhedspraktik

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 19.05.2020)

Print som pdf

Indhold

Generelt om virksomhedspraktik

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Virksomhedspraktik er for personer, som er ledige, syge eller for personer der modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller andre offentlige ydelser. Virksomhedspraktik kan også være for udlændinge, som skal integreres eller for særligt udsatte unge under 18 år.

Et virksomhedspraktikforløb kan komme i stand ved at AAU bliver kontaktet af jobcenteret eller virksomhedspraktikanten. Et virksomhedspraktikforløb kan også komme i stand ved, at AAU kontakter jobcenteret, fordi de har et ønske om et samarbejde om en person i virksomhedspraktik.

Der kan iht. det sociale kapitel i staten og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, oprettes virksomhedspraktik for tre grupper af mennesker, 1) ledige, 2) sygemeldte/personer med nedsat arbejdsevne og 3) personer som er omfattet af tilbud iht. integrationsloven.

En person, som er ledig (1) kan komme i virksomhedspraktik, hvis denne er ledig og står på spring for at komme ud på arbejdsmarkedet. I virksomhedspraktikken får den ledige mulighed for at opnå erfaring til ansættelse ved AAU eller et andet sted. AAU får mulighed for at se en mulig ny medarbejder an.

En person, som er sygemeldt (2) kan blandt andet komme i virksomhedspraktik, hvis denne er ledig sygedagpengemodtager. En person med nedsat arbejdsevne kan komme i virksomhedspraktik såfremt personen eksempelvis har et behov for at få afklaret deres beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktik anvendes ofte som afprøvning af ressourcer forud for virksomhedsrevalidering inden en eventuel ansættelse i fleksjob.

Om vejledning vedr. modtagelse af en ansøgning om virksomhedspraktik, se håndbogen under Det Rummelige Arbejdsmarked – generelle oplysninger.

Vilkår for virksomhedspraktik

Arbejdstiden må ikke overstige 37 timer og skal ligge inden for tjenestestedets normale arbejdstid.

Aftalen om virksomhedspraktik skal godkendes af jobcentret. 

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud og andre ansatte. Læs mere om forholdstalskrav og inddragelse af tillidsrepræsentanten i håndbogen under Det Rummelige Arbejdsmarked - generelle oplysninger.

Der kan som udgangspunkt, alene oprettes virksomhedspraktikker for personer, der i deres seneste ansættelse ikke var ansat ved samme p-nummer (produktionsenhedsnummer) ved AAU eller slet ikke var ansat ved AAU. (se nedenfor for procedure)

Varighed af virksomhedspraktikken

Varigheden af virksomhedspraktik afhænger af bevillingen fra jobcenteret. Varigheden er som udgangspunkt op til fire uger. Personer med en lang videregående uddannelse kan få op til otte uger. Under særlige omstændigheder ydes der virksomhedspraktik i op til 13 uger -ofte i forbindelse md arbejdsprøvning. Varigheden af virksomhedspraktik for sygemeldte, kan dog også være individuelt aftalt. Det er jobcenteret der bevilliger en virksomhedspraktik og der er det dem der bestemmer længden af praktikken.  

Særligt om nytteindsats

Virksomhedspraktik kan også gives i form af nytteindsats - også kaldet nyttejob. Nytteindsats er en ordning for personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ordningen indebærer, at de ledige skal arbejde for deres offentlige ydelse. Nytteindsatsen består således i at udføre samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Opgaverne skal ligge udover det normerede niveau for opgaveløsningen på arbejdspladsen. Et nyttejob kan etableres for en periode på op til 13 uger. 

For lederen ved AAU

Virksomhedspraktik er en ulønnet foranstaltning.

Følg disse råd, når du skal have en person i virksomhedspraktik 

Find reelle opgaver, der gør brug af praktikantens uddannelse og erfaring
Udpeg en medarbejder, der skal stå for oplæring og være kontaktperson
Lav en plan for praktikperioden sammen med praktikanten og evt. jobkonsulent
Følg op undervejs i praktikken

For den ansatte ved AAU

Virksomhedspraktikanten får den ydelse, kontanthjælp, sygedagpenge osv., som vedkommende fik før forløbet.

Hvilken betydning har virksomhedspraktik for praktikanten?

 • Praktikanten får afklaret sine ressourcer og muligheder
 • Praktikanten får mulighed for at blive optrænet og afprøvet i forskellige funktioner/jobområde
 • Praktikanten får mulighed for at afprøve alternative jobmuligheder, der matcher dennes nuværende funktionsmuligheder
 • Kan være en vej tilbage til job.

Procedure for oprettelse af virksomhedspraktik (digital blanket – VITAS)

Når der oprettes en virksomhedspraktik skal der foreligge en praktikbeskrivelse, som grundlag for praktikken og der skal udfyldes en digital blanket (ansøgning) som grundlag for bevillingen.
 
I ansøgningen skal est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) altid angives som mailen under ”ansvarlige kontaktperson for ansøgningen”

I ansøgningen skal områdets sagsbehandler (institutsekretær o.l.) altid angives som ”kontaktperson på arbejdspladsen”
 
Læs mere herom i vejledningen som du finder nederst på siden.
 
Udfyldelses af ansøgningen kræver, at områdets sagsbehandler har NEM-ID/ digital signatur (medarbejdersignatur) som oprettes ved at kontakte support@its.aau.dk
 
Ansøgningen kan startes ved;

 1. at institut/afdelingssekretær ol. starter ansøgningen op inde på vitas.bm.dk 
 2. at jobcenteret efter aftale med institut/afdelingssekretær ol. starter ansøgningen op i VITAS og sender et link til ansøgningen videre til Aalborg Universitet (est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)) 

Det vil ofte være nødvendigt, at I har modtaget praktikantens eksamensbevis, inden I kan udfylde ansøgningen i VITAS, da vedkommendes uddannelse kan være afgørende for at I kan finde den rette tillidsrepræsentant, som skal godkende ansøgningen. Kontakt altid HR-afdelingen ved tvivl om rette tillidsrepræsentant.

Derudover er det nødvendigt at kende praktikantens navn og cpr. nr, såfremt jobcenteret ikke på forhånd har udfyldt dette ved opstart af ansøgningen.

Endelig er det nødvendigt at praktikanten har givet samtykke til indhentelse af personlige oplysninger ifm. oprettelse af virksomhedspraktikken. I kan med fordel anvende skabelonen ”Samtykkeerklæring - virksomhedspraktik”, ifm. anmodning om de nødvendige oplysninger ifm. praktikken, herunder navn, adresse, cpr. eksamensbevis mv. 

Hvis du starter ansøgningen op

Følg ”Vejledning til ansøgning om virksomhedspraktik – VITAS

Hvis du selv starter ansøgningen op i VITAS er det muligt at gemme ansøgningen som en kladde og arbejde videre på denne senere. Du har ligeledes mulighed for løbende at se status på din ansøgning i VITAS samt aktuelle bevillinger.

Du kan hjælpe jobcenteret med hurtigere sagsbehandling hvis du i kommentarfeltet til sidst i ansøgningen angiver hvilken jobkonsulent (navn) du har talt med.

Hvis jobcenteret starter ansøgningen op

Såfremt jobcenteret starter ansøgningen op er det vigtigt at oplyse jobcenteret om, at de skal angive est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) som mail for den ansvarlige kontaktperson for ansøgningen og institut/afdelingssekretær ol. som kontaktperson på arbejdspladsen, iht. ovenstående.

Såfremt jobcenteret starter ansøgningen op, vil HR-afdelingen modtage ansøgningen. HR-afdelingen vil herefter sende linket videre til institut/afdelingssekretær ol. som derefter bedes udfylde ansøgningen, på samme vis som hvis ansøgningen var startet op af området selv. Følg da ”Vejledning til ansøgning om virksomhedspraktik – VITAS” fra pkt. 1. ”Virksomheden”

Når jobcenteret starter ansøgningen op vil nogle felter være udfyldt på forhånd. institut/afdelingssekretær ol. skal altid sørge for at tjekke at disse oplysninger er korrekte.

Se vejledning for opstart af blanket samt udfyldelse nederst på denne side: ”Vejledning til ansøgning om virksomhedspraktik – VITAS”
  
Når ansøgningen er udfyldt sendes blanketten videre af institut/afdelingssekretær.

Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan ændres når den først er sendt videre. Derfor vil eventuelle fejl skulle rettes op ved opstart af en ny ansøgning. HR-afdelingen vil altid kunne annullere en ansøgning, hvis oplysningerne ikke er korrekte eller hvis reglerne på området ikke efterleves. Hvis I er i tvivl ved udfyldelse af ansøgningen kontakt da HR-afdelingen.  

Når ovenstående proces er gennemført kører sagsbehandlingen automatisk videre i systemet. Først bliver ansøgningen sendt videre til tillidsrepræsentanten (se eventuelt mere under afsnittet ”Inddragelse af tillidsrepræsentanten” under siden Det Rummelige Arbejdsmarked – generelle oplysninger) Når tillidsrepræsentanten har udfyldt sin del og godkendt ansøgningen sendes den videre til jobcenteret for endelig godkendelse.
 
HR-afdelingen vil som ansvarlig kontaktperson blive løbende orienteret om hvor langt ansøgningen er i processen, og give besked til området så snart at jobcenteret har godkendt og fremsendt den endelige bevilling.
 
HR-afdelingen sender den endelige bevilling i pdf til områdets sagsbehandler og området sagsbehandler sender herefter følgende til est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området) via Workzone:

 • Bevilling af virksomhedspraktik (blanket fra jobcenteret)
 • Indstillingsblanket
 • Eksamensbevis 

HR-afdelingen orienterer via e-mail når medarbejderen er tastet i Scanpas, hvorefter medarbejder-ID kan findes.

Den samlede sagsbehandlingstid fra start til medarbejderen kan tiltræde, er minimum 14 arbejdsdage, såfremt HR-afdelingen har modtaget alle de relevante oplysninger.

Sygemeldte / personer med nedsat arbejdsevne 

Når der oprettes en virksomhedspraktikplads i forbindelse med en arbejdsprøvning, vil jobcenteret som udgangspunkt fremsende blanketten AB101 "Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" til det administrative tjenestested. Tjenestestedet sørger for underskrifter på blanketten og videresender denne til underskrift i HR-afdelingen. 

AB 101 fremsendes først til HR-afdelingen når alle øvrige dokumenter er færdigudarbejdet. Alle dokumenter fremsendes samlet til HR-afdelingen - se nedenfor.

Det administrative tjenestested skal efter modtagelse af AB 101, udfylde blanketten AB 136 "Erklæring om antal af ansatte og høring af ansatte ifm. virksomhedspraktik" som findes her. Tillidsrepræsentanten skal underskrive denne blanket.

Det administrative tjenestested sender herefter følgende til HR-afdelingen, via Workzone:

 • AB 101 "Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats"
 • AB 136 ”Erklæring om antal af ansatte og høring af ansatte ifm. virksomhedspraktik" vær opmærksom på, at det er HR-afdelingen, der skal udfylde punkt 6. Erklæring og underskrift – virksomheden.
 • Indstillingsblanket
 • Eksamensbevis

Sagen sendes via Workzone til est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)

Tilbud efter integrationsloven

Når der oprettes en virksomhedspraktik efter integrationsloven, vil jobcenteret som udgangspunkt fremsende blanketten IN601 "Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" til det administrative tjenestested. Tjenestestedet sørger for underskrifter på blanketten og videresender denne til underskrift i HR-afdelingen.

IN 601 fremsendes først til HR-afdelingen når alle øvrige dokumenter er færdigudarbejdet. Alle dokumenter fremsendes samlet til HR-afdelingen - se nedenfor.

Det administrative tjenestested skal efter modtagelse af IN 601, udfylde blanketten AB 136 "Erklæring om antal af ansatte og høring af ansatte ifm. virksomhedspraktik" som findes her. Tillidsrepræsentanten skal underskrive denne blanket.

Det administrative tjenestested sender herefter følgende til HR-afdelingen, via Workzone:

 • IN 601 "Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats"
 • AB 136 ”Erklæring om antal af ansatte og høring af ansatte ifm. virksomhedspraktik" vær opmærksom på, at det er HR-afdelingen, der skal udfylde punkt 6. Erklæring og underskrift – virksomheden.
 • Indstillingsblanket
 • Eksamensbevis

Sagen sendes via Workzone til est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)

Generelt - Sagsbehandling

Når sagen er modtaget i HR-afdelingen, indtastes medarbejderen i Scanpas. HR-afdelingen orienterer via e-mail når medarbejderen er tastet i Scanpas, hvorefter medarbejder ID kan findes.

Den samlede sagsbehandlingstid fra start til medarbejderen kan starte i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning er typisk 14 arbejdsdage, såfremt HR-afdelingen og har modtaget alle de relevante oplysninger.

 

Formål og afgrænsning

Følgende indeholder først generelle oplysninger om virksomhedspraktik samt en vejledning til ansættelse af en person i virksomhedspraktik. Disse oplysninger supplerer håndbogens afsnit om Det Rummelige Arbejdsmarked - generelle oplysninger. Desuden sker ansættelse i fleksjob efter den til enhver tid gældende Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesindsatsloven) samt tilhørende bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen via est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)

Tilknyttede personer: Agnete Vind fra HR-Specialistcenteret.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd