AAU Håndbogen

Regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Publiceret: 12.01.2018 (Sidst ændret: 06.01.2022)

Print som pdf

Indhold

Kapitel 1: Almindelige bestemmelser

Formål og grundlag

§ 1. Til behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis og indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed nedsætter rektor et praksisudvalg for Aalborg Universitet benævnt Praksisudvalget AAU (PU AAU).

§ 2. PU AAU er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

§ 3. PU AAU refererer til rektor men fungerer i øvrigt uafhængigt af universitetets ledelse.

§ 4. PU AAU skal i sit virke lægge alment anerkendte standarder for god forskningspraksis til grund. Der tages udgangspunkt i standarderne i Den danske kodeks for integritet i forskning. Andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning supplerer denne.

 

Kapitel 2: Nedsættelse og kompetence

Udpegning af basismedlemmer og fakultetsmedlemmer

§ 5. PU AAU består af 1 basismedlem fra hvert fakultet og 1 fakultetsmedlem fra hvert fakultet.

Stk. 2. Basismedlemmer og fakultetsmedlemmer indstilles af dekanen (eller den han bemyndiger dertil) efter høring af det akademiske råd og udpeges af rektor.

Stk. 3. Basismedlemmer og fakultetsmedlemmer udpeges for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.

§ 6. For at kunne udpeges skal basismedlemmer og fakultetsmedlemmer som hovedregel:

1) være fastansatte forskere på AAU på minimum lektorniveau,

2) have opnået ph.d.-grad for minimum 10 år siden,

3) være aktivt udøvende forskere, og

4) have erfaring med vejledning og vurdering af ph.d.-afhandlinger fra AAU og andre institutioner, review-arbejde for tidsskrifter og projektansøgninger til forskningsråd, fonde og lign.

§ 7. Basismedlemmer og fakultetsmedlemmer må som hovedregel ikke være en del af linjeledelsen, ph.d.-skoleledelsen eller akademisk råd, som evt. vil skulle være sanktionerende efter PU AAU’s behandling af en given sag.

§ 8. Rektor udpeger en formand og en næstformand blandt basismedlemmerne.
 

Udpegning af ad hoc-medlemmer

§ 9. Til behandling af en given sag fra et fakultet udpeger dekanen (eller den han bemyndiger dertil) et ad hoc-medlem til PU AAU. Dekanen kan beslutte en særlig procedure for udpegning af ad hoc-medlemmer.

Stk. 2. Udpegning af ad hoc-medlemmet skal sikre, at PU AAU ved behandling af en given sag repræsenterer den faglighed, der er sagens omdrejningspunkt.

Stk. 3. Ph.d.-skoleledere kan ikke udpeges som ad hoc-medlemmer i sager vedrørende ph.d.-studerende fra egen ph.d.-skole.

§ 10. Såfremt der er tale om inhabilitet eller længerevarende fravær fra basismedlemmer eller fakultetsmedlemmer, udpeges yderligere ad hoc-medlemmer, så der altid er udpeget tre medlemmer fra det fakultet, en given sag stammer fra.
 

PU AAU’s opgaver og kompetence

§ 11. PU AAU har til opgave at:

1) behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Sager om tvivlsom forskningspraksis er defineret som:

a) sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence. 

2) videresende sager om mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet eller ved anden forskningsinstitution.

3) bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i det fornødne omfang.

4) udarbejde en årlig rapport til rektor, de akademiske råd og Nævnet for Videnskabelig Uredelighed om de sager, PU AAU har behandlet.

5) foreslå konkrete udviklingsbehov på Aalborg Universitet i forhold til efterlevelsen af Den danske kodeks for integritet i forskning.

6) forestå evt. udviklingsforløb, der ikke naturligt er forankret andetsteds i organisationen og udarbejde rapport herfor.

§ 12. Den indledende behandling af en sag indgivet til PU AAU foretages af et forretningsudvalg bestående af formanden og fakultetsmedlemmet fra det fakultet, som sagen stammer fra.

Stk. 2. Forretningsudvalgets sagsbehandling kan ske skriftligt eller i møder efter formandens bestemmelse.

§ 13. PU AAU fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af rektor.
 

Medlemmernes opgaver og kompetencer

Formand

§ 14. Formanden leder arbejdet i PU AAU. Formandens stemme er ved stemmelighed udslagsgivende i udvalgets afgørelser.

§ 15. Formanden leder forretningsudvalgets arbejde og kan i forbindelse med den indledende behandling af sagerne træffe beslutning om:

1) at institutlederen, efter inddragelse af dekan og institutleder og efter en konkret vurdering af behovet herfor, anmodes om beslaglæggelse eller begrænsning af indklagedes adgang til laboratorier, materiale, data m.v.,

2) at der iværksættes evt. screening af materiale og foretages faglig vurdering heraf,

3) at der iværksættes andre nødvendige indledende undersøgelser til afgørelse af, hvorledes forholdet skal vurderes efter lov om videnskabelig uredelighed, eller

4) at sagen skal afvises som åbenbart grundløs.
 

Næstformand

§ 16. Næstformanden træder midlertidigt i formandens sted, hvis formanden er inhabil i en konkret sag eller ved formandens fravær.
 

Basismedlemmer

§ 17. Basismedlemmer deltager som faste medlemmer i behandling af alle givne sager ved PU AAU og bidrager til udvalgets eventuelle sager af rådgivende eller udviklende karakter.

Stk. 2. Basismedlemmet træder i fakultetsmedlemmets sted i PU AAU’s forretningsudvalg i tilfælde af fakultetsmedlemmets inhabilitet eller længerevarende fravær.
 

Fakultetsmedlemmer

§ 18. Fakultetsmedlemmer deltager som faste medlemmer i de givne sager, der stammer fra deres eget fakultet. I den forbindelse udgør fakultetsmedlemmet sammen med formanden PU AAU’s forretningsudvalg og bistår ved sagens udredning.

Stk. 2. Fakultetsmedlemmet træder i basismedlemmets sted i tilfælde af basismedlemmets inhabilitet eller længerevarende fravær.
 

Ad hoc-medlemmer

§ 19. Ad hoc-medlemmer udpeges til deltagelse i en given sag inden for deres fagområde.

 

Kapitel 3: Sagsbehandling

Anmeldelse

§ 20. Sager, jf. § 11, nr. 1 og 2, kan rejses for PU AAU ved indgivelse af anmeldelse af enhver, som måtte have mistanke om brud på god videnskabelig praksis begået på Aalborg Universitet.

Stk. 2. Bliver PU AAU opmærksom på, at der kan være begrundet mistanke om en sag, jf. § 11, nr. 1 eller 2, skal udvalget tage sagen op af egen drift.

§ 21. En person som ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger i en sag, jf. § 11, nr. 1 eller 2, kan anmode PU AAU om at behandle sin sag.
 

Oplysning

§ 22. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

1) det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,

2) den eller de forskere eller videnskabelige medarbejdere, som anmeldelsen vedrører,

3) de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes, og

4) begrundelsen for de fremsatte påstande.

Stk. 2 Indeholder anmeldelsen ikke de i stk. 1 anførte oplysninger, vejledes anmelder om, at dette kan medføre, at sagen afvises oversendt til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, jf. lov om videnskabelig uredelighed § 11, stk. 3.
 

PU AAU’s arbejde

§ 23. PU AAU afholder 6 faste møder om året, hvor udvalgets sager behandles.

Stk. 2. Formanden kan træffe afgørelse om, at de faste møder aflyses, hvis der ikke er sager til behandling, eller kan indkalde til ekstra møder efter behov.

§ 24. PU AAU kan behandle en sag materielt, når mindst 2 ud af 3 medlemmer fra det givne fakultet samt mindst 2 andre medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 25. PU AAU kan træffe afgørelse om, at en given sag skal behandles parallelt med en tilknyttet sag ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
 

Frister

§ 26. Sager ved PU AAU skal så vidt muligt være færdigbehandlet senest 12 måneder efter, de er rejst.

Stk. 2. Afgørelse om afvisning af en sag skal så vidt muligt være truffet indenfor 3 måneder.
 

Afvisning m.v.

§ 27. PU AAU kan afvise at behandle en sag, såfremt:

1) den vurderes at være åbenbart grundløs,

2) den formodes ikke at kunne føre til en afgørelse om, at der foreligger tvivlsom forskningspraksis,

3) behandlingsomkostninger ikke står i rimeligt forhold til dens betydning, eller

4) den har en meget lille tilknytning til Danmark eller Aalborg Universitet.

§ 28. PU AAU kan henvise en sag, som ikke vurderes at være omfattet af udvalgets eller Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence, til behandling ved linjeleder eller andre relevante enheder på universitetet.
 

Udtalelse og afgørelse

§ 29. PU AAU afslutter behandlingen af sager, jf. § 11, nr. 1, med at afgive en udtalelse, hvori der er foretaget en begrundet stillingtagen til, om det indbragte forhold er i strid med god videnskabelig praksis.

Stk. 2. Er der ikke enighed i udvalget, skal mindretallets synspunkter og begrundelse anføres for sig i udtalelsen.

Stk. 3. Udtalelsen afgives til rektor.

§ 30. I de tilfælde, hvor PU AAU træffer afgørelse om at afvise behandlingen af en sag, jf. § 27, henviser den til behandling ved linjeleder eller anden enhed på AAU, jf. § 28, eller hvor sagen videresendes til behandling i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed eller anden forskningsinstitution, begrundes disse skridt.

Stk. 2. Er der ikke enighed i udvalget, skal mindretallets synspunkter og begrundelse anføres for sig.
 

Klage

§ 31. Der kan ikke klages over PU AAU’s udtalelser eller afgørelser.
 

Kapitel 4: Ikrafttræden og ændring

§ 32. Reglerne træder i kraft 1. juli 2017 og finder anvendelse på sager, der er rejst efter dette tidspunkt.

Stk. 2. PU AAU afgiver efter behov indstilling til rektor om ændring af reglerne.
 

Aalborg Universitet den 30.09.2019

Per Michael Johansen

Rektor

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af administrative medarbejdere fra Rektorsekretariatet og fakultetskontorerne. Reglerne er udarbejdet i overensstemmelse med ”Forslag til reorganisering af praksisudvalgsstrukturen på AAU”, som er vedtaget af direktionen den 24. maj 2017 og efterfølgende godkendt af de akademiske råd.

Formål og afgrænsning

Til behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis og indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed nedsætter rektor et samlet praksisudvalg for Aalborg Universitet (benævnt Praksisudvalget AAU eller PU AAU).

PU AAU er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

PU AAU har primært til opgave at behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Sager om tvivlsom forskningspraksis er defineret som sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence. PU AAU har endvidere til opgave at videresende sager om mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet.

Overordnede rammer

Reglerne har sammenhæng med Procedurer for behandling af sager, der indbringes for Praksisudvalget AAU (PU AAU) samt lov om Videnskabelig Uredelighed.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Bilag

Blanket til anmeldelse af mistanke om brud på god videnskabelig praksis her.

Procedurer for Praksisudvalget AAU

Politik for Praksisudvalget AAU

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Kategorier

Type

Målgruppe

Relaterede dokumenter

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere