AAU Håndbogen

Tildeling af æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 20.05.2021)

Print som pdf

Indhold

1. Jf. regler for tildeling af doktor og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet kan rektor tildele æresdoktorgraden til forskere, der gennem ekstraordinære videnskabelige meritter skønnes at have gjort sig så videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt, at Aalborg Universitet hædrer dem med den højeste videnskabelige grad.

2. Enhver videnskabelig medarbejder ved universitetet kan til den dekan, hvorunder fagområdet hører, fremsætte udførligt begrundet forslag om tildeling af æresdoktorgraden til én eller flere kandidater.

2.1. Godkendelse af indstillinger til æresdoktorer vil blive givet til de kandidater, der anses som aktive forskere. Der lægges vægt på, at AAU har haft et godt og nært samarbejde med kandidaten og kan forudse et værdifuldt samarbejde i fremtiden. Der imødeses indstillinger af kandidater fra forskellige kulturer, med forskellige baggrunde og af forskellige køn.

2.2. Såfremt rektor efter anmodning herom bekræfter, at universitetet konkret har mulighed for at tildele æresdoktorgraden, nedsætter dekanen til bedømmelse af den foreslåede kandidat et udvalg bestående af 3 til 5 af universitetets professorer eller personer med faglig indsigt på tilsvarende niveau. Før nedsættelse af et bedømmelsesudvalg orienteres kandidaten herom med oplysning om, at udvalget alene nedsættes, såfremt vedkommende inden en nærmere angivet frist på ikke under 2 uger erklærer sig villig til at blive bedømt og ved positivt udfald af bedømmelsen villig til at modtage æresdoktorgraden. Den pågældende oplyses samtidig om datoerne for de næstkommende doktorpromoveringer, jf. nedenfor.

2.3. Bedømmelsesudvalget afgiver skriftlig indstilling til dekanen om, hvorvidt kandidaten bør tildeles æresdoktorgraden. Det skal fremgå af indstillingen, hvilket materiale der ligger til grund for bedømmelsen. Dekanen forelægger indstillingen for akademisk råd til udtalelse.

2.4. Indstillingen fra bedømmelsesudvalget og udtalelsen fra akademisk råd danner grundlag for rektors beslutning om tildeling af æresdoktorgraden. Æresdoktorgraden tildeles altid i forbindelse med universitetets jubilæer eller doktorpromoveringer og sker ved udstedelse af et diplom.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er godkendt af rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, den 6. juni 2018.

Formål og afgrænsning

Procedurer for tildeling af æresdoktorgrader

Overordnede rammer

Procedurerne har baggrund i § 1 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader (med senere ændringer).

Kontakt og ansvar

Æresdoktorgraden tildeles af rektor efter indstilling fra fakulteterne. Eventuelle spørgsmål vedr. tildeling af æresdoktorgrader kan derfor rettes til de enkelte fakulteter eller til Rektorsekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Tildeling af doktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Læs mere

Tildeling af doktor og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - regler

Læs mere