AAU Håndbogen

Tildeling af doktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 06.01.2022)

Print som pdf

Indhold

2. Procedurer for tildeling af doktorgraden ved Aalborg Universitet
 

§ 3. Tildeling af doktorgraden sker på grundlag af en doktorafhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Dekanen kan under ganske særlige omstændigheder godkende, at det mundtlige forsvar bortfalder.

Stk. 2. Personer, som har erhvervet en kandidat-, magister- eller ph.d.-grad inden for det nærmest vedkommende fagområde, har ret til at indlevere en doktorafhandling til det pågældende fakultet med henblik på at forsvare denne. Personer, som ikke har erhvervet en af de angivne grader, kan med dekanens tilladelse ligeledes indlevere en doktorafhandling med henblik på forsvar heraf.

Stk. 3. En indleveret afhandling kan alene tages under bedømmelse med henblik på tildeling af doktorgraden indenfor ét af de i afsnit 1 nævnte fagområder. Dekanen kan herudover undlade at tage en indleveret afhandling under bedømmelse i medfør af doktorgradsbekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Stk. 4. Tildeling af doktorgraden forudsætter, at doktoranden, herefter betegnet forfatteren, har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og ved afhandlingen dokumenterer at have opnået nye forskningsresultater, der i sig selv har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.
 

§ 4. En doktorafhandling, som ønskes antaget til bedømmelse og forsvar, indleveres i 5 fysiske eksemplarer til fakultetskontoret samt efter anmodning fra fakultetskontoret tillige i et digitalt eksemplar. Efter udløbet af den i § 6, stk. 2, nævnte frist kan en indleveret afhandling alene trækkes tilbage, hvis dekanen under særlige omstændigheder tillader dette.

Stk. 2. Dekanen kan efter indstilling fra bedømmelsesudvalget give forfatteren tilladelse til at foretage mindre ændringer i eller suppleringer af afhandlingen, indtil den gøres tilgængelig forud for forsvaret.
 

§ 5. Doktorafhandlingen kan bestå af én afhandling eller af flere afhandlinger, der er beslægtede i emnekreds eller metode. Består afhandlingen af flere afhandlinger, skal der tillige indgå en sammenfattende redegørelse for de forskningsresultater, forfatteren mener at have opnået med afhandlingen.

Stk. 2. Afhandlingen skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk eller et andet af dekanen i det enkelte tilfælde godkendt sprog. Med afhandlingen skal indsendes et resumé, der skal være affattet på engelsk, tysk, spansk eller fransk, hvis afhandlingen er affattet på et af de skandinaviske sprog, og ellers være affattet på dansk. Det samme gælder en eventuelt sammenfattende redegørelse, hvis afhandlingen består af flere afhandlinger.

Stk. 3. Forfatteren afgiver en erklæring om, hvorvidt afhandlingen tidligere har været indleveret til bedømmelse til doktorgraden. Det skal i øvrigt tydeligt fremgå af afhandlingen, hvis den omfatter afhandlinger eller forskningsresultater herfra, der tidligere har dannet grundlag for tildelingen af en akademisk grad, eller som er blevet positivt bedømt som en prisopgave, jf. også § 3, stk. 4.

Stk. 4. Er afhandlingen eller dele heraf resultat af et gruppearbejde, skal der medsendes en erklæring underskrevet af medforfatterne og af forfatteren selv om omfanget og karakteren af forfatterens andel i gruppearbejdet.
 

§ 6. Til bedømmelse af den indleverede doktorafhandling nedsætter det akademiske råd snarest og normalt senest 3 måneder efter modtagelsen et bedømmelsesudvalg bestående af normalt 3 og mindst 2 medlemmer, der skal være fagkyndige inden for doktorafhandlingens emneområde og enten være professorer eller besidde en faglig indsigt på tilsvarende niveau.

Stk. 2. Umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, orienterer fakultetet forfatteren herom med oplysning om, at vedkommende inden en nærmere angivet frist på mindst 8 og højst 14 hverdage kan gøre indsigelse mod udvalgets sammensætning. Medfører indsigelsen, at det akademiske råd beslutter at ændre i udvalgets sammensætning, orienteres forfatteren på tilsvarende vis med mulighed for at gøre indsigelse. Når bedømmelsesudvalgets endelige sammensætning er fastsat, orienteres forfatteren herom med oplysning om, at vedkommende inden en nærmere angivet frist på mindst 8 og højst 14 hverdage kan trække afhandlingen tilbage.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalget afgiver inden 8 måneder eller inden en anden af dekanen fastsat frist en begrundet, skriftlig indstilling til det akademiske råd om, hvorvidt afhandlingen bør antages til forsvar eller forkastes. I tilfælde af uenighed afgives indstilling af udvalgets medlemmer enkelt- eller gruppevis.

Stk. 4. Bedømmelsesudvalgets indstilling sendes snarest til forfatteren. Indstiller udvalget eller et eller flere af dettes medlemmer, at afhandlingen forkastes, gives forfatteren en frist på 3 uger til at fremsætte skriftlige bemærkninger til indstillingen eller trække afhandlingen tilbage. Eventuelle bemærkninger fra forfatteren sendes til bedømmelsesudvalget til kommentering.

Stk. 5. Beslutning om, hvorvidt afhandlingen skal antages til forsvar eller forkastes, træffes af det akademiske råd i overensstemmelse med doktorgradsbekendtgørelsens §§ 12-13. Er det mundtlige forsvar undtagelsesvis bortfaldet i medfør af § 3, træffes der dog i stedet beslutning om, hvorvidt doktorgraden skal tildeles eller afhandlingen forkastes.
 

§ 7. Antages afhandlingen til forsvar, fastsætter dekanen i samråd med forfatteren og de i medfør af stk. 2 officielt beskikkede opponenter tidspunktet for forsvarshandlingen, hvorefter forfatteren til fakultetskontoret vederlagsfrit skal aflevere et antal eksemplarer af afhandlingen i den form, som den er antaget til forsvar, og med oplysning om antagelsen til forsvar samt tid og sted herfor. Forfatteren skal efter anmodning aflevere et digitalt eksemplar af afhandlingen, mens dekanen fastsætter det nærmere antal fysiske eksemplarer, dog højst 10, som skal afleveres til fakultetskontoret. Direktionen fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan oplysningerne om forsvaret dels skal offentliggøres og dels skal fremgå af afhandlingen.

Stk. 2. Dekanen udpeger to bedømmelsesudvalgsmedlemmer, som skal fungere som officielle opponenter under forsvarshandlingen. Under særlige omstændigheder kan andre sagkyndige udpeges som officielle opponenter, i så fald normalt efter indstilling fra bedømmelsesudvalget.

Stk. 3. Senest 4 uger før forsvaret bekendtgør dekanen tid og sted for dettes afholdelse. Samtidig giver dekanen oplysning om, hvorledes afhandlingen kan erhverves, og om de nærmere regler for forsvarshandlingen, herunder hvorledes uofficielle opponenter kan tilmelde sig, samt om forsvaret skal foregå på dansk, norsk, svensk eller et bestemt andet sprog, som dekanen i det konkrete tilfælde har godkendt.

Stk. 4. Forsvarshandlingen er offentlig og ledes af formanden for det pågældende akademiske råd eller en anden videnskabelig medarbejder udpeget af formanden. Forsvaret må højst vare 6 timer og kan omfatte indlæg fra forfatteren og opponenterne, jf. nærmere doktorgradsbekendtgørelsens § 19. Lederen af forsvarshandlingen sikrer, at forløbet af forsvarshandlingen i fornødent omfang kan dokumenteres efterfølgende.

Stk. 5. De officielle opponenter afgiver, jf. nærmere doktorgradsbekendtgørelsens § 20, en indberetning om, hvorvidt de finder, at forsvaret har været fyldestgørende. Finder en af eller begge de officielle opponenter, at forsvaret ikke har været fyldestgørende, begrundes dette i indberetningen, som forelægges forfatteren til kommentering. Er en af eller begge de officielle opponenter i tvivl, om der skal afgives en positiv indberetning, kan de indstille til det akademiske råd, at dekanen indhenter skriftlige bemærkninger, som forfatteren får mulighed for at kommentere, før de forelægges de officielle opponenter. Bemærkninger og kommentarer kan medføre revision af indberetningen, og den endelige indberetning fremsendes til forfatteren.

Stk. 6. Beslutning om, hvorvidt doktorgraden skal tildeles på grundlag af det afholdte forsvar, træffes af det akademiske råd i overensstemmelse med doktorgradsbekendtgørelsens § 21. Tildelingen af doktorgraden sker ved udstedelse af et diplom.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er godkendt af rektor Per Michael Johansen den 31. januar 2017.

Formål og afgrænsning

Procedure for tildeling af doktorgrader

Overordnede rammer

OBS!!I forbindelse med revision af regelværket på Aalborg Universitet (omskrivning og opdeling i politikker, regler, procedurer og gode råd) er skrivelsen ”Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet” af den 25. januar 2017 søgt opdelt i hhv. en regelskrivelse, der har bevaret navnet, men nu kun består af den tidligere skrivelses afsnit 1, og i to procedureskrivelser, der omhandler hhv. procedurer for æresdoktorgrader og procedurer for doktorgrader.

Procedurer for doktorgrader er fortsat under revision. Fakulteterne vil blive inddraget i processen. Indtil ny procedure for doktorgrader foreligger, gælder ovenstående afsnit 2 i ”Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet” af den 25. januar 2017 fortsat.

Proceduren har baggrund i § 1 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader (med senere ændringer).

Kontakt og ansvar

Doktorgraden tildeles af akademisk råd for det relevante fakultet. Eventuelle spørgsmål vedrørende tildeling af doktorgrader skal derfor adresseres til de enkelte fakulteter eller Rektorsekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Tildeling af æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Læs mere

Tildeling af doktor og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - regler

Læs mere