AAU Håndbogen

Barselsorlov og forældreorlov for medarbejdere

Vejledning til medarbejdere ved Aalborg Universitet vedrørende frister mm. ifb. med barsels- og forældreorlov

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 27.06.2022)

Print som pdf

Indhold

Indhold

Vejledning til medarbejdere ved Aalborgs Universitet om barselsorlov mv.

Hvem er omfattet af reglerne?

Alle forældre er omfattet af reglerne i Ligebehandlingsloven (LBL). Alle forældre, der er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af reglerne i barselsloven (BL). Alle ansatte i staten, som har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af reglerne i Barselsaftalen (BA). Ansatte i staten, der ikke har ret til løn under sygdom – typisk timelønnede medarbejdere – vil være omfattet af Barselsaftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde.

Barselslovens beskæftigelseskrav

For at universitetet kan udbetale løn under barsel, er det en betingelse, at der er fuld dagpengerefusion. Du skal derfor være dagpengeberettiget i forhold til din kommune for at kunne få udbetalt løn fra universitetet. Du er dagpengeberettiget, hvis du

 • har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før uarbejdsdygtighedens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer samt ikke har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold eller
 • hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser,
 • inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Du skal som hovedregel opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor fraværet starter. Som mor skal du senest opfylde kravet ved fødslen eller ved modtagelsen af barnet.

Tidsfrister der skal overholdes

Moderen – før fødsel

Meddelelse: At hun er gravid samt hvornår hun påregner at begynde graviditetsorloven.

Hvornår: Senest 3 måneder før forventet fødselstidspunkt

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af graviditets-, barsels og forældreorlov”

Faderen/medmoderen – før fødsel

Meddelelse: Placering af de 2 ugers orlov i umiddelbar tilknytning til barnets fødsel

Hvornår: 4 uger før han/hun påbegynder fraværet

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af fader/medmødre- og forældreorlov”

Begge forældre – efter fødsel

Meddelelse: At han/ hun ønsker at benytte retten til forældreorlov efter den 14. uge efter fødslen samt underrette om fraværsbegyndelsestidspunktet og længden heraf

Hvornår: Inden 8 uger efter fødslen.

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af graviditets-, barsels og forældreorlov” eller ”Anmeldelse af fader/medmødre- og forældreorlov”

Begge forældre – efter fødsel – udskydelse samt anmeldelse

Meddelelse: At han/ hun ønsker at anvende hhv. den rets- eller aftalebaseret forældreorlov samt underrette om fraværsbegyndelsestidspunktet

Hvornår: Med 16 ugers varsel inden den udskudte forældreorlov påbegyndes

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Udskydelse samt afholdelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet”

Begge forældre ved hospitalsindlæggelse

Barnets indlæggelse under forældrenes afvikling af orlov

Barnets modtagelse i hjemmet efter indlæggelse, og hvorvidt orloven genoptages eller ej

Hvis faderen/medmoderen indtræder i moderens ret til barselsorlov (f.eks. ved sygdom hos moderen)

Hvornår: Straks

Hvordan: Meddeles telefonisk eller pr. mail til tjenestestedet eller HR-afdelingen. Efter udskrivning skal der fremsendes dokumentation for indlæggelsesperioden til HR-afdelingen

Ret til fravær (mødre)

Generelt

Ret til løn under fravær ifm. graviditetsundersøgelser, hvis disse skal foregå i arbejdstiden.

Graviditetsorlov med løn (før fødsel)

Iht. BA ret til løn fra det tidspunkt, hvor der iht. vandrejournalen skønnes at være 6 uger før fødselstidspunktet

Orloven skal varsles senest 3 mdr. før forventet fødselstidspunkt.

Aalborg Universitet kan dog kun få refusion fra Udbetaling Danmark op til 4 uger før termin.

Meddelelse om fødselsdato være HR-afdelingen i hænde hurtigst muligt.

Barselsorlov med løn (efter fødsel)

Iht. BA pligt til fravær med løn de 2 første uger efter fødslen.

Herefter mulighed for fravær med løn i 12 uger efter fødslen*.

Det er muligt at genoptage arbejdet delvist i de 12 uger.

Forældreorlov med løn og på dagpenge

Senest 8 uger efter fødslen meddeles antallet af ønskede orlovsuger.

Forældre har 3 valgmuligheder for sammensætning af forældreorloven:

 • Tilsammen 32 ugers forældreorlov på fulde dagpenge
 • Tilsammen 40 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge
 • Tilsammen 46 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge

Uanset om forældrene vælger 32, 40 eller 46 uger efter den 14. uger, har statsligt ansatte forældre ret til op til 19 ugers orlov med fuld løn, dvs. 6 uger øremærket til moderen og 7 uger øremærket til faderen/medmoderen samt 6 uger til deling.

Er begge forældre statsansatte er der ret til i alt 19 ugers lønnet forældreorlov til sammen*.

Er kun den ene forældre statsansat, er der ret til 12 ugers lønnet forældreorlov for moderens vedkommende og 13 uger for faderens/medmoderens vedkommende – uanset hvilke rettigheder den anden forælder har til lønnet forældreorlov*.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet samt udskydelse af orlov kan kun anvendes ved valg af 32 ugers fravær.

Orloven kan holdes samtidig, samlet eller forskudt.

På dagpenge

Vælger forældrene 32 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 32 uger med fulde dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet samt udskydelse af orlov kan kun anvendes ved valg af 32 ugers fravær.

Vælger forældrene 40 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 40 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Vælger forældrene 46 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 46 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

* det omfang AAU modtager fuld dagpengerefusion iht.Dagpengeloven (DPL).

Ret til fravær (fædre/medmødre)

Orlov for fædre samt medmødre

Iht. LBL ret til fravær i 2 uger umiddelbart efter fødslen. De 2 uger kan efter aftale med arbejdsgiveren lægges på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger.

Med løn

Iht. BA ret til fravær i 2 sammenhængende uger med løn*.

Forældreorlov

Efter den 14. uge efter fødselstidspunktet har begge forældre, iht. LBL, mulighed for at benytte sig af retten til forældreorlov.

Forældre har 3 valgmuligheder for sammensætning af forældreorloven:

 • Tilsammen 32 ugers forældreorlov på fulde dagpenge
 • Tilsammen 40 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge
 • Tilsammen 46 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge

Med løn

Uanset om forældrene vælger 32, 40 eller 46 uger efter den 14. uger, har statsligt ansatte forældre ret til op til 19 ugers orlov med fuld løn, dvs. 6 uger øremærket til moderen og 7 uger øremærket til faderen/medmoderen samt 6 uger til deling.

Er begge forældre statsansatte er der ret til i alt 19 ugers lønnet forældreorlov til sammen.

Er kun den ene forældre statsansat, er der ret til 12 ugers lønnet forældreorlov for moderens vedkommende og 13 uger for faderens/medmoderens vedkommende – uanset hvilke rettigheder den anden forælder har til lønnet forældreorlov*.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet samt udskydelse af orlov kan kun anvendes ved valg af 32 ugers fravær.

Orloven kan holdes samtidig, samlet eller forskudt.

OBS – Faderen/medmoderen kan påbegynde sin forældreorlov allerede før den 15. uge.

På dagpenge

Vælger forældrene 32 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 32 uger med fulde dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet samt udskydelse af orlov kan kun anvendes ved valg af 32 ugers fravær.

Vælger forældrene 40 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 40 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Vælger forældrene 46 ugers fravær efter endt barselsorlov, og anvender hverken moderen eller faderen/medmoderen de 12-19 af ugerne med løn, har forældrene tilsammen ret til 46 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

* det omfang AAU modtager fuld dagpengerefusion iht.Dagpengeloven (DPL).

Udskydelse af orlov

Frist for indgåelse af aftaler

Aftaler om barselsorlov (aftaler om udskydelse af orlov, aftaler om delvis genoptagelse af arbejdet med og uden forlængelse) skal være indgået senest 8 uger efter fødslen.

Retsbaseret udskydelse af orlov

Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 uger til afholdelse i en

sammenhængende periode, indtil barnet fylder 9 år.

Retten gælder ikke, såfremt du har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger og heller ikke sammen med en delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse.

Retten til at udskyde orloven kan kun benyttes af den ene af forældrene.

Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes.

Har du udskudt fravær i perioder, i hvilke du har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende, i det omfang universitetet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, og du fortsat er ansat ved universitetet på tidspunktet for den udskudte orlov.

Retten til at afholde den udskudte orlov bevares over for en ny arbejdsgiver.

Lønretten bortfalder, hvis du ved afholdelse af den udskudte orlov ikke længere er ansat ved universitetet.

Aftalebaseret udskydelse af orlov

Du har ret til at udskyde op til 32 uger af de 32 ugers orlov.

Retten gælder ikke, såfremt du har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger.

Afholdelse af aftalt udskudt orlov kan ske drypvis men skal ske inden barnet fylder 9 år.

Retten til at udskyde orloven kan benyttes af begge forældre.

Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes.

Har du udskudt fravær i perioder, i hvilke du har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende, i det omfang universitetet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, og du fortsat er ansat ved universitetet på tidspunktet for den udskudte orlov.

Lønretten bortfalder, hvis du ved afholdelse af den udskudte orlov ikke længere er ansat ved universitetet.

Varsling af udskudt orlov

Rets- og/eller aftalebaseret forældreorlov varsles senest 16 uger inden den udskudte orlov påbegyndes. Varslingen skal ske til nærmeste leder på blanketten ”Udskydelse samt afholdelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet” (side 2)

Delvis genoptagelse af arbejdet

Delvis genoptagelse af arbejde med forlængelse

Begge forældre kan efter aftale med universitetet genoptage arbejdet delvist. Hvis du indgår en sådan aftale med universitetet kan lønnen/dagpengeperioden forlænges svarende til den tid, arbejdet genoptages.

Arbejdet kan genoptages med max. 29,5 ugentlige timer.

Du er berettiget til dagpenge for de timer, hvor du ikke har genoptaget arbejdet. Du er berettiget til løn under det forlængede fravær, i det omfang du i den periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at universitetet modtager fuld dagpengerefusion under forlængelsen.

Denne mulighed kan anvendes både i de første 14 uger efter fødslen og de 32 uger fra uge 15 (fra uge 3 for faderens vedkommende), dog ikke de første 2 uger efter fødslen for moderens vedkommende. Muligheden findes ikke, hvis I har valgt at forlænge de 32 ugers orlov til 40 eller 46 uger og i de tilfælde, hvor I har foretaget en retsmæssig udskydelse af orloven.

Delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af dagpengeperioden

Både mænd og kvinder kan efter aftale med universitetet genoptage arbejdet delvist uden forlængelse af dagpengeperioden.

Ved delvis genoptagelse forstås for lønmodtagere enhver genoptagelse med en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven.

Hvis du opfylder beskæftigelseskravet, er du berettiget til dagpenge for de timer, hvor du ikke har genoptaget arbejdet. Du er berettiget til løn for de timer, hvor arbejdet ikke er genoptaget, under forudsætning af, at du i den pågældende periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at universitetet modtager fuld dagpengerefusion for de pågældende timer.

Denne mulighed kan anvendes både i graviditetsorloven (de 6 uger før fødslen), de første 14 uger efter fødslen og de 32 uger fra uge 15 (uge 3 for mænd), dog ikke de første 2 uger efter fødslen for moderens vedkommende. Muligheden gælder også, hvis I har valgt at forlænge de 32 ugers orlov til 40 eller 46 uger og ved udskydelse af orloven (både retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af orloven).

Adoptions tidsfrister

Den kvindelige adoptant – før adoption

Meddelelse: At hun påregner at begynde adoptionsorloven

Hvornår: Så vidt muligt 3 måneder før tidspunktet for barnets forventede modtagelse*

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af adoptions- og forældreorlov”

Den mandlige adoptant – før adoption

Meddelelse: Placering af de 2 ugers faderorlov ifm. barnets modtagelse

Hvornår: 4 uger før han påbegynder fraværet

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af adoptions- og forældreorlov”

Begge adoptanter – før adoption

Meddelelse: At de ønsker at benytte retten til fravær med løn ifm. modtagelsen af barnet i udlandet

Hvornår: 3 måneder før afrejsen

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af adoptions- og forældreorlov”

Begge adoptanter – efter adoption

Meddelelse: At han/ hun ønsker at benytte retten til forældreorlov efter den 14. uge efter modtagelsen af barnet samt underrette om fraværsbegyndelsestidspunktet og længden heraf

Hvornår: Inden 8 uger efter modtagelsen af barnet.

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Anmeldelse af adoptions- og forældreorlov”

Begge adoptanter

Meddelelse: At han/ hun ønsker at anvende hhv. den rets- eller aftalebaseret forældreorlov samt underrette om fraværsbegyndelsestidspunktet

Hvornår: Med 16 ugers varsel inden den udskudte forældreorlov påbegyndes

Hvordan: Indberettes på blanketten ”Udskydelse samt afholdelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet”

Begge adoptanter ved

Barnets indlæggelse under adoptanternes afvikling af orlov

Barnets modtagelse i hjemmet efter indlæggelse, og hvorvidt orloven genoptages eller ej

At den ansatte indtræder i den anden adoptants ret til fravær

Hvornår: Straks

Hvordan: Meddeles telefonisk eller pr. mail til tjenestestedet eller HR-afdelingen.

* Hvis orloven ikke er fastsat ved barnets modtagelse, gælder samme varsler som ovenfor med de nødvendige tilpasninger.

Udskydelse af orlov

Se under afsnit om udskydelse af orlov.

Orlov ifm. modtagelsen af adoptivbarnet i udlandet

Iht. BL ret til fravær.

Adoptanter har under forudsætning af, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, ret til fravær og dagpenge svarende til reglerne for biologiske forældre med barnets modtagelse som skæringstidspunkt i stedet for fødslen. Det er vigtigt, at universitetet sikrer sig dokumentation for, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, da retten til løn under barsel forudsætter, at der ydes fuld dagpengerefusion.

Med løn

Ansatte der skal modtage et barn i udlandet eller i Danmark, har ret til fravær i samme omfang som de har ret til fravær med dagpenge jf. Orlov før modtagelsen af adoptivbarn med dagpenge.

På dagpenge

Adoptanter der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, ydes dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet. Perioden med dagpenge regnes fra udrejsedatoen og indtil det tidspunkt, hvor de formelle betingelser for at tage barnet ud af landet er opfyldt. Perioden kan i særlige tilfælde forlænges med op til 4 uger.

Adoptanter der skal modtage et barn i Danmark, ydes dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen af barnet, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning for dagpenge, at adoptanterne af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet opholder sig, inden modtagelsen. Perioden kan i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uger.

Adoptionsorlov

Iht. BL ydes der dagpenge i 14 uger efter modtagelsen af barnet til den ene af adoptanterne ad gangen, bortset fra 2 sammenhængende uger.

Med løn

Iht. BA har adoptanter tilsammen ret til fravær i 14 uger med løn efter modtagelsen af barnet*.

Faderen har iht. BA ret til 2 sammenhængende uger med løn* (faderorlov).

Dvs. at faderen kan holde orloven i stedet for moderen.

Forældreorlov

Efter den 14. uge efter modtagelsen har begge adoptanter, iht. BL, mulighed for at benytte sig af retten til forældreorlov.

Adoptanter har 3 valgmuligheder for sammensætning af forældreorloven:

 • Tilsammen 32 ugers forældreorlov på fulde dagpenge
 • Tilsammen 40 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge
 • Tilsammen 46 ugers forældreorlov på nedsatte dagpenge

Med løn

Uanset om forældrene vælger 32, 40 eller 46 uger efter den 14. uger, har statsligt ansatte forældre ret til op til 19 ugers orlov med fuld løn, dvs. 6 uger øremærket til moderen og 7 uger øremærket til faderen samt 6 uger til deling.

Er begge forældre statsansatte er der ret til i alt 19 ugers lønnet forældreorlov til sammen.

Er kun den ene forældre statsansat, er der ret til 12-13 ugers lønnet forældreorlov – uanset hvilke rettigheder den anden forælder har til lønnet forældreorlov.

Orloven kan holdes samtidig, samlet eller forskudt.

OBS – faderen kan påbegynde sin forældreorlov allerede før den 15 uge.

På dagpenge

Vælger adoptanterne 32 ugers fravær efter endt adoptionsorlov, og anvender hverken den kvindelige eller mandlige adoptant de 12-19 af ugerne med løn, har adoptanterne tilsammen ret til 32 uger med fulde dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Ret til delvis genoptagelse af arbejdet samt udskydelse af orlov kan kun anvendes ved valg af 32 ugers fravær.

Vælger adoptanterne 40 ugers fravær efter endt adoptionsorlov, og anvender hverken den kvindelige eller mandlige adoptant de 12-19 af ugerne med løn, har adoptanterne tilsammen ret til 40 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

Vælger adoptanterne 46 ugers fravær efter endt adoptionsorlov, og anvender hverken den kvindelige eller mandlige adoptant de 12-19 af ugerne med løn, har adoptanterne tilsammen ret til 46 uger med nedsatte dagpenge. Vælger de at anvende 12-19 uger med løn, reduceres antallet af uger på dagpenge tilsvarende.

* det omfang AAU modtager fuld dagpengerefusion iht. DPL.

Optjening af anciennitet mv. - alle

Den lønnede del af barselsorloven

Under den lønnede del af barselsorloven optjener du på barsel ret til pension, ferien med løn, særlige feriedage, lønanciennitet og jubilæumsanciennitet.

Den ulønnede del af barselsorloven

I perioder med dagpenge eller dele heraf, herunder udskudt og forlænget orlov, samt i perioder med ingen indtægt, optjener du, fuld pensionsret under hele den ulønnede barsels- eller adoptionsorlov. Hvis du vælger at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener du dog ikke pensionsret i de sidste 8 eller 14 uger. Der optjenes ret til ferie med løn og særlige feriedage i hele den ulønnede orlovsperiode, dog max. 6 måneder ud over de 32 ugers forældreorlov. I ulønnede barselsorlovsperioder optjenes fuld løn- og jubilæumsanciennitet.

Ferie i forbindelse med barsel

I visse tilfælde er barsel en feriehindring – i andre tilfælde ikke.

Barsel som en feriehindring

Barselsorlov på fuld tid

Retsbaseret forlængelse af orloven

Hvis du vælger at forlænge de 32 uger fra uge 15 efter fødslen til 40 eller 46 uger, så kan du ikke afholde ferie i denne periode, da orloven skal afholdes i sammenhæng og ikke kan udskydes.

Afvikling af retsbaseret udskudt orlov

Hvis du har valgt at udskyde mellem 8 og 13 uges orlov til senere afholdelse, inden barnet fylder 9 år, vil du ikke kunne afholde ferie i denne periode, da det ikke er muligt at afbryde orloven, som skal holdes i en sammenhængende periode.

Perioder under barsel med mulighed for at afholde ferie

Delvis genoptagelse af arbejdet med og uden forlængelse af orloven

Hvis du har aftalt at genoptage arbejdet delvist på en sådan måde, at arbejdet genoptages på hele dage (eks. arbejder fuld tid mandag til onsdag og barsel torsdag og fredag), kan ferie afholdes på de hele dage, hvor arbejdet er genoptaget (altså mandag til og med onsdag).

Udbetaling af feriepenge begrundet i feriehindring

Hvis du ikke kan afholde ferie på grund af barsels/adoptionsorlov, betragtes orloven som en feriehindring. Hindringen (d.v.s. orloven) skal ligge op til hovedferiens udløb den 30. september. Efter den 30. september kan feriepenge svarende til hovedferien (15 dage) udbetales eller overføres til næste ferieår, med mindre du vælger at afholde ferie på et senere tidspunkt inden ferieårets udløb. Hvis feriehindringen ligger op til ferieårets udløb den 30. april, kan feriepengene for den ferie, der på grund af feriehindringen ikke kan afholdes inden ferieårets udløb, udbetales ved ferieårets afslutning.

Alternativt kan du indgå aftale med dit institut/afdeling om at overføre hele den ferie, der ikke kan afholdes.

Barsel særlige forhold

Sygeligt forløbende graviditet mv.

I særlige tilfælde har du som mor ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 6 uger før forventet fødsel i situationer, hvor det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret.

Abort

Grænsen mellem fødsel og abort er ved udgangen af den 22. svangerskabsuge. Ved abort er der ikke ret til orlov eller omsorgsdage efter barselsaftalen.

Dødfødsel, barnets død eller bortadoption (SORGORLOV)

Pr. 1.1.2021 trådte nye regler om sorgorlov i kraft. Hvis et barn dør inden de er fyldt 18 år, har begge forældre ret til orlov i indtil 26 uger efter barnets død. Det samme gør sig gældende, hvis barnet dør efter 22. graviditetsuge, er dødfødt eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. Reglerne gælder uanset om der er tale om adoptivforældre, biologiske forældre eller medmødre/medfædre.

Orloven må afholdes samtidig for begge forældre. Medarbejdere der ønsker at anvende denne type orlov skal give arbejdsgiver besked herom, samt hvornår medarbejderen forventes tilbage på arbejdet. Dog kan varslet ændres i perioden for at give mest mulig fleksibilitet for de berørte forældre.

Der ydes løn under orloven i det omfang, du ikke allerede har udnyttet din ret til løn efter barselsaftalen, og under forudsætning af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion.

Barnets hospitalsindlæggelse

Ved barnets hospitalsindlæggelse kan forældrenes orlovsperiode forlænges (højst 3 måneder tilsammen) eller udsættes. Barnets indlæggelse skal være sket inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen. Dokumentation for indlæggelse skal fremsendes til HR-afdelingen

Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen

I ganske særlige tilfælde, hvor moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faderen/medmoderen indtræde i hendes ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Det er en forudsætning, at moderen er dagpengeberettiget. Hvis moderen f.eks. er førtidspensionist eller studerende, kan faderen/medmoderen i stedet tage orlov i 14 ugers perioden ved forlods at bruge af 32 ugers perioden efter at have afholdt 2 ugers fædreorlov efter fødslen.

Undervisning

Du kan frit deltage i undervisning, herunder eksamen, mens du er på orlov. Du er fortsat berettiget til fulde dagpenge og evt. løn, uanset omfanget af undervisningen.

Helligdage og lign.

Hvis der i en orlovsperiode ligger helligdage og lign., ydes der ikke kompensation herfor.

Bopæl i udlandet

Hvis du er bosat i udlandet, men arbejder ved universitetet og betaler dansk indkomstskat, vil du som udgangspunkt være omfattet af både ligebehandlingsloven, dagpengeloven og barselsaftalen.

Omsorgsdage

Hvem er berettiget til omsorgsdage

Biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

Hvordan tildeles omsorgsdagene

Der tildeles 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (i alt op til 16 dage).

Reglerne for afvikling af omsorgsdage

Omsorgsdagene skal som udgangspunkt afvikles i det kalenderår, de er tildelt, dvs. ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke godtgøres kontant.

De omsorgsdage, der er tildelt i det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, overføres dog automatisk til det efterfølgende kalenderår, hvis dagene ikke er afviklet, uanset hvornår i kalenderåret barnet er født/modtaget.

Der foruden kan der ske overførsel af omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår, hvis den ansatte har været forhindret i at afvikle sine omsorgsdage fordi den pågældende har afviklet graviditets-, adoptions-, barsels-, fader- og forældreorlov i et helt kalenderår.

Hvordan afholdes omsorgsdage

Medarbejder aftaler med nærmeste leder, hvornår omsorgsdagene afholdes, og kontakter dernæst den fraværsansvarlige for registering af omsorgsdage.

Omsorgsdage kan afvikles som hele eller halve dage.

Den ansatte varsler tjenestestedet, hvornår omsorgsdagene ønskes afviklet. Den ansatte skal anmode om afvikling af omsorgsdagene tidligst muligt.

OBS - Hvis en ansat bliver syg, før en varslet omsorgsdag er påbegyndt, anses omsorgsdagen ikke for afholdt. Hvis den ansatte derimod bliver syg eller får andet lovligt forfald, efter at dagen er påbegyndt, betragtes dagen som afholdt og kan ikke erstattes

Hvad sker der med omsorgsdage ved ændringer i ansættelsesforholdet

Ændres beskæftigelsesgraden bevares det resterende antal omsorgsdage.

Skifter en ansat ansættelsessted intern v. AAU, følger omsorgsdagene den ansatte.

Ved tjenestefrihed (orlov m. og uden løn) bevares omsorgsdagene og kan genanvendes hvis den ansatte genindtræder i det samme kalenderår, hvor dagene er tildelt.

Ved fratrædelse fra AAU, kan ikke-anvendte omsorgsdage overføres, hvis den ansatte i umiddelbar tilknytning** hertil overgår til andet statsligt ansættelsesforhold omfattet af barselsaftalen. I andre tilfælde bortfalder de ikke-anvendte omsorgsdage***.

Hvordan indhentes oplysninger om omsorgsdage ifm. nyansættelse v. AAU

HR-afdelingen indhenter oplysninger hos den ansatte om tidligere optjente omsorgsdage ved anden statsinstitution og om vedkommende har børn i alderen 0-7 år via blanketten ”Oplysningsskema ved nyansættelse”.

Overførte omsorgsdage skal dokumenteres ved brev fra den tidligere ansættelsesmyndighed/arbejdsgiver. Definitionen på ’umiddelbar overgang’ skal overholdes.

Generelt

Der er ikke krav om bestemte anvendelsesformål.

Omsorgsdage kan afvikles uafhængigt af den anden af forældrenes evt. orlov.

Barnets 1. og 2. sygedag berøres ikke af denne ordning.

Der ydes fuld løn under afvikling af en omsorgsdag.

Tjenestestedet bør imødekomme afviklingen af omsorgsdage, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

Ansættelsesmyndigheden skal føre regnskab over forbruget af omsorgsdage.

For alle AAU ansatte der er blevet forældre før den 1.10.2005 og var ansat på AAU på tidspunktet for fødslen gælder andre regler. Der tildeltes 10 omsorgsdage ved fødselstidspunktet, som skal anvendes inden barnets 18 års fødselsdag.

*Det er det faktiske fødsels-/modtagelsestidspunkt og ikke det forventede fødsels-/modtagelsestidspunkt der er det afgørende.

**Umiddelbar tilknytning, fortolkes som overgang fra den ene til den anden dag fx fratrædelse 31.5.2000 og nyansættelse d. 1.6.2000

***For så vidt angår sæsonansatte (u.ass’er, eksterne lektorer og hjælpelærer), der løbende afskediges og genansættes ifm. sæsonslutning/-start, medtages omsorgsdage dog ved genansættelse, uanset at der ikke er tale om direkte overgang mellem to ansættelser

Timelønsansættelser

Der ydes løn under fravær som følge af graviditet, barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler vedrørende barsel og adoption.

Der ydes ikke løn under fravær som følge af graviditet m.v. hvis den timelønnede har fuldtidsansættelse andet steds. Har man en timelønsansættelse flere steder, laves der en beregning, så der ikke udbetales løn i mere end samlet 37 timer pr. uge.

Vedr. tidsfrister samt rettigheder for fravær, se da vejledningen for mødre og fædre.

Ansatte der har ret til løn under sygdom er også omfattet af barselsaftalen.

Ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom, vil være omfattet af Barselsaftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde, beregnet på en periode på op til 2 år.

En timelønnet studerende HK/PROSA, der ikke har ret til løn under sygdom (f.eks. fordi vedkommende arbejder 8 timer eller derunder i gennemsnit om ugen) er omfattet af reglerne om dagpenge.

Det vil f.eks. sige studentermedhjælpere med en beskæftigelsesgrad på under 8 timer om ugen er omfattet efter 1 års ansættelse.

Studentermedhjælpere med en ansættelse på 8-15 timer om ugen er omfattet fra ansættelsens start, opfylder medarbejderen ikke betingelserne omkring beskæftigelseskravet, men er ansat over 9 timer ugentligt. Vil medarbejderen være omfattet at Funktionærloven, hvor der kan ydes halv løn i perioden med 14 ugers barselsorlov. (i henhold til Barselsaftalen vil medarbejderen være berettiget til fuld løn 4 uger før termin)

Alt dette orlov afhænger af, at der er fuld dagpengerefusion for universitetet.

Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan højest ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

Beregning af timer

Studentermedhjælpere/Undervisningsassistenter m.fl.

Lønnen beregnes efter et gennemsnit af de seneste 4 ugers timetal. I tilfælde, hvor arbejdstiden i de sidste 4 uger ikke kan anses for repræsentativ, kan der anvendes en længere beregningsperiode, typisk vil det være 3 måneder.

Ved beregningen tages der naturligvis også højde for hvor mange timer der er tildelt. Ikke at det betyder, at man bare kan lade være med at tildele timer i perioden medarbejderen er på orlov. I et sådan tilfælde vil man kigge på hvor mange timer medarbejderen er vant til at få tildelt.

Der vil så blive udfærdiget et dokument til lønkontoret, så timerne bliver udbetalt automatisk, der skal altså ikke afleveres timesedler i perioden.

Eksterne Lektorer

Opgørelsen af hvor mange timer den eksterne lektor kan ydes løn for under barsel og adoption tager udgangspunkt i timetallet for beskæftigelsen andetsteds samt tildeling af timer.

Har den eksterne lektor fuldtidsbeskæftigelse andetsteds ydes der ikke løn under barsels- eller forældreorlov.

Hvis den eksterne lektor ikke har andet arbejde end ekstern lektor ansættelsen ydes det udmeldte timetal for perioden. Er der ikke udmeldt timer, ydes der pr. semester 50 timer.

I perioder hvor der ikke udbetales timer f.eks. juli og august, meldes vedkommende ud af AAU’s barselssystem, og der anmeldes orlov på dagpenge i perioden. Er der efter den 1.9.xxxx stadig lønuger til rest, træder den eksterne lektor igen ind i ansættelse, og der vil blive udbetalt timer indtil vedkommende overgår til dagpenge.

Obligatoriske samtaler ved barsel og forældreorlov

På Aalborg Universitet afholdes der samtaler med alle medarbejdere (VIP og TAP), mænd såvel som kvinder, både før og efter længerevarende barsel eller forældreorlov. Derudover tilbydes medarbejdere en samtale under barsel eller forældreorlov, dvs. umiddelbart før returnering til jobbet.

Samtalerne kan:

 • Bidrage til fastholdelse af medarbejdere i en livsfase, der kan kan give anledning til fravalg af en akademisk karriere
 • Skabe dialog mellem leder og medarbejder om work-life balance
 • Sikre en god overgang fra arbejde til barsel og fra barsel til arbejde
 • Udfordre kønsstereotyper og øger incitamentet til at holde forældreorlov uanset køn

Kravet om samtaler ved barsel eller forældreorlov mellem medarbejder og nærmeste leder gælder alle medarbejdere på AAU (VIP og TAP). Samtalerne bidrager til, at den kommende forælder ses, høres og mødes i eventuelle udfordringer med at få familie og arbejdsliv til at hænge godt sammen. Samtalerne danner også rammen om relevante afklaringer omkring arbejdsopgaver samt drøftelse af muligheder og rettigheder for den kommende forælder og returnerende medarbejder.

Aalborg Universitet stiller krav om minimum to samtaler; en indledende samtale før orloven og en afsluttende samtale efter orloven. Kravet gælder for medarbejdere, der har været fraværende i mere end 12 uger. Derudover tilbydes en samtale under orloven inden returnering til arbejdet. Medarbejderen vurderer selv, om vedkommende ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Et delvis undervisnings- eller forskningsfrit semester

Muligheden for et delvis undervisnings- eller forskningsfrit semester efter endt barsel eller forældreorlov gælder medarbejdere, der vender retur efter længere tids fravær. Ordningen understøtter en god tilbagevenden til arbejdet og bidrager til at frigive tid til at blive fagligt ajour. Formålet er at give medarbejderen tilstrækkelig tid til at ligestille sig med kollegaer ift. meriteringsgrundlaget. Det skal således præciseres, at den samlede arbejdstid forbliver uændret. Medarbejdere, som vender tilbage efter endt barsel eller forældreorlov, reduceres derfor ikke i sine arbejdstimer men løses for nogle opgaver, som normalt indgår i den almindelige fuldtidsstilling. Ordningen drøftes i forbindelse med den obligatoriske samtale ved barsel eller forældreorlov mellem medarbejder og nærmeste leder forud for barslens eller forældreorlovens begyndelse.

Muligheden for et delvis forsknings- eller undervisningsfrit semester efter returnering fra barsel gælder alle VIP-ansatte, der har været fraværende grundet barsel- eller forældreorlov i mere end 12 uger. Ordningen omfatter følgende stillingskategorier: Ph.d.-ansatte, adjunkter, post. docs., lektorer, professor MSO samt professorer.

Medarbejderen opnår en reduktion i et antal arbejdstimer, der vedrører enten undervisning, forskning eller andre akademiske arbejdsopgaver, herunder f.eks. udvalgsarbejde. Indholdet i arbejdsreduktionen er fleksibelt og aftales mellem medarbejder og leder, således at individuelle forhold ift. blandt andet meriteringsgrundlag tilgodeses.

Afhængigt af fraværslængden, reduceres arbejdsopgaverne med følgende antal timer, med mindre andet aftales.

Instituttet kompenserer for den udgift, der er forbundet med ansættelse af en videnskabelig assistent eller en ekstern lektor i det antal timer, reduktionen opgøres til.

Såfremt det vurderes mest hensigtsmæssigt ved aftale mellem medarbejder og leder, er der mulighed for, at (dele af) den økonomiske kompensation i stedet kan konverteres til ekstra midler til forskningsrejser, udstyr el. lign. Det kan være en ekstra mulighed, hvis en reduktion i undervisning- eller forskningsopgaver vurderes at have for store konsekvenser ift. meriteringsgrundlaget. 

Forbehold:

Medarbejdere, der er omfattet af ordningen, kan ikke både opnå reduktion af arbejdsopgaver og forlængelse af ansættelse (jf. pkt. 3) i relation til samme ansættelsesforhold.
Reduktion i arbejdsopgaver efter endt barsel eller forældreorlov kan ske flere gange pr. ansættelsesforhold, dvs. uagtet om medarbejdere er fraværende grundet længerevarende barsel eller forældreorlov mere end én gang inden for samme stillingskategori.

Forlængelse af post.doc- og adjunktforløbet med op til ét år

På Aalborg Universitet ansættes post.docs og adjunkter for enten tre eller fire år. Praksis for fastsættelsen af forløbets varighed varierer på tværs af universitetet. Ordningen omfatter, at post.docs og adjunkter, der i udgangspunktet er ansat i treårige forløb, i stedet for et delvis forsknings- eller undervisningsfrit semester (jf. pkt. 2) kan få ansættelsen forlænget med op til ét år.

Muligheden for at gøre brug af ordningen skal drøftes i forbindelse med den obligatoriske samtale ved barsel eller forældreorlov mellem medarbejder og nærmeste leder forud for barslens eller forældreorlovens begyndelse og beslutningen vil derfor bero på en konkret og individuel vurdering.

Muligheden for at forlænge ansættelsesforholdet efter endt barsel eller forældreorlov gælder ansatte post.docs og adjunkter, der har været fraværende i mere end 24 uger. Forlængelsen kan dog kun finde sted i de tilfælde, hvor medarbejderen som udgangspunkt er ansat i en treårig periode, idet ansættelsesforholdet i henhold til stillingsstrukturen ikke må overskride det fjerde år (undtaget forlængelse grundet barsel eller sygdom).

Forbehold:

Det er ikke muligt både at opnå forlængelse af ansættelse og reduktion af arbejdsopgaver (jf. pkt. 2) i relation til samme ansættelsesforhold.
Forlængelse af medarbejderes ansættelse kan kun ske én gang, dvs. uagtet om medarbejderen er fraværende grundet længerevarende barsel eller forældreorlov mere end én gang.

I henhold til lov om tidsbegræset stillingerer det ikke muligt at opnå forlængelse, hvis man forinden er blevet forlænget tre gange.

Øget mulighed for fleksible arbejdsvilkår

Aalborg Universitet ønsker at sætte øget fokus på muligheden for fleksible arbejdsvilkår, herunder fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og mulighed for hjemmearbejde - for gravide, nybagte- og småbørnsforældre.

Fleksible arbejdsvilkår for forældre skal sikre, at opgaverne løses bedst muligt og samtidig være medvirkende til, at medarbejderen kan opnå en god balance mellem arbejds- og familieliv. Muligheden for fleksible løsninger kan bibringe større arbejdsglæde, større produktivitet og medvirke til gode løsninger i forbindelse med børns sygedage, hvor man således kan få mulighed for at arbejde delvist hjemme, eller møde ind senere, i stedet for at have barn syg hele dagen. 

Aftaler om fleksible arbejdsvilkår skal foretages med nærmeste leder i forbindelse med den obligatoriske samtale ved barsel eller forældreorlov. I den efterfølgende årrække, hvor medarbejderen har små børn, kan emnet tages op i forbindelse med MUS-samtaler eller øvrige trivselssamtaler.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til din barselssag, er du velkommen til at skrive til hr-fravaer@adm.aau.dk 

Dokumentsansvarlig: Tina Strandvig, Specialistcenteret

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd