AAU logo

AAU Håndbogen

Standardiseret klagevejledning

Standardtekst til klagevejledninger ved diverse afgørelser og dispensationer ift. ansøgere og studerende

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 27.03.2018)

Print som pdf

Indholdsfortegnelse

Indhold

Klagevejledning jf. forvaltningsloven:

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

En række afgørelser kan indbringes for Styrelsen, hvis klagen vedrører retlige forhold. Retlige forhold kan eksempelvis være: inhabilitet, manglende begrundelse for afgørelsen, manglende hjemmel for afgørelsen, manglende overholdelse af bekendtgørelsesfastsatte tidsfrister eller ulovlige skøn.

Studienævnet træffer jf. universitetsloven afgørelse ved ansøgninger om dispensationer. Dispensationer kan eksempelvis være ansøgninger om: 4. – 5. gangs eksamensforsøg, ekstra eksamenstid, hjælpemidler eller i øvrigt særlige prøvevilkår for studerende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og studerende med andet modersmål end dansk, når det vurderes nødvendigt for at sidestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

 

Afgørelser og dispensationer ift. studerende på en bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelse

 

Eksamensklager - opdateret 16. marts 2018


Hjemmel til afgørelsen:
§ 36 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017 (eksamensbekendtgørelsen). Jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (bek. nr. 1500 af 2. december 2016 med efterfølgende ændringer i bek. nr. 1502 af 28. november 2017) § 1, stk. 2 omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter af eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser.


Dansk version:
Denne afgørelse kan kræves indbragt for et ankenævn, hvis du ønsker at klage over den faglige afgørelse. Skriftlig og begrundet krav herom skal være Det XXX fakultet på e-mail: XXX i hænde senest to uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. 

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/ 

 

Engelsk version:
This decision may be brought before a board of appeals if the appeal concerns academic issues. Written and motivated appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision.

This decision may also be appealed to the University, provided that the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. 

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Ankenævnsafgørelser - opdateret 16. marts 2017


Hjemmel til afgørelsen:
Jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (bek. nr. 1500 af 2. december 2016 med efterfølgende ændringer i bek. nr. 1502 af 28. november 2017) § 1, stk. 2 omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter af eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser.

§ 41 i bekendtgørelsen nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017.

 

Dansk version:
Klage over ankenævnets afgørelse kan indbringes for universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. 

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the University if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. 

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Fakultetets afgørelse over retlige forhold i relation til en eksamensklage, omdømmelse/omprøve og ankenævnsafgørelser (opdateret 1. marts 2018)


Hjemmel til afgørelsen:
Jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (bek. nr. 1500 af 2. december 2016 med efterfølgende ændringer i bek. nr. 1502 af 28. december 2018) § 1, stk. 2 omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter af eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser.

§ 44 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017 (eksamensbekendtgørelsen)

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education, provided that the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Forhåndsmerit ift. en bachelor- eller kandidatuddannelse - Opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 38 i uddannelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med efterfølgende ændringer i bekendtgørelsen nr. 902 af 27. juni 2017)

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the board for credit transfer if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the board for credit transfer. The appeal should be written and motivated and submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Forhåndsmerit ift. en professionsbacheloruddannelse - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 18 i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 903 af 27. juni 2017

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til kvalifikationsnævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klagen skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of this decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en dansk uddannelsesinstitution ift. en bachelor- eller kandidatuddannelse - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 37 i uddannelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 902 af 27. juni 2017)

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the board for credit transfer if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the board for credit transfer. The appeal should be written and motivated and submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en dansk uddannelsesinstitution ift. en professionsbacheloruddannelse - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 18 i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 903 af 27. juni 2017.

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til kvalifikationsnævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of this decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en udenlandsk uddannelsesinstitution ift. en bachelor-, professionsbachelor og kandidatuddannelse - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 3 i bekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014 af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til kvalifikationsnævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of the decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit ift. adgangskursus - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Studielederens faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til kvalifikationsnævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of the decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optagelse på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (Optagelse på 1. studieår via KOT) - Studieservice - opdateret 1. marts 2018


Hjemmel til afgørelsen - bacheloruddannelser:
§§ 2 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 7 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Hjemmel til afgørelsen - akademi- og professionsbacheloruddannelser:
§§ 2 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 7 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.


Adgang til uddannelsen, herunder adgangskrav, reguleres for bacheloruddannelser af bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og for professionsbacheloruddannelser af bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The assessment of your qualifications made by the Admissions Office and appropriateness or fairness of this decision cannot be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education. If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to the Admissions Office within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal. If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you. The decision is made in accordance with the Ministerial Order on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Indskrivning på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (Indskrivning efter 1. studieår - Studieservice) - opdateret 1. marts 2018


Hjemmel til afgørelsen:
§§ 2 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 7 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

§§ 2 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 7 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Dansk version:
Adgang til uddannelsen, herunder adgangskrav, reguleres af bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og for professionsbacheloruddannelser af bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail kandidatoptag@aau.dk senest to uger efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version (kun for bacheloruddannelser):
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 107 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities. This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to Study Service by email: masteradmission@aau.dk  within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal.

If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optag og indskrivning på en kandidatuddannelse (Studieservice) - opdateret 1. marts 2018


Hjemmel til afgørelsen:
§§ 2 (adgangsgrundlag er relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau) og 5 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

 

Dansk version: 
Adgang til uddannelsen, herunder adgangskrav, reguleres af kandidatadgangsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018). Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Du kan således ikke klage over studienævnets faglige vurdering. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail kandidatoptag@aau.dk senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Fastholdes afgørelsen, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 106 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Master´s Programmes at Universities. This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to Study Service by email: masteradmission@aau.dk  within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal.

If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optagelse på adgangskursus (Studieservice) - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§§ 7, stk. 1 (adgangsgrundlag er folkeskolen afgangsprøver eller mindst to års erhvervserfaring) og 7, stk. 2 (adgangsgrundlag øvrigt) i bekendtgørelse nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 

Adgang til uddannelsen, herunder adgangskrav, reguleres af bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (bekendtgørelse nr. 364 af 17. april 2016). Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail adgangskursusoptag@aau.dk senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Fastholdes afgørelsen, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Dispensationer ift. studerende på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse - opdateret 1. marts 2018


Eksempler på hjemmel til afgørelser:
Eksamensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med efterfølgende ændringer i bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017 jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (bek. nr. 1500 af 2. december 2016 med efterfølgende ændringer i bek. nr. 1502 af 28. november 2017) § 1, stk. 2 omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter af eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser.:

 • § 7: særlige prøvevilkår
 • § 13, stk. 2: yderligere eksamensforsøg
 • § 14, stk. 5 og § 3 i regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet:
  - Dispensation til universitetets tvangstilmelding til prøver på 1. studieår.
  - Dispensation til pligtmæssig tilmelding til prøveforsøg i specialet, når alle forudgående aktiviteter på uddannelsen er bestået.
  - Dispensation til framelding af 1. prøveforsøg som følge af automatisk tilmelding i forbindelse med tilmeldt undervisning.
  - Dispensation til framelding af prøveforsøg efter eftertilmeldingsperioden.

 • § 19: dispensationsmulighed vedr. universitetets fastsatte regler omkring deltagelse i og frist for beståelse af førsteårsprøven samt frist for meddelelse af resultat af prøveforsøg
 • § 29, stk. 3: dispensationsmulighed vedr. universitets egne fastsatte regler i studieordningen

 

Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Udmeldelse - opdateret 1. marts 2018


Hjemmel til afgørelsen - beståelse af studiestartsprøven:
Bacheloruddannelse: § 32, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område

Professionsbacheloruddannelse: § 37, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser


Hjemmel til afgørelsen - opbrugte eksamensforsøg:

 • Bacheloruddannelse: § 32, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område
 • Professionsbacheloruddannelse: § 37, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Kandidatuddannelse: § 18, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område


Hjemmel til afgørelsen - deltagelse/beståelse af førsteårsprøven:

 • Bacheloruddannelse: § 32, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar  2018 om adgang til bacheloruddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område
 • Professionsbacheloruddannelse: § 37, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser


Hjemmel til afgørelsen - manglende studieaktivitet:

 • AAU’s Exmatrikulationsregler (regler af 1. februar 2018 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet) fastsat i medfør af:
 • Bacheloruddannelse: § 34 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område
 • Professionsbacheloruddannelse: § 39 i bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Kandidatuddannelse: § 20 i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område


​Hjemmel til afgørelsen - manglende beståelse af supplerende uddannelsesaktiviteter (adgangsgrundlag kandidatuddannelse):

 • Kandidatuddannelse: § 18, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

 

Dansk Version:
Denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal indgives til dekanen ved Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

The appeal must be submitted to The Dean at The XXX Faculty on email XXX within two weeks from the day you have been informed of the decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Orlov – Bacheloruddannelse (Studieservice) - opdateret 1. marts 2018


Dansk version:
Orlov under en bacheloruddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Rektor inden to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Klagen skal indgives til Studieservice på e-mail: bacheloroptag@aau.dk. Din klage vil herefter blive videresendt til Rektor.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 107 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities and Rules of 1 February 2018 regarding leave for students at Aalborg University.

This decision can be appealed to Rector no later than two weeks from the day you have been informed of the decision. The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk and the appeal will then be forwarded to Rector.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Orlov – Professionsbacheloruddannelse (Studieservice) - opdateret 1. marts 2018


Dansk version: 
Orlov under en professionsbacheloruddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Rektor inden to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Klagen skal indgives til Studieservice på e-mail: bacheloroptag@aau.dk. Din klage vil herefter blive videresendt til Rektor.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 1495 of 11 December 2017 on Admission and Enrolment on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor’s Programmes and Rules of 1 February 2018 regarding leave for students at Aalborg University.

This decision can be appealed to Rector no later than two weeks from the day you have been informed of the decision. The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk and the appeal will then be forwarded to Rector.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Orlov – Kandidatuddannelse (Studieservice) - opdateret 1. marts 2018


Dansk version: 
Orlov under en kandidatuddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Rektor inden to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Klagen skal indgives til Studieservice på e-mail: bacheloroptag@aau.dk. Din klage vil herefter blive videresendt til Rektor.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 106 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Master´s Programmes at Universities and Rules of 1 February 2018 regarding leave for students at Aalborg University.

This decision can be appealed to Rector no later than two weeks from the day you have been informed of the decision. The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk and the appeal will then be forwarded to Rector.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Rektors afgørelser vedr. orlov ift. studerende på en bacheloruddannelse - opdateret 1. marts 2018


Dansk version: 
Orlov under en bacheloruddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet. Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 107 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities and Rules of 1 February 2018 regarding leave for students at Aalborg University. This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk  within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal.

If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Rektors afgørelser vedr. orlov ift. studerende på en professionsbacheloruddannelse - opdateret 1. marts 2018


Dansk version: 
Orlov under en professionsbacheloruddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet. Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 1495 of 11 December 2017 on Admission and Enrolment on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor’s Programmes and Rules of 1 February 2018 regarding leave for students at Aalborg University. This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk  within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal.

If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Rektors afgørelser vedr. orlov for studerende på en kandidatuddannelse - opdateret 1. marts 2018


Dansk version: 
Orlov under en kandidatuddannelse reguleres af bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet område samt af regler af 1. februar 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet. Klage over denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Skriftlig og begrundet klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision is made in accordance with Ministerial Order no. 106 of 12 February 2018 on Admission and Enrolment on Master´s Programmes at Universities and Rules of 1 Februar 2018 regarding leave for students at Aalborg University. This decision can be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues. The Danish Agency for Science and Higher Education will only assess whether this decision is in accordance with Danish legislation.

If you wish to file an appeal you must send a letter of appeal to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk  within two weeks from the day you have been informed of the decision. You must state in the letter of appeal which specific legal issues you wish to appeal.

If the decision is maintained, Aalborg University will issue a statement upon which you will be granted the opportunity to comment. Aalborg University then submits the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing the statement and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Afgørelser vedr. disciplinære foranstaltninger over for studerende på en bachelor-, kandidat- eller professionsbacheloruddannelse - opdateret 1. marts 2018


Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til på e-mail: aau@aau.dk senest to uger, efter du er meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be written and motivated and submitted to email aau@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

 

Afgørelser vedr. SU (afslag på ekstra SU-klip, SPS mv.) - opdateret 21. februar 2017


Dansk version:
Evt. klage over afgørelsen skal stiles til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, men indsendes til SU-kontoret på e-mail: su@aau.dk. SU-kontoret skal have modtaget klagen inden fire uger. Tages klagen ikke til følge, videresendes den til Styrelsen.

 

Engelsk version:
The appeal should be addressed to The Agency for Institutions and Educational Grants and submitted to the SU office by email: su@aau.dk. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of the decision.

 

Afgørelser ift. studerende på efteruddannelse

 

Afgørelser ift. studerende på diplomuddannelser - opdateret 11. august 2017


Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK nr. 1008 af 29. juni 2016, og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn. Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Afgørelser om merit og kompetencevurdering ift. studerende på HD - opdateret 11. august 2017


Meritafgørelser i forhold til HD-studiet er truffet i henhold til Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD (BEK nr. 1098 af 19. september 2007).

Realkompetencevurderinger i forhold til HD-studiet er foretaget i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne og Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD.

Hvis du ønsker at klage over en meritafgørelse eller en realkompetencevurdering, skal du senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk. Klager vedrørende merit og realkompetencevurderinger indbringes for Kvalifikationsnævnet, som er en uafhængig klageinstans. Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet men indsende den til kontoret for Efteruddannelse, som videresender klagen til HD Studienævnet. HD Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse. Fastholdes afgørelsen fra HD Studienævnet, sender Aalborg Universitet herefter klagen videre til Kvalifikationsnævnet vedlagt udtalelse omkring afgørelsen. Sagen behandles i Kvalifikationsnævnet, som træffer den endelige afgørelse.

 

Afgørelser ift. studerende på HD - opdateret 11. august 2017


Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, BEK nr. 1098 af 19. september 2007, og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til HD Studienævnet. HD Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Afgørelser ift. studerende på heltid på deltid (bachelor- og kandidatuddannelser) - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 1328 af 15. november 2016 med efterfølgende ændringer i BEK. nr. 902 af 27. juni 2017, og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn.  Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Engelsk version:
The decision has been made in accordance with Danish Ministerial Order on Bachelor and Master’s (Candidatus) Programmes at Universities, Order No. 1328 of 15 November 2016 and amendments in Order No. 902 from 27 June 2017 and in accordance with Aalborg University’s published admission requirements and criteria for the selection of students.

If you wish to file a complaint regarding the rejection, you must send a letter of complaint to Continuing Education at ce@aau.dk

In terms of complaints regarding legal issues you also may file a complaint within two weeks from your receipt of this letter. Complaints regarding legal issues in Aalborg University’s decisions may be forwarded to The Danish Agency for Science and Higher Education. You must send your complaint to ce@aau.dk which then will forward the complaint to the relevant study board. The study board will reassess the application and make a statement, which you may comment on within one week. Aalborg University will then send your complaint alon with the statements and any comments from you to the Danish Agency for Science and Higher Education, which will process the case and make the final decision.

 

Afgørelser ift. studerende på heltid på deltid (professionsbacheloruddannelser) - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 1047 af 30. juni 2016 med efterfølgende ændringer i BEK nr. 903 af 27. juni 2017 og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev, indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn.  Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Engelsk version:
The decision has been made in accordance with the Danish Ministerial Order on Academies of professional higher education, Order No. 1047 of 30 June 2016 and amendments in Order No. 903 from 27 June 2017 and in accordance with Aalborg University’s published admission requirements and criteria for the selection of students.

If you wish to file a complaint regarding the rejection, you must send a letter of complaint to Continuing Education at ce@aau.dk

In terms of complaints regarding legal issues you also may file a complaint within two weeks from your receipt of this letter. Complaints regarding legal issues in Aalborg University’s decisions may be forwarded to The Danish Agency for Science and Higher Education. You must send your complaint to ce@aau.dk which then will forward the complaint to the relevant study board. The study board will reassess the application and make a statement, which you may comment on within one week. Aalborg University will then send your complaint alon with the statements and any comments from you to the Danish Agency for Science and Higher Education, which will process the case and make the final decision.

 

Afgørelser ift. studerende på en masteruddannelse - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), BEK nr. 1187 af 7. dec. 2009 og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev, indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn.  Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Engelsk version:
The decision has been made in accordance with the Danish Ministerial Order on (part-time) Master Programmes at the Universities in Denmark (“Bekendtgørelse om Masteruddannelser - Masterbekendtgørelsen”), Order No. 1187 from December 7th 2009 and in accordance with Aalborg University’s published admission requirements and criteria for the selection of students.

If you wish to file a complaint regarding the rejection, you must send a letter of complaint to Continuing Education at ce@aau.dk

In terms of complaints regarding legal issues you also may file a complaint within two weeks from your receipt of this letter. Complaints regarding legal issues in Aalborg University’s decisions may be forwarded to The Danish Agency for Science and Higher Education. You must send your complaint to ce@aau.dk which then will forward the complaint to the relevant study board. The study board will reassess the application and make a statement, which you may comment on within one week. Aalborg University will then send your complaint alon with the statements and any comments from you to the Danish Agency for Science and Higher Education, which will process the case and make the final decision.

 

Forhåndsmerit og merit fra en dansk uddannelsesinstitution ift. en masteruddannelse - opdateret 11. august 2017


Hjemmel til afgørelsen:
§ 17 i masterbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne)

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the board for credit transfer if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the board for credit transfer. The appeal should be written and motivated and submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en udenlandsk uddannelsesinstitution ift. en masteruddannelse - opdateret 11. august 2017

 

Hjemmel til afgørelsen:
§ 17, stk. 2 i masterbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1187 af 2. december 2009 om masteruddannelser ved universiterne).

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX, som videreekspederer sagen til kvalifikationsnævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlige og begrundet klage skal indgives til Det XXX Fakultet på e-mail: XXX senest to uger, efter du er blevet meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to The XXX Faculty on email: XXX and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of the decision.

Appeals about the decision may also be appealed to the Danish Agency for Science and Higher Education if the appeal concerns legal issues, in other words whether the case is processed according to current law and other administrative law. The appeal must be submitted to The XXX Faculty on email: XXX within two weeks from the day you have been informed of this decision. If the decision is maintained, the university shall issue a statement upon which you shall be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency along with the statement and any comments you might have.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Afgørelser ift. bachelor- eller kandidatstuderende på tompladsordningen - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 1328 af 15. november 2016 med efterfølgende ændringer i BEK nr. 902 af 27. juni 2017, og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn.  Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Engelsk version:
The decision has been made in accordance with the Ministerial Order on Bachelor and Master’s (Candidatus) Programmes at Universities, Order No. 1328 from 15 November 2016 and amendments in Order No. 902 from 27 June 2017 and in accordance with Aalborg University’s published admission requirements and criteria for the selection of students.

If you wish to file a complaint regarding the rejection, you must send a letter of complaint to Continuing Education at ce@aau.dk

In terms of complaints regarding legal issues you also may file a complaint within two weeks from your receipt of this letter. Complaints regarding legal issues in Aalborg University’s decisions may be forwarded to The Danish Agency for Science and Higher Education. You must send your complaint to ce@aau.dk which then will forward the complaint to the relevant study board. The study board will reassess the application and make a statement, which you may comment on within one week. Aalborg University will then send your complaint alon with the statements and any comments from you to the Danish Agency for Science and Higher Education, which will process the case and make the final decision.

 

Afgørelser ift. professionsbachelorstuderende på tompladsordningen - opdateret 11. august 2017


Dansk version:
Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 1047 af 30. juni 2016 med efterfølgende ændringer i BEK nr. 903 af 27. juni 2017 og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Hvis du ønsker at klage over afslaget, skal du senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til Aalborg Universitet på efteruddannelse@aau.dk.

I forhold til klager, som omhandler retlige spørgsmål, har du ligeledes mulighed for at klage inden for 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Ved klager over retlige spørgsmål kan Aalborg Universitets afgørelser indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Klagen indgives til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk, som videresender klagen til rette studienævn.  Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse, som du har mulighed for at kommentere på inden for en 1 uge. Aalborg Universitet sender herefter klagen, vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil, til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som behandler sagen og træffer den endelige afgørelse.

 

Engelsk version:
The decision has been made in accordance with the Danish Ministerial Order on Academies of professional higher education, Order No. 1047 from 30 June 2016 and amendments in Order No. 903 from 27 June 2017 and in accordance with Aalborg University’s published admission requirements and criteria for the selection of students.

If you wish to file a complaint regarding the rejection, you must send a letter of complaint to Continuing Education at ce@aau.dk

In terms of complaints regarding legal issues you also may file a complaint within two weeks from your receipt of this letter. Complaints regarding legal issues in Aalborg University’s decisions may be forwarded to The Danish Agency for Science and Higher Education. You must send your complaint to ce@aau.dk which then will forward the complaint to the relevant study board. The study board will reassess the application and make a statement, which you may comment on within one week. Aalborg University will then send your complaint alon with the statements and any comments from you to the Danish Agency for Science and Higher Education, which will process the case and make the final decision.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen.

Formål og afgrænsning

Dette dokument indeholder standardtekst til klagevejledninger ved afgørelser i forbindelse med eksamensklager, eksamensanker, meritklager, bachelor- og kandidatoptag, deltidsuddannelser, udmeldelse, disciplinære foranstaltninger, SU samt dispensationer. Standardteksten påføres afgørelser, der ikke giver den studerende fuld medhold. Standardteksten er angivet på dansk og på engelsk hvor dette er relevant.

Standardteksten er henvendt til studienævn og øvrige administrative instanser, der træffer afgørelse overfor ansøgere og studerende i ovennævnte sager.

Formålet med standardteksten er at vedligeholde og udbygge kvalitetssikrings- og udviklingssystemet på Aalborg Universitet.

Overordnede rammer

 • Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen
 • Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
 • Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
 • Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
 • Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 • Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD
 • Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Kontakt og ansvar

Standardteksten er udarbejdet af fakulteterne og Studieservice og vedligeholdes og opdateres af Studieservices sekretariat. Kontakt Sekretariatet i Studieservice via sts-sekretariatet@adm.aau.dk for spørgsmål vedr. dokumentet.

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd