AAU Håndbogen

Standardiseret klagevejledning

Standardtekst til klagevejledninger ved diverse afgørelser og dispensationer ift. ansøgere og studerende

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 26.04.2022)

Print som pdf

Indholdsfortegnelse

Indhold

Klagevejledning jf. forvaltningsloven:

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

En række afgørelser kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige forhold. Retlige forhold kan eksempelvis være: inhabilitet, manglende begrundelse for afgørelsen, manglende hjemmel for afgørelsen, manglende overholdelse af bekendtgørelsesfastsatte tidsfrister eller ulovlige skøn.

Studienævnet træffer jf. universitetsloven afgørelse ved ansøgninger om dispensationer. Dispensationer kan eksempelvis være ansøgninger om: yderligere prøveforsøg, ekstra eksamenstid, hjælpemidler eller i øvrigt særlige prøvevilkår for studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og studerende med andet modersmål end dansk, når det vurderes nødvendigt for at sidestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

 

Afgørelser og dispensationer ift. studerende på en bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- og masteruddannelse

 

Eksamensklager - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
Jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer, omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter, af eksamensbekendtgørelsen for universitetetsuddannelser. 

§ 36 i bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer.


Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for et ankenævn, hvis du ønsker at klage over faglige spørgsmål. Skriftlig og begrundet anke skal være Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk i hænde senest to uger efter modtagelsen af denne afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter modtagelsen af denne afgørelse.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before a board of appeals if the appeal concerns academic issues. Written and reasoned appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision.

This decision may also be appealed to the University, if the appeal is based on legal issues. Legal issues may include incapacity, inadequate consultation process,  lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal: http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Ankenævnsafgørelser - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
Jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer, omfattes professionsbacheloruddannelser, der udbydes af universiteter, af eksamensbekendtgørelsen for universitetetsuddannelser. 

§ 41 i bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer.

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Universitetet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter modtagelsen af denne afgørelse.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

Engelsk version:
This decision may be appealed to the University, if the appeal is based on legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Forhåndsmerit ift. en bachelor- eller kandidatuddannelse - Opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 47 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.


Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Universitetetpå e-mail: sl-klager@adm.aau.dk, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Såfremt anken omhandler retlige spørgsmål, træffer Universitetet afgørelse i sagen. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the credit transfer appeals board if the appeal concerns academic issues. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk and the appeal will then be forwarded to the credit transfer appeals board. Written and reasoned appeal must be submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Provided that the appeal concerns legal issues, the University will make at a decision. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
ttp://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Forhåndsmerit ift. en professionsbacheloruddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 21 i bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk, som videreekspederer sagen til Kvalifikationsnævnet. Klagen  skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/


Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal  must be submitted within four weeks after you have been informed of this decision.

This decision may also be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
htttp://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en dansk uddannelsesinstitution ift. en bachelor- eller kandidatuddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 46 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Såfremt anken indeholder retlige spørgsmål, træffer Universitetet afgørelse i sagen. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

Engelsk version:
This decision may be brought before the credit transfer appeals board if the appeal concerns academic issues. The appeal must be addressed to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk and the appeal will then be forwarded to the credit transfer appeals board. Written and reasoned appeal must be submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Provided that the appeals concerns legal issues, the University will make at a decision. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution ift. en professionsbacheloruddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 21 i bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk, som videreekspederer sagen til Kvalifikationsnævnet. Klagen skal indgives senest fire uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger, efter du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer hertil.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board if the appeal concerns academic issues. The appeal should be addressed to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk and the appeal will then be forwarded to the qualifications board. The appeal must be submitted within four weeks after you have been informed of this decision.

This decision may also be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en udenlandsk uddannelsesinstitution ift. en bachelor- og kandidatuddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 46 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest fire uger efter, at du har fået meddelt studienævnets afgørelse. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Universitetet klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger, fra den dag du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board. Written and reasoned appealmust be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within four weeks after you have been informed of the study board’s decision. If the decision is upheld, the University will forward the appeal to the qualifications board including an opinion.

This decision may also be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit ift. adgangskursus - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 15 i bekendtgørelse nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (Adgangskursusbekendtgørelsen)


Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger, fra den dag du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optagelse på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (Optagelse på 1. studieår via KOT - Studieservice) - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen - bacheloruddannelser:
§§ 3 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 8 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Hjemmel til afgørelsen - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser:
§§ 3 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 8 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klagen skal sendes til Universitetet på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger fra den dag, hvor du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the University on email: bacheloradmission@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Indskrivning på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (Indskrivning efter 1. studieår - Studieservice) - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen - bacheloruddannelser:
§§ 3 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 8 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Hjemmel til afgørelsen - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser:
§§ 3 (adgangsgrundlag er en gymnasial eksamen) og 8 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen).

 

Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klagen skal sendes til Universitetet på e-mail kandidatoptag@aau.dk senest to uger fra den dag, hvor du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the University on email: masteradmission@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optag og indskrivning på en kandidatuddannelse (Studieservice) - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§§ 24 (adgangsgrundlag er relevant bacheloruddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau) og 28 (adgangsgrundlaget er et øvrigt) i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

 

Dansk version: 
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klagen skal sendes til Universitetet på e-mail kandidatoptag@aau.dk senest to uger fra den da, du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link: 
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/


Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal you must be submitted to the University by email: masteradmission@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a time limit of at least one week. The University submits your appeal to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Optagelse på adgangskursus (Studieservice) - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§§ 7, stk. 1 (adgangsgrundlag er folkeskolen afgangsprøver eller mindst to års erhvervserfaring) og 7, stk. 2 (adgangsgrundlag øvrigt) i bekendtgørelse nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klagen skal sendes til Universitetet på e-mail adgangskursusoptag@aau.dk senest to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
 ​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Dispensationer ift. studerende på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse - opdateret 20. januar 2021


Eksempler på hjemmel til afgørelser:
Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer

 • § 7: særlige prøvevilkår
 • § 13, stk. 2: yderligere prøveforsøg
 • § 19: dispensationsmulighed vedr. universitetets fastsatte regler omkring deltagelse i og frist for beståelse af førsteårsprøven samt frist for meddelelse af resultat af prøveforsøg
 • § 29, stk. 3: dispensationsmulighed vedr. universitets egne fastsatte regler i studieordningen

 

Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to The University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment within a time limit of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal: http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Udmeldelse pga. opbrugte prøveforsøg, manglende studieaktivitet, manglende deltagelse/beståelse af førsteårsprøven, manglende beståelse af supplerende uddannelsesaktiviteter eller studiestartsprøve - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen - beståelse af studiestartsprøven:
Bacheloruddannelse: § 37, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Professionsbacheloruddannelse: § 33, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen)


Hjemmel til afgørelsen - opbrugte prøveforsøg:
Bachelor- og kandidatuddannelse: § 37, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Professionsbacheloruddannelse: § 33, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen)


Hjemmel til afgørelsen - deltagelse/beståelse af førsteårsprøven:
Bachelor- og kandidatuddannelse: § 37, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Professionsbacheloruddannelse: § 33, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen)


Hjemmel til afgørelsen - manglende studieaktivitet:
AAU’s Regler om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet (regler af 1. februar 2018 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet) er fastsat i medfør af:

Bachelor- og kandidatuddannelse: § 37, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Professionsbacheloruddannelse: § 33, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen)

 

​Hjemmel til afgørelsen - manglende beståelse af supplerende uddannelsesaktiviteter (adgangsgrundlag kandidatuddannelse):
Kandidatuddannelse: § 37, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

 

Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case. The appeal must be submitted to the University on email sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The university will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment within a time limit of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Orlov – Bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelse (Studieservice) - opdateret 20. januar 2021


AAU’s regler om orlov for studerende (regler af 17. december 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet) er fastsat i medfør af:

§§ 40-41 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Rektor inden to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Klagen skal indgives til Studieservice på e-mail: bacheloroptag@aau.dk. Din klage vil herefter blive videresendt til Rektor.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/


Engelsk version:
This decision may be appealed to Rector no later than two weeks from the day you have been informed of the decision. The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk and the appeal will then be forwarded to Rector.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Rektors afgørelser vedr. orlov ift. studerende på en bachelor- og kandidatuddannelse  - opdateret 20. januar 2021


AAU’s regler om orlov for studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse (regler af 17. december 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet) er fastsat i medfør af:

§§ 40-41 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer


Dansk version: 
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger, fra den dag du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The University will issue an opinion upon which you will be granted the opportunity to comment with a deadline of at least one week. Your appeal is  then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Rektors afgørelser vedr. orlov ift. studerende på en professionsbacheloruddannelse  - opdateret 20. januar 2021


AAU’s regler om orlov for studerende på en professionsbacheloruddannelse (regler af 17. december 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet) er fastsat i medfør af:

§§ 17-18 i bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.


Dansk version: 
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klage skal sendes til Studieservice på e-mail bacheloroptag@aau.dk senest to uger fra den dag, du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to Study Service by email: bacheloroptag@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The University will issue an opinion upon which you will be granted the opportunity to comment with a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

For more information regarding how to appeal a decision please see: 
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Afgørelser vedr. disciplinære foranstaltninger over for studerende på en bachelor-, kandidat- eller professionsbacheloruddannelse truffet af studielederen - opdateret 20. december 2016


Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Rektor. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til universitetet på e-mail aau@aau.dk senest to uger, efter du er meddelt afgørelsen.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/


Engelsk version:
This decision may be appealed to Rector. The appeal must be written and motivated and submitted on email aau@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Afgørelser vedr. disciplinære foranstaltninger over for studerende på en bachelor-, kandidat- eller professionsbacheloruddannelse truffet af rektor - opdateret 20. januar 2021


Dansk version:
Denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Klagen skal indgives til Rektor på e-mail: aau@aau.dk. Klagen skal ikke indsendes inden for nogen bestemt tidsfrist. Studieservice varetager sagsbehandlingen på vegne af Rektor. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver Studieservice på vegne af Rektor en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.


Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the Rector at email aau@aau.dk. The appeal do not need to be submitted within a specific deadline. Study Service handles the administrative procedure on behalf of the Rector. If the decision is maintained, Study Service will issue an opinion on behalf of the Rector, upon which you will be given the opportunity to comment within a deadline of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

 

Afgørelser vedr. SU (afslag på ekstra SU-klip, SPS mv.) - opdateret 20. januar 2021


Dansk version:
Evt. klage over afgørelsen skal stiles til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men indsendes til SU-kontoret på e-mail: su@aau.dk. SU-kontoret skal have modtaget klagen inden fire uger. Tages klagen ikke til følge, videresendes den til Styrelsen.
 

Engelsk version:
The appeal should be addressed to The Danish Agency for Higher Education and Science and submitted to the SU office by email: su@aau.dk. The appeal should be written and motivated and submitted within four weeks after you have been informed of the decision.

 

Afgørelser ift. studerende på efteruddannelse

 

Afgørelser ift. studerende på diplomuddannelser - opdateret 20. januar 2021


Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 1012 af 2. juli 2018 om diplomuddannelser, og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmelse for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsmæssige uoverensstemmelser.

Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: efteruddannelse@aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst en 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen  vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Afgørelser om merit og kompetencevurdering ift. studerende på HD - opdateret 11. august 2017


Meritafgørelser i forhold til HD-studiet er truffet i henhold til Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD (BEK nr. 1098 af 19. september 2007).

Realkompetencevurderinger i forhold til HD-studiet er foretaget i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne og Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD.

Hvis du ønsker at klage over en meritafgørelse eller en realkompetencevurdering, skal du senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev indsende en klage til kontoret for Efteruddannelse på efteruddannelse@aau.dk. Klager vedrørende merit og realkompetencevurderinger indbringes for Kvalifikationsnævnet, som er en uafhængig klageinstans. Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet men indsende den til kontoret for Efteruddannelse, som videresender klagen til HD Studienævnet. HD Studienævnet vurderer sagen på ny og afgiver en udtalelse. Fastholdes afgørelsen fra HD Studienævnet, sender Aalborg Universitet herefter klagen videre til Kvalifikationsnævnet vedlagt udtalelse omkring afgørelsen. Sagen behandles i Kvalifikationsnævnet, som træffer den endelige afgørelse.

 

Afgørelser ift. studerende på HD - opdateret 20. januar 2021


Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 12. juni 2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen), og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmelse for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsmæssige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: efteruddannelse@aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst en 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen  vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Afgørelser ift. studerende på heltid på deltid (bachelor- og kandidatuddannelser) - opdateret 20. januar 2021


Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmelse for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsmæssige uoverensstemmelser.

Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: efteruddannelse@aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst en 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen  vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

 

Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the University on email ce@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The university will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment within a time limit of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

 

Afgørelser ift. studerende på en masteruddannelse - opdateret 20. januar 2021


Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmelse for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsmæssige uoverensstemmelser.

Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: efteruddannelse@aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst en 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen  vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

 
Engelsk version:

This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the University on email ce@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The university will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment within a time limit of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

 

Forhåndsmerit og merit fra en dansk uddannelsesinstitution ift. en masteruddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 16 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)


Dansk version:
Studienævnets faglige afgørelse kan ankes. En eventuel anke skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk, som videreekspederer sagen til meritankenævnet. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives senest to uger efter, at du er gjort bekendt med studienævnets afgørelse.

Såfremt anken indeholder retlige spørgsmål, træffer Universitetet afgørelse i sagen. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/


Engelsk version:
This decision may be brought before the credit transfer appeals board if the appeal concerns academic issues. The appeal must be addressed to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk and the appeal will then be forwarded to the credit transfer appeals board. Written and reasoned appeal must be submitted within two weeks after you have been informed of this decision.

Provided that the appeal concerns legal issues, the University will make a decision. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Merit fra en udenlandsk uddannelsesinstitution ift. en masteruddannelse - opdateret 20. januar 2021


Hjemmel til afgørelsen:
§ 16 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiterne (masterbekendtgørelsen).


Dansk version:
Klage over denne afgørelse kan indbringes for Kvalifikationsævnet. Skriftlig og begrundet klage skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest fire uger efter, at du har fået meddelt studienævnets afgørelse. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Universitetet klagen til Kvalifikationsævnet med en udtalelse.

Klage over denne afgørelse kan desuden indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, manglende begrundelse eller hjemmel for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: sl-klager@adm.aau.dk senest to uger, fra den dag du er blevet meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.

Du kan finde en vejledning til, hvad en klage bør indeholde, på følgende link:
​​​https://www.studerende.aau.dk/studie-trivselsvejledning/regler/klagevejledning/

 

Engelsk version:
This decision may be brought before the qualifications board. Written and reasoned appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within four weeks after you have been informed of the study board’s decision. If the decision is upheld, the University will forward the appeal to the qualifications board including an opinion.

This decision may also be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.  The appeal must be submitted to the University on email: sl-klager@adm.aau.dk within two weeks from the day you have been informed of this decision. The University will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment on within a deadline of at least one week. The University submits your appeal  to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

On the following link you may find a guide to what should be included in an appeal:
http://www.en.aau.dk/education/student-guidance/rules/complaints/

 

Afgørelser ift. bachelor- eller kandidatstuderende på tompladsordningen - opdateret 20. januar 2021


Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 24 af 9. jnauar 2929 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), og i henhold til Aalborg Universitets offentliggjorte adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, manglende begrundelse eller hjemmelse for afgørelsen eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsmæssige uoverensstemmelser. Klagen skal indgives til Universitetet på e-mail: efteruddannelse@aau.dk senest to uger fra den dag, du er meddelt afgørelsen. Universitetet afgiver en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst en 1 uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen  vedlagt udtalelsen og dine eventuelle kommentarer.


Engelsk version:
This decision may be appealed to the Danish Agency for Higher Education and Science if the appeal concerns legal issues. Legal issues may include incapacity, lack of argument or legal basis for the decision, or other legal discrepancies in the processing of your case.

The appeal must be submitted to the University on email: ce@aau.dk within two weeks from the day you have been informed of the decision. The university will issue an opinion upon which you will be given the opportunity to comment within a time limit of at least one week. Your appeal is then forwarded to the Agency, enclosing the opinion and any comments made by you.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen.

Formål og afgrænsning

Dette dokument indeholder standardtekst til klagevejledninger til eksamensklager, anker og retlige klager over afgørelser i eksamensklager, klager over merit og forhåndsmerit , klager over afslag på optagelse på bachelor- og kandidatoptag, deltidsuddannelser, klager over udmeldelse, klager over afgørelser om disciplinære foranstaltninger, klager over afgørelser vedrørende SU samt afgørelser i dispensationsansøgninger.

Standardteksten påføres afgørelser, der ikke giver den studerende fuldt ud medhold. Standardteksten er angivet på dansk og på engelsk, hvor dette er relevant.

Standardteksten er henvendt til studienævn og de administrative instanser, der træffer afgørelse overfor ansøgere og studerende i ovennævnte sager.

Overordnede rammer

 • Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (adgangskursusbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 • Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen)
 • Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Kontakt og ansvar

Standardteksten er udarbejdet af Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice, som ligeledes er ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering.

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd