AAU Håndbogen

Kodeks for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, herunder studenterforeninger ved AAU

Politik for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, heriblandt retningslinjer for hvordan universitetet har mulighed for at støtte studerende og studenterforeninger i deres arbejde med faglige og sociale arrangementer.

Publiceret: 25.01.2018 (Sidst ændret: 12.06.2019)

Print som pdf

Indhold

AAU inviterer til demokratisk og åben dialog


Det er vigtigt for Aalborg Universitet at have aktive og engagerende studerende. Det ligger i god tråd med Aalborg Universitets studieform generelt. Den demokratiske og åbne dialog understøttes bl.a. også ved, at de studerende har mulighed for at blive valgt ind i de styrende organer som fx universitetets bestyrelse, institutråd, studienævn og de akademiske råd, samt at de udpeges til diverse ad hoc råd og udvalg ved universitetet.

Aalborg Universitet understøtter studenterforeningernes deltagelse i styrende organer ved at tildele valgtilskud til de studenterforeninger, som opnår sæde i de styrende organer og på denne måde engagerer sig i universitetet.

Det er ledelsens ønske, at åben dialog, engagement og tæt kontakt er værdier, som fortsat skal være bærende for samarbejdet mellem Aalborg Universitet og de studenterforeninger, der har tilknytning til universitetet[1].

 

Studerende arbejder for at skabe et levende og godt studiemiljø


Universitetet forventer, at studenterforeningerne primært arbejder for at skabe gode forhold for de studerende, mens de studerer. Universitetet ønsker således, at hovedsigtet med studenterforeningernes aktiviteter og arrangementer i bred forstand fremmer et levende og godt studiemiljø. Studiemiljø kan således være sociale, politiske, faglige miljøer på studiet.
 

 

Studenterforeninger er private foreninger i tæt samspil med universitetet


Studenterforeninger er private foreninger og er derfor ikke AAU-interne organer. Aalborg Universitet kan dog i et vist omfang give foreningerne særlige privilegier og visse former for støtte, som andre private foreninger ikke nyder, netop fordi universitetet ønsker at støtte et godt studiemiljø. Det er dog nødvendigt, at de aktiviteter og arrangementer, som de private studenterforeninger og andre grupper af studerende ønsker at afholde på Aalborg Universitet, efterlever nærværende kodeks.

Studenterforeningerne kan som i dag få stillet faciliteter og ressourcer (fx lokaler, udstyr, kommunikationsplatforme[2], adgang til universitetets distributionskanaler, assistance fra universitetets medarbejdere) til rådighed, få tilbud om møder med rektoratet og ledelsen på øvrige niveauer og blive hørt og inddraget af universitetet i spørgsmål, som er relevante for dem.

 

Lån af universitetets lokaler og kommunikationsplatforme


Når universitetet stiller faciliteter og ressourcer til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformelig vis. Det er således afgørende, at fx lokaler og kommunikationsplatforme kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til, og at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under iagttagelse af lokale regler, fx AAU Beredskabsplan, brand- og bygningsregulativer m.v.

Universitetet afgør, hvilke lokaler, der kan være hensigtsmæssigt at anvende til formålet under hensyntagen til forsknings-, uddannelses- og innovationsaktiviteter. Campus Service er administrerende afdeling i forbindelse med udlån af lokaler, inkl. overholdelse af brand- og beredskabsplan, vurdering af vagt- og rengøringsbehov. Ansøgningsskema for lån af lokale findes på Campus Service hjemmeside.

 

Ekstern sponsorering og reklamefinansiering

 

Da studenterforeninger har begrænset adgang til økonomiske midler, vil universitetet se med en vis velvillighed på foreningernes mulighed for at lade arrangementer og andre aktiviteter sponsere, reklamefinansiere eller på anden vis være indtægtsgivende. Eksklusivaftaler[3] må ikke forekomme.

 

Indgåelse af aftaler med universitetet

Alle arrangementer og aktiviteter, der afholdes i samarbejde med universitetet (AAU stiller faciliteter eller ressourcer til rådighed) kræver en forudgående aftale med universitetet. Det gælder uanset om aktiviteten foregår på et af universitetets tre campusser eller på en anden lokalitet. Campus Service er administrerende afdeling i forbindelse med indgåelse af aftale med universitetet, hvori der indgår brug af universitetets lokaler, rengøringsaftale eller facility support. Aftaler om støtte eller brug af andre ressourcer indgås af den enhed, hvis studerende aktiviteten retter sig imod.


Følgende kriterier indgår i universitetets vurdering af, om et arrangement eller en aktivitet kan tillades afholdt med universitetets støtte eller ved brug af universitetets lokaler eller andre ressourcer:

 • Er aktiviteten fremmende for uddannelse, forskning eller innovation?
 • Er aktiviteten fremmende for de studerendes kontakt til erhvervslivet og mulighed for job under eller efter studiet?
 • Er aktiviteten fremmende for studiemiljøet?
 • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med danske demokratiske værdier?
 • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med hensynet til universitetets omdømme?
 • Kan aktiviteten gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt?
 • Kan aktiviteten medvirke til positiv branding af universitetet?

 

Studerendes inddragelse af universitetet ved karrierefremmende aktiviteter

AAU bedriver forskning, uddannelse og vidensamarbejde på højeste niveau. Universitetets eksistens beror på et langt og indgående samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. Det er en af Aalborg Universitets kerneværdier, og således er det af største vigtighed, at dette gensidige samarbejde bevares. Universitetet har derfor faglige enheder på universitetet, som arbejder professionelt med universitetets kontakt til de eksterne samarbejdsparter. Særligt AAU Innovation og Studieservice indgår aftaler med virksomheder, organisationer og foreninger hvad angår karrierefremmende tiltag for studerende (projektsamarbejde, kompetenceafklaring, virksomhedspræsentationer m.v.).

Når der laves arrangementer eller aktiviteter med karrierefremmende tiltag med eksterne samarbejdspartnere, skal studenterforeningerne på forhånd orientere AAU Innovation og AAU Karriere om dette. Dette sker via mails til aauinnovation@adm.aau.dk og karriere@aau.dk.  Dette skal ske for at muliggøre koordinering af henvendelser til og fra universitetet og studenterforeningerne til eksterne samarbejdspartnere.

 

Studerendes anvendelse af universitetets logo og brands


Virksomheder og samarbejdspartnere skal opleve entydighed ift. samarbejdet med AAU. Det skal være tydeligt, hvornår man taler med AAU, og hvornår man taler med en privat forening.

Derfor er det vigtigt, at studenterforeningerne og studerende i deres henvendelser til eksterne samarbejdspartnere præsenterer sig som medlemmer af den private studenterforening og ikke i den forbindelse anvender universitetets logo eller øvrige brands.

 

[1] Ved studenterforeninger, der har tilknytning til universitetet, forstås foreninger, der enten har medlemmer, som har stillet op til seneste valg til universitetets styrende organer eller foreninger/grupper af studerende, som har medlemmer, der er nuværende eller tidligere studerende ved AAU.

[2] Ved kommunikationsplatforme, der er stillet gratis til rådighed, forstås fx hjemmeside på AAU-domænet, postadresse, telefon og adgang til opslagstavler, infoskærme.

[3] Aftaler, der mod finansiel eller anden form for støtte lover sponsor eksklusiv adgang til arrangementer, som de studerende afholder i samarbejde med universitetet (AAU stiller faciliteter eller ressourcer til rådighed).

Oprindelse, baggrund og historik

Aalborg Universitet har formuleret et kodeks for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, herunder studenterforeninger ved AAU. Kodekset opstiller en række kriterier, som indgår i universitetets vurdering af, om et arrangement eller en aktivitet kan tillades afholdt med universitetets støtte eller ved brug af universitetets lokaler eller andre ressourcer.

Campus Service er administrerende afdeling i forbindelse med godkendelse af aftaler om arrangementer, hvori der indgår lån af universitetets lokaler, rengøring eller anden facility support. I praksis indføres et enkelt digitalt ansøgningsskema, som de studerende skal anvende. Andre aftaler om støtte til de studerende indgås af den enhed, hvis studerende arrangementet retter sig imod.

CAS vil udvikle en praksis, hvor bl.a. institutlederen i den pågældende bygning, bygningsbetjente og rengøring får besked om godkendte arrangementer.

Samtidig indføres, at studenterforeningerne skal registrere sig 1 gang årligt med navn, formand og formål på en AAU portal. Registreringen er en betingelse for foreningernes adgang til at kunne søge om lån af universitetets lokaler, men den giver også universitetet mulighed for at kunne være i bedre dialog med studenterforeningerne, fx ved studiemiljøspørgsmål, uddannelsespolitiske tiltag osv. til gavn for både universitetet og de studerende.

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitet værdsætter samarbejdet med de studerende og studenterforeningerne og sætter pris på det frivillige arbejde, de studerende bidrager med. Det fremmer et godt studiemiljø til gavn for både universitetet og de studerende. Samarbejdet bygger på en lang tradition med tillid og åben dialog mellem studenterforeningerne og ledelsen ved universitetet ift. de aktiviteter, som foreningerne og de studerende ønsker at tilvejebringe og arrangere. Samarbejdet er kendetegnet ved en direkte og fri dialog mellem studerende og ledelsen ved Aalborg Universitet, således at universitetet på bedst mulig vis kan få viden om og understøtte ønsker fra universitetets studerende i forhold til uddannelse, forskning, studiemiljø m.v.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål vedr. procedure for udlån af lokaler til de studerende kan rettes til Campus Service på mail campus@adm.aau.dk.

 

Spørgsmål til kodeks for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, herunder studenterforeninger ved AAU kan rettes til Rektorsekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd