AAU Håndbogen

Kandidatspeciale-regler - interne administrative retningslinjer og vejledning, HUM og SAMF

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 07.09.2018)

Print som pdf

Indhold

Specialekontrakten

En specialekontrakt skal kunne genfindes som individuelt dokument, der opbevares, indtil den studerende har gennemført/afbrudt uddannelsen. Det skal fremgå af kontrakten, at der er givet tilsagn fra både den studerende og studiet. Kontrakten kræver ingen fysisk underskrift, og den behøver ikke at blive arkiveret i WorkZone.

Specialekontrakten er et formkrav, hvilket betyder, at specialet kan afvises, hvis der ikke er indleveret en godkendt opgaveformulering.

Oplysninger der skal stå på specialekontrakten

 • Periode for specialeskrivning og eksamen (max. 6 uger efter aflevering)
 • Evt. tilbud om vejledning i forbindelse med den ændrede opgaveformulering
 • Der foretages automatisk tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg i forbindelse med, at der fastsættes ny afleveringsdato
 • Angives om juli måned indgår i beregningen af ny afleveringsfrist

En af følgende to sætninger skal fremgå af specialekontrakten:

 • Specialekontrakten kan indgå, såfremt alle forudgående prøver er bestået
 • Specialekontrakten kan indgås, selv om den studerende har mangler på forudgående semester. Dog må der max mangles XX antal ECTS

Tjekliste til specialekontrakten

 • Har den studerende været studieaktiv (dvs. bestået prøver inden for det seneste år) jf. AAUs Exmatrikulationsregler (regler af 1. september 2016 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet). Hvis ikke skal studiet tage kontakt til Studieadministrationen.
 • Har den studerende bestået alle forudgående prøver?
  Hvis ikke den studerende har bestået de forudgående prøver, skal det tjekkes, om den manglende prøve/prøver kræver dispensation til yderligere eksamensforsøg. Dvs. man skal sikre sig, at studienævnet, som udbyder den manglende prøve, har tildelt et yderligere forsøg.
 • Sikre at den studerende ikke er omfattet af barsel, længerevarende sygdom eller SPS-ordning.
  Hvis den studerende er omfattet heraf, skal der tages højde for dette evt. i form af individuelle studieplaner.

Forskellige scenarier og spørgsmål

1. Hvordan foregår den obligatoriske tilmelding til 1. prøveforsøg?
Primo marts leverer Statistikkontoret (Økonomiafdelingen) en liste til Studieadministrationen på Fakultetskontoret over de studerende, der udelukkende mangler specialet, og som ikke selv har tilmeldt sig. Studieadministrationen tager kontakt til studierne for at høre, om alle skal tilmeldes (undtagelser kan være barsel, længerevarende sygdom). Herefter sørger Studieadministrationen for tilmeldingen. Listen leveres ligeledes primo oktober.

2. Kan studiesekretærerne, inden specialesemesteret påbegyndes, gå i gang med at "finde" de studerende, der kun mangler specialet?
Ja, man kan i STADS danne en gruppe af studerende, der kun mangler 30 ECTS i kandidatrammen eller anvende "retningslister" i Qlickview.

3. Hvornår kan en specialeaflevering udsættes?

 • Sygdom (dokumenteret ved lægeerklæring)
 • Barsel (dokumenteret ved vandrejournal eller lignende)
 • Usædvanlige forhold
 • Manglende beståelse af forudgående prøve

4. Hvornår påbegyndes specialet, hvis forudgående prøver afsluttes midt i et semester?
Specialeskrivningsperioden fastsættes af studiet jf. afsnit 3 i "Kandidatspecialereglerne". Studiet kan på baggrund af en konkret vurdering give dispensation i særlige tilfælde.

5. Den studerende afleverer ikke en ændret opgaveformulering.
Sekretæren sender en mail til de studerende, der ikke har afleveret speciale, og informerer dem om, at de foruden at skulle lave en ny opgaveformulering også bliver tilmeldt eksamen samme dag, som mailen udsendes. Modtager studiet ikke en ændret opgaveformulering inden for den fastsatte 14 dages frist, foretages følgende:

 • Der registreres udeblevet på afleveringsdatoen.
 • Automatisk tilmelding til 2./3. prøveforsøg.
 • Afleveringsdatoen fastsættes til 3 måneder fra den fastsatte frist for indlevering af ændret opgaveformulering. Studienævnet kan vælge, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 3 måneder, dog skal det tilstræbes at specialet er bedømt inden 1. oktober af hensyn til færdiggørelsesbonus.

Specialekontrakten er et formkrav, hvilket betyder, at specialet kan afvises, hvis der ikke er indleveret en godkendt opgaveformulering.
Det betyder, at såfremt den studerende afleverer specialet uden forudgående ændret opgaveformulering, skal specialet afvises, og der er fortsat brugt et forsøg.

6. Hvor lang tid har studielederen til at godkende den ændrede opgaveformulering?
Max. 14 dage. Afleveringsdatoen fastsættes til 3 måneder fra godkendelsesdatoen af den ændrede opgaveformulering.

7. Hvem tilmelder til 2. og 3. prøveforsøg?
Studiesekretæren har selv mulighed for at tilmelde til reeksamen via STADS, alternativt sendes der en mail til den relevante kontaktperson i Studieadministrationen på Fakultetskontoret.

8. Må en studerende aflevere specialet før de 3 måneder er gået?
Ja, men det ændrer nødvendigvis ikke på datoen for den mundtlige eksamen.

9. Hvis en studerende afleverer før tiden (før de 3 måneder), kan man så kræve at komme til mundtlig eksamen efter max 6 uger, eller skal man vente til den planlagte mundtlige eksamen.
Nej, studiet kan til enhver tid henholde sig til den dato/periode, der fremgår af specialekontrakten.

10. Præcisering i forhold til afsnit 3.2 (Kandidatspecialereglerne) i afsnittet omkring opfølgning til og med tredje prøveforsøg. Selve opfølgningen på "manglende studieaktivitet" foretages af Studieadministrationen på Fakultetskontoret og ikke studienævnssekretariaterne.

11. Opbrugte prøveforsøg
Har den studerende opbrugt tre prøveforsøg i en aktivitet uden at bestå, vil den studerendes indskrivning blive bragt til ophør i henhold til Kandidatadgangsbekendtgørelsens §18, stk. 1. Der er dog mulighed for at søge om dispensation til yderligere forsøg.

A. Den studerende ansøger studienævnet om yderligere forsøg.

 • Studienævnet giver afslag på dispensationen og informerer Studieadministrationen på Fakultetskontoret om dette. Den studerende vil herefter blive udmeldt.
 • Studienævnet imødekommer ansøgningen.

B. Hvis den studerende ikke søger om dispensation, kan studiet informere Studieadministrationen på Fakultetskontoret om den pågældende studerende. Studieadministrationen vil herefter sende en "hensigtserklæring" til den studerende, hvori den studerende informeres om muligheden for at søge dispensation inden for en 14 dages periode. Hvis den studerende ikke ansøger om dispensation, vil Studieadministrationen udmelde den studerende.

Formål og afgrænsning

Formålet med retningslinjerne og vejledningen er at sikre ens vejledning til håndtering og tilpasning af de procedurer, som er forbundet med kandidatspecialereglerne.

Bilag

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd