AAU Håndbogen

Eksamen - regler om overvågning af skriftlige stedprøver ved Aalborg Universitet

Overvågningssystemet ITX FLEX

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 19.03.2018)

Print som pdf

Indhold

1. Anvendelsesområde

1.1
Al aktivitet på computere anvendt under stedprøver, som afvikles via digital eksamen skal overvåges ved hjælp af overvågningssystemet ITX FLEX.
Alle skriftlige stedprøver, som afvikles via digital eksamen er således omfattet af Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet.

1.2
Den studerendes deltagelse i en stedprøve betyder fuld accept af Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet.

 

2. Før prøven

2.1
Den studerende har pligt til at holde sig orienteret om information, der er relevant for den enkelte prøve herunder:

 • Tilladte hjælpemidler til prøven
 • Gældende regler for eksamen herunder fakultetets eksamensordning, uddannelsens studieordning og semesterbeskrivelse samt information om den enkelte eksamen
 • Brugervejledningen til ITX FLEX og Digital Eksamen.

2.2
Den studerende har ansvaret for at sikre, at Digital Eksamen og ITX FLEX kan anvendes på den computer, som den studerende medbringer og anvender til stedprøven.

 

3. Under prøven

3.1
Den studerende har ansvaret for, at ITX FLEX er installeret og aktiveret, således at overvågning påbegyndes ved prøvens start samt at sikre, at ITX FLEX er aktiveret under hele prøven.
Det er ikke tilladt at afbryde overvågningsprogrammet under eksamen.

3.2
Såfremt en studerende under prøven bliver opmærksom på, at ITX FLEX ikke er aktiveret skal den studerende aktivere ITX FLEX igen hurtigst muligt. Kan den studerende ikke på egen hånd starte ITX FLEX igen, har man pligt til straks at kontakte IT supporten ved håndsoprækning og bede om hjælp til at få ITX Flex aktiveret.
Såfremt aktivering af ITX-Flex ikke er muligt, skal den eksamensansvarlige informeres og tage stilling til, hvordan dette håndteres.

3.3
Det er ikke tilladt for studerende at kommunikere med andre under prøven.
Det er således ikke tilladt at kommunikere med andre på sociale medier, chatfora, fildelingstjenester eller lign.

3.4
Det er ikke tilladt for studerende at dele filer med andre under prøven.

3.5
Såfremt en studerende under prøven bliver opmærksom på, at der kører et kommunikationsprogram, fildelingssystem eller en anden ikke tilladt proces på computeren under prøven, har den studerende pligt til straks at lukke programmet eller processen.

3.6
Det er ikke tilladt at anvende andre hjælpemidler end de hjælpemidler, der er tilladt for den enkelte prøve.

3.7
Den studerende må først lukke ITX FLEX, når den studerende har afleveret sin skriftlige opgavebesvarelse.

 

4. Efter prøven

4.1
Den studerende har adgang til egen eksamenslog, og kan se de data, der er blevet opsamlet under en stedprøve. Loggen er tilgængelig 48 timer efter prøven er slut.Eksamensloggen tilgås via prøven i Digital Eksamen

4.2
Det relevante fakultet kan gennemgå de data, som er indsamlet på studerende gennem ITX FLEX under prøven ved mistanke om snyd eller ved stikprøvekontrol.

4.3
Såfremt overvågningsdata viser, at Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet er tilsidesat på en måde, der giver begrundet mistanke om eksamenssnyd, vil sagen blive behandlet efter de til enhver tid gældende disciplinærregler.

 

5. Sanktioner

5.1
Tilsidesættelse af Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet vil som udgangspunkt blive betragtet som eksamenssnyd.
Tilfælde af eksamenssnyd reguleres af Aalborg Universitets disciplinærregler.

5.2
Fakultetet vurderer, hvorvidt der er tale om tilsidesættelse af regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet, som er omfattet af disciplinærreglernes anvendelsesområde.

5.3
Såfremt en studerende har tilsidesat reglerne på en måde, som ikke kan betegnes som eksamenssnyd, indledes en dialog mellem studiet1 og den studerende om fremtidig anvendelse af overvågningssystemet.

 

6. Klageadgang

6.1 Klage over prøveforløbet
Såfremt en studerende ønsker at klage over prøveforløbet på grund af overvågningssystemet ITX FLEX, henvises til eksamensbekendtgørelsen kapitel 7 om klager over prøver.
Vejledning omkring eksamensklager findes i fakultetets eksamensordning og på fakultetets hjemmeside.

6.2 Klage over afgørelse efter disciplinærreglerne
Såfremt tilsidesættelse af regler om overvågning af stedprøver fører til en disciplinær sanktion i overensstemmelse med Aalborg Universitets disciplinærregler, følger klageadgangen de til enhver tid gældende disciplinærregler.

 

7. Ikrafttrædelse

Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet træder i kraft d. 1. november 2017.

 

1 På ENGINEERING, SUND og TECH er det studienævnet, der har ansvaret for at denne dialog finder sted.

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne udarbejdet i efteråret 2017 med ikrafttrædelse til vintereksamen 2017. På AAU er der truffet beslutning om, at overvågningsprogrammet ITX FLEX skal anvendes til alle stedprøver på AAU fra vintereksamen 2017.

Det er fakulteterne, der fastsætter regler for eksamen. Fakulteterne er endvidere ansvarlige for efterbehandlingen af data fra ITX FLEX.

Reglerne er derfor udarbejdet af Fakultetskontoret for HUM og SAMF og Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH.

Reglerne er godkendt af fakulteterne d. 31.10.2017

Formål og afgrænsning

Regler om overvågning af stedprøver ved Aalborg Universitet regulerer studerendes anvendelse af overvågningssy-stemet ITX FLEX, konsekvenser ved utilstrækkelig/forkert anvendelse samt konsekvenser ved ikke tilladt aktivitet under eksamen.

Reglerne finder anvendelse i forbindelse med overvågning af skriftlige stedprøver ved Aalborg Universitet. Reglernes anvendelsesområde er yderligere beskrevet i pkt. 1.

Reglerne beskriver studerendes pligter og ansvar ved brug af overvågningssystemet ITX FLEX.

Overordnede rammer

Reglerne er udarbejdet som en tilføjelse til fakulteternes eksamensregler, der følger af fakulteternes eksamensord-ninger:

Eksamensordning for prøver ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes her

Eksamensordning for eksamener ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes her

Derudover relaterer reglerne sig til uddannelsernes studieordninger og semesterbeskrivelser samt øvrig information på Moodle mv. om afvikling af eksamen og tilladte hjælpemidler.

Endelig foreskriver reglerne, at de studerende har ansvar for at holde sig orienteret i vejledningen om anvendelsen af ITX FLEX, der findes her.

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH, Uddannelsessekretariatet:

Christina Buhl, cbu@adm.aau.dk

Fakultetskontoret for HUM/SAMF, Studieadministrationen:

Janni Holm Bragason, jhk@adm.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Skriftlig stedprøve: Stedprøver er skriftlige prøver, der foregår i et afgrænset tidsrum på universitetet eller i lejede lokaler. Prøven er under opsyn, og det er forskelligt hvilke hjælpemidler, der er tilladte. Digitale stedprøver afholdes primært i Digital Eksamen eller Moodle.

Det relevante fakultet: Med det relevante fakultet menes det fakultet, der udbyder den uddannelse, som afvikler prøven.

Tilladte hjælpemidler: Det er studiet2, der har ansvaret for at beslutte og meddele de studerende, hvilke hjælpemid-ler der er tilladt til en bestemt prøve.

De tilladte hjælpemidler har en betydning for, hvad der er tilladt for den studerende at have åbent under prøven.

2 På ENGINEERING, SUND og TECH er det studienævnet, der har ansvaret for at sikre, at de studerende meddeles tilladte hjælpemid-ler inden for den frist, der fremgår af Eksamensordningen.

Bilag

Reglerne er udarbejdet som en tilføjelse til fakulteternes eksamensregler, der følger af fakulteternes eksamensord-ninger:

Eksamensordning for prøver ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes her

Eksamensordning for eksamener ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes her

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd