AAU logo

AAU Håndbogen

Ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet

Regler af 1. februar 2018 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 30.04.2018)

Print som pdf

Indhold

Ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet

Regler af 11. april 2018 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet

Aalborg Universitets regler om ophør af indskrivning på heltidsuddannelser ved Aalborg Universitet er fastsat med hjemmel i følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (bacheloradgangsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (kandidatadgangsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
 • Bekendtgørelse nr. 1605 af 19. december 2017 om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen).

                                          

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

§ 1. En studerendes indskrivning på en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, herunder erhvervskandidatuddannelse, ved Aalborg Universitet bringes til ophør, hvis vedkommende er studieinaktiv.

Stk. 2. Studieinaktivitet defineres i dette regelsæt som de tilfælde, hvor en studerende inden for en sammenhængende periode på et år ikke har bestået en prøve, herunder ved en anden uddannelsesinstitution, der indgår som en del af den studerendes uddannelse ved Aalborg Universitet. Ved opgørelsen af den etårige periode udelades perioder, hvor den studerende har været bevilget orlov fra uddannelsen.

§ 2. Dette regelsæt finder ikke anvendelse i forhold til studerende på uddannelser, der er udbudt i henhold til Aalborg Universitets regler for Efter- og Videreuddannelse.

§ 3. Øvrige regler om studieaktivitet fastsat i eller i medfør af lov, bekendtgørelse eller studieordning – herunder reglerne om studiestarts- og førsteårsprøver - gælder ved siden af og uafhængigt af dette regelsæt.

Kapitel 2

Afgørelse om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet

 

§ 4. Afgørelse efter § 1 træffes af Dekanen for det hovedområde, som den studerende hører under.

Stk. 2. Gyldigheden af en afgørelse efter § 1 er betinget af:

 • At afgørelsen er meddelt den studerende skriftligt
 • At den studerende senest to uger før afmeldelsen træder i kraft er blevet adviseret herom med oplysning om bestemmelserne i nærværende paragraf
 • At afgørelsen omfatter behørig begrundelse og klagevejledning.

Kapitel 3

Dispensationsadgang

 

§ 5. Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i § 1, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende, barsel, adoption, værnepligt herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår, udsendelse som led i Forsvarets internationale operationer og militærnægtertjeneste.

Stk. 2. Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i § 1, såfremt den studerende alene mangler at bestå sit speciale

Stk. 3. Ansøgning om dispensation har opsættende virkning.

Stk. 4. Dispensation i medfør af stk. 1 gives med hele semestre. 

§ 6. Hvis den studerende indgiver dispensationsansøgning inden for en rimelig periode, efter at afmelding er sket, annulleres afgørelsen i sin helhed, hvis indskrivningen efter nærværende regler ikke burde have været bragt til ophør.

Kapitel 4

Klageadgang

 

§ 7. Den studerende kan inden for 2 uger fra den dag, hvor Dekanens afgørelse er meddelt vedkommende, indbringe afgørelsen for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Fakultetet for det hovedområde, som den studerende hører under. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse som klageren gives lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.   

Stk. 2. Den studerende kan inden for 2 uger fra den dag, hvor Studienævnets afgørelse er meddelt vedkommende, indbringe afgørelsen for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Fakultetet for det hovedområde, som den studerende hører under. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse som klageren gives lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. 

§ 8. Rettidig indgivet klage har opsættende virkning.

§ 9. Hvis den studerende ikke rettidigt har indgivet klage, men dog henvender sig inden for en rimelig periode, efter at afmelding er sket, annulleres afgørelsen i sin helhed, hvis indskrivningen efter nærværende regler ikke burde have været bragt til ophør.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

 

§ 10. Dette regelsæt træder i kraft den 11. april 2018.        

§ 11. Aalborg Universitets ”Regler af 1. februar 2018 om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet” ophæves.

 

 

Oprindelse, baggrund og historik

Senest revideret af Studieservice den 9. april 2018.

I forbindelse hermed er regelsættet godkendt af Studiechef Lone Vestergaard

 

Aalborg Universitet 11. april 2018

Formål og afgrænsning

Formålet med regler om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet ved Aalborg Universitet er at sikre ensartet brug og fastsætte klare og forståelige regler, der bidrager til at undgå tvivlsspørgsmål og lette det studieadministrative arbejde i forbindelse med ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet ved Aalborg Universitet. 

Overordnede rammer

Regelsættet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser.

Reglerne om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet ved Aalborg Universitet har hjemmel i adgangsbekendtgørelserne som angivet i regelsættets indledning og suppleres af disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bekendtgørelserne og nærværende regelsæt gælder bekendtgørelserne.

Kontakt og ansvar

Reglerne om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet ved Aalborg Universitet reguleres af Studieservice. I tilfælde af spørgsmål bedes I kontakte Optagelseskontoret ved Studieservice.

AAU sagsnr. 2017-606-00057

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelife Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd