AAU Håndbogen

Orlov for studerende ved Aalborg Universitet

Regler af 10. maj 2020 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 12.05.2020)

Print som pdf

Indhold

Orlov for studerende ved Aalborg Universitet

Regler af 10. maj 2020 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet

Aalborg Universitets regler om orlov for studerende ved Aalborg Universitet er fastsat med hjemmel i følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

 § 1. Orlov meddeles efter dette regelsæt til ordinære heltidsstuderende, som er indskrevet på en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, samt til studerende, som er indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen, ved Aalborg Universitet.

Stk. 2.  Øvrige studerende kan ikke meddeles orlov fra universitetets uddannelser.

§ 2. Studieservice kan fastsætte en vejledning til reglerne.

 

Kapitel 2

Meddelelse af orlov

 

§ 3. Orlov kan kun meddeles efter digital ansøgning på særligt ansøgningsskema, hvori den ønskede orlovsperiode skal angives. Ansøgningen skal være indgivet senest samme dag, som orloven ønskes påbegyndt.

Stk. 2. Studieservice kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

§ 4. Studerende har, jf. dog stk. 2 og 3, ret til ubegrundet orlov i op til 12 måneder på en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse og i op til 12 måneder på en kandidatuddannelse, herunder erhvervskandidatuddannelse, dog således at der ikke kan bevilges ubegrundet orlov, når den studerende alene mangler at bestå de uddannelseselementer, der i henhold til gældende studieordning udgør kandidatuddannelsens sidste semester. De 12 måneders orlov kan fordeles på op til 3 orlovsperioder, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Orlov kan, jf. dog stk. 5, ikke meddeles, før den studerende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen eller professionsbacheloruddannelsen eller første halve studieår på kandidatuddannelsen, herunder erhvervskandidatuddannelsen, og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på henholdsvis første studieår og første halve studieår.

Stk. 3. Orlov kan, jf. dog stk. 5, ikke meddeles i følgende situationer:

 Når der er varslet lukning af den uddannelse, som den studerende er indskrevet på.
Når der er varslet sprogskifte på den uddannelse, som den studerende er indskrevet på, medmindre den pågældende studerende opfylder det nye sprogkrav, før orlovsperiodens påbegyndelse.
Når det er varslet, at den uddannelse, som den studerende er indskrevet på, sættes i bero.

Stk. 4. Orlov gives med mindst 2 måneder, dog kan der ikke bevilges orlov alene for juli og august.

Stk. 5. Studerende har, uafhængigt af bestemmelserne i stk. 1, 2, 3 og 4 ret til orlov, der begrundes i sygdom, pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende, barsel, adoption, værnepligt – herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår, udsendelse som led i Forsvarets internationale operationer og militærnægtertjeneste.

Stk. 6. En studerende, som er elitesportsudøver, jf. Nordjysk Elitesports definition, kan forlænge de 12 måneders ubegrundet orlov, jf. stk. 1, med yderligere 12 måneder, såfremt den samlede orlovsperiode benyttes til udøvelse af sport på eliteniveau, jf. dog stk. 3.

Stk. 7. Studieservice kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

 

Kapitel 3

Virkninger af orlov

 

§ 5. Den bevilgede orlovsperiode registreres i den studerendes studiejournal.

§ 6. Orlovsperioder medregnes ikke ved beregning af tidsfrister i uddannelsen.

§ 7. Studerende, der vender tilbage til uddannelsen efter orlov, har ikke et ubetinget krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende for den studerende, da orloven blev påbegyndt.

§ 8. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse og kan i orlovsperioden ikke deltage i eksamener og prøver inden for uddannelsen.

§ 9. Efter ansøgning kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse dispensere fra § 8, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

§ 10. Efter afsluttet orlovsperiode kan studerende deltage i eksamener og prøver inden for uddannelsen i et semester, hvor den studerende har haft orlov.

§ 11. Studerende har i orlovsperioden ikke valgret (stemmeret og valgbarhed) til universitetets styrende organer: Bestyrelse, Akademiske råd, Ph.d.-udvalg, Institutudvalg og Studienævn jf. ”Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer”. Studerende kan ikke være medlem af universitetets styrende organer i orlovsperioden.

Stk. 2. Studerende kan dog ansøge om valgbarhed til universitets styrende organer jf. stk. 1, såfremt den manglende valgret alene skyldes orlov på tidspunktet for udskrivning eller afholdelse af valg til de styrende organer, og orloven vil være ophørt på tidspunktet for indtrædelse i det styrende organ jf.” Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer”.

 

Kapitel 4

Afbrydelse af orlov

 

§ 12. En orlovsperiode kan afbrydes, før den bevilgede orlovsperiode udløber, jf. dog § 4, stk. 4.

§ 13. Afbrydelse af orlov kan kun ske efter skriftlig ansøgning, som skal være Studieservice i hænde senest samme dag, som orloven ønskes afbrudt.

Stk. 2. Studieservice kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

 

Kapitel 5

Klageadgang

 

§ 14. Afgørelser truffet af Studieservice efter dette regelsæt kan indbringes for Rektor inden 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til Studieservice, der videresender klagen til Rektor.

§ 15. Studerende kan inden for 2 uger fra den dag, hvor Rektors afgørelse er meddelt vedkommende, indbringe Rektors afgørelse for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Studieservice, der afgiver en udtalelse, som klageren gives lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Studieservice sender herefter klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

 

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

 

§ 16. Dette regelsæt træder i kraft den 10. maj 2020.

§ 17. ”Regler af 17. december 2018 om orlov for studerende ved Aalborg Universitet” ophæves.

Oprindelse, baggrund og historik

Senest revideret af Studieservice den 7. maj 2020.

I forbindelse hermed er regelsættet godkendt af Studiechef Lone Vestergaard

 

Aalborg Universitet 10. maj 2020

Formål og afgrænsning

Formålet med reglerne, om orlov for ordinære heltidsstuderende samt studerende på erhvervskandidatuddannelsen indskrevet ved Aalborg Universitet, er at sikre ensartet brug og fastsætte klare og forståelige regler, der bidrager til at undgå tvivlsspørgsmål og lette det studieadministrative arbejde i forbindelse med registrering af orlov. 

Overordnede rammer

Regelsættet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser.

Reglerne om orlov ved Aalborg Universitet har hjemmel i adgangsbekendtgørelserne som angivet i regelsættets indledning og suppleres af disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bekendtgørelserne og nærværende regelsæt gælder bekendtgørelserne. 

Kontakt og ansvar

Reglerne om orlov for ordinære heltidsstuderende samt studerende på erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet reguleres af Studieservice. I tilfælde af spørgsmål bedes I kontakte Optagelseskontoret ved Studieservice.

AAU sagsnr. 2017-606-00051

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd