AAU Håndbogen

Private relationer mellem leder og medarbejder ved Aalborg Universitet

Regel vedrørende håndtering af nært personligt tilhørsforhold mellem leder og medarbejder ved AAU og deraf følgende inhabilitet.

Publiceret: 26.02.2018 (Sidst ændret: 14.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Der gælder for alle medarbejdere ved Aalborg Universitet en generel retsgrundsætning om habilitet. Du kan læse mere om denne i God adfærd i det offentlige, kapitel 5. Reglerne om inhabilitet har blandt andet betydning i forhold til de afgørelser, som en leder træffer i relation til en medarbejder som led i ansættelsesforholdet, hvis der foreligger et nært personligt tilhørsforhold mellem leder og medarbejder.

Derudover kan det forhold, at en leder og en underordnet medarbejder på samme arbejdsplads har nære personlige relationer have betydning for arbejdsmiljøet, ligesom der kan opstå mistanke om, at den medarbejder, som lederen har et nært personligt tilhørsforhold til, kan have særlige privilegier.

Som følge heraf må der ikke være et nært personligt tilhørsforhold mellem en leder og de medarbejdere, som har et organisatorisk referenceforhold til lederen. Dette gælder også i de situationer, hvor der er flere ledelseslag mellem leder og den underordnede medarbejder, som lederen har et nært personligt tilhørsforhold til. Eksempelvis kan en dekans søn ikke ansættes som fuldmægtig ved et institut tilknyttet det fakultet, som dekanen leder, da der i så fald vil være et organisatorisk referenceforhold. Derimod kan dekanens søn ansættes ved et institut tilknyttet et andet fakultet.

Hvad forstås ved et nært personligt tilhørsforhold?

Ved et nært personligt tilhørsforhold forstås i denne sammenhæng, at vedkommende har en nær familiemæssig tilknytning til en person eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om lederens upartiskhed, for eksempel fordi der er tale om et nært venskab.

Hvad forstås ved ledelse?

Ved ledelse forstås i denne sammenhæng, at vedkommende har fået uddelegeret personaleledelse, jævnfør rektors delegationsinstruks. Derudover er der tale om ledelse, når vedkommende afholder MUS eller fraværssamtaler.

Pligt til at underrette leder

En leder har pligt til at underrette sin leder, hvis der er eller opstår et nært personligt tilhørsforhold til en underordnet medarbejder. Hvis lederen er i tvivl om sin habilitet, skal vedkommende også underrette sin leder, således at spørgsmålet kan blive afgjort.

Opståede ledelsesmæssige relationer

Hvis der opstår ledelsesmæssige relationer mellem en leder og en underordnet medarbejder, som lederen har et nært personligt tilhørsforhold til, eksempelvis på grund af forfremmelse eller omstruktureringer, skal leders leder i den konkrete situation indgå en skriftlig aftale med parterne om omplacering, således at der fremadrettet ikke er et ledelsesmæssigt referenceforhold mellem den leder og den medarbejder, der har et nært personligt tilhørsforhold.

Opståede nære personlige relationer

Hvis der opstår nære personlige relationer mellem en leder og en underordnet medarbejder, afsøger leders leder, om der er mulighed for omplacering, således at der fremadrettet ikke er et organisatorisk referenceforhold mellem den leder og den medarbejder, der har en nær personlig relation. Såfremt omplacering ikke er mulig, afgøres det konkret, hvordan situationen skal håndteres. Det kan være tilbud om hjælp til outplacement til den ene af de involverede. Hvis den ene af de pågældende efter en aftalt periode ikke har fundet anden beskæftigelse og dermed opsagt sin stilling ved Aalborg Universitet, kan der indledes en afskedigelsessag.

Eksisterende nære personlige relationer ved ikrafttræden

Hvis der eksisterer nære personlige relationer mellem en leder og en underordnet medarbejder ved reglens ikrafttræden, gælder det ligeledes, at de pågældende skal orientere leders leder. Leders leder skal i udgangspunktet indgå en skriftlig aftale med parterne om omplacering, således at der fremadrettet ikke er et ledelsesmæssigt referenceforhold mellem den leder og den medarbejder, der har et nært personligt tilhørsforhold. Såfremt der foreligger særlige omstændigheder, kan leders leder i stedet ud fra en konkret vurdering indgå en aftale med parterne om, hvordan de ledelsesmæssige udfordringer kan håndteres inden for reglerne om inhabilitet.

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 12. februar 2020. 

Formål og afgrænsning

Formålet er at fastlægge reglerne for placering af medarbejdere med nært personligt tilhørsforhold.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Camilla Skjødt Jacobsen og Camilla Vinther Sørensen.

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR Specialistcentret.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd