AAU Håndbogen

Ph.d.-afhandling - proces ved indlevering, SAMF

Før, under og efter indlevering af ph.d.-afhandlingen

Publiceret: 06.03.2018 (Sidst ændret: 30.10.2018)

Print som pdf

Indhold

Før indlevering

Forfatteren oprettes/genoprettes i scanpas, således at han/hun har et AAU login og AAU-mail med henblik på at kunne lægge afhandlingen i VBN/Pure. Forfatteren skal kunne fremsøges på AAU.dk for at have adgang.

Vedr. afhandlingen

 • Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk (§12, stk. 3)[1].
 • Såfremt der i afhandlingen indgår manuskripter eller allerede publicerede artikler, udarbejdet i samarbejde med andre, skal der medfølge erklæringer med fra hver af forfatterne om den ph.d.-studerendes andel (§12, stk. 4). Skabelon til medforfattererklæring kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside.
 • Ph.d.-afhandlingen kan indleveres på dansk eller engelsk, med mindre andet er aftalt og godkendt af ph.d.-skolelederen i forbindelse med indskrivningen (ph.d.-skolens interne regler).

VEDR. GENINDLEVERING

 • En genindleveret afhandling bedømmes i sin helhed og ikke kun på de punkter, der er fremhævet i bedømmelsen.

Følgende indleveres til ph.d.-skolen, inden afhandlingen uploades

 • Instituttets indstilling om bedømmelsesudvalg til afhandlingen[2] (§16).
 • Hovedvejlederens udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele. Skabelon findes på ph.d.-skolens hjemmeside.
 • Tro- og loveerklæring fra forfatteren om, at afhandlingen ikke tidligere har været underkastet bedømmelse. Skabelon kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside.
 • Eventuelle medforfattererklæringer, jf. b) ovenfor.

Vedr. upload

 • Afhandlingens omfang – dvs. normalsider – skal fremgå af kolofonen. En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum.
 • Forfatteren korresponderer direkte med forlaget om omslag, bagsidetekst, CV og billede
 • Support i forbindelse med opsætning, skabelon og upload, se venligst VBN-redaktionens hjemmeside.
 • Ved artikelbaseret afhandling skal VBN-redaktionen kontaktes tidligst muligt i forløbet, da der er særlige udfordringer med skabelonen i denne forbindelse.

Vedr. trykning

 • Afhandlingen klargøres af forlaget som elektronisk fil, som ph.d.-skolen sender til bedømmelsesudvalget. Ved indstilling til forsvar trykkes afhandlingen som standard i 16 eksemplarer, der sendes til det institut, hvor den ph.d.-studerende er tilknyttet. Ph.d.-sekretær/institutsekretær kan dog konkret træffe andre af-taler vedr. trykning og/eller antal direkte med forlaget med Cc til ph.d.-skolen.
 • Hvis afhandlingen ikke godkendes til forsvar i første omgang, men skal revideres, lukkes den første udgave af afhandlingen i Pure, således at den reviderede kan uploades.

Følgende sendes til ph.d.-skolen efter indlevering

 • Indberetningsskema til Danmarks Statistik. Skema kan downloades fra ph.d.-skolens hjemmeside.
 • Foto til pressemeddelelse, gerne i jpg-format 100kb.
 • Kortfattet resumé af afhandlingen på både dansk og engelsk, max. 10 linjer, til skolens årsrapport. Samt oplysning om afhandlingens titel på begge sprog.
 • Oplysning om dels postadresse (som registreret på folkeregistret) til fremsendelse af ph.d.-bevis, og dels privat e-mailadresse til invitation til årets ph.d.-ceremoni.

[1] Paragraffer henviser til ph.d.-bekendtgørelsen.

[2] Bedømmelsesudvalget udpeges blandt professorer, heltidsansatte lektorer eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Mindst 2 af medlemmerne af bedømmelsesudvalget skal være udefra kommende (med udefra kommende menes uden for Aalborg Universitet). Begge køn skal være repræsenteret i bedømmelsesudvalget, hvis dette ikke er muligt, skal der vedlægges en faglig begrundelse. Instituttet skal i sin indstilling om sammensætningen af det sagkyndige udvalg, ud over titel, navn, institution (arbejdsplads), adresse, telefonnummer og e-mailadresse, også vedlægge (eller linke til) et kortfat-tet CV (vejledende 10 linjer pr. person) for såvel de eksterne som de interne medlemmer af udvalget.

Formål og afgrænsning

Formålet er en beskrivelse af processen for indlevering af ph.d.-afhandling: før, under og efter indleveringen.

Overordnede rammer

De gode råd har hjemmel i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), nr. 1039, af 27. august 2013 og ph.d.-skolens interne regler.

Kontakt og ansvar

Ansvarshavende for retningslinjerne er Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, som kan kontaktes, hvis der er spørgsmål.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd