AAU Håndbogen

Ph.d. - double og joint degree, HUM og SAMF

Procedure for indgåelse af double og joint degree-samarbejder på Humaniora og Samfundsvidenskab

Publiceret: 07.03.2018 (Sidst ændret: 09.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Ph.d.-bekendtgørelsens rammer for internationalt samarbejde

Ph.d.-skolerne på HUM og SAMF kan udstede joint og double-ph.d.-grader til ph.d.-studerende, der har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse, hvis der er indgået gensidigt forpligtende samarbejder med en eller flere udenlandske institutioner om ph.d.-uddannelse, herunder studieophold, bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., jf. Ph.d.-bekendtgørelsen § 15 og § 23:

Ph.d.-bekendtgørelsen § 15:

§ 15, stk. 3. Institutionen kan tage en ph.d.-afhandling, som er udarbejdet af en ph.d.-studerende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, under bedømmelse, hvis den ph.d.-studerende har gennemført studieophold ved den danske institution som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., og institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse.

Ph.d.-bekendtgørelsen § 23:

§ 23, stk. 3. Institutionen kan som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., forsyne et bevis med påtegning, underskrift el.lign. fra en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner, sådan at det fremstår som et fælles dokument, hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter fremmed ret (fællesgrad/joint degree).

Stk. 4. Institutionen kan ligeledes som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, forsyne et bevis fra en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner med påtegning, underskrift el.lign., sådan at det også tillægges retsvirkning efter dansk ret, hvis institutionen vurderer, at den ph.d.-studerende har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse.

Stk. 5. Institutionen og en eller flere udenlandske samarbejdsinstitutioner kan som led i en samarbejdsaftale, jf. stk. 3, udstede hvert deres bevis for den samme uddannelse (dobbeltgrad eller multipel grad /double degree eller multiple degree).

For Ministeriets Vejledning om ph.d.-bekendtgørelsen § 15 og § 23, se endvidere bilag 1.

Retningslinjer for joint og double degree på HUM og SAMF

Ph.d.-bekendtgørelsens bestemmelser om internationalt samarbejde giver universiteterne mulighed for at indgå både double og joint degree-samarbejde med udenlandske universiteter. For begge typer af samarbejde gælder det, at en ph.d.-studerende skal leve op til Ph.d.-bekendtgørelsens øvrige bestemmelser. Såfremt der er behov for at afvige fra Ph.d.-bekendtgørelsen, ansøges ministeriet om dispensation. Det vil sige, at der stilles samme kvalitetskrav til ph.d.-studerende som tildeles en double eller joint degree som til øvrige ph.d.-studerende og at der ikke er forskel på de kvalitetskrav der gælder for henholdsvis double og joint degree.

Med 15 §, stk. 3 er det muligt for ph.d.-skolerne på HUM og SAMF at antage en afhandling til bedømmelse, hvis den er udarbejdet af en ph.d.-studerende, som har gennemført et studieophold på AAU som led i en samarbejdsaftale, uden indskrivning som ph.d.-studerende på AAU. Ph.d.-skolerne på HUM og SAMF stiller imidlertid altid krav om indskrivning af ph.d.-studerende, som tildeles grad. Kravet om indskrivning udspringer af det forhold, at ph.d.-studerende som tildeles en double eller joint degree skal leve op til samme kvalitetskrav som gælder for øvrige ph.d.-studerende. Med indskrivningen sikres registrering og opfølgning på ph.d.-forløbet samtidig med, at den ph.d.-studerende får samme rammevilkår som øvrige ph.d.-studerende under ph.d.-skolerne. Ph.d.-studerende som er indskrevet under en double eller joint degree aftale er fritaget for yderligere miljøskifte udover opholdet ved partnerinstitutionen.

Ved joint degree-samarbejde skal der udarbejdes ét fælles ph.d.-bevis, hvor der ved double degree-samarbejde tildeles et bevis fra hver institution. Ofte vil der være udfordringer forbundet med at udarbejde en fælles bevisskabelon for partnerinstitutionerne, hvorfor der opfordres til at inddrage dette i overvejelserne omkring indgåelse af en joint degree-samarbejdsaftale.

I og med, at der på HUM og SAMF altid stilles krav om indskrivning og at der gælder samme kvalitetskrav for ph.d.-studerende under double og joint degree-aftaler vil valget mellem de to typer af samarbejder typisk afhænge af partnerinstitutionens muligheder for at indgå internationale samarbejdsaftaler, da lovgivningen i nogle lande udelukkende tillader enten joint eller double degree-samarbejde.

Før samarbejdsaftalen

Inden udarbejdelse af samarbejdsaftale vedrørende double eller joint degree-samarbejder sikres det, at følgende kriterier er opfyldt, medmindre særlige forhold gør sig gældende:

 1. Samarbejdet med partnerinstitutionen er af strategisk karakter, dvs. at samarbejdet forventes at rumme mere end blot én individuel aftale om double eller joint degree eller samarbejdet forventes at spænde bredere end blot ph.d.-samarbejde, dvs. at der ikke blot er tale om et gæsteophold eller medvejledning.
 2. Der er paritet mellem AAU og partnerinstitutionen.
 3. Ph.d.-projektet er fagligt forankret i en forskningsgruppe og det overvejes, hvorvidt flere forskningsmiljøer bør indgå i samarbejdet.
 4. Der kan udpeges en hovedvejleder fra begge institutioner.
 5. Den ph.d.-studerende er bedømt kvalificeret og opfylder HUM ph.d.-skolens/SAMF ph.d.-skolens adgangskrav.
 6. Der er en forventning om, at samarbejdsaftalen kan være underskrevet af alle parter senest et halvt år efter indskrivning på AAU.
 7. Den ph.d.-studerende er indforstået med, at det er en forudsætning at opholde sig på partnerinstitutionen (AAU eller udenlandsk universitet) i minimum et år. Opholdet kan opdeles i kortere perioder.
 8. Der er en administrativ kontaktperson på instituttet, som er tovholder for samarbejdsaftalen og har kontakten til partnerinstitutionen.
 9. Der er en administrativ kontaktperson på partnerinstitutionen, som har bekræftet, at partnerinstitutionen har hjemmel til at indgå joint eller double degree-samarbejde.
 10. Instituttet har i samarbejde med ph.d.-skolen på HUM/ph.d.-skolen på SAMF foretaget en indledende vurdering af partnerinstitutionens regelsæt med fokus på at identificere eventuelle udfordringer i forhold til den danske bekendtgørelse, herunder eventuelle udfordringer i forhold til en fælles bevisskabelon, hvis der er tale om joint degree-samarbejde.
 11. Ligesom for øvrige ph.d.-indskrivninger sikrer instituttet, at der er finansiering til taxameteromkostninger og den ph.d.-studerendes leveomkostninger (løn eller scholarship) og der er sket en indledende forhandling med partnerinstitutionen. Endvidere sikres det, at der er finansiering af minimum et års ophold ved partnerinstitutionen, jf. aftaleskabelonerne i bilag 2 og 3. Almindeligvis er det gældende princip, at udgifterne til taxameteromkostninger deles ligeligt mellem partnerinstitutionerne, mens scholarship/løn som regel dækkes af den ene institution eller anden ekstern bevilling.

Samarbejdsaftalen

Ved indgåelse af samarbejdsaftaler om joint og double degree tages der udgangspunkt i HUM fakultetets/SAMF fakultetets skabeloner for henholdsvis rammeaftale og individuel studieaftale (bilag 2-3).

Roller og ansvar ved udarbejdelse af samarbejdsaftaler om double og joint degree:

 1. Institut/forskeruddannelsesprogram
  En administrativ medarbejder ved det pågældende institut udarbejder en foreløbig version af aftalen, som indeholder oplysninger om finansiering, indskrivningsperiode og eventuel merit for forudgående indskrivning hos partnerinstitutionen, kursusaktivitet og øvrige aftaler, der måtte være indgået i den indledende forhandling med partnerinstitutionen og den ph.d.-studerende. Den foreløbige aftale, vedlagt bilagsmateriale, sendes til HUM ph.d.-skolen/SAMF ph.d.-skolen med oplysninger om eventuelle afvigelser fra skabelonen samt argumentation herfor.
 2. Ph.d.-skolen på HUM/Ph.d.-skolen på SAMF
  Ph.d.-skolen er sparringspartner for institut og forskeruddannelsesprogram i processen og er ansvarlig for at legalitetskontrollere aftalen i henhold til gældende bekendtgørelse og ph.d.-skolens interne regler. Ph.d.-skolen drøfter eventuelle rettelser og tilføjelser til aftalen med instituttet. Såfremt der er behov for at drøfte ændringsforslag med partnerinstitutionen, retter instituttet henvendelse hertil, således at partnerinstitutionen kun har én administrativ kontaktperson på AAU.
   
 3. Patent- og kontraktenheden
  Instituttet sender aftalen til godkendelse i Patent- og kontraktenheden. Såfremt Patent- og kontraktenheden har bemærkninger til aftalen, indarbejdes disse inden instituttet fremsender aftalen til godkendelse ved partnerinstitutionen.
   
 4. Godkendelse og underskrift
  Når partnerinstitutionen har godkendt aftalen, indsamler instituttet de påkrævede underskrifter på AAU, i to eksemplarer, som herefter sendes til underskrift hos partnerinstitutionen. Rammeaftalen underskrives på det niveau, som er økonomisk ansvarlig for aftalen, som oftest institutleder, ph.d.-skoleleder samt af Patent- og kontraktenheden, som underskriver på vegne af Rektor. Individuelle aftaler under en rammeaftale underskrives endvidere af Programleder, hovedvejleder samt den ph.d.-studerende, se bilag 2-3. Partnerinstitutionen bedes returnere ét underskrevet eksemplar, som sendes til Patent- og kontraktenheden. Instituttet sender en elektronisk kopi af den underskrevne aftale til HUM ph.d.-skolen/SAMF ph.d.-skolen.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er udarbejdet af ph.d.-skolerne på HUM og SAMF som led i udmøntningen af ph.d.-skolernes strategiske handleplan. Proceduren er behandlet i ph.d.-udvalg og fakultetsledelse på begge fakulteter.

Godkendt januar 2018.

Formål og afgrænsning

”Procedure for indgåelse af double og joint degree-samarbejder” er udarbejdet med det formål at sikre, at internationale samarbejder om double og joint degrees på ph.d.-niveau tager afsæt i et bredere strategisk samarbejde med partnerinstitutionen samt at samarbejdsaftaler er af høj kvalitet og således sikrer gode rammer for den ph.d.-studerendes forløb og administrationen heraf.

Proceduren henvender sig til videnskabeligt personale, der er involveret i double og joint degree-samarbejder på ph.d.-niveau og administrative medarbejdere på institutter, som udarbejder samarbejdsaftaler og administrerer double og joint degree-forløb.

Overordnede rammer

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner nr. 1039 af 27. august 2013 (ph.d.-bekendtgørelsen).

Kontakt og ansvar

AAU PhD, aauphd@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd