AAU Håndbogen

Tidsbegrænset ansættelser - TAP, AC-TAP og D-TAP

Publiceret: 16.03.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Lov om tidsbegrænset ansættelse TAP, AC-TAP og D-TAP - herunder om tidsbegrænsede ansættelsesforhold for TAP, AC-TAP og D-TAP

1. Lovens betydning for tidsbegrænset ansættelse af TAP, AC-TAP og D-TAP

Lov om tidsbegrænset ansættelse, der trådte i kraft den 1.6.2003, har til formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser ved at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

TAP og AC-TAP og D-TAP, der var ansat/eller ansættes pr. 1.6.2003 eller senere, kan - uagtet, at ansættelsen er sket efter opslag – kun ansættes i ét tidsbegrænset ansættelsesforhold.

1.b. Ansættelse af tidsbegrænsede TAP, AC-TAP og D-TAP ved AAU

Tidsbegrænset ansættelse kan ske i følgende tilfælde: 

Type 1         Udførelse/varetagelse af forskellige opgaver inden for et fastsat tidsrum

Stillingsoprettelsen/ansættelsen er begrundet i ekstraordinære og tidsbegrænsede arbejdsopgaver (spidsbelastning, ad hoc - opgaver mv.)

Type 2         Udførelse/varetagelse af en bestemt opgave

Stillingsoprettelsen/ansættelsen er begrundet i enten projektopgaver inden for en tidsbegrænset intern/ekstern bevilling eller i
tidsbegrænset forsøgsordning med ny organisering af opgaver

Type 3         Vikariat

Ansættelse, der er begrundet i stillingsindehaverens fravær ved:

•ansættelsesophør, hvor den ubesatte stilling kan vikarbesættes i opslagsperioden
•tjenestefrihed med og uden løn og orlov, herunder barsels-, fader- og forældreorlov
•længerevarende sygdom
•midlertidig funktion i anden stilling ved universitetet
•frikøb

En tidsbegrænset ansættelse skal altid baseres på en realistisk vurdering og være sagligt begrundet i en af de ovennævnte typer. På ansættelsestidspunktet skal lederen give den nyansatte medarbejder fyldestgørende oplysninger om begrundelsen for stillingens tidsbegrænsede oprettelse og tidsrammerne herfor. Det skal kunne dokumenteres, at lederen har informeret medarbejderen.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at tidligere retspraksis ifm. midlertidige ansættelsesforhold har vist, at beskyttelseshensynet til medarbejderen vejede tungere end arbejdsgiverens påstand om manglende mulighed for at lave langtidsplanlægning.

2. Forlængelse af TAP, AC-TAP og D-TAP

TAP, AC-TAP og D_TAP kan kun få deres tidsbegrænsede ansættelsesforhold forlænget, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold.

Loven indeholder ingen udtømmende liste over, hvad der kategoriseres som objektive forhold, men nævner bl.a. at en objektiv begrundelse for at forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold kan være den situation, hvor tjenestestedet får brug for en vikar, begrundet i en medarbejders uforudseelige forfald.

Forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold vil således bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Det understreges af uddannelsesstyrelsen, at en fornyet tidsbegrænset ansættelse efter opslag af stillingen forventes at blive betragtes som en omgåelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Ved forlængelse af tidsbegrænsede TAP, AC-TAP og D-TAP ansættelser forstås i denne sammenhæng fortsat tidsbegrænset ansættelse: 1) enten i samme stilling eller i en stilling med samme opgaver eller 2) i samme eller et andet vikariat.

Forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold skal være objektiv begrundet. Hvis ikke, kan der ikke ske forlængelse.

Forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold kan ske i følgende situationer:

Forlængelse af ansættelsesforhold - type 1 og 2

Konstateres det ved udløbet af et tidsbegrænset ansættelsesforhold, at opgaven, som medarbejderen var ansat til at varetage, enten ikke er løst inden for det aftalte tidsrum eller at løsningen af opgaven ikke er tilfredsstillende, og derfor skal udbedres, er det muligt at forlænge det tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Der skal foreligge entydig dokumentation for, at forlængelsen af ansættelsesforholdet er begrundet i løsning/udbedring af en oprindelig arbejdsopgave, jf. TAP-indstillingsblanket.

Ved forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold, skal den nye ansættelsesperiode som minimum svare til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Beregningen af medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel sker på grundlag af medarbejderens samlede og uafbrudte ansættelsesperiode - uanset finansieringskilde til løn - ved universitetet.

Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel

Ansættelsesperiode v. AAU

AAU’s varsel

Opsigelsen skal meddeles inden udløbet af:

0-6 mdr.

1 måned

5 mdr.

6 mdr. – 3 år

3 mdr.

2 år og 9 mdr.

3-6 år

4 mdr.

5 år og 8 mdr.

6-9 år

5 mdr.

8 år og 7 mdr.

Over 9 år

6 mdr.

 

For timelønnede ikke-funktionærer (D-TAP med gennemsnitligt maks. 8 timer pr. uge), gælder nedenstående opsigelsesvarsler (i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationerv samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10).

Ansættelsesperiode v. AAU

AAU’s varsel

Den ansattes varsel

Under 6 måneder

3 dage

3 dage

Over 6 måneder

1 uge

3 dage

Efter 1 år

3 uger

1 uge

Efter 3 år

2 måneder

1 måned

Efter 5 år

3 måneder

 1 måned

Såfremt et tjenestested ikke har mulighed for at tilbyde en medarbejder forlængelse svarende til det individuelle opsigelsesvarsel, skal tjenestestedet, forinden forlængelsespapirerne sendes til HR-afdelingen, kontakte den respektive tillidsrepræsentant.

Ved evt. fravigelse af medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, skal der indgås skriftlig aftale herom. Aftalen underskrives af den berørte TAP-medarbejder, den respektive tillidsrepræsentant samt lederen af tjenestestedet.

Aftalen vedlægges indstillingspapirerne, der sendes til HR-afdelingen.

Opstår der tvivl omkring beregningen af en medarbejders individuelle opsigelsesvarsel kan der rettes henvendelse til HR-afdelingen.

Forlængelse af ansættelsesforhold - type 3

Medarbejdere, der er ansat tidsbegrænset i et vikariat, kan få deres ansættelsesforhold forlænget, hvis medarbejderen, der vikarieres for, vælger at forlænge den tjenestefrie periode eller overgår til en anden form for tjenestefrihed.

Som eksempel kan nævnes, en medarbejder ansættes tidsbegrænset begrundet i en anden medarbejders barselsorlov. Medarbejderen, der er på barsel, ønsker yderligere 6 måneders orlov. Vikaren kan dermed få den tidsbegrænsede ansættelse forlænget med 6 måneder.

Såfremt en anden medarbejder herefter har lovligt forfald, kan medarbejderen igen ansættes i et andet tidsbegrænset vikariat.

Der skal foreligge entydig dokumentation for, at der er tale om skift til andet vikariat, jf. TAP-indstillingsblanketten.

3.  Skift til et andet tidsbegrænset ansættelsesforhold

Ved skift til et andet tidsbegrænset ansættelsesforhold forstås i denne sammenhæng fortsat tidsbegrænset ansættelse, men ikke i samme stilling eller samme vikariat.

En forudsætning for at kunne ansætte i et ny tidsbegrænset ansættelsesforhold i en anden stilling - uden at det opfattes som et misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold - er, at der reelt sker et skift i stilling og stillingsindhold.

Der skal foreligge entydig dokumentation for, at skiftet til et andet tidsbegrænset ansættelsesforhold er begrundet i en af ovennævnte ansættelsestyper, jf. pkt. 3 og TAP-indstillingsblanketten.

Det er vigtigt, at lederen af tjenestestedet informerer medarbejderen om hhv. begrundelsen for den nye tidsperiode og den fortsatte beskæftigelsesmulighed, således at begge parter er bekendt med de vilkår, der knytter sig til forlængelsen, herunder tidspunktet for ansættelsens ophør.

Oprindelse, baggrund og historik

HR-afdelingen, april 2015.

Formål og afgrænsning

Disse retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af Lov om tidsbegrænset ansættelse (LoT), gælder for alle TAP, AC-TAP og D-TAP, der var ansat i en tidsbegrænset stilling pr. 1.6.2003 eller som ansættes i en tidsbegrænset stilling efter den 1.6.2003.

Undtaget fra retningslinjerne er elever, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, og medarbejdere ansat inden for det rummelige arbejdsmarked, da de ikke er omfattet af loven.

Overordnede rammer

Forefindes ikke.

Begrebsdefinitioner

Forefindes ikke.

Bilag

Forefindes ikke.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd