AAU Håndbogen

Orlov -VIP og TAP

Rammeaftale for midlertidig ændring i tjenesteforpligtelserne i forbindelse med orlov

Publiceret: 20.03.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Indledning

Aalborg Universitet ønsker fleksible, omstillingsparate og internationalt orienterede medarbejdere. Ud fra denne målsætning vil ledelsen se positivt på begrundede ønsker om tjenestefrihed eller orlov i det omfang, det er i overensstemmelse med organisationens interesser.

1. Orlovsbegrebet

1.1 Orlov defineres som fravær fra arbejdspladsen i en tidsbegrænset periode med ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet.

1.2 Orlov forstås som en hel eller delvis fritagelse for tjenesteforpligtelserne (fritagelsen kan omfatte samtlige eller en begrænset del af arbejdsforpligtelserne).

1.3 Orlov kan gives som orlov med løn, orlov med delvis løn eller orlov uden løn inden for de bestemmelser, der for den enkelte medarbejder er fastsat i overenskomsten eller i henhold til tjenestemandslovgivningen, herunder bestemmelser om tidsbegrænsning af orloven.

2. Orlovsansøgning og bevilling af orlov

2.1 En orlovsansøgning skal altid være skriftlig og indeholde en begrundelse.

2.2 Tjenestefrihed besluttes efter aftale mellem den ansøgende medarbejder og den dertil bemyndigede leder jf. gældende delegationsbestemmelser (herefter benævnt ”den relevante leder”).

2.3 Som udgangspunktet har den ansatte ikke krav på tjenestefrihed/orlov. Med udgangspunkt i den ansattes begrundelse for ønsket om orlov behandles ansøgningen i henhold til gældende lovgivning på området for hhv. overenskomstansatte og tjenestemænd.

2.4 Der foretages en individuel og skønsmæssig vurdering af enhver orlovsansøgning. Den relevante leder er ansvarlig for, at bevilling af orlov ikke strider mod institutionens eller enhedens interesser i et omfang, som gør orloven uhensigtsmæssig. Den relevante leder er forpligtet til at sikre, at berørte ledere og organer, herunder studienævn, får behørig lejlighed til at udtale sig om forhold, som kan være relevante i forbindelse med stillingtagen til orlovsansøgningen. Det er den relevante leders ansvar at vurdere, hvorvidt der af hensyn til opgavevaretagelsen i organisationen skal ske en omprioritering af arbejdsopgaver og/eller ansættelse af erstatningsarbejdskraft.

2.5 Tilsagn og afslag på orlovsansøgninger skal være skriftlige.

3. Anvendelsesområder

3.1 Følgende begrundelser kan typisk iagttages i forbindelse med orlovsansøgninger:

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter.

Deltagelse i udveksling mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner på nationalt og internationalt plan.

Deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Midlertidig forlægning af tjenesten til arbejdsplads uden for universitetet.

Afprøvning af jobmuligheder indenfor universitetet (internt jobskifte).

Jobskifte til en stilling udenfor universitetet.

Personligt begrundede forhold.

3.2 Hvorvidt en orlov vil være i strid med enhedens eller AAU's interesser er en skønsmæssig vurdering, som den relevante leder er ansvarlig for. Som hovedregel vil der ikke blive bevilget orlov i forbindelse med stillingsskifte til en ledende stilling på konkurrerende danske universiteter/virksomheder. Der kan endvidere ikke gøres kutymer gældende på orlovsområdet og skønsmæssige afgørelser i de enkelte tilfælde danner ikke præcedens ved senere afgørelser.

3.3 Orlov, der gives i forbindelse med afprøvning af jobmuligheder indenfor og udenfor universitetet samt personligt begrundede forhold, vil som hovedregel være orlov uden løn.

4. Yderligere bestemmelser

4.1 Den ansatte er under fraværet i ansættelsesretlig henseende stillet, som hvis pågældende var i tjeneste, således behandles medarbejdere, der er på orlov, på lige fod og med samme rettigheder som øvrige medarbejdere, såfremt institutionen gennemfører personalereduktioner.

Aftalen erstatter tidligere indgåede aftaler.

Oprindelse, baggrund og historik

Aftale 2.10 af 19. maj 2010

Formål og afgrænsning

Følgende aftale angiverne rammerne for midlertidig ændring i tjenesteforpligtelserne i forbindelse med orlov. Aftalen er indgået af HSU.

Overordnede rammer

Rammeaftalen omfatter både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale (VIP og TAP). Rammeaftalen omfatter ikke visse former for lovbestemt og overenskomstbestemt orlov som fx barselsorlov, orlov i forbindelse med aftjening af værnepligt, varetagelse af borgerligt ombud eller sygeorlov. For så vidt angår disse orlovsformer henvises til de pågældende love og overenskomster.

Begrebsdefinitioner

Forefindes ikke.

Bilag

Forefindes ikke.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd