AAU logo

AAU Håndbogen

Anvendelse af samtykkeskabelon

Intern vejledning for AAU-ansatte

Publiceret: 25.05.2018 (Sidst ændret: 19.11.2019)

Print som pdf

Indhold

1 Introduktion

Når AAU foretager behandling af personoplysninger, skal dette ske i overensstemmelse med behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen. Samtykke er en af flere mulige lovhjemler, der kan anvendes som retligt grundlag for en lovlig behandling af personoplysninger.

2 Særligt om samtykke

Når det juridiske behandlingsgrundlag er samtykke, skal hvert samtykke være frivilligt, specifikt, infor­meret og utvetydigt. Hvis der er tale om behandling af følsomme oplysninger, skal samtykket også være udtryk­keligt.

FRIVILLIGt 

At samtykket skal være frivilligt, betyder, at den registrerede skal have et reelt og frit valg. Hvis det skader den registrerede ikke at give samtykket eller at trække samtykket tilbage senere, er sam­tykket ikke umiddelbart frivilligt.

SPECIFIKT

At samtykket skal være specifikt, betyder, at det skal være klart og afgrænset for den regi­strerede, hvilke personoplysninger der skal behandles af hvem.

INFORMERET

At samtykket skal være informeret, betyder, at den registrerede skal have tilstrækkelig information om behandlingen til at vurdere, om personen ønsker at samtykke.

UTVETYDIGT

At samtykket skal være utvetydigt, betyder, at den registrerede kan give sit samtykke f.eks. ved en handling eller en erklæring.

UDTRYKKELIGT

Ved samtykke til f.eks. følsomme oplysninger, skal samtykket som nævnt være udtryk­keligt. Det skærper kravene til klarheden, hvormed samtykket er givet.

For at samtykket er gyldigt, skal den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. I skal have procedurer for tilbagekaldelser og eventuel følgende sletning af oplysninger.

Hvis et eksisterende samtykke ikke opfylder betingelserne, skal de registrerede personer give samtykke på ny inden den 25. maj 2018.

2.1 Formkrav

Ud over de faktiske formkrav til samtykket stilles der krav til, hvordan vi kommunikerer med de registrerede, som også påvirker, hvordan vi arbejder med indsamling af samtykke.

Generelt skal vi kommunikere med de registrerede på en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig måde, og det skal ske i et klart og enkelt sprog.

2.2 Dokumentationskrav til AAU

Det er AAU, der skal kunne bevise, at der er indsamlet samtykke, der lever op til kravene i det ovenstående.

Den nødvendige dokumentation for et samtykke kan f.eks. sikres ved at gemme samtykkeerklæringer eller ved teknisk at indrette IT-systemer, så personoplysninger først kan indsamles efter, at den registrerede person har givet sit samtykke.

 

3 Anvendelse af samtykkeskabelonen

Såfremt skabelonen følges, vil det afgivne samtykke være gyldigt i medfør af henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), artikel 7 og artikel 9, stk. 2, litra a.

Ved anvendelse af skabelonen skal der altid ske en konkret vurdering ift. situationen. Felterne vedr. eksterne parter skal slettes, hvis der ikke er tale om overladning af personoplysninger til eksterne parter.

Felter, som er markeret med gult, skal altid udfyldes i overensstemmelse med den konkrete situation. Vær opmærksom på, at eksempler ikke er angivet udtømmende.

3.1 Udfyld skabelonens gule felter

GRUND OG BEGRUNDELSE

Når du udfylder grunden og begrundelsen for behandlingen af den registreredes personoplysninger, så formuler det på en letlæselig og letforståelig måde, så den registrerede ikke er i tvivl om baggrunden for, at AAU skal behandle vedkommendes personoplysninger.

KONTAKTOPLYSNINGER

Det skal være kontaktoplysningerne på jer selv – jer der indsamler samtykket/jer der skal behandle den registreredes personoplysninger på baggrund af samtykket.

FORMÅL

Her skal du indsætte en kortfattet beskrivelse af, hvad formålet med behandlingen er, og det skal være i et klart og enkelt sprog. Vær opmærksom på at ’behandling’ bl.a. omfatter: indsamling, registrering, systematisering, samkøring af data, videregivelse, sletning. Vær specifik og tydelig i beskrivelsen, f.eks.: ”AAU skal behandle dine personoplysninger til udstedelse af adgangskort og registrering af arbejdsadresse, da AAU har krav om at vide, hvem der tager sig adgang til bygningerne uden for normal kontortid.”

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Angiv hvilke personoplysninger, AAU skal behandle. Dette gælder for alle typer af personoplysninger: både almindelige, fortrolige og følsomme. Eksempelvis: navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger om pårørende, oplysninger om uddannelse.

TIDSANGIVELSE

 Udfyld med den tidsperiode, som data bliver behandlet i, dette gælder også for en eventuelt efterfølgende opbevaringsperiode. Tidsangivelsen skal sættes efter, hvornår vi sletter personoplysninger. Vær opmærksom på, at en anonymisering eller aflevering til Statens Arkiver gælder som en sletning. Gør dig selv bekendt med reglerne for sletning.

EKSTERNE MODTAGERE

Beskriv begrundelsen for, at de eksterne parter får adgang til personoplysninger samt oprems hvem, de eksterne parter er.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd