AAU Håndbogen

Krænkende adfærd, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed (f.eks. sexisme), procedure for håndtering

Procedure for håndtering af krænkende handlinger i forhold til ansatte ved Aalborg Universitet, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed

Publiceret: 13.07.2018 (Sidst ændret: 04.01.2022)

Print som pdf

Indhold

Regel om forventninger til ansattes adfærd i relation til krænkende handlinger, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed beskriver, hvad Aalborg Universitet forstår ved krænkende handlinger.

I nogle situationer kan det være naturligt, at du selv gør den anden part opmærksom på, at vedkommende overskrider dine grænser. Det har du ikke pligt til, og du kan altid kontakte 3. part, hvilket uddybes herunder.

Hvis du har oplevet krænkende adfærd, kan du tage kontakt til din nærmeste leder. Hvis det er din leder, der krænker, kan du kontakte din leders leder. Du kan også vælge først at kontakte din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, HR-afdelingen (se venligst kontaktpersoner under kontakt/ansvar) eller universitetets psykologiske rådgivningsordning for at vende oplevelsen og få bistand i forhold til det videre forløb.

Det kan være forskelligt, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som eksempelvis seksuel chikane. Derfor kan det i nogle tilfælde være svært at identificere, hvornår der er tale om seksuel chikane.

Hvis man som ansat er i tvivl om, hvorvidt man har været udsat for eller overværet en krænkende adfærd, kan man kontakte Aalborg Universitets psykologiske rådgivning for en anonym rådgivning.

Nedenfor kan du se, hvordan Aalborg Universitet håndterer tilfælde af mulig krænkende adfærd:

 • Lederen, eller lederens leder, undersøger sagen og afdækker problemstillingen i samarbejde med HR-afdelingen. Dette kan ske ved at gennemgå eventuel dokumentation eller ved at indkalde parterne og eventuelle vidner til samtaler. Lederen skal være upartisk i sin undersøgelse og udvise diskretion overfor alle implicerede personer. I undersøgelsen skal parterne – herunder eventuelle vidner – beskrive det faktiske hændelsesforløb. Under undersøgelsen kan den påståede krænker afhængig af situationens alvor fritages for tjeneste.
 • Lederen tilbyder den krænkede den nødvendige hjælp, for eksempel i form af Aalborg Universitets psykologiske rådgivningsordning.
 • Lederen søger løsninger – det afgørende er ikke at få hævn eller at udpege syndebukke. Der skal være fokus på at sikre begge parters sikkerhed i den givne situation. Som en del af løsningen kan leder overveje, om det er hensigtsmæssigt at omplacere en af parterne. Hvis der konstateres problemer, og disse fortsætter, eller hvis de har en særlig grov karakter, vurderer lederen i samarbejde med HR-afdelingen, om krænkelsen skal have ansættelsesretlige konsekvenser. Der kan ligeledes være tale om ansættelsesretlige konsekvenser i forhold til en ansat, der er kommet med uretmæssige anklager om krænkelse. De ansættelsesretlige konsekvenser kan være i form af advarsel, afskedigelse eller bortvisning, hvilket vil bero på en konkret vurdering af blandt andet sagens omstændigheder og grovhed. Ved begrundet mistanke om strafbare handlinger sker der som udgangspunkt politianmeldelse med samtykke fra den krænkede. 
 • Lederen skal indberette hændelsen som arbejdsulykke til Arbejdsmiljøsektionen. Arbejdsmiljøsektionen vurderer om sagen skal anmeldes til Arbejdstilsynet og  Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Er krænkelserne ikke enkeltstående, men har stået på over en længere periode og har ført til sygefravær for den krænkede, skal lederen bede den krænkede om at få vedkommendes egen læge til at anmelde sygdommen som formodet erhvervssygdom. Lægers pligt til at anmelde indtræder allerede, når man som læge vurderer, at en sygdom kan være arbejdsbetinget.

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 17. februar 2021.

Formål og afgrænsning

Denne procedure beskriver, hvordan Aalborg Universitet tager hånd om ansatte, som oplever krænkende adfærd fra kolleger, ledere, studerende eller andre samarbejdsrelationer ved Aalborg Universitet.

Hvis studerende oplever krænkende adfærd henvises der til krænkende adfærd over for studerende ved Aalborg Universitet

Overordnede rammer

Der henvises desuden til regel om forventninger til ansattes adfærd i relation til krænkende handlinger, herunder mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed

Begge dokumenter er udarbejdet i henhold til Arbejdstilsynets vejledning nr. 9746 af 30. oktober 2020 om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. 

Kontakt og ansvar

I tilfælde af krænkende handlinger kan medarbejdere og ledere altid kontakte universitetets Arbejdsmiljøsektion (områdeleder Line Renée Thellufsen, tlf. 9940 7308, lrth@adm.aau.dk), souschef Helle Ejersbo, tlf. 9940 8391, ejer@adm.aau.dk eller HR-chef Henrik H. Søndergaard, tlf. 9940 3938, hhs@adm.aau.dk. 

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen. 

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Krænkende adfærd (f.eks. sexisme) over for studerende på Aalborg Universitet

Retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser af krænkende adfærd på AAU

Læs mere