AAU Håndbogen

Huslejemodel - Budgetprincipper for HUM og SAMF

Her kan du læse om budgetfordelingsprincipperne på HUM og SAMF i forhold til den huslejemodel, som er vedtaget.

Publiceret: 13.11.2018 (Sidst ændret: 10.12.2018)

Print som pdf

Indhold

1. Vedtagelse af ny huslejemodel for 2017

Direktionen har pr. 22. august 2016 vedtaget principperne for den nye huslejemodel gældende fra 2017 på baggrund af indstilling fra Campus Service. Modellens væsentligste hovedtræk er at;

 • ejeren af et rum/område fremadrettet selv betaler ombygninger
 • betjentkontorer samt teknikrum mv. er overgået til at blive betalt af fællesskabet (CAS)
 • Selvvalgt flytning finansieres af ejeren selv mens tvungen flytning påkrævet af rektor finansieres af fællesskabet (CAS)

2. Regulær husleje

Efter vedtagelsen af den nye huslejemodel, blev der oprettet huslejemodulet i Prophix (”Rum Ejer”). Hvert institut har indmeldt en huslejeansvarlig. Modulet indeholder alle rum på universitetet. Alle rum er angivet med ét ansvarligt institut, der står angivet til at betale omkostningen på det pågældende rum. Er der behov for et ejerskifte, bedes I rette henvendelse til ØA (Partnerkollegiet) . Princippet gør sig gældende på begge fakulteter.

3. Fælles arealer

 • SAMF: Der er allokeret fællesarealer på matriklerne Fib11 og Fkj10B. Fib11 overtog SAMF fra TECH/ENG og dekanen har besluttet, at SAMF Fælles betaler regningen. Puljen på Fib11 fordeles efter fordelingsnøglen antal kvm samlet set. I København er der fællesarealer i Fkj10B, hvor arealerne fordeles efter studenterbestand i København for de repræsenterede institutter (Sociologi, Statskundskab og CGS).
 • HUM: Der er primært tale om studenterarealer. Matriklerne der pt. finansieres af HUM fælles er Acm15, Fkj10B, Kst1 og Kst3. De arealer, der relaterer til de studerende, fordeles efter studenterbestand pr. 1.oktober. Arealer, der relaterer til personale, fordeles efter antal kvm. på den pågældende matrikel.

4. Ikke fordelbare arealer

I forbindelse med vedtagelsen af den nye huslejemodel, overgik en del fællesarealer til Campusservice, som går på tværs af fakulteterne. Disse arealer benævnes Tomgangsleje, ikke udlejede kvm. samt fælles arealer. Disse kvm. betragtes som ikke-aktivitetsbaserede aktiviteter, som ikke direkte kan henføres til nogle af vores aktiviteter.

SAMF: Puljen fordeles efter hvor mange kvm. de repræsenterede institutter i København står angivet til at eje.
HUM: Det er primo februar 2017 blevet besluttet i dekanatet, at denne pulje fordeles ud efter institutternes indtægtsparametre.

5. Fordeling af campus service arealer

Huslejemodellen for 2017 medfører, at alle betjentkontorer og teknikrum mv. overføres til Campusservice. Den samlede pulje fordeles efterfølgende ud til fakulteterne. Fakulteterne fordeler ligeledes disse områder videre til institutterne efter antal kvm. på det pågældende campus. Princippet gør sig gældende på begge fakulteter.

6. El korrektion

For hver bygning betales en given sats pr. kvm. i elforbrug. Dette opkræves aconto i budgettet med en fast sats. Oftest returneres en del af denne regning alt afhængig af hvor stort et forbrug de enkelte bygninger/matrikler har haft i løbet af året. Dette sker én gang om året i forbindelse med regnskabslukning. Princippet gør sig gældende på begge fakulteter. El korrektionen fordeles ud efter hvor mange kvm. de enkelte institutter har i hver bygning(forholdsmæssigt).

7. Auditorier

Auditorier og seminarrum 80+ administreres centralt. Campusservice beregner en respektiv pulje for hvert fakultet efter faktisk forbrug i perioden juli-juni året før budgetåret.

SAMF: Det er det vedtaget, at auditoriepuljen fordeles efter hvor mange bookinger institutterne har lavet i perioden juli-juni året før budgetåret. Dette med tanke på at fordele puljen ud fra tidligere udvist adfærd af institutterne.
HUM: På HUM er det vedtaget, at auditoriepuljen fordeles efter studenterbestand 1. oktober året før budgetåret.

 

8. Tværfakultære institutter

Både Læring og CGS optræder på HUM og SAMF. Huslejen ligger på HUM af tekniske årsager, og der foreligger således en intern handel på instituttet mellem de to hovedområder, hvor SAMF instituttet betaler sin andel af huslejen til HUM instituttet.

Oprindelse, baggrund og historik

Direktionen har pr. 22. august 2016 vedtaget principperne for den nye huslejemodel gældende fra 2017. I den forbindelse har der været behov for præcisere udmøntningen af disse nye principper gældende for HUM og SAMF.

Formål og afgrænsning

Formålet med politikken er at redegøre for budgetfordelingsprincipperne på HUM og SAMF vedr. den vedtagende huslejemodel.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd