AAU logo

AAU Håndbogen

Frihed til nyuddannede akademikere

Procedure for tildeling, afvikling og registrering af frihed til nyuddannede

Publiceret: 17.12.2018 (Sidst ændret: 24.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Om aftalen

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 har Finansministeriet og Akademikerne aftalt en ret til frihed for nyuddannede akademikere. Aftalen indebærer, at nyuddannede akademikere får ret til fem fridage med løn i det første ansættelses år, såfremt følgende betingelser gør sig gældende:

 • Den nyuddannede medarbejder ansættes i perioden fra 1. april 2018 til 31. august 2020.
 • Den nyuddannede medarbejder indplaceres på basisstartløntrin efter §4, stk. 2 i overenskomst for akademikere i staten eller §4, stk. 2, i overenskomst for læger i staten.
 • Den nyuddannede medarbejder ikke får penge fra FerieKonto fra en tidligere fuldtidsansættelse.

Ansættes den nyuddannede medarbejder i en tidsbegrænset stilling, får vedkommende ligeledes tildelt de fem fridage, såfremt vedkommende opfylder ovenstående betingelser. Medarbejdere på samtidighedsferie er derimod ikke omfattet af reglerne.

Uddybning af ”Penge fra FerieKonto fra en tidligere fuldtidsansættelse”:

Den nyuddannede har ikke ret til de fem fridage, hvis vedkommende tidligere har haft fuldtidsbeskæftigelse, dvs. 37 timer om ugen, hos en anden arbejdsgiver, og

 • Fuldtidsbeskæftigelsen har haft varighed af mindst 3 måneder (optjent mindst 6,24 feriedag), og
 • Feriepengene er til rådighed på FerieKonto i det første ansættelses år.

Det er ikke en betingelse, at fuldtidsbeskæftigelsen kan karakteriseres som akademisk arbejde. Optjening af feriedagpenge udgør dog ikke en fuldtidsbeskæftigelse.

Eksempel:
AAU ansætter den 1. november en nyuddannet medarbejder. Den nyuddannede medarbejder har forinden ansættelsen haft fuldtidsbeskæftigelse som salgsmedarbejder i en detailbutik fra 1. oktober 2017 til 31. december 2017 (feriedagene kan afvikles i perioden fra 1. maj 2018 til 30. april 2019). Medarbejderen har ikke ret til fridage for nyuddannede, da medarbejderen har feriepenge fra tidligere fuldtidsbeskæftigelse, som overstiger 3 måneder (6,24 feriedage) og som er til rådighed i det første ansættelses år.

Såfremt den nyuddannede medarbejder i stedet havde haft fuldtidsbeskæftigelse fra 1. januar 2018 til 31. april 2018 (feriedagene kan afvikles i perioden fra 1. maj 2019 til 30 april 2020), ville vedkommende have ret til fem fridage, da vedkommende ikke får feriepenge fra FerieKonto i det første ansættelses år.

Tildeling af fridagene:

 • HR-afdelingen tjekker i forbindelse med ansættelsen, om en medarbejder har ret til fem dages frihed ifølge aftale om frihed til nyuddannede.
 • Opfylder medarbejderen kriterierne, tildeler HR-afdelingen fem fridage til medarbejderen i ScanPas og journalisere dokumentation herfor på medarbejderens feriesag i WorkZone.
 • HR-afdelingen giver besked til medarbejderen om tildeling af fem fridage.

Afholdelse

Alle fem dage tildeles ved ansættelsens start, og skal afholdes inden for det første ansættelses år. Ansættes den nyuddannede medarbejder den 1. oktober 2018, skal dagene afholdes inden den 1. oktober 2019.

Afholdelse af fridagene fastsættes af arbejdsgiveren efter forhandling med medarbejderen og dagene kan alene afvikles i hele dage.

Er dagene ikke afholdt indenfor det første år, bedes i kontakt jeres lokale HR-servicecenter som nedskriver de ikke afholdte dage.

Registrering af afholdte fridage

Registeringen af fridagene indgår ikke i det almindelige ferieregnskab. I stedet anses det som en frihedspulje, og registreres derfor under denne kategori i ScanPas.

Se Vejledning til anvendelse af frihedspuljer i ScanPas.

Fratrædelse

Er fridagene ikke afholdt ved fratrædelse, bortfalder retten til fridagene. Dette betyder, at fridagene ikke kan overføres til en anden arbejdsgiver eller konverteres til kontant godtgørelse.

Relation til ferieloven

Retten til frihed for nyuddannede er ikke reguleret i ferieloven. De almindelige principper i ferieloven og statens ferieaftale finder derfor ikke anvendelse for frihed tildelt efter Aftale om frihed til nyuddannede.

Oprindelse, baggrund og historik

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 har Finansministeriet og Akademikerne aftalt en ret til frihed for nyuddannede akademikere. Aftalen trådte i kraft 1. april 2018 og løber frem til 1. september 2020, hvor en ny ferielov træder i kraft.

Formål og afgrænsning

Formålet er at beskrive proceduren for behandling af frihed til nyuddannede på AAU.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd