AAU Håndbogen

VEJLEDNING VEDR. ORLOV OG FORLÆNGELSE AF INDSKRIVNINGSPERIODEN FOR PH.D.-STUDERENDE

Publiceret: 20.12.2018 (Sidst ændret: 20.12.2018)

Print som pdf

Indhold

VEJLEDNING VEDR. ORLOV OG FORLÆNGELSE AF INDSKRIVNINGSPERIODEN

Længere fravær meldes til ph.d.-sekretær.

Orlov uden løn

Ansøgning om at holde orlov fra ph.d.-studiet sendes til instituttet ca. en måned, inden orloven afholdes. Ansøgningen skal indeholde angivelse af orlovens art (orlov uden løn til f.eks. en midlertidig projektansættelse), perioden for orlov og fraværsgrad hvis relevant (f.eks. 50%). Endvidere skal ansøgningen indstilles/godkendes af såvel institutleder som hovedvejleder.

Ansøgning om forlængelse af indskrivningsperioden pga. orlov uden løn sendes til instituttet og meddeles ph.d.-skolen. Ansøgningen skal indeholde perioden, som der søges forlængelse for samt fraværsgrad i perioden. Endvidere skal ansøgningen indstilles/godkendes af såvel institutleder som hovedvejleder.

Sygeorlov

Sygeorlov skal være anmeldt til tjenestestedet/arbejdsstedet efter gældende regler for at give mulighed for forlængelse. Fravær, der påviseligt har forsinket ph.d.-studiet, giver mulighed for forlængelse.

Ansøgning om forlængelse af indskrivningsperioden pga. sygeorlov sendes til instituttet og meddeles ph.d.-skolen. Ansøgningen skal indeholde perioden, som der søges forlængelse for, fraværsgrad i perioden, samt en ganske kort forklaring på, hvorledes fraværet har forsinket ph.d.-studiet. Endvidere skal ansøgningen indstilles/godkendes af såvel institutleder som hovedvejleder og være vedlagt skema til beregning af forlængelse samt en sygedagsliste fra universitetets syge-fraværs-system (eller bekræftelse fra andet ansættelsessted) som dokumentation.

Barsels-, fader-, adoptions-, forældre- og børnepasningsorlov

Barsels-, fader-, adoptions-, forældre- og børnepasningsorlov skal være anmeldt og afholdt efter ansættelsesstedets gældende regler for at give ret til forlængelse. Omsorgsdage afholdt samlet i direkte forlængelse af barselsorloven giver ret til forlængelse.

Ansøgning om forlængelse af indskrivningsperioden er kun relevant for ph.d.- studerende, der IKKE er ansat som ph.d.-stipendiat på AAU (privatister og ErhvervsPhD). Ansøgning om forlængelse sendes til instituttet og meddeles ph.d.-skolen. Ansøgningen skal indeholde ansættelsesstedets bekræftelse på, at orlov har været afholdt. Ansøgningen skal indeholde perioden og fraværsgraden, og skal være indstillet/underskrevet af hovedvejleder. For AAU-ansatte ph.d.-stipendiater sker forlængelsen automatisk.

Værnepligtstjeneste

Fravær til værnepligttjeneste meddeles instituttet. Fraværet giver mulighed for forlængelse.

Ansøgning om forlængelse af indskrivningsperioden pga. værnepligtstjeneste sendes til instituttet og meddeles ph.d.-skolen.

Ansøgningen skal indeholde perioden, som der søges forlængelse for, samt dokumentation for værnepligtstjenesten. Endvidere skal ansøgningen indstilles/godkendes af såvel institutleder som hovedvejleder.

GENERELT VEDR. ORLOV OG FORLÆNGELSE

Internationale ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende med arbejds- opholdstilladelse i Danmark skal være opmærksom på, at arbejdsopholdstilladelsen gælder ph.d.-studiet.

Regelgrundlag

Kun lovligt fravær (orlov) inden for indskrivningsperioden giver mulighed for forlængelse, jf. nedenstående uddrag af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten, CIR1H nr 11532 af 10/11/2015, Bilag 5. Protokollat om ph.d.-stipendiater:

§ 2. Ansættelse

Stk. 2. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov er ansættelses-myndigheden forpligtet til efter ansøgning fra medarbejderen at forlænge ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde.

Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov.

Hvis ansættelsesperioden udløber under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsesperioden maksimalt med den periode, den ansatte har haft orlov i ansættelsesperioden. Ansættelsens forlængelsesperiode påbegyndes først ved udløbet af orlovsperioden.

Ansættelsesperioden kan ligeledes forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket studiet og som følge af værnepligtstjeneste.

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt ph.d.-sekretæren.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd