AAU Håndbogen

Rektors stedfortræderinstruks

Regler vedrørende udpegning af stedfortrædere

Publiceret: 20.12.2018 (Sidst ændret: 06.01.2022)

Print som pdf

Indhold

1. Overordnede bestemmelser
 

1.1. Ledere på niveau 1, 2, 3 og 4, jf. rektors delegationsinstruks, kan udnævne stedfortrædere. Stedfortræderne kan agere på vegne af den pågældende leder, hvis denne er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Enkelte lederes stedfortræderroller er fastsat i Aalborg Universitets vedtægt og gengivet i nærværende instruks, jf. afsnit 2.

1.2. Øvrige ledere på niveau 2, 3 og 4 kan udnævne en stedfortræder. Der kan alene udnævnes ledere på lavere niveauer, jf. rektors delegationsinstruks. Udnævningen af en stedfortræder, herunder eventuelle begrænsninger eller vilkår for udøvelse af stedfortræderrollen, skal aftales i en stedfortrædererklæring eller en delegations- og stedfortrædererklæring. Udnævningen kan ske permanent eller for en tidsbegrænset periode.

1.3. Er en leder fraværende, og er der ikke udnævnt en stedfortræder, godkendes en disposition eller afgøres en sag af nærmeste overordnede leder. Det samme er gældende, såfremt stedfortræderen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Er en leder inhabil i medfør af forvaltningsloven, afgøres sagen tillige af nærmeste overordnede leder.

1.4. De kompetencer, der i henhold til lov eller delegationsinstruks er tildelt en leder, kan udøves af den person, der er udnævnt som vedkommendes stedfortræder. Dette gælder dog kun, når stedfortræderen udøver stedfortræderrollen, dvs. når lederen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Udpegede ledere, herunder viceinstitutledere og ph.d.-skoleledere, kan ved udøvelse af stedfortræderrollen ikke ansætte, afskedige eller sanktionere. Udøvelsen af stedfortræderrollen gælder i øvrigt med de begrænsninger og vilkår, der følger af rektors delegationsinstruks, ligesom lederen i en stedfortrædererklæring kan fastsætte begrænsninger og vilkår for udøvelse af stedfortræderrollen.

1.5. Den leder, der udnævner en stedfortræder, er ansvarlig for, at stedfortræderrollen udøves på ansvarlig vis. Lederen har således en tilsynspligt over for stedfortræderen og skal af egen drift gribe ind over for beslutninger, der er i uoverensstemmelse med gældende lovgivning eller universitetets interne regler, herunder delegationsinstruks, vedtægt mv.

 

2. Vedtægtsbestemte stedfortrædereRektor > prorektor
 

2.1. Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle.

2.2. Eventuelle begrænsninger i eller vilkår for prorektors udøvelse af stedfortræderrollen, kan aftales i en stedfortrædererklæring.
 

Rektor > universitetsdirektør

2.3. Universitetsdirektøren fungerer som rektors stedfortræder, hvis såvel rektor som prorektor er fraværende eller på anden vis forhindrede i at handle.

2.4. Eventuelle begrænsninger i eller vilkår for universitetsdirektørens udøvelse af stedfortræderrollen, kan aftales i en stedfortrædererklæring.
 

Dekan > prodekan

2.5. Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle.

2.6. Er der ansat flere prodekaner, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelse af stedfortræderrollen.

2.7. Eventuelle begrænsninger i eller vilkår for prodekanens udøvelse af stedfortræderrollen, kan aftales i delegations- og stedfortrædererklæringen indgået mellem dekanen og prodekanen.
 

Institutleder > viceinstitutleder

2.8. Er der udpeget en viceinstitutleder, fungerer denne som institutlederens stedfortræder, hvis institutlederen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Viceinstitutlederen kan ved udøvelsen af stedfortræderfunktionen dog ikke ansætte, afskedige eller sanktionere.

2.9. Hvis der er udpeget flere viceinstitutledere, træffes nærmere aftale mellem institutleder og viceinstitutledere om udøvelse af stedfortræderrollen.

2.10. Eventuelle begrænsninger i eller vilkår for viceinstitutlederens udøvelse af stedfortræderrollen, kan aftales i delegations- og stedfortrædererklæringen indgået mellem institutlederen og viceinstitutlederen.

Oprindelse, baggrund og historik

Rektors stedfortræderinstruks er udarbejdet af Rektorsekretariatet og godkendt af direktionen den 19. december 2018.

Formål og afgrænsning

Nedenstående instruks er fastsat i medfør af Aalborg Universitets vedtægt og skal læses i sammenhæng med rektors delegationsinstruks.

Rektors stedfortræderinstruks fastlægger universitetets regler for udpegning af stedfortrædere for universitetets ledere.

Overordnede rammer

Rektors stedfortræderinstruks er fastsat i medfør af Aalborg Universitets vedtægt og skal læses i sammenhæng rektors delegationsinstruks. Den danske version af rektors stedfortræderinstruks går ved fortolkningstvivl forud for den engelske version.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål kan rettes til Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Bilag

Stedfortrædererklæringer findes under bilag til 'Rektors delegationsinstruks' - link hertil findes under 'relaterede dokumenter'.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Rektors delegationsinstruks

Regler vedrørende delegation af rektors kompetence

Læs mere