AAU Håndbogen

Alkohol og rusmidler - regel for medarbejderes brug af alkohol og rusmidler i arbejdstiden ved Aalborg Universitet

Regel for AAU's medarbejderes brug af alkohol og rusmidler

Publiceret: 20.02.2019 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Af hensyn til universitetets omdømme og produktivitet, medarbejdernes trivsel og sikkerheden på arbejdsplad­sen, er det den generelle holdning, at arbejde og brug af rusmidler ikke hører sammen, hvad enten det drejer sig om alkohol eller andre former for rusmidler.

Det er derfor ikke acceptabelt, hvis medarbejdere møder eller optræder påvirket i arbejdstiden, herunder udviser synlige kendetegn på brug af rusmidler, ex. lugt af alkohol eller andre synlige tegn på indtagelse af rusmidler.

HVORNÅR GÆLDER REGLERNE?

Reglerne gælder for alle medarbejdere samt for alle, der arbejder på universitetets grund eller på anden vis er tilknyttet universitetet. Reglerne gælder i hele arbejdstiden. Reglerne gælder også, når en medarbejder deltager i eksterne aktiviteter i medfør af ansættelsen.

Medarbejdere, der deltager i tjenstlige arrangementer, hvor der serveres alkohol, forventes til enhver tid at optræde med værdighed og administrere alkoholindtagelse med fornuft.

UNDTAGELSER

Ved særlige lejligheder, eksempelvis julefrokoster, jubilæer, receptioner, fester, diverse kollegiale arrange­menter og lignende, kan ledelsen give tilladelse til, at der nydes alkohol i arbejdstiden.

MEDARBEJDERS OG LEDERS RET OG PLIGT

Lederen har et særligt ansvar for at sikre, at rusmidler ikke er en del af hverdagen på ar­bejdspladsen. Lederen har pligt til at gribe ind, hvis en medarbejder ved brug eller misbrug af rusmidler over­træder bestemmelserne i reglerne.

I forbindelse med erkendt misbrug skal lederen hjælpe med at afdække de forskellige muligheder, bopæls­kommunen kan tilbyde en medarbejder med et misbrugsproblem for på den måde at hjælpe vedkommende ud af sit misbrug.

Medarbejderen har pligt til – og selv ansvar for – at arbejde aktivt på at løse sit misbrugsproblem og forbedre sin arbejdsindsats.

BEHANDLING

Alle medarbejdere kan få hjælp til at komme ud af sit misbrugsproblem ved bopælskommunen. Der kan være krav om behandling, hvis ansættelsesforholdet skal opretholdes.

Hvis medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen i forbindelse med behandling, betragtes det som fravær på grund af sygdom og vil blive behandlet efter de almindelige regler for sygefravær.

KONSEKVENSER VED OVERTRÆDELSE AF REGLERNE

Hvis en medarbejder overtræder bestemmelserne i denne regel, kan det få ansættelsesretlige konsekven­ser, herunder efter omstændighederne i form af afskedigelse eller bortvisning. Konsekvensen skal være af­stemt i forhold til overtrædelsens alvorlighed.

IKRAFTTRÆDEN

Reglerne træder i kraft den 13. februar 2019. Samtidigt ophæves den hidtidige alkoholpolitik (aftale nr. 1.25 af 1. april 2009).

Oprindelse, baggrund og historik

Behandlet og godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 13. februar 2019
 

Formål og afgrænsning

Formålet er at præcisere reglerne for medarbejderes brug af alkohol eller rusmidler i arbejdstiden. 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-partneren eller alternativt Camilla Vinther Sørensen eller Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd