AAU Håndbogen

Anlægsregistrering: Eksternt finansierede aktiver (projekter)

I dette dokument kan du læse om, hvordan du registrerer anlæg i forbindelse med projekter

Publiceret: 13.03.2019 (Sidst ændret: 21.03.2019)

Print som pdf

Indhold

I forhold til FIK-projekter er udgangspunktet, at konteringen er iht. hidtil gældende praksis. Du skal dog være opmærksom på, at det er art 15xxxx, der gælder for udstyr og art 35xxxx ved anlæg (se også artskontoplanen).

Hvis du i anlægsmodulet vil sikre dig muligheden for at fremskaffe en oversigt over købt udstyr på et givet projekt, er det en nødvendighed ifm. oprettelse af anlægsaktivet i anlægsmodulet, at indberette projektnummeret i feltet Sted/projekt/analysenummer, som beskrevet i dokumentet ”Registrering af akitver afsnit 1”. 

Udstyr

Udstyr kan konteres 100 % på det respektive projekt under forudsætning af, at aftale/bevilling giver hjemmel til dækning heraf. Læs definitionen på udstyr i dokumentet ”Anlæg og udstyr – regler” afsnit 4.3.

Der skal ske indberetning til AAU’s anlægsmodul iht. gældende regelsæt for registrering af udstyr og anlægsaktiver, som beskrevet i Anlæg og udstyr - regler.

Du skal anvende en art 15xxxx i forbindelse med kontering af udstyret, hvorefter du skal udfylde workflowmailen.

Anlægsaktiv - Eksternt finansierede aktiver (projekter)

Hovedreglen er, at købet konteres på de respektive projekter iht. gældende regler for anlægsregistrering samt under forudsætning af, at aftale/bevilling giver hjemmel til dækning heraf. Afskrivninger vil blive bogført på underkonto 10, men reduceres af en donationsafskrivning, hvor donationen er over 1. mio. kr. En donation over 1 mio. kr. henføres til en donationskonto, der afleder denne donationsafskrivning.

Er det projekter, hvor der er tale om et EU-rammeprogram, som ”kun” dækker afskrivningerne på anlægsaktiver, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt man kan få anlægget finansieret 100 % inden for projektets levetid.

Hvis man kan opnå 100 % finansiering hen over projektets levetid, konteres købet 100 % på projektet. Hvis forventningen er, at købet ikke kan opnå 100 % finansiering inden for projektets levetid, skal restbeløbet føres på underkonto 10 i året, hvor anlægget købes.

100 % eksternt finansieret anlæg/it-udstyr:

I forbindelse med kontering af købet skal der i kontostrengen anvendes UK 95/97, art 35xxxx (afhænger af anlægstype jf. artskontoplan) samt projektnummer og øvrige segmenter efter hidtil praksis.

Delvist eksternt finansieret anlæg/it-udstyr:

I forbindelse med kontering af købet skal der, for den andel, der er ekstern finansieret, i kontostrengen anvendes UK 95/97, art 35xxxx (afhænger af anlægstype jf. artskontoplan) samt projektnummer. og øvrige segmenter efter hidtil praksis, mens den andel, der egenfinansieres, skal placeres på UK 10, art 35xxxx med de øvrige segmenter efter hidtil praksis.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til dette dokument, er du velkommen til at kontakte oea-anlaeg@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Anlæg og udstyr - regler

Du kan her se, hvilke regler der gælder for AAU i forhold til anlæg og udstyr

Læs mere