AAU Håndbogen

Qlikview: Projektstatus

Du kan her læse, hvordan du bruger Qlikview-rapporten Projektstatus som værktøj i forbindelse med fx regnskabsaflæggelse. Målgruppen er projektadministratorer og projektansvarlige.

Publiceret: 01.04.2019 (Sidst ændret: 23.10.2020)

Print som pdf

Indhold

Fane 1 rapportens forside

Et eller flere projektnumre vælges i boksen i venstre side af rapportens forside Projektstatus. Rapporten viser som standard saldo pr. den aktuelle måned. Perioden skal være lukket i ØSS for at give en fuldstændig status. Derfor anbefales det, at der tages udgangspunkt i en lukket måned i ØSS.

Der er mulighed for at begrænse valgene på øvrige elementer fra kontostrengen nederst i venstre side.

Ud fra indtastede valg vises tre tabeller:
Øverst vises stamdata om projektet: Projektnummer, bevillingsgiver og –haver, kontraktperiode og aftalebeløb. Data hentes fra det valgte projekts stamdata i ØSS.

I den midterste tabel Status pr. [valgt måned og år] vises status på projektets økonomi opgjort på artskonti (fx løn, øvrige omkostninger og medfinansiering) samt på AAU finansiering (UK 10) og ekstern finansiering (UK 90/95/97)

 • Omkostninger/underskud opgøres med positive tal (+)
 • Indtægter/overskud opgøres med negative tal (-)
 • Ved valg af periodetype ”saldo pr.” vises status for projektet til og med den valgte periode (=Projekt-til-dato)

Ved valg af periodetype ”periode fra og til” vises status for projektet for det valgte interval (Periode-til-dato) og en saldo pr. den valgte ”til periode” (Projekt-til-dato).

Den nederste tabel hedder Ekstern finansiering projekt totaler. Her sættes indtægter og forbrug i forhold til aftalebeløbet. Disse totaler vedrører alene projektets AAU-del.

 • Aftalebeløbet sættes i forhold til ”saldo pr.” tallene i kolonnen ”ekstern finansiering”, hvorved opnås overblik over manglende indbetaling af aftalebeløb og overblik over restbevillingen på projektet. Er der gjort afgrænsende valg (fx på artskonto), kan beregningen i denne del af rapporten ikke benyttes.

Udskrifter

Nederst i venstre side finder du to knapper til print:
Print pr. projekt giver dig en læsevenlig status på projektet, som indeholder indtægter, omkostninger fordelt på AAU-finansiering og ekstern finansiering og indbetalt til projektet.  Hvis du har valgt flere projektnumre udskrives én rapport pr. projektnummer.

Print sum flere projekter giver dig en rapport, som summerer tallene for flere valgte projektnumre. Det kan være særligt relevant, hvis et projekt er oprettet med flere undernumre, eller hvis der er flere bevillingsgivere, der giver tilskud til samme aktivitet.

Fane 2 Transaktionslister

I transaktionslisterne vises transaktionerne på projektet ud fra de indtastede valg. Hvis du har valgt periodetypen Saldo pr., vises alle transaktioner til og med denne periode, og er der valgt ”periode fra og til” vises transaktioner i periodeintervallet.

Transaktioner fra før 01.01.2006 vil i nogle tilfælde ikke fremgå af transaktionslisterne, men indgår i statustallene. Efter behov må specifikation af transaktioner før 2006 søges i ØSS.

Total transaktionsliste pr. xxx-xx

Når du åbner den øverste tabel, får du vist samtlige transaktioner på projektet.

Indbetalingstransaktionsliste pr. xxx-xx

Denne tabel viser alle indbetalinger og overførsler til samarbejdspartnere.

Løn transaktionsliste pr. xxx-xx

Tabellen viser alle lønomkostninger opgjort pr. medarbejder pr. periode. Oplysningerne hentes fra lønbogen. 

Formål og afgrænsning

Qlikview Projektstatus er regnskabet for et projekt. Rapporten kan bruges til tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10) samt hvor projektet er delvist tilskudsfinansieret og delvist AAU-finansieret.

Rapporten viser de regnskabsmæssige registreringer fra AAU’s økonomisystem og bruges i forbindelse med en regnskabsaflæggelse over for en ekstern bevillingsgiver, men også i forbindelse med intern opfølgning på projektet.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Har du spørgsmål til funktionerne i Qlikview, er du velkommen til at kontakte BI-teamet i Økonominafdelingen. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd