AAU Håndbogen

Politik for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Publiceret: 09.10.2019 (Sidst ændret: 06.01.2022)

Print som pdf

Indhold

1.Kompetence, aktører og sagstyper

1.1. Det overordnede ansvar for håndtering af brud på god videnskabelig praksis er jf. vedtægt for AAU § 30, nr. 14 placeret hos rektor. Det er dermed rektor, der fastsætter politikker, regler og procedurer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis på AAU samt nedsætter et tværgående praksisudvalg benævnt Praksisudvalget AAU (PU AAU).

1.2. PU AAU har til opgave at behandle de sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence. PU AAU har endvidere til opgave at videresende sager om mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet, ligesom udvalget skal videresende sager, der ikke vedrører forskning ved AAU, til andre forskningsinstitutioner. PU AAU afgiver i sine sager udtalelse til rektor, hvorefter den kompetente linjeleder udmåler eventuelle sanktioner og varetager øvrig relevant opfølgning.

1.3. Ansvaret for håndtering af øvrige tilfælde af mistanke om tvivlsom forskningspraksis (sager, hvori der ikke foreligger et videnskabeligt produkt) påhviler de videnskabelige ledere og de forskellige organisatoriske enheder på AAU (fx AAU Ph.d., VBN, Kontraktenheden m.fl.), der varetager administrative opgaver i forbindelse med forskning.

2.Retlige rammer

2.1. Ved vurdering af om der er tale om mistanke om brud på god videnskabelig praksis benyttes de definitioner på videnskabelig uredelighed, tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og videnskabelige produkter, som er angivet i lov om videnskabelig uredelighed § 3.

2.2. Der tages i øvrigt på AAU udgangspunkt i standarderne som angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.

3.Mistanke/fortrolighed

3.1. Den, mod hvem mistanke om brud på god videnskabelig praksis er rejst, er uskyldig, til andet måtte være bevist. Sager behandles derfor med fortrolighed og omtales vedblivende i forløbet som ”mistanke om…”.

3.2. Fortroligheden omkring sagerne betyder, at kun PU AAU’s mødedeltagere samt nødvendige og relevante medarbejdere inddrages i og orienteres om sagernes behandling.

3.3. Behandlede sager anonymiseres, hvis de benyttes i fx undervisningssammenhæng eller refereres ved afrapportering til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

4.Forældelse og sager rejst mod tidligere ansatte eller forskere, der ikke er ansat på AAU

4.1. Jf. lov om videnskabelig uredelighed har forskningsinstitutionerne pligt til at sende sager videre til NVU, hvis de er omfattet af definitionerne for videnskabelig uredelighed (forfalskning, fabrikering, plagiat), og såfremt forskningen er udført ved institutionen. Tilfælde af tvivlsom forskningspraksis skal ifølge loven håndteres på institutionerne. Forarbejderne til loven angiver ikke en forældelsesfrist.

4.2. Såfremt en sag om mistanke om tvivlsom forskningspraksis formodes ikke at kunne føre til en afgørelse om, at der foreligger tvivlsom forskningspraksis, hvis sagens behandlingsomkostninger ikke står i rimeligt forhold til dens betydning eller såfremt sagen har en meget lille tilknytning til Danmark eller Aalborg universitet, kan PU AAU - eller for sager, som ikke henhører under PU AAU, den ansvarlige videnskabelige leder – træffe begrundet afgørelse om, at sagen henlægges. Dette kan evt. være tilfældet, såfremt en sag er af ældre dato. Sager mod tidligere ansatte eller forskere skal som udgangspunkt videresendes eller håndteres på AAU, men kan ligeledes besluttes henlagt af de ovenfor anførte grunde.

5.Anonyme anmeldelser

5.1. Forskningsinstitutionerne har ifølge lov om videnskabelig uredelighed § 19 pligt til at behandle spørgsmål om tvivlsom forskningspraksis, uanset om forholdet bliver institutionen bekendt ved anonym eller med kendt anmelder.

5.2. Såfremt sagen ikke kan udredes tilstrækkeligt med de oplysninger, der er indgivet med anonym anmeldelse, kan sagen henlægges.

6.Sagsbehandlingsfrister

6.1. Sager om brud på god videnskabelig praksis skal behandles så hurtigt som forholdet tillader og uden ugrundet ophold. På AAU betyder det, at afvisning af en sag som udgangspunkt skal ske indenfor 3 måneder, mens realitetsbehandling af en sag bør være afsluttet indenfor 12 måneder. Dette princip er gældende for alle typer af brud på god videnskabelig praksis, dvs. uanset om det omhandler forhold, som skal videresendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som skal behandles ved PU AAU eller som skal behandles af videnskabelige ledere eller administrative enheder på AAU.

Oprindelse, baggrund og historik

Politik for håndtering af brud på god videnskabelig praksis er indstillet til rektor af PU AAU efter høring i organisationen og behandling i SRFI.

Politikken er godkendt af rektor den 30.09.2019 og træder i kraft herefter.

Formål og afgrænsning

Denne politik beskriver de overordnede rammer og principper for håndtering af brud på god videnskabelig praksis på AAU.

Jf. lov om videnskabelig uredelighed har alle forskningsinstitutioner, herunder AAU, en eksplicit pligt til at håndtere tilfælde af tvivlsom forskningspraksis samt til at videresende sager om mistanke om videnskabelig uredelighed til behandling ved det nationale organ, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Brud på god videnskabelig praksis skal dog ligeledes – og ikke mindre vigtigt – håndteres, for at der i det omgivende samfund til stadighed kan være tillid til den forskning og de akademiske grader, der udgår fra AAU. Videre betyder øget globalisering og digitalisering, at tvivlsom eller ligefrem uredelig forskning spredes nemmere og dermed potentielt vil have større impact end tidligere, hvorfor det også af den grund er afgørende at have øje på området.

Når brud på god videnskabelig praksis håndteres, skal det på alle niveauer i organisationen ske på en ensartet, gennemsigtig og respektful vis, der sikrer tryghed og overskuelighed for alle interessenter (involverede medarbejdere, eksterne mv.).

Endelig er det afgørende, at der på området foregår videndeling og åben dialog på tværs af universitetet, så håndteringen af brud på god videnskabelig praksis kan give input til udviklingen af universitetets standarder for god videnskabelig praksis.  

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Læs mere