AAU Håndbogen

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Stillingsstrukturnotat

Publiceret: 04.11.2019 (Sidst ændret: 21.04.2020)

Print som pdf

Indhold

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet

For at kunne ansættes i en videnskabelig stilling ved et dansk universitet skal ansøgere opfylde de krav, der fremgår af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1. juli 2015 med tilhørende bilag. Af bekendtgørelsens bilag fremgår følgende: ”Stillingsstrukturen skaber rammerne for stillingerne. Ledelsen på universitetet fastlægger det konkrete stillingsindhold og præciserer arbejdsopgaverne i det enkelte stillingsopslag. Stillingsstrukturen indeholder en udtømmende beskrivelse af de stillingskategorier, der kan anvendes for det videnskabelige personale.”[1]  Nedenfor fremgår en operationalisering af stillingskategorierne, således at ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kender de forventninger, der stilles ved ansættelse på fakultetet. Der er udelukkende taget udgangspunkt i de stillingskategorier, der er relevante for fakultetet. 

Forventningerne til stillingskategorierne skal anvendes i forbindelse med ansættelse, men også under ansættelsen. Nærværende dokument skitserer rammerne for minimumskravene i stillingerne, så det er tydeligt for den ansatte, hvad der forventes i den pågældende stilling. Forventninger til stillingskategorierne er ikke et måleparameter, hvorfor der ikke kvalificeres til ansættelse på højere niveau ved alene at opfylde forventningerne. Besættelse af stillinger på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil altid finde sted i en åben konkurrence, hvor kandidaternes kvalifikationer indgår i en helhedsvurdering.

Som det fremgår af Forskningsorganisering ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU, indgår alle videnskabelige medarbejdere med forskningsopgaver i en forskningsgruppe eller et forskningscenter. Det forventes, at den ansatte tager aktiv del i gruppens/centrets strategiske arbejde og udvikling.

Ansatte medarbejdere med forskningsopgaver, under og på adjunktniveau, forventes at opbygge eksterne internationale netværksrelationer. Ansatte med forskningsforpligtelser over adjunktniveau forventes at indgå i og være en aktiv del af relevante internationale netværk.

Såfremt der stilles krav om publiceringer forventes det, at der udarbejdes en ambitiøs publiceringsstrategi. Hertil forventes det, at medarbejdere med krav om publicering er bevidste om hvilke publiceringskanaler, der er prestigefulde og strategisk vigtige for forskningsgruppen, og samtidig har en ambition om publicering derigennem.

Fakultetets fastansatte videnskabelige personale med forskningsansvar har til opgave at bidrage til hjemtag af eksterne midler. Det forventes, at der stræbes efter at hjemtage prestigefulde eksterne midler. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der ligeledes en forventning om, at det videnskabelige personale bidrager til uddannelserne, og at der udvises engagement ift. udviklingen af uddannelserne. Ydermere er der en forventning om kontinuerlig kompetenceudvikling hos samtlige af fakultetets medarbejdere.

Ph.d.-stipendiat

"Stillingen som ph.d. stipendiat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling.” [2]

Der forudsættes fortrinlige faglige kvalifikationer på kandidatniveau inden for det fagområde, hvor stillingen er placeret. Samtidig forventes det, at ansøgeren har forsknings-potentiale, der dokumenteres gennem udarbejdelse af en projektbeskrivelse.

Det forventes, at ansatte ph.d.-stipendiater fokuserer målrettet på at aflevere en afhandling senest tre år efter påbegyndelse. Det forventes samtidig, at stipendiater arbejder aktivt på at deltage i netværk og deltager i relevante forskningsgrupper/-centre.

Videnskabelig assistent

”Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning.”[3] 

Forudsætningen for ansættelse er solide faglige kvalifikationer på kandidatniveau indenfor det område, hvor stillingen er placeret.

Såfremt den videnskabelige assistents hovedopgave er undervisning, forventes det, at undervisningen er nært koblet til praksis på det pågældende område. Det forventes, at den ansatte deltager i pædagogisk opkvalificering og planlægning af den/de pågældende uddannelser.

Videnskabelige assistenter forventes at deltage i relevante forskningsgrupper/-centre og holde sig orienteret i relevante netværk.

Undervisningsassistent

”Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.”[4] 

Forudsætningen for ansættelse er solide faglige kvalifikationer på kandidatniveau inden for det område, hvor stillingen er placeret. Ligeledes vægtes undervisningsmæssige kvalifikationer.

Det forventes, at undervisningen er nært koblet til den praksis, der er på det pågældende område. Ydermere er der en forventning om, at den ansatte, i det omfang det er relevant, deltager aktivt i pædagogisk opkvalificering og planlægning af den/de pågældende uddannelser.

Undervisningsassistenter forventes at holde sig orienteret i relevante netværk og forskningsgrupper/-centre.

Ekstern lektor

”Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvis hovedindhold er varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver.”[5] 

Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, herunder undervisningsmæssige kvalifikationer. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer inden for området, hvor stillingen er placeret.

Det forventes, at undervisningen er nært koblet til den praksis, der er på det pågældende område både nationalt og internationalt. Ydermere er der en forventning om, at den ansatte deltager aktivt i pædagogisk opkvalificering og udvikling af den/de pågældende uddannelser.

Eksterne lektorer forventes at holde sig orienteret i relevante netværk og forskningsgrupper/-centre.

Postdoc

”Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling.”[6]

Stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling, hvor hovedindholdet er forskning. Hertil kommer undervisning og eventuelt andre opgaver i et begrænset omfang. Forudsætningen for ansættelse som postdoc er videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, herunder en godkendt ph.d.-afhandling.

Ansættelse som postdoc kan kvalificere til en efterfølgende ansættelse som adjunkt/forsker, men kan ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor/seniorforsker. I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Stillingen kan kvalificere til en karriere i det private erhvervsliv eller andre sektorer uden for universitetet.

Det forventes, at ansatte postdocs indgår i relevante netværk og deltager aktivt i en forskningsgruppe eller et forskningscenter. Der er en forventning om, at postdocs på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er internationalt orienteret.

Såfremt stillingen omfatter undervisning forventes det, at undervisningen er nært koblet til praksis.

Stillingen som adjunkt/forsker

A. Adjunkt

”Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelse).”[7] 

I stillingen indgår pædagogisk opkvalificering, så adjunktstillingen kvalificerer til at søge stillinger på lektorniveau. Man kan være ansat som adjunkt i op til seks år i alt, hvorefter den ansatte kan søge en stilling som lektor/seniorforsker. Overgangen forudsætter dog, at den ansatte bedømmes fagligt kvalificeret.

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, herunder en godkendt ph.d.-afhandling. Erfaring med undervisning og formidling er ligeledes en forudsætning for ansættelse som adjunkt.

Ved ansættelse som adjunkt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der en forpligtelse til publicering på internationalt niveau. Ydermere forventes det, at der sker relevant, faglig vidensudveksling med samfundet.

Det forventes, at adjunkter tager aktiv del i det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og /eller forskningscenter. Ydermere forventes det, at der bidrages til hjemtag af prestigefulde eksterne midler, herunder prestigefulde eksterne forskningsmidler. 

Endvidere forventes det, at adjunkterne engagerer sig i udvikling af uddannelserne.

B. Forsker

”Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang.”[8]

I stillingen er der mulighed for pædagogisk opkvalificering, så ansættelsen kvalificerer til at søge stillinger på lektorniveau.

Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, herunder en godkendt ph.d.-afhandling. Erfaring med undervisning og formidling er ligeledes en forudsætning for ansættelse som forsker.

Ved ansættelse som forsker på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der en forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling gennem internationale kanaler. Ydermere forventes faglig vidensudveksling med samfundet.

Det forventes, at der tages aktiv del i det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og/eller forskningscenter. Ydermere forventes det, at der gøres en aktiv indsats ift. at hjemtage forskningsmidler, herunder prestigefulde eksterne forskningsmidler. 

Stillingen som lektor/seniorforsker

”Stillingen som lektor/seniorforsker kan opnås af ansatte på adjunktniveau, som er bedømt kvalificeret på lektor-/seniorforskerniveau eller efter opslag, hvor der også skal ske opslag.”[9]

Det er en forudsætning, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering, samt modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

A. Lektor

”Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelse).”[10] 

Ansættelsen omfatter desuden vidensudveksling med samfundet både nationalt og internationalt, herunder deltagelse i den nationale eller internationale offentlige debat. Ydermere kan varetagelse af forskningsledelse, vejledningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde være indeholdt i stillingsbeskrivelsen.

Ansættelsen som lektor forudsætter faglige kvalifikationer på internationalt niveau inden for universitetets kerneopgaver svarende til det, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt, herunder forskning, uddannelse og videnssamarbejde.

Ved ansættelse som lektor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der en forpligtelse til publicering i de publiceringskanaler, der er internationalt anerkendte indenfor stillingens fagområde, herunder særligt meriterende kanaler. Ydermere forventes det, at der sker relevant, faglig vidensudveksling med samfundet, ligesom vejledning af forsker-studerende indgår i opgaveporteføljen. Lektorerne vil årligt blive vurderet på deres forskningsindsats, jf. gældende praksis på fakultetet.

Som lektor forventes det, at der tages aktiv del i det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og/eller forskningscenter. Ydermere forventes det, at der gøres en aktiv indsats ift. at hjemtage forskningsmidler, herunder prestigefulde eksterne midler.

Der forventes kontinuerlig kompetenceudvikling samt deltagelse i pædagogisk opkvalificering. Lektorer ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal endvidere engagere sig i udvikling af uddannelserne.

B. Seniorforsker

”Seniorforskerstillingen er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang.”[11] 

Derudover kan der forekomme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Ansættelsen som seniorforsker forudsætter faglige kvalifikationer på internationalt niveau inden for universitets kerneopgaver svarende til det, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt, herunder forskning, uddannelse og videnssamarbejde.

Ved ansættelse som seniorforsker på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der en forpligtelse til publicering i de publiceringskanaler, der er internationalt anerkendte indenfor stillingens fagområde, herunder særligt meriterende kanaler. Ydermere forventes det, at der sker relevant, faglig vidensudveksling med samfundet. Seniorforskere vil årligt blive vurderet på deres forskningsindsats, jf. gældende praksis på fakultetet.

Som seniorforsker forventes det, at der tages aktiv del i det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og/eller det respektive forskningscenter. Ydermere forventes det, at der initieres og bidrages til hjemtag af prestigefulde eksterne midler.  

I stillingen forventes kontinuerlig kompetenceudvikling. Såfremt undervisning er indbefattet i stillingen, forventes deltagelse i pædagogisk opkvalificering samt aktiv deltagelse i udviklingen af uddannelserne.

Professor

”Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelse). Hertil kan der komme forskningsbaseret myndighedsbetjening.”[12] 

Opgaverne skal desuden bestå af vidensudveksling med samfundet, herunder deltagelse i den offentlige debat. Endvidere kan der komme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Ansættelse som professor forudsætter faglige kvalifikationer på højt internationalt niveau, herunder dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Hertil skal dokumenteres, at ansøgeren har bidraget til udvikling af et fagområde. Ydermere vurderes vedkommendes evne til at varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, f.eks. i relation til universitetets eksterne samarbejde.

Ved ansættelse som professor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forventes en høj grad af publicering i de publiceringskanaler, der er internationalt anerkendte indenfor stillingens fagområde, herunder særligt meriterende kanaler. Ydermere forventes det, at der sker relevant, faglig vidensudveksling med samfundet. Hertil forventes engagement ift. udvikling af samarbejde med eksterne offentlige og/eller private partnere, i relation til forskning og undervisning.

Som professor forventes det, at der tages ansvar for det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og/eller det respektive forskningscenter. Det forventes, at professoren er indstillet på at varetage hvervet som forskningsleder, såfremt det bliver relevant for den enkelte, ligesom vejledning aF forskerstuderende indgår i opgaveporteføljen. Ydermere forventes det, at der initieres og bidrages til hjemtag af prestigefulde eksterne midler. Det forventes desuden, at professorer fungerer som mentorer for yngre forskningskollegaer og understøtter disse i deres videre forskningsmæssige karriere.  

I stillingen forventes kontinuerlig kompetenceudvikling. Det forventes, at professoren har undervisningserfaring på højeste universitetsniveau og deltager i pædagogisk opkvalificering. Hertil forventes stort engagement i udviklingen af uddannelserne, særligt af uddannelsesprogrammer.

Professor med særlige opgaver (MSO)

”Professor med særlige opgaver oprettes normalt med henblik på at ansætte særligt talentfulde forskere til at udvikle et særligt forsknings- eller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau.”[13]

Stillingen kan derfor ikke være en videreførelse af et allerede eksisterende og veletableret forskningsområde på Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Perspektivet skal være på at udvikle noget nyt, men stadig inden for universitetets kerneområder.

Det forventes, at forskeren over en årrække kan dokumentere høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, som dermed vidner om en evne og potentiale til at udvikle fagområdet.

Ligeledes forventes det, at forskeren har en omfattende undervisningserfaring og erfaring med ph.d. vejledning. I stillingen forventes kontinuerlig kompetenceudvikling og deltagelse i pædagogisk opkvalificering. Hertil forventes stort engagement i udviklingen af uddannelser.

Ved ansættelse som professor MSO på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der en forpligtelse til en høj grad af publicering og videnskabelig formidling i de publiceringskanaler, der er internationalt anerkendte indenfor stillingens fagområde, herunder særligt meriterende kanaler. Ydermere forventes det, at der sker relevant, faglig vidensudveksling med samfundet. Det forventes, at forskeren er i stand til at varetage forskningsledelse. Ydermere forventes det, at PMSO’en initierer til og har evnen til at lede og udvikle eksterne videns- og forskningssamarbejder. Hertil forventes engagement ift. udvikling af samarbejde med eksterne offentlige og/eller private partnere, i relation til forskning og undervisning.

Som professor MSO forventes det, at der tages aktiv del i opstilling af egne målbare evalueringskriterier, herunder evt. publicerings-, og fundraisingmål. Ydermere forventes det, at der tages aktiv del i det strategiske arbejde og udviklingen af den respektive forskningsgruppe og/eller det respektive forskningscenter. Det forventes desuden, at der initieres og bidrages til hjemtag af prestigefulde eksterne midler.

Det forventes desuden, at professorer MSO fungerer som mentorer for yngre forsknings-kollegaer og understøtter disse yngre kollegaer i deres videre forskningsmæssige karriere. 

Der henvises i øvrigt til ”Professor MSO ansættelsespolitik på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet”.

Seniorrådgiver

”Seniorrådgiver er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt.”[14] 

Hertil er der en forpligtelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger, samt formidling heraf på en videnskabelig måde.

Der kan være krav om varetagelse af undervisning og forskningsopgaver i stillingen. 

Ved ansættelse som seniorrådgiver er der en forventning om forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås gennem en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker. Ydermere kan der forekomme andre kvalifikationskrav.

Det forventes, at der kan dokumenteres erfaring med selvstændig gennemførelse af betydelige rådgivnings- og formidlingsopgaver til myndigheder, erhvervsliv eller samfundet i øvrigt.

Ved ansættelse som seniorrådgiver er der en forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling af international karakter. Det forventes, at der tages aktiv del i relevant, fagligt videnssamarbejde og -udveksling med samfundet. Hertil forventes engagement ift. udvikling af samarbejde med eksterne offentlige og/eller private partnere, i relation til forskning og undervisning.

Det forventes, at seniorrådgiveren holder sig orienteret i relevante netværk og deltager aktivt i en forskningsgruppe eller et forskningscenter. Hertil forventes et engagement ift. udviklingen af forskningsmiljøerne.

I stillingen forventes kontinuerlig kompetenceudvikling. Såfremt stillingen omfatter undervisning forventes det, at undervisningen er nært koblet til praksis. Samtidig forventes deltagelse i pædagogisk opkvalificering. Endvidere forventes det, at den ansatte deltager aktivt i udviklingen af uddannelserne.

Studieadjunkt/-lektor (herunder teori- og metodelærer)

”Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.”[15]

I studielektoransættelsen indgår varetagelse af supervisionsopgaver.

Det forventes, at ansatte som studieadjunkter/-lektorer holder sig orienteret i relevante netværk og deltager aktivt i en forskningsgruppe eller et forskningscenter.

Ansatte studieadjunkter/-lektorer forventes at have en høj grad af praksiserfaring inden for et specifikt område. Hertil forventes det, at undervisningen er nært koblet til praksis.

I stillingen forventes kontinuerlig kompetenceudvikling og deltagelse i pædagogisk op-kvalificering. Endvidere forventes det, at der deltages aktivt i udviklingen af uddannelserne.

Formål og afgrænsning

Målet med politikken er at skabe klarhed over ledelsens forventninger til ansatte VIP indenfor givne ansættelsesformer

Kontakt og ansvar

SAMF dekansekretariatet

Otto Simonsen, rådgiver

os@adm.aau.dk, tlf. 9940 9607

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd