AAU logo

AAU Håndbogen

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Publiceret: 17.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold


Ansvar for det daglige kvalitetsarbejde

Ansvaret for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling på Aalborg Universitet er placeret på og fordelt mellem alle ledelsesniveauer i organisation (rektoratet, dekanerne, institutlederne, studielederne og studienævnene). Disse er ansvarlige for i samspil at sikre og udvikle universitetets uddannelser. Aalborg Universitet vil derfor kontinuerligt arbejde på at sikre kvaliteten og udvikle universitetets uddannelser på tværs af hele organisationen omfattende alle organisationens medarbejdere og studerende.
 

Rektoratet og direktionen

Det overordnede politiske ansvar for kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser er forankret i rektoratet, hvorved det sikres, at kvalitetssikring og -udvikling er koordineret og samordnet på højeste ledelsesmæssige niveau.               

Et formål med forankringen i den øverste ledelse er, at universitetet sikrer en løbende opmærksomhed på nye nationale og internationale krav til kvalitetssikring og -udvikling på øverste niveau.

Rektoratet ønsker at sikre et systematisk og kontinuerligt fokus på kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsesområdet, som medvirker til at sikre, at emnet kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser dagsordenssættes i ledelsen.

Det kontinuerlige arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne forankret i rektorat og direktion skal sikre en kvalitetskultur samtidig med, at der løbende foretages monitorering og evaluering af, om universitetet som helhed lever op til lovgivningsmæssige og ministerielle krav.
 

Prorektor for uddannelse

Prorektor for uddannelse har kompetence til at udøve faglig ledelse inden for uddannelsesområdet, kompetence til at repræsentere området udadtil samt kompetence til at udtale sig på universitetets vegne, jf. delegation fra rektor.
 

Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har ansvaret for, at det administrative system leverer tilstrækkelig administrativ service til kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser, herunder at der er IT-understøttelse af de enkelte processer samt tilstrækkelige monitoreringssystemer, der inden for fastsatte tidsfrister muliggør datagenerering af nøgletal for universitetets uddannelser.
 

Dekanerne

Dekanerne ved Aalborg Universitet sikrer jf. § 43 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet ”sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.”

Dekanerne har det overordnede ansvar for, at alle uddannelser på det respektive fakultet kvalitetssikres og -udvikles, samt at der er sammenhæng mellem universitetets overordnede strategi, fakulteternes strategier samt institutternes og studienævnenes respektive strategier.

Dekanen har endvidere ansvaret for at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene jf. § 46 punkt 12.

Fakulteternes akademiske råd rådgiver jf. § 73 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.
 

Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:

 • at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
 • at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljøer, uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
   

Institutledere

Institutlederne ved Aalborg Universitet varetager og sikrer, jf. § 54 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, ”sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, uddannelse, vidensformidling og evt. myndighedsbetjening.”

Institutlederne har jf. § 57 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet bl.a. følgende opgaver:

 • at fastlægge instituttets strategier inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi
 • at sikre relevant undervisning på instituttets uddannelser og levere relevant undervisning til universitetets øvrige uddannelser
 • at sikre, at undervisningen formidles på bedst muligt måde fagligt, pædagogisk og didaktisk
 • at sikre løbende evaluering af instituttets uddannelser og undervisning og opfølgning herpå
 • at sikre udmøntningen af universitetets overordnede kvalitetssikringssystem på instituttets uddannelser
 • at nedsætte et eller flere aftagerpaneler efter høring af instituttets studienævn og sikre, at instituttets uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 94
 • at sikre sekretariatsbetjening af studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af forslag til studieordninger samt forberedelse af studienævnenes afgørelsessager

Institutrådene fungerer jf. 78 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet som rådgivende organ for institutlederen og har til opgave at ”at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets forskning, uddannelse, vidensformidling og evt. myndighedsbetjening”.
 

Studieledere

Studielederne ved Aalborg Universitet har jf. § 68 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet til opgave i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Studielederen har derudover bl.a. følgende opgaver:

at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til de uddannelser, som studielederen er ansvarlig for, og medvirke til løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå[NPTU1] 
 at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende
 

Studienævnene

Studienævnene har jf. § 87 i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:

 • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse institutleders opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer
 • at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
 • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf
 • at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation
 • at drøfte henvendelser vedr. eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen og at videregive information og eventuelle anbefalinger til institutleder herom.

Med henblik på uddybning af ansvar og samarbejde i forhold til ovenstående henvises til Aalborg Universitets konkrete politikker og procedurer på hjemmesiden: www.kvalitetssikring.aau.dk.

 

Aalborg Universitets kvalitetssikrings- og udviklingsorganisation på uddannelsesområdet

I arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne har direktionen etableret et råd for kvalitetssikring og -udvikling, et strategisk uddannelsesråd samt et studiemiljøråd. Rådene fungerer som rådgivende organ for prorektor for uddannelse, som i kraft af sin kompetence (delegation af ansvaret for uddannelsesområdet fra rektor) og på baggrund af input fra og sparring med rådene træffer endelige beslutninger i rådenes sager.
 

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling består af:

 • Prorektor for uddannelse (formand)
 • Prodekanerne for uddannelse fra alle fakulteter
 • Studiechefen
 • Leder af Strategi og Kvalitet i Studieservice
 • Studenterrepræsentanter 
 • (Prorektors uddannelsesrådgiver deltager i møderne som observatør)

Rådet har som overordnet formål at sikre det systematiske arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling varetager Aalborg Universitets interesser inden for området med det formål, at der arbejdes mod fælles procedurer og politikker, der giver værdi for universitetet på tværs af de organisatoriske enheder.

Rådets opgaver:

 • Monitorering af, at Aalborg Universitet lever op til gældende love og regler vedrørende kvalitetssikring på uddannelsesområdet
 • Sikring af kontinuerlig kvalitetsudvikling og opdatering af kvalitetssikrings- og udviklingsstrategier, procedurer og politikker, der omfatter universitetet som helhed
 • Evaluering og videreudvikling af universitetets kvalitetssikringssystem
 • Overordnet ledelsesmæssig ansvarlig for institutionsakkreditering og øvrige akkrediteringer
 • Implementering af strategiske indsatser på kvalitetssikringsområdet
   

Det Strategiske Uddannelsesråd

Det Strategiske Uddannelsesråd består af:

 • Prorektor for uddannelse (formand)
 • Prodekanerne for uddannelse fra alle fakulteter
 • Studiechefen
 • (Prorektors uddannelsesrådgiver deltager i møderne som observatør)

Det Strategiske Uddannelsesråd står bl.a. for monitorering og udvikling af universitetets uddannelser samt for behandling og drøftelse af kvaliteten af universitetets uddannelser (herunder fastsættelse af grænseværdier for nøgletal, behandling af ansøgninger om nye uddannelser og sammenlægning af uddannelser, uddannelsesberetninger mm.). Det Strategiske Uddannelsesråd er ligestillet med Rådet for kvalitetssikring og -udvikling og Studiemiljørådet.
 

Studiemiljørådet

Studiemiljørådet består af:

 • Prorektor for uddannelse (formand)
 • En studenterrepræsentant fra hvert fakultets Akademiske Råd
 • Bestyrelsens til enhver tid siddende studenterrepræsentanter
 • Evt. studenterrepræsentant fra Campus København
 • Evt. studenterrepræsentant fra Campus Esbjerg
 • En prodekan for uddannelse
 • En institutleder
 • En studieleder
 • En studienævnsformand
 • Formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København
 • Studiechefen
 • Leder af AAU Studievejledningen
 • Koordinator for studiemiljø ved Campus Service
 • (Prorektors uddannelsesrådgiver deltager i møderne som observatør)

Studiemiljørådet skal sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. Studiemiljørådet varetager hele Aalborg Universitets interesser inden for området og har til formål at sikre, at der iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau.
 

Samarbejdet mellem de tre råd

Der er tæt samarbejde og koordinering mellem Det Strategiske Uddannelsesråd, Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling og Studiemiljørådet. Dette sikres ved, at prorektor for uddannelse er formand for alle organerne, ligesom prodekanerne for uddannelse og studiechefen indgår i Rådet for Kvalitetssikring- og udvikling og studiechefen og en prodekan for uddannelse indgår i Studiemiljørådet.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Formålet med dette dokument er, sammen med Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem er beskrevet på hjemmesiden www.kvalitetssikring.aau.dk.

Overordnede rammer

Aalborg Universitet arbejder for en sammenhængende kvalitetsorganisation med væsentligt fokus på og en klar rollefordeling i forhold til centrale og decentrale forpligtelser og ansvar vedrørende kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Forpligtelserne vedrørende organisationens arbejde med kvalitetssikring og -udvikling er eksplicit formuleret i Bekendtgørelsen af lov om universiteter (Universitetsloven) (LBK nr. 778 af 07/08/2019) samt i Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet.

Kontakt og ansvar

​KONTAKT

Ved spørgsmål til dokumentet kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd