AAU logo

AAU Håndbogen

Ramme for dialog med censorer og censorformandskaber

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Eksamensbekendtgørelsens (bek.nr. 22 af 9. januar 2020) krav til censorinstitutionen udgør det juridiske grundlag for dialog med censorer og censorformandskaber:

§ 52. Censorformandskabet fordeler efter samråd med universitetet eller universiteterne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. dog § 58, stk. 4. Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden, jf. § 58, stk. 3. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver.

Stk. 2. Censorformandskabet skal som led i kvalitetssikringen af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem

1) indstille censorer til beskikkelse, jf. § 58, stk. 1,
2) rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold, jf. § 61, stk. 1, nr. 2,
3) afgive en årlig beretning til universiteterne på baggrund af censorernes indberetninger, jf. § 61, stk. 1, nr. 3,
4) besvare høringer om studieordninger og væsentlige ændringer i uddannelsernes studieordninger, der berører prøve- og eksamenssystemet, og
5) i øvrigt være til rådighed for universitetet, herunder aftagerpaneler, ved udvikling af nye prøveformer.

Stk. 3. Censorformandskabet medvirker til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem universiteterne, herunder aftagerpaneler, og censorerne.

Dialogen med censorer og censorformandskaber skal sikre, at censorformandskabets og censorernes information indgår i den løbende monitorering og bidrager til at kvalitetssikre prøve- og eksamenssystemet. Et af de centrale redskaber i den forbindelse er censorformandskabets årsberetning, som censormandskabet skal udarbejde om ’året, der er gået’ og indsende til Studieservice. En væsentlig kilde til denne beretning er de enkelte censorers indberetninger vedrørende de eksamener, de har medvirket i som censorer. Hvis der i eksamenssituationen er konstateret adfærd i modstrid med gældende bekendtgørelser eller andet regelgrundlag, skal den enkelte censor fremsende sin indberetning direkte til Studieservice med kopi til censorformandskabet.
Udover ovenstående anvendes også uformel dialog, kontaktmøder mellem universitetet og censorformandsskabet samt høringer af faglig karakter.
De enkelte fakulteter kan formulere yderligere retningslinjer eller lignende vedr. dialog med censorer og censorformandsskaber.
 

Ansvar

Studieservice er ansvarlig for, at censorformandsskabets årsberetning sendes til studienævnet.
I det omfang, der ikke modtages beretninger fra censorformanden, er det Studieservices opgave at bede censorformanden indsende beretningen. Hvis Studieservice ikke modtager beretningen, skal Studieservice gøre studienævnsformanden opmærksom på dette.
Studienævnsformændene har ansvar for, at relevante informationer fra censorer og censorformandskaber behandles på studienævnsmøderne, at informationerne anvendes i tilrettelæggelsen af uddannelserne, og at der eventuelt sker konkrete tiltag på baggrund heraf.

Institutlederen har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at information fra censorer og censorformandskaber anvendes i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne jf. Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser.

Studienævnsformanden har i samarbejde med institutlederen ansvaret for, at censorformandskaberne får studieordninger med væsentlige ændringer, der berører prøve- og eksamenssystemet i høring. Ligeledes bør studieordninger vedrørende nye uddannelser sendes i høring hos censorformandskaberne i forhold til prøve- og eksamenssystemet efter uddannelsens prækvalifikation.

Studienævnsformanden skal sikre, at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem. Ved rekvirering af censorer til en specifik eksamen fremsendes den information og de materialer, der er nødvendige, for at de kan varetage opgaven, f.eks. studieordninger, eksamensordninger og semesterbeskrivelser.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Censorformandskabernes rolle er at medvirke til en løbende dialog om udviklingen af prøve- og eksamenssystemet.

Overordnede rammer

Baggrund

Ramme for dialog med censorer og censorformandskaber er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer, sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra dels via periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder (jf. universitetets kvalitetsmodel).

Denne Ramme for dialog med censorer og censorformandskaber er en del af universitetets løbende monitorering inden for kvalitetsområdet Opbygning og forløb.

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af nærværende ramme påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

KONTAKT

Ved spørgsmål til rammen kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd