AAU Håndbogen

Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 04.08.2021)

Print som pdf

Indhold

Principper for bemanding af uddannelserne

 • På Aalborg Universitet bidrager alle adjunkter, lektorer og professorer som udgangspunkt til uddannelsernes videngrundlag ved at undervise og vejlede på universitetets uddannelser. Det gælder også de forskere, der hjemtager signifikante eksterne forskningsmidler. Ansættelse som adjunkt, lektor eller professor omfatter dermed både forskning og uddannelse.
   
 • På Aalborg Universitet er der en klar sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og undervisernes forskningsarbejde, så studerende på alle universitetets uddannelser tilbydes relevant forskningsbaseret undervisning/vejledning.
   
 • På Aalborg Universitets tværfaglige og flerfaglige uddannelser er det enkelte forskningsmiljøs bidrag til undervisningen hensigtsmæssigt balanceret i forhold til uddannelsens tværfaglige og flerfaglige profil, jf. uddannelsens studieordning.
   
 • På Aalborg Universitet har studerende på alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser god mulighed for kontakt til aktive forskere. Anvendelsen af DVIP[1] sker ud fra uddannelsesledelsens strategiske overvejelser, og DVIP er nøje udvalgt i forhold til uddannelsens genstandsfelt, erhvervssigte og samlede tilrettelæggelse herunder med særligt fokus på at kunne koble forskning og den nyeste viden med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv.
   
 • På Aalborg Universitet tilbydes DVIP tilknytning til et eller flere aktive forskningsmiljøer.
   
 • På Aalborg Universitet vejledes alle studerende som udgangspunkt af VIP[2]. Alle bachelorprojektstuderende og specialestuderende skal vejledes af VIP, med mindre der er tungtvejende faglige grunde til andet.
   
 • Studerende på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser undervises eller vejledes dermed af en diversitet af undervisere, som deltager i eller har kontakt med relevante forskningsmiljøer.
   

Ansvar

Fakulteternes prodekaner for uddannelse er ansvarlige for udmøntning og monitorering af denne politik på eget fakultet - herunder at udfærdige et udmøntningsnotat af politikken med udgangspunkt i ovenstående principper.

 

Fodnoter:

[1] Betegnelserne VIP og DVIP defineres i overensstemmelse med ministeriets definition af kategorierne

[2] Betegnelserne VIP og DVIP defineres i overensstemmelse med ministeriets definition af kategorierne 

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Det er vigtigt for Aalborg Universitet, at de studerende møder de bedste og mest kvalificerede forskere direkte i undervisningen, og at de studerende modtager opdateret og tidssvarende forskningsbaseret undervisning på højeste niveau igennem hele deres studie. Nedenstående principper for bemanding af uddannelserne på Aalborg Universitet skal sikre en relevant og kvalitetsbevist bemanding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre.

Overordnede rammer

Denne politik er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra dels via periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder. Se det samlede kvalitetssystem på hjemmesiden www.kvalitetssikring.aau.dk

Denne politik er en del af universitetets løbende monitorering inden for kvalitetsområdet Forskningsdækning og -miljøer.

Aalborg Universitet har ifølge universitetsloven til opgave ”at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder” samt samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.

Det er universitets opgave at sikre kvalitet på samtlige af disse parametre. Det betyder bl.a., at universitetet skal uddanne sine kandidater til højeste niveau, og at kandidaterne skal have adgang til den nyeste og mest opdaterede viden.

Kontakt og ansvar

Revision

Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser revideres som minimum hvert tredje år og senest i november 2020.
 

KONTAKT

Ved spørgsmål til principperne kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2016-410-00015

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd