AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for dimittendundersøgelser

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Dimittendundersøgelserne følger universitetets turnusplan for selvevaluering, som indebærer, at der i løbet af en seksårig periode, gennemføres selvevalueringer for alle universitetets uddannelser. For at sikre opdateret viden om bl.a. dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans vil dimittendundersøgelserne blive indsamlet hvert tredje år, således at der i den seksårige periode foretages to undersøgelser af hver uddannelse. Dimittendundersøgelserne skal foreligge, så de kan indgå i uddannelsernes selvevaluering i år 1 samt indgå i en evt. revidering af handlingsplanen i år 4 jf. selvevalueringscyklussen i Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser.

Hvert år over en treårig periode gennemføres dimittendundersøgelsen for ca. 80-90 uddannelser. Således sikres det, at der over en treårig periode er gennemført undersøgelser for alle Aalborg Universitets ordinære uddannelser såvel som masteruddannelser. Dimittendundersøgelserne udføres med identiske kernespørgeskemaer tre år i træk, og det tredje år udarbejdes samlede fakultets- og institutionsrapporter. Efter de tre år er der mulighed for at regulere i kernespørgeskemaerne. Den treårige proces illustreres i følgende figur:

Figur 1: Den treårige proces for gennemførelse af dimittendundersøgelser på Aalborg Universitet


Metodisk har Aalborg Universitet valgt en tilgang til dimittendundersøgelserne, der sikrer, at undersøgelserne gennemføres, og resultaterne analyseres på uddannelsesniveau. Dermed opnår institutterne/studienævnene detaljeret viden om dimittenders relevans for arbejdsmarkedet, og dimittendernes vurdering af den uddannelse studienævnet har ansvaret for.
Datagrundlaget for hver dimittendundersøgelse udgøres af de tre dimittendårgange fra hver uddannelse, som har været færdiguddannede i henholdsvis to, tre og fire år på dataindsamlingstidspunktet. Baggrunden for dette valg er, at dimittender som har været færdiguddannet i to år eller mere, kan give et mere kvalificeret bud på anvendeligheden af deres uddannelses kompetencer på arbejdsmarkedet. Det vil fx sige, at dimittendundersøgelser for uddannelser, der står til selvevaluering i 2019 (år 1), tager udgangspunkt i data indsamlet i 2018 indeholdende besvarelser fra dimittender fra 2014, 2015 og 2016 og undersøgelsen til en evt. revidering af handlingsplanen i 2022 (år 4) indsamles i 2021 med besvarelser fra dimittender fra 2017, 2018 og 2019.

Dimittendundersøgelserne gennemføres på baggrund af to kernespørgeskemaer – et til ordinære uddannelser (både bachelor- og kandidatuddannelser) og et til masteruddannelser (inklusiv diplomuddannelser og HD).


Ansvar

Studieservice har ansvaret for at forberede og gennemføre dimittendundersøgelser for de enkelte uddannelser jf. turnusplanen for selvevaluering, udarbejde rapporter på uddannelsesniveau på baggrund af dimittendundersøgelserne og distribuere disse til institutterne og dekansekretariaterne samt offentliggøre rapporterne i februar året efter de er udarbejdet.

Institutlederen har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at dimittendundersøgelsen anvendes i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne jf. Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser.

Studienævnsformanden har ansvaret for at sikre, at dimittendundersøgelsernes resultater for de uddannelser, der er i år 4 af selvevalueringscyklussen, behandles i studienævnet senest tre måneder efter modtagelsen af rapporterne.
 

Procedure

Udarbejdelse af spørgsmål

Studieservice udsender kernespørgeskemaerne til institutterne den 1. november.  Derefter har institutlederen ansvaret for at sikre, at kernespørgeskemaerne videresendes til de studienævnsformænd, hvis uddannelser skal selvevalueres det følgende år samt til de uddannelser, der går ind i år 4 i selvevalueringscyklussen jf. Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. Studienævnsformændene skal for de enkelte uddannelser, hvis de ønsker det, senest den 1. februar fremsende uddannelsesspecifikke spørgsmål til Studieservice, der kvalitetssikrer spørgsmålene. Der er for hver uddannelse mulighed for at få maksimalt fem uddannelsesspecifikke spørgsmål med i spørgeskemaet. Besvarelserne på de uddannelsesspecifikke spørgsmål leverer Studieservice i frekvenstabeller i de endelige rapporter sammen med de øvrige resultater af undersøgelserne.


Indhentning af dimittenddata

I perioden for udarbejdelse af de uddannelsesspecifikke spørgsmål indhenter Studieservice data på de dimittender, som skal modtage spørgeskemaet det pågældende år – dette sker i løbet af januar måned.
 

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse

Efter modtagelse af de uddannelsesspecifikke spørgsmål senest den 1. februar, har Studieservice ansvar for implementeringen af de uddannelsesspecifikke spørgsmål i kernespørgeskemaerne. Når dette er gjort, sender Studieservice spørgeskemaet til de pågældende dimittender i løbet af marts måned. To uger efter første udsendelse af spørgeskemaet sender Studieservice en påmindelse til de dimittender, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaet, og to uger efter anden udsendelse sendes anden og sidste påmindelse til de dimittender, der fortsat ikke har afgivet deres besvarelse. Dette betyder, at indsamlingen af besvarelser lukkes senest primo maj måned.
 

Analyse og afrapportering

Når der er lukket for besvarelser påbegyndes arbejdet med analyse og afrapportering af resultaterne. Studieservice har ansvar for denne del af arbejdet. Der vil løbende fra ultimo august måned til ultimo oktober måned blive sendt rapporter til de institutter og studienævn, som har uddannelser, der skal selvevalueres året efter eller uddannelser, der går ind i år 4 i selvevalueringscyklussen. Uddannelser, der skal påbegynde selvevalueringsprocessen i efteråret, prioriteres først. Institutterne har ansvaret for at oplyse Studieservice om, hvorvidt der er uddannelser som skal opprioriteres. Alle rapporter skal være sendt ultimo oktober måned.
Der kan være uddannelser med meget få besvarelser (7 eller derunder), hvilket som oftest skyldes, at uddannelserne ikke har et stort antal af dimittender. De uddannelser, hvor dette gør sig gældende, vil stadig modtage rapporter med besvarelser, men rapporterne vil være autogenererede fra statistikprogrammet som anvendes til dataindsamling. Altså vil der ikke indgå krydstabeller og mere avancerede grafer i disse rapporter. Herudover vil disse rapporter heller ikke blive offentliggjort i februar året efter.  
 

Behandling af resultater

Institutlederen har ansvaret for, at   dimittendundersøgelsens resultater sendes til de studieledere og studienævnsformænd, hvis uddannelser der er en del af dimittendundersøgelserne det pågældende år.

For uddannelser, der skal påbegynde selvevalueringsprocessen i februar det efterfølgende år, modtager studienævnet rapporterne i august – oktober, og det sikres således, at rapporterne er behandlet af studienævnet, inden selvevalueringsprocessen sættes i gang.

For de uddannelser, der skal påbegynde selvevalueringsprocessen i efteråret det pågældende år, modtager studienævnet rapporterne i juli – august, og det sikres også her, at rapporterne er behandlet af studienævnet, inden selvevalueringsprocessen sættes i gang.
 

Offentliggørelse

Studieservice offentliggør hvert år i februar måned alle dimittendundersøgelser gennemført det foregående år. Med undtagelse af de rapporter, der har få besvarelser (7 eller derunder).
 

Årshjul

Processen er illustreret i årshjulet i figur 2. Et opmærksomhedspunkt er, at der i nogle måneder kan forekomme aktiviteter, som både omhandler undersøgelsen for de uddannelser, der står til selvevaluering det pågældende år, men også aktiviteter som omhandler undersøgelsen af de uddannelser, der først står til selvevaluering året efter. Dette gør sig gældende for november, januar og februar måned. Yderligere kan de angivne datoer falde i en weekend, hvilket vil betyde at fristen, i sådanne tilfælde, falder den første hverdag efter datoen.

Figur 2: Årshjul for gennemførelse og behandling af dimittendundersøgelser på Aalborg Universitet

Oprindelse, baggrund og historik

Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer, sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra via dels periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder (jf. universitetets kvalitetsmodel).

Denne procedure er således en del af universitetets løbende monitorering inden for kvalitetsområdet Dialog med dimittender.

Formål og afgrænsning

Dimittendundersøgelserne har til formål at tilvejebringe viden, der kan benyttes i universitetets kvalitetssikring og -udvikling af dets uddannelser, herunder af studienævn, studieledere og dekanater i forbindelse med selvevaluering af uddannelserne. Undersøgelserne er derfor designet, således at de kan bidrage til at identificere og generere viden om forbedringspotentialer vedr. kvaliteten og relevansen af den enkelte uddannelse. Undersøgelserne tilvejebringer derudover viden, der kan anvendes af universitetets ledelse, samarbejdspartnere, potentielle studerende og andre interessenter.

Herudover er formålet med undersøgelserne at bidrage med viden, der kan benyttes af karrierevejlederne, studievejlederne og andre interessenter til at give de studerende kvalificeret vejledning før, under og efter uddannelsen; vejledning med fokus på at fastholde de studerende på uddannelserne samt vejledning omhandlende kompetenceafklaring og muligheder, der fører til job i forskellige brancher og med forskellige funktioner.

Overordnede rammer

Ingen

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.


Kontakt

Ved spørgsmål til proceduren kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

 

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd