AAU Håndbogen

Principper for udvælgelse af eksterne eksperter til selvevalueringsmøde

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 04.08.2021)

Print som pdf

Indhold

Udvælgelse af eksterne eksperter (faglig ekspert og aftagerrepræsentant)

Institutlederen udpeger i dialog med dekanatet eksterne eksperter. Det skal sikres, at der indgår eksperter med viden om uddannelsens faglige indhold.
 

Faglig ekspert

En faglig ekspert er en ekstern person med viden om uddannelsens fagområde, det kan eksempelvis være:

 • Uddannelseskoordinatorer, studieledere, studienævnsformænd, uddannelsestilrettelæggere eller lign. fra andre universiteter

Eksterne faglige eksperter skal leve op til følgende minimumskrav:

 • Være habile - baseret på en konkret vurdering foretaget ud fra forvaltningslovens § 3 (se bilag 1)
 • Være aktive forskere inden for et af uddannelsens/uddannelsernes fagområder
 • Være undervisningsaktive inden for uddannelsens/uddannelsernes fagområde(r) og have en vis erfaring med tilrettelæggelse af og ansvar for uddannelsesforløb
 • Have viden om og erfaring med pædagogiske/didaktiske overvejelser på uddannelsens/uddannelsernes fagområde(r)
 • Skal kunne læse og forstå dansk.

Institutlederen skal sikre, at der som udgangspunkt bliver udpeget én faglig ekspert pr. uddannelse. En faglig ekspert kan anvendes til selvevaluering af flere uddannelser, hvis disse er meget nært fagligt beslægtede. Vurderingen af, om en ekspert kan dække flere uddannelser, foretages af Institutlederen i dialog med dekanatet. Er der tale om en tværfaglig eller flerfaglig uddannelse, udpeger institutlederen evt. flere faglige eksperter, så det sikres, at alle uddannelsens grundlæggende fagligheder dækkes. Vurderingen af, om der bør udpeges flere faglige eksperter, foretages af institutlederen i dialog med dekanatet.
 

Aftagerrepræsentant

En aftagerrepræsentant er en ekstern person med viden om uddannelsens arbejdsmarked. Det kan eksempelvis være:

 • Repræsentanter for aftagersiden (medlem af et aftagerpanel, aftagergruppe, repræsentant fra større virksomhed, der aftager dimittender fra uddannelsen eller lign.)
 • Arbejdsmarkedsanalytikere
 • Repræsentanter for interesseorganisationer, faglige organisationer eller lignende

Aftagerrepræsentanter skal leve op til følgende minimumskrav:

 • Være habile - baseret på en konkret vurdering foretaget ud fra forvaltningslovens § 3 (se bilag 1)
 • Have kendskab til uddannelsens/uddannelsernes indhold/dimittendernes kompetencer i kraft af minimum ét af følgende forhold:
  - Være repræsentant for en virksomhed, der har aftaget dimittender fra den/de uddannelser, der er under selvevaluering
  - Være repræsentant for en virksomhed, der er medlem af studienævnets aftagergruppe
  - Være repræsentant for en virksomhed, der er medlem af uddannelsens aftagerpanel
 • Kunne læse og forstå dansk.

Institutlederen udpeger som udgangspunkt én aftagerrepræsentant pr. uddannelse. En aftagerrepræsentant kan anvendes til selvevaluering af flere uddannelser, hvis disse sigter mod det samme arbejdsmarked. Vurderingen af, om en aftagerrepræsentant kan dække flere uddannelser, foretages af institutlederen i dialog med dekanatet.
 

Forberedelse af eksterne eksperter

Institutlederen er ansvarlig for at gå i dialog med den faglige ekspert og aftagerrepræsentanten inden selvevalueringsmødet og orientere dem om deres rolle samt forventninger til deres deltagelse. Dialogen omfatter både et brev, der sendes til den eksterne ekspert, samt en opfølgende telefonsamtale, hvor rolle og ramme for mødet drøftes. Den faglige ekspert og aftagerrepræsentanten skal ved selvevalueringsmødets begyndelse komme med en overordnet vurdering af uddannelsens styrker og svagheder og evt. foreslå konkrete emner, der bør drøftes mere indgående på selvevalueringsmødet.

Aalborg Universitet lægger vægt på, at inddragelsen af eksterne eksperter skal være udviklende og værdiskabende for den enkelte uddannelse og er opmærksom på, at behovet for sparring med den faglige ekspert og aftagerrepræsentanten kan have forskellige karakter og form alt efter uddannelsens udviklingspotentiale og behov. Institutlederen overvejer derudover inden selvevalueringsmødet, om der er specifikke opmærksomhedspunkter i selvevalueringsrapporten eller andre emner, som ønskes drøftet med den faglige ekspert og aftagerrepræsentanten ved selvevalueringsmødet. 

Oprindelse, baggrund og historik

Jævnfør Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser skal deltagere i selvevalueringsmødet inkludere eksterne eksperter (en aftagerrepræsentant og en faglig ekspert). Dette notat beskriver principperne for udvælgelse af eksterne eksperter til deltagelse i selvevaluering af universitetets uddannelser.

Formål og afgrænsning

FORMÅL MED INDDRAGELSE AF EKSTERNE EKSPERTER VED SELVEVALUERING AF UNIVERSITETETS UDDANNELSER

Formålet med at inddrage eksterne eksperter ved selvevalueringsmøderne er at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Eksperterne skal komme med bud på, hvordan uddannelsernes indhold, mål og tilrettelæggelse kan udvikles.
Eksperterne skal blandt andet vurdere uddannelsernes styrker og svagheder, bidrage med nye vinkler og input i forhold til uddannelsen samt bidrage til løbende refleksioner over uddannelsens kvalitet og undervisningen.

Drøftelser og konklusioner fra selvevalueringsmødet inddrages i den videre udvikling af uddannelsen.

Overordnede rammer

Ingen

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til principperne kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Bilag 1 – Vurdering af faglige eksperters og aftagerrepræsentanters habilitet

Faglige eksperter og aftagerrepræsentanter skal ikke medvirke til at træffe afgørelser i forvaltningsretlig forstand, men det er essentielt for selvevalueringsprocessernes kvalitet, at de kan bidrage med uvildige perspektiver og kritiske spørgsmål, og dermed medvirke til at identificere forbedringspotentialer for universitetets uddannelser. For at sikre dette skal faglige eksperters og aftagerrepræsentanters habilitet ved udvælgelsen vurderes ud fra bestemmelserne i forvaltningslovens § 3 om inhabilitet:

Forvaltningslovens § 3:

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,

4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd