AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Procedure

 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter tendenser og behov for nye uddannelser på landsplan, og prodekanerne for uddannelse orienterer kort om tanker og visioner for fakultetets uddannelsesportefølje og eventuelle konkrete overvejelser i forhold til udvikling af nye uddannelser (september/oktober).
   
 • Studieservice indkalder årligt forslag til udvikling af nye uddannelser jf. oplysningsskemaet om nye uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Uddannelsesforslagene skal udarbejdes med afsæt i drøftelserne i Det Strategiske Uddannelsesråd i september/oktober.
   
 • Inden fremsendelse til behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd skal prodekanerne for uddannelse sikre det tværfakultære samarbejde om udvikling af nye uddannelser. Det skal her blandt andet vurderes, om alle relevante forskningsmiljøer er involveret i udviklingen af uddannelsen, og om en kompetenceprofil, som svarer til den ansøgte uddannelse, kan opnås via en udvikling af fagudbuddet inden for rammerne af en eksisterende uddannelse eller ved sammenlægning af eksisterende uddannelser på universitetet. I forbindelse med indsendelse af oplysningsskemaerne skal fakulteterne desuden forholde sig til om de foreslåede nye uddannelser planlægges ledsaget af ændringer af eksisterende uddannelser i uddannelsesporteføljen.
   
 • Dekansekretariaterne har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til udvikling af nye uddannelser forud for dekanatets godkendelse. De endelige forslag (bilag 1) fremsendes til Studieservice med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (ultimo januar).
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til uddannelsens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt, herunder bl.a. i forhold til universitetets overordnede strategi (februar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, hvilke forslag der arbejdes videre på med henblik på indsendelse til prækvalifikation (februar).
   
 • Instituttet udarbejder i samarbejde med Studieservice en officiel ansøgning om prækvalifikation på baggrund af de forslag, som prorektor for uddannelse har godkendt. Prodekanen for uddannelse har ansvaret for, at forslag til nye uddannelser er gennemarbejdede i henhold til kravene til prækvalifikation, herunder at behovet i forhold til arbejdsmarkedet er tydeligt beskrevet, og at det er undersøgt, at dette behov ikke allerede opfyldes af eksisterende uddannelser.
   
 • Prodekanen for uddannelse skal sikre, at udkastet til uddannelsen sendes i høring i relevante studienævn og institutter, som derved får mulighed for at komme med bidrag, indsigelser eller forslag til forskningssamarbejde. Derudover skal institutlederen sikre, at aftagersiden, herunder blandt andet relevante aftagerpaneler samt evt. autorisationsgivende myndigheder, har haft adgang til at vurdere behovet for uddannelsens dimittender.
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter dekanens godkendelse ansvaret for, at udkast til ansøgning om prækvalifikation kvalitetssikres (med understøttelse fra Studieservice), hvorefter Studieservice fremsender ansøgningen til prorektor med henblik på endelig godkendelse (primo september).
   
 • Prorektor for uddannelse foretager den endelige godkendelse af ansøgning om prækvalifikation (medio september).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen om, hvilke forslag til nye uddannelser som indsendes til ministeriet med henblik på prækvalifikation.
   
 • Studieservice opretter uddannelsen digitalt via ministeriets hjemmeside (medio september).
   
 • Studieservice fremsender de endelige ansøgninger om prækvalifikation til ministeriet med henblik på en afgørelse (medio september).

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Denne procedure beskriver universitetets interne procedure for udvikling af nye uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for ansøgningen om prækvalifikation i ministeriet. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om udvikling af nye uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres at udviklingen af nye uddannelser på Aalborg Universitet tager afsæt i nuværende og fremtidige behov i det omgivende samfund og det eksisterende uddannelsesudbud, ligesom universitetets portefølje af uddannelser skal være i overensstemmelse med de overordnede strategiske overvejelser for universitetets udvikling.

Overordnede rammer

Procedure for udvikling af nye uddannelser er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Nye uddannelser og uddannelsesudbud skal prækvalificeres[1] og godkendes af ministeren før oprettelse. I denne proces vurderes det, hvorvidt den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. For institutioner, der ikke har en positiv institutionsakkreditering, gælder det, at nye uddannelser skal akkrediteres hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Prækvalifikation er således betinget af, at uddannelsen efterfølgende opnår en positiv uddannelsesakkreditering.

Aalborg Universitet ønsker at udvikle uddannelser, som med hensyn til kvalitet og samfundsmæssig relevans opfylder de krav, der er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.
 

Fodnote:

[1] Vejledning til prækvalifikation

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

KONTAKT

Ved spørgsmål til proceduren kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd