AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Procedure    

 • Studieservice indkalder årligt forslag til sammenlægning af uddannelser, jf. skabelon til indstilling af ansøgninger om sammenlægning af uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Dekansekretariaterne har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til sammenlægning af uddannelser forud for prodekanens godkendelse.  De endelige forslag (bilag 1) fremsendes til Studieservice med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (ultimo januar).
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til sammenlægningens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt herunder bl.a. i forhold til universitetets overordnede strategi (februar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, hvilke forslag der arbejdes videre på med henblik på indsendelse til godkendelse i ministeriet (februar).
   
 • Instituttet udarbejder i samarbejde med Studieservice en officiel ansøgning om sammenlægning af uddannelser på baggrund af de forslag, som prorektor for uddannelse har godkendt.
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter dekanens godkendelse ansvaret for, at udkast til ansøgning om sammenlægning kvalitetssikres (med understøttelse fra Studieservice), hvorefter Studieservice fremsender ansøgningen til prorektor med henblik på endelig godkendelse (primo september).
   
 • Prorektor for uddannelse godkender de endelige ansøgninger om sammenlægning af uddannelser (medio september).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen om, hvilke uddannelser der indstilles til sammenlægning i ministeriet.
   
 • Studieservice fremsender de endelige ansøgninger om sammenlægning af uddannelser til ministeriet med henblik på en afgørelse (medio september).
   

Hvis sammenlægning imødekommes, skal Studieservice sikre, at de studerende på de involverede uddannelser varsles (blandt andet i forhold til orlov osv.) samt sikre kommunikation omkring den sammenlagte uddannelse til alle relevante parter.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Denne procedure beskriver universitetets interne procedure for sammenlægning af eksisterende uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for ansøgningen om sammenlægning i ministeriet. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at sammenlægge uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres, at Aalborg Universitets uddannelsesportefølje er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrategiske satsninger og opfylder de krav, der er ministerielt fastlagt og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Overordnede rammer

Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem. Alle fakulteter har endvidere en beskrivelse af deres interne proces.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Aalborg Universitet kan årligt ansøge ministeriet om at sammenlægge to eller flere uddannelser uden prækvalifikation, når:

 • de uddannelser, der ønskes sammenlagt, ikke udbydes i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, eller når alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter centralt fastlagte uddannelsesbekendtgørelser, er enige om, at to eller flere uddannelser ønskes sammenlagt.
 • sammenlægning af to eller flere eksisterende uddannelser til én ny uddannelse ikke medfører ændringer i uddannelsens formål og erhvervssigte
 • den uddannelse, der etableres ved sammenlægningen, efter sit formål og erhvervssigte ikke forventes at have væsentlige negative konsekvenser for eksisterende beslægtede uddannelser.
 • centrale dele af de uddannelser, der indgår, videreføres, men fusionen mellem to eller flere eksisterende uddannelser vil også kunne betyde, at den sammenlagte uddannelse kan dække nye kompetencebehov.
   

Uddannelses- og forskningsministeren kan på baggrund af oplysningerne træffe afgørelse om følgende:

 1. Godkendelse af den sammenlagte uddannelse på betingelse af lukning af de uddannelser, der indgår i sammenlægningen. Det er dog stadig en forudsætning, at uddannelser, der indgår i sammenlægningen, samtidig afvikles som selvstændige uddannelser.
 2. Afslag på sammenlægning uden prækvalificering med henvisning til, at sammenlægningen forudsætter prækvalifikation og godkendelse som ny uddannelse.

Deadline for fremsendelse til ministeriet er fastsat til 15. september (eller førstkommende hverdag) året før, sammenlægningen forventes at træde i kraft.

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.


Kontakt

Ved spørgsmål til proceduren kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd