AAU logo

AAU Håndbogen

Procedure for lukning af uddannelser

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Procedure

 • Studieservice indkalder årligt forslag til lukning af uddannelser, jf. skabelon til lukning af uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Dekansekretariaterne har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til lukning af uddannelser forud for prodekanens godkendelse. De endelige forslag (bilag 1) fremsendes til Studieservice med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (medio december).
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til lukningens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt, herunder i forhold til universitetets overordnede strategi (januar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, om de fremsendte forslag til lukning af uddannelser skal fremsendes til styrelsen til orientering (januar).
   
 • Studieservice udsender herefter orienteringen om hvilke uddannelser, der skal lukkes samt skabelon for oplysningsskema, som skal anvendes til orientering om lukning (januar). 
   
 • Instituttet udarbejder i samarbejde med Studieservice en officiel orientering om lukning af uddannelse på baggrund af de forslag, prorektor for uddannelse har godkendt. Orienteringen udarbejdes i styrelsens skabelon.
   
 • Deadline for indsendelse af orienteringen til Studieservice er medio august. 
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter dekanens godkendelse ansvaret for at orienteringer om lukning kvalitetssikres (med understøttelse fra Studieservice) (primo juni).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen og bestyrelsen om, hvilke uddannelser, der lukkes.
   
 • Studieservice fremsender de endelige orienteringer om lukning af uddannelser til styrelsen (medio september).
   

Når orienteringen er fremsendt til styrelsen, skal Studieservice sikre, at de studerende på den involverede uddannelse varsles (blandt andet i forhold til orlov osv.) samt sikre kommunikation omkring lukning af uddannelsen til alle relevante parter.

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Denne procedure beskriver universitetets interne procedure for lukning af eksisterende uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for orienteringen om lukningen af en uddannelse til styrelsen. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at lukke en uddannelse sker på et oplyst, velovervejet grundlag. 

Overordnede rammer

Procedure for lukning af uddannelser er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Aalborg Universitet skal have en uddannelsesportefølje, der er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrategiske satsninger og som med hensyn til kvalitet og samfundsmæssig relevans opfylder de krav, der er ministerielt fastlagt og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Det er dog en forudsætning, at uddannelser, der lukkes, fortsat afvikles. Afvikling af en uddannelse indebærer, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen, men at allerede optagne studerende får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig inden for rammerne af det gældende regelsæt for den pågældende uddannelse og krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

Kontakt

Ved spørgsmål til proceduren kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd