AAU Håndbogen

Retningslinjer til fremme af ansvarlig forskningspraksis

Fastsat af Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Publiceret: 28.03.2020 (Sidst ændret: 22.04.2020)

Print som pdf

Indhold

Ansvarlig forskningspraksis

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at fremme forskning af højeste kvalitet inden for rammerne af en levende, produktiv og kritisk forskningskultur, der bygger på forskningsfrihed og på tillid mellem forskning og samfund. Fakultetet tilslutter sig i denne forbindelse den danske kodeks for integritet i forskning, og alle forskere ved fakultetet skal således leve op til deres pligter og ansvar, som de er formuleret heri.

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet defineres ansvarlig forskningspraksis i overensstemmelse med de overordnede rammer i den danske kodeks for integritet i forskning samt med udgangspunkt i fagspecifikke regler og retningslinjer og de internationale regler og erklæringer, der finder anvendelse.

Den danske kodeks er en adfærdskodeks, som vedrører integritet i dansk forskning. Den danske kodeks beskriver fælles principper og standarder for ansvarlig forskningspraksis og sigter på den måde mod at sikre kvalitet, troværdighed og integritet i dansk forskning.

Der er i den danske kodeks fokus på tre grundlæggende principper som grundlag for integritet i forskning:

 • Ærlighed

Sikring af troværdighed i forskningen er afhængig af den enkelte forskers ærlighed, når målsætninger, metoder, data, analyser, resultater, konklusioner og så videre rapporteres.

Ifølge kodeks kræver dette præcis og afbalanceret afrapportering ved:

 • præsentation og fortolkning af forskning
 • fremsættelse af påstande, som er baseret på forskningsresultater
 • anerkendelse af andre forskeres arbejde
 • ansøgning om forskningsmidler
 • bedømmelse og evaluering af forskning

 

 • Gennemsigtighed

Gennemsigtighed i alle forskningens faser er med til at sikre troværdigheden af videnskabelige ræsonnementer og ligeledes med til at sikre, at akademiske overvejelser stemmer overens med praksis inden for det relevante forskningsområde.

I kodeks beskrives dette som åbenhed ved rapportering af:

 • interessekonflikter
 • planlægning af forskning
 • anvendte forskningsmetoder
 • resultater og konklusioner

 

 • Ansvarlighed

For at sikre pålidelig forskning bør alle involverede parter kunne holdes ansvarlige for den udførte forskning. Dette kræver, at forskere og institutioner påtager sig et ansvar for den forskning, de udøver, med hensyn til:

 • forskningsresultaters korrekthed og pålidelighed
 • overholdelse af alle relevante bestemmelser
 • opbygning og bevaring af en kultur, der understøtter integritet i forskning, via undervisning, oplæring og supervision
 • sikring af passende håndtering af brud på ansvarlig forskningspraksis

Principper for ansvarlig forskningspraksis

Den danske kodeks udmønter seks standarder for ansvarlig forskningspraksis, der tjener som en ikke-udtømmende liste over anbefalinger til, hvordan forskningen bør gennemføres fra initiering til afslutning af konkrete forskningsaktiviteter. De seks standarder relaterer sig til 1. forskningens udførelse og praksis, 2. dataadministration, 3. publicering og formidling, 4. forfatterskab, 5. forskningssamarbejde og 6. interessekonflikter.

De seks standarder er generelle standarder, der skal videreudvikles af de enkelte institutioner i overensstemmelse med de forskellige fagområders traditioner og praksisser. Med henblik på at fremme integritet og troværdighed i forskningen og med afsæt i den danske kodeks’ seks standarder for ansvarlig forskningspraksis gælder følgende principper for ansvarlig forskningspraksis ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Principperne skal iagttages som vejledning og støtte til forskere og forskergrupper med sigte på at fremme forskning med høj kvalitet, integritet og troværdighed. Intentionen er således at angive en ramme, der kan fungere som støtte i alle forskningens aktiviteter. Principperne bygger på, videreudvikler og supplerer de nationale standarder og udgør således ikke en udtømmende fagspecifik liste.

Forskningens udførelse og praksis

 • Den eller de ansvarlige forskere redegør for forskningsaktiviteters gennemførelse i en design- eller metodebeskrivelse i overensstemmelse med fagdisciplinens standarder
 • Forskningen gennemføres i overensstemmelse med de metodekrav, der gælder inden for forskellige samfundsvidenskabelige discipliner
 • Forskningen gennemføres i overensstemmelse med fagdisciplinernes dokumentationskrav, herunder så vidt muligt dokumentation af dataanalyse, datakørsler mv.
 • Alle relevante data rapporteres
 • Samtykke fra involverede sikres i overensstemmelse med gældende anbefalinger
 • Nødvendige godkendelser og tilladelser indhentes forud for forskningens gennemførelse og i forbindelse med relevante ændringer i forskningsaktiviteterne

Dataadministration

 • Data opbevares sikkert, i overensstemmelse med nationale og internationale regler og ved hjælp af universitetets opbevaringsfaciliteter
 • Aalborg Universitets kontraktenhed rådgiver videnskabelige medarbejdere om praksis i forhold til databeskyttelse
 • Data skal så vidt muligt opbevares på en måde, der muliggør genbrug og sekundære analyser af data
 • Tredjeparters adgang til data sikres i videst muligt omfang

Publicering og formidling

 • Resultater fra forskningen publiceres og fremlægges ærligt, gennemsigtigt og præcist
 • Alle relevante organisationer eller personer, der har medvirket i eller bidraget til forskningsaktiviteternes gennemførelse krediteres og anføres eksplicit
 • Ved anvendelse af arbejde, data eller materiale fra andre kilder i publikationen anfører forfatteren de nødvendige referencer

Forfatterskab baserer sig (ifølge Vancouver-deklarationen) på at:

 • Forfatteren har ydet væsentlige bidrag til forskningens bærende ideer, design, indsamling, analyse eller fortolkning, og
 • forfatteren har bidraget til manuskriptet i form af udarbejdelse af udkast eller kritisk akademisk revision, og
 • forfatteren har godkendt det endelige manuskript, og
 • forfatteren er ansvarlig for alle aspekter af forskningsarbejdet ved at sikre sig, at alle spørgsmål om nøjagtighed eller integritet er blevet tiltrækkeligt undersøgt og løst.

Personer, som opfylder ovenstående kriterier, bør således anerkendes som forfattere.

Forskningssamarbejde

 • Ved samarbejde mellem forskere skabes der så tidligt som muligt en fælles forståelse for parternes roller, ansvar og forpligtelser med henblik på at sikre ansvarlig forskningspraksis
 • Ved samarbejde mellem forskere tager parter, så vidt muligt, ansvar for at sikre ansvarlig forskningspraksis
 • Hvor det af forskere eller ledelse vurderes relevant, indgås der ved forskningssamarbejde aftaler mellem parterne, der eksempelvis kan omfatte anvendelse, deling og ejerskab af data, intellektuelle rettigheder, herunder rettigheder til resultater, fortrolighed.
 • Ved samarbejde med eksterne parter, indgås der samarbejdsaftaler, der skal godkendes af universitetets patent- og kontraktenhed.

Interessekonflikter

 • Potentielle interessekonflikter, der kan så tvivl om forskningens troværdighed og integritet, deklareres tydeligt i forbindelse med publicering og anden formidling af forskningsresultater
 • I forbindelse med bedømmelsesarbejde, herunder fagfællebedømmelse, opfordres til åbenhed om relevante interesser (personlige såvel som faglige), således at der ikke kan sås tvivl om bedømmelsens neutralitet

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab ansvaret for at sikre ansvarlig forskningspraksis i alle fakultetets forskningsaktiviteter. Alle videnskabelige medarbejdere opfordres til at deltage i kurser og undervisning vedrørende ansvarlig forskningspraksis, ligesom alle forskningsmiljøer opfordres til at tage aktiv del i drøftelser omkring ansvarlig forskningspraksis og søge rådgivning, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt gældende standarder og retningslinjer overholdes. Det skal dog fremhæves, at det vedvarende arbejde med at sikre ansvarlig forskningspraksis er forankret hos de personaleansvarlige på fakultetets institutter.

Det er således den enkelte personaleleders ansvar, at ansvarlig forskningspraksis iagttages af fakultetets forskere, og at den enkelte forskers kompetencer udvikles i forbindelse med forskning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Endvidere er det den enkelte personaleleders ansvar at sætte fokus på ansvarlig forskningspraksis i medarbejderudvikling og dialog med medarbejderne.

Brud på ansvarlig forskningspraksis

Kompetencen til at behandle sager om brud på ansvarlig forskningspraksis er på Aalborg Universitet hos Praksisudvalget, som varetager enten realitetsbehandling af sager eller indledende behandling inden behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed alt efter sagens karakter.

Praksisudvalget er nedsat for at medvirke til at sikre, at der på Aalborg Universitet sker en håndtering af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, jf. Lov om Videnskabelig Uredelighed.

Praksisudvalget har primært til opgave at behandle sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis. Sager om tvivlsom forskningspraksis er defineret som sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning ved Aalborg Universitet, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence.

Praksisudvalget har endvidere til opgave at videresende sager om mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence til behandling i nævnet i overensstemmelse med Lov om Videnskabelig Uredelighed.

Den videre håndtering af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis (videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis mv.) sker som udgangspunkt på fakultetet/instituttet med inddragelse af relevant ledelse.

Tilfælde, som ikke hører under Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds eller Praksisudvalgets kompetence, håndteres på fakultetet eller instituttet alt efter sagens karakter.

Fremme af ansvarlig forskningspraksis

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ydes en række indsatser, som har til formål at fremme ansvarlig forskningspraksis og forebygge, at der sker brud på ansvarlig forskningspraksis som følge af utilstrækkeligt kendskab til regler, vejledninger, kodeks og procedurer.

Informationsmateriale

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside indeholder information om ansvarlig forskningspraksis og opdateres løbende ved nyheder, ændringer i praksis, ny lovgivning eller andet.

Medarbejdere har ved Aalborg Universitet pligt til at holde sig orienteret og opdateret om love og regler, som har relation til arbejdets udførelse.

Det er ligeledes den enkelte personaleleders ansvar at sikre, at nye medarbejdere introduceres til retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og kodeks.

Arbejdet med ansvarlig forskningspraksis prioriteres på Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, og det er et mål at sikre, at forskningen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet overholder de krav og regler, der blandt andet fremgår af den danske kodeks.

Obligatoriske kurser for ph.d.-studerende

Kurset ”Applying the Danish Code of Conduct for Research Integrity to your research” er obligatorisk for ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kurset sikrer, at ph.d.-studerende bliver introduceret til den danske kodeks, og at de ph.d.-studerende inddrager god videnskabelig praksis i deres arbejde.

Referencetjek af foreløbige ph.d.-afhandlinger og ph.d.-ansøgninger

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal alle ph.d.-afhandlinger gennemgå et referencetjek inden indlevering. Dette referencetjek har til formål at sikre, at ph.d.-studerende modtager vejledning, hvis der er forhold i afhandlingen, der bør rettes op på inden indlevering.

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemgår alle ph.d.-ansøgninger et referencetjek i forbindelse med udvælgelsen af egnede kandidater. Dette referencetjek har til formål at undgå opstart af ph.d.- projekter på baggrund af eksempelvis plagierede projektbeskrivelser.

Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis

Forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet opfordres til at søge rådgivning om ansvarlig forskningspraksis, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt gældende standarder og retningslinjer overholdes.

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der ikke en rådgivningsenhed, som kan forestå denne rådgivning, og den enkelte medarbejder opfordres derfor til at søge rådgivning og sparring i forskningsmiljøet, hvis der er behov for generel sparring om ansvarlig forskningspraksis. Er der tale om mere konkrete tvivlsspørgsmål, opfordres forskerne til at kontakte institutledelsen for sparring. . Det er institutlederens ansvar at rådgive om ansvarlig forskningspraksis, og det er institutlederens ansvar, at forskningsledelsen er klædt på til at kunne rådgive kollegaer.

AAUs praksisudvalg fungerer ikke som et rådgivende organ og skal ved egen drift tage sager op, hvis udvalget bliver opmærksomme på, at der kan være begrundet mistanke om brud på god videnskabelig praksis.

Akademisk Råds drøftelse af ansvarlig forskningspraksis

Akademisk Råd har ifølge Aalborg Universitets vedtægt til opgave at drøfte og fastlægge retningslinjer til fremme af ansvarlig forskningspraksis. Rådet har derfor via sin årsplan sikret, at emner drøftes fast mindst en gang årligt. Herudover har rådet kontinuerligt fokus på udvikling og vidensdeling omkring ansvarlig forskningspraksis.

Uddannelse

Institutterne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ansvaret for at sikre, at de studerende undervises og vejledes i ansvarlig forskningspraksis, og at de studerende modtager forskningsbaseret undervisning. Studerende er omfattet af Aalborg Universitets regler om disciplinære foranstaltninger.

Oprindelse, baggrund og historik

Disse retningslinjer er udarbejdet som følge af Aalborg Universitets vedtægt § 24, stk.1, nr.6, hvorefter Akademisk Råd fastlægger retningslinjer til fremme af ansvarlig forskningspraksis.

Retningslinjerne er godkendt af Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet d. 13. september 2018 og efterfølgende revideret den 21.10.19.

Retningslinjerne drøftes en gang årligt i Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og opdateres ved behov. SAMF Dekansekretariatet foretager revideringsarbejdet med henblik på fremlæggelse og godkendelse i Akademisk Råd.

Formål og afgrænsning

Akademisk Råd har ifølge Aalborg Universitets vedtægt ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis1.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har fastlagt nærværende retningslinjer, som har til formål:

 • At fremme ansvarlig forskningspraksis ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • At udbrede viden og forståelse for ansvarlig forskningspraksis ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • At forebygge fejl, der sker på baggrund af manglende kendskab til standarder og principper for ansvarlig forskningspraksis

Retningslinjerne til fremme af ansvarlig forskningspraksis er gældende for alle videnskabelige medarbejdere, herunder ph.d.-studerende, og retningslinjerne finder endvidere anvendelse på al forskning udført med tilknytning til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Retningslinjerne skal endvidere iagttages i forbindelse med bedømmelsesarbejde af videnskabelige produkter ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Retningslinjerne behandler en række spørgsmål vedrørende ansvarlig forskningspraksis, men er ikke en udtømmende definition eller beskrivelse af ansvarlig forskningspraksis.

 

Overordnede rammer

Aalborg Universitets vedtægt

Den danske kodeks for integritet i forskning

Lov om Videnskabelig Uredelighed

Kontakt og ansvar

Dekansekretariatet på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Marie Louise Gram, mgm@adm.aau.dk, 9940 7920

Begrebsdefinitioner

Ansvarlig forskningspraksis/god videnskabelig praksis:

 • Der sondres i disse retningslinjer ikke mellem begrebet ansvarlig forskningspraksis og god videnskabelig praksis. Ansvarlig forskningspraksis anvendes, da det er det begreb, der anvendes i seneste og gældende lovgivning.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd